eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzkowice › "Dostawa oleju napędowego oraz paliwa PB na potrzeby pojazdów będących w dyspozycji Gminy Gorzkowice w 2022 r."Ogłoszenie z dnia 2022-02-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa oleju napędowego oraz paliwa PB na potrzeby pojazdów będących
w dyspozycji Gminy Gorzkowice w 2022 r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gorzkowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647871

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 3

1.5.2.) Miejscowość: Gorzkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-350

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446818006

1.5.8.) Numer faksu: 446818006

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gorzkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gorzkowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.bip.gorzkowice.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa oleju napędowego oraz paliwa PB na potrzeby pojazdów będących
w dyspozycji Gminy Gorzkowice w 2022 r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5824ae97-738b-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00052304

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013821/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 „Dostawa oleju napędowego oraz paliwa PB na potrzeby pojazdów będących w dyspozycji Gminy Gorzkowice w 2022 r.”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00016313/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP. 271.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 338617,89 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z tankowaniem:
a) oleju napędowego w ilości 67 tysięcy litrów przy czym, stosownie do treści art. 433 pkt 4), Zamawiający wskazuje, iż minimalny zakres świadczenia to nie mniej niż 45 tys. litrów,
b) paliwa PB w ilości 3 tysiące litrów, do pojazdów będących w dyspozycji Gminy Gorzkowice przy czym, stosownie do treści art. 433 pkt 4), Zamawiający wskazuje, iż minimalny zakres świadczenia to nie mniej niż 1 tys. litrów.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia ilości mniejszej niż wskazana maksymalna ilość paliwa, nie mniejszej jednak niż wskazana ilość minimalna.
3. Zakup paliw realizowany będzie sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego na zasadzie bezgotówkowego tankowania do zbiornika pojazdów i sprzętu należącego do Gminy Gorzkowice.
4. Paliwa muszą spełnić wymagania jakościowe zgodnie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Poz. 1680).
5. W trakcie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikacji jakości paliw, które będzie wykonane przez certyfikowane laboratorium analityczne.
6. Cena paliw po podpisaniu umowy będzie mogła ulec zmianie tylko w przypadku zmiany przez producenta co, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo udokumentować, a zmiana ta będzie adekwatna do stopnia zmiany cen producenta.
7. Oferent zobowiązuje się zabezpieczyć zakup paliwa w co najmniej jednej stacji /punktu paliw położonej w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego oraz zapewni, że stacja paliw będzie czynna przez wszystkie dni tygodnia.
8. Oferent winien zapewnić bezgotówkową realizację zakupów paliwa płynnego na następujących zasadach:
- faktura zbiorcza – miesięczna wraz zestawieniem wykonanym zgodnie
z załączonym formularzem,
- rejestracja ilości i rodzaju paliwa przy tankowaniu paliwa,
- płatność przelewem bankowym.
9. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
10. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
09134100-8 – Olej napędowy,
09132000-3 – Etylina PB.
4.11. Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 400365,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 400365 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 400365 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Stacja Paliw T.O.M. Tomasz Kaźmierski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7721974167

7.3.3) Ulica: Gorzkowiczki 13

7.3.4) Miejscowość: Gorzkowice

7.3.5) Kod pocztowy: 97-350

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 325500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-31

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

wartość umowy 325500,00 zł netto

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.