eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kołbaskowo › Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2023 roku dla urzędu gminy KołbaskowoOgłoszenie z dnia 2023-01-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2023 roku dla urzędu gminy Kołbaskowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOŁBASKOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kołbaskowo 106

1.5.2.) Miejscowość: Kołbaskowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-001

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: +48913119510

1.5.8.) Numer faksu: +48913119510 wew 22

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@kolbaskowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kolbaskowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2023 roku dla urzędu gminy Kołbaskowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-17c62466-9b25-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00052257

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048694/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2023 roku dla Urzędu Gminy Kołbaskowo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/717503

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami:
1) Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym o wyjaśnienia treści SWZ) oraz wszelkie wyjaśnienia Wykonawcy złożone w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, zawiadomienia i informacje odbywa się wyłącznie przy użyciu platformyzakupowej.pl, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/717503

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy zakupowej dostępnego pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
1) Ofertę i oświadczenia, sporządzane według wzorów stanowiących odpowiednio załącznik nr 1,2,2a oraz 3 do SWZ stosownie do art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy wymagane zapisami SWZ, a także wszelkie wyjaśnienia Wykonawcy złożone w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego składa się w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3) Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2023.ŻS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.: „Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2023 roku dla Urzędu Gminy Kołbaskowo”. Szczegółowo przedmiot zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 do swz)

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość nieodpłatnego, elektronicznego monitorowania przesyłek rejestrowanych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek ten w zakresie do posiadania uprawnienia zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą potwierdzone wpisem do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże , że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu usług pocztowych
w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania
i doręczania przesyłek pocztowych i zwrotów (przesyłki listowe i paczki pocztowe)
w ramach jednej umowy dla jednego podmiotów o wartości rocznej nie mniejszej niż 120.000,00 zł brutto.
Uwaga!: W przypadku usług, których wartość jest wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia w BZP. (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).
b) Warunek ten, w zakresie dysponowania punktem awizacyjnym do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować min. 1 punktem awizacyjnym w miejscowości Kołbaskowo i w miejscowości Przecław. Zamawiający wymaga, aby punkty awizacyjne Wykonawcy:
• były zlokalizowane w miejscach odpowiednich do obsługi klienta indywidualnego oraz instytucjonalnego;
• punkty awizacyjne powinny być czynne w dni robocze, z wyjątkiem sobót co najmniej 5 dni w tygodniu, a jeżeli w tygodniu przypada dzień ustawowo wolny od pracy, liczba ta powinna być odpowiednio niższa oraz były wyraźnie i widoczne oznaczone oraz wyposażone w sprzęt umożliwiający prawidłową i godną obsługę klienta;
• posiadały odpowiednie zabezpieczenia techniczne do przechowywania dokumentacji i korespondencji, a obsługa klienta w punkcie awizacyjnym winna być prowadzona w sposób zapewniający ochronę danych osobowych i informacji przekazywanych w trakcie obsługi przez pracownika punktu i klienta;
• posiadały ułatwienia dla niepełnosprawnych w rozumieniu art. 62 Prawa pocztowego;
• obsługa klienta wewnątrz lokalu,
• gdy znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, musi spełniać wszystkie wymogi wymienione wyżej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ze względu na ograniczoną ilość znaków, zamawiający informuje, że rodzaj i zakres zmian umowy opisany jest w Załączniku nr 5 do swz - wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-31 10:45

8.2.) Miejsce składania ofert: 2. Sposób składania ofert za pośrednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/transakcja/717503

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-31 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-01

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Jeżeli Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby na zasadach określonych w art. 118 w zw. z art. 266 PZP, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:
odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w Rozdziale XI pkt 4 ppkt 2 SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca, lub podmiot trzeci ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca lub podmiot trzeci ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy lub podmiotu trzeciego, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym wykonawca lub podmiot trzeci ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub podmiotu trzeciego. Postanowienia pkt. 2. stosuje się odpowiednio.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.