eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego dla Muzeum Warmii i Mazur w OlsztynieOgłoszenie z dnia 2022-02-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM WARMII I MAZUR W OLSZTYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510989163

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zamkowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-074

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 89 527 9596

1.5.8.) Numer faksu: +48 89 527 9596

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@muzeum.olsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://muzeum.olsztyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://muzeum-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,67716,d919d59e2a1e037c10b5476027cd01b0.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-71d2185a-5425-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00052399

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003608/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00298752/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.370.14.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 140121,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) część 1 - sprzęt komputerowy 1 - przedmiot zamówienia obejmuje:
a) komputer przenośny - 3 szt.
b) oprogramowanie biurowe - 23 szt.
c) urządzenie wielofunkcyjne A4 - 1 szt.
d) skaner płaski a4 - 1 szt.
e) projektor multimedialny typ 1 - 1 szt.,
f) projektor multimedialny typ 2 - 1 szt.,
g) dyski SSD - 20 szt.
h) tablet graficzny - 1 szt.
i) UPS - 1 szt.
j) mini pc - 1 szt.
k) płyta główna - 1 szt.
l) procesor - 1 szt.
m) pamięć ram - 1 szt
n) dysk SSD - 1 szt.
o) karta graficzna - 1 szt.
p) oprogramowanie systemowe - 1 szt
q) aparat cyfrowy typ. 3 - 1 szt.
r) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do SWZ - tabela 1,
s) część 1 zamówienia jest finansowania ze środków własnych Zamawiającego;

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

30216110-0 - Skanery komputerowe

30232110-8 - Drukarki laserowe

30234500-3 - Pamięci do przechowywania danych

31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne

38651000-3 - Aparaty fotograficzne

38652100-1 - Projektory

4.5.5.) Wartość części: 44767,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) część 2 - sprzęt foto - przedmiot zamówienia obejmuje:
a) aparat fotograficzny typ. 1 - 1 szt.,
b) obiektyw 24-70 mm - 1 szt.,
c) obiektyw 85 mm - 1 szt.,
d) zestaw lamp studyjnych - 1 szt.,
e) aparat fotograficzny typ. 2 - 1 szt.,
f) lampa oświetleniowa - 1 szt.,
g) mikrofon - 1 szt.,
h) statyw - 1 szt.,
i) gimbal - 1 szt.,
j) plecak na aparat fotograficzny i akcesoria - 1 szt.,
k) przedmiot zamówienia części 2 jest realizowany w ramach projektu pn. „Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - III etap” i współfinasowany w ramach Działania 1, Poddziałania 1.1., Programu „Kultura” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021”
l) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do SWZ tabela 2,

4.5.3.) Główny kod CPV: 38651000-3 - Aparaty fotograficzne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

18931100-5 - Plecaki

31527260-6 - Systemy oświetleniowe

32341000-5 - Mikrofony

38650000-6 - Sprzęt fotograficzny

38651100-4 - Soczewki do aparatów fotograficznych

38653000-7 - Aparatura do laboratoriów fotograficznych

39151100-6 - Stojaki

4.5.5.) Wartość części: 30000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) część 3 - sprzęty komputerowy 2 - przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:
a) komputer przenośny - 1szt.,
b) oprogramowanie biurowe - 8 szt.,
c) oprogramowanie do modelowania 3D i fotogrametrii - 1 szt.,
d) komputer przenośny typ. 2 - 1 szt.,
e) monitor typ. 1 - 1 szt.,
f) komputer PC - 4 szt.,
g) monitor typ. 2,
h) komputer przenośny typ. 3 - 3 szt.,
i) przedmiot zamówienia w części 3 jest realizowany w ramach projektu pn. „Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - III etap” i współfinansowany w ramach Działania 1, Poddziałania 1.1., Programu „Kultura” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021”,
j) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do SWZ - tabela 3,
k) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 30213000-5 Komputery osobiste, 30213100-6 - Komputery przenośne; 30231310-3 - Wyświetlacze płaskie; 48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego; 48328000-3 - Pakiety oprogramowania do przetwarzania obrazów, 31224400-6 - Kable przyłączeniowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

30231310-3 - Wyświetlacze płaskie

31224400-6 - Kable przyłączeniowe

48328000-3 - Pakiety oprogramowania do przetwarzania obrazów

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

4.5.5.) Wartość części: 49454,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) część 4 - drukarki - przedmiot zamówienia obejmuje:
a) drukarka laserowa kolorowa A3 ze skanerem - 1 szt.,
b) urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.,
c) przedmiot zamówienia w części 4 jest realizowany w ramach projektu pn. „Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - III etap” i współfinansowany w ramach Działania 1, Poddziałania 1.1., Programu „Kultura” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021”,
d) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do SWZ - tabela 4.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30232150-0 - Drukarki atramentowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30232110-8 - Drukarki laserowe

4.5.5.) Wartość części: 15900,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp, gdyż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty na realizację części 1 przedmiotu zamówienia

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 40665,02 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 40665,02 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 40665,02 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BEiKS Machulski Sp.j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7151531704

7.3.3) Ulica: ul. Słowackiego 18,

7.3.4) Miejscowość: Kraśnik

7.3.5) Kod pocztowy: 23-204

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 40665,02 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp, gdyż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty na realizację części 3 przedmiotu zamówienia

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18450,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18450,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 18450,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FAXIKO Sp. z o.o.,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7391002017

7.3.3) Ulica: ul. Kopernika 31

7.3.4) Miejscowość: Olsztyn

7.3.5) Kod pocztowy: 10-513

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18450,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.