eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biała Podlaska › Wykonywanie czynności ratownika wodnego w niecce głównej i Aqua Parku, obiektu krytej pływalni zlokalizowanego na terenie AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 2Ogłoszenie z dnia 2023-01-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonywanie czynności ratownika wodnego w niecce głównej i Aqua Parku, obiektu krytej pływalni zlokalizowanego na terenie AWF Warszawa,
Filia w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: FILIA AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WARSZAWA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00032783000025

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Akademicka 2

1.5.2.) Miejscowość: Biała Podlaska

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: (83) 342 87 12

1.5.8.) Numer faksu: (83) 342 87 12

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.bp@awf.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.awf-bp.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie czynności ratownika wodnego w niecce głównej i Aqua Parku, obiektu krytej pływalni zlokalizowanego na terenie AWF Warszawa,
Filia w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c833dfa-9b09-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00051886

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://awf-bp.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), za pośrednictwem Platformy zakupowej https://awf-bp.ezamawiajacy.pl. Korzystanie
z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji elektronicznie na adres e-mail: zamowienia.bp@awf.edu.pl lub za pośrednictwem Platformy w zakładce „Korespondencja”.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania. 3. https://awf-bp.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane
z korzystaniem z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o konfiguracji: pamięć min 2GB RAM, procesor Intel IV 2GHZ, system operacyjny MS Windows 7, Linux, Mac Os x 10.4, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji (w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0);
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia Biała Podlaska, 21-500 Biała Podlaska,
ul. Akademicka 2;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@awf.edu.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Podstawą prawną przetwarzania art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z przepisami prawa krajowego:
a. ustawa z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych, zwana dalej „p.z.p.”
b. ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5) Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
6) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres przeprowadzenia postępowania,
a następnie zostaną zarchiwizowane na okres 5 lat.
8) W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do lat 10 zgodnie
z przepisami dotyczącymi archiwizacji danych, określonych w wytycznych dotyczących danego projektu.
9) Posiada Pani/Pan prawo:
a. dostępu do danych, na mocy art. 15 RODO,
b. prawo do sprostowania danych, na mocy art. 16 RODO,
c. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, na mocy art. 18 RODO.
10) Skorzystanie przez Panią/Pana, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
11) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania,
o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia tego postępowania.
12) W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencją niepodania danych może być odrzucenie oferty.
14) W oparciu o przetwarzane dane administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SSZP 371/2/2023/B

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług ratownictwa wodnego.
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
Główny przedmiot: 75252000-7 (Służby ratownicze)
3. Wykonanie usług ratownictwa wodnego zgodnie z zakresem obowiązków ujętym w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ odbywać się będzie w niecce głównej lub Aqua Parku obiektu krytej pływalni zlokalizowanego na terenie AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 2, zgodnie z obowiązującymi zasadami i warunkami określonymi w przepisach prawa w szczególności ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 147 z późn. zm.),
4. Zamawiający zamierza zatrudnić 6 ratowników wodnych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. O zamówienie mogą ubiegać się podmioty gospodarcze i osoby fizyczne. Wykonawca będący osobą fizyczną może złożyć ofertę tylko na jedną część zamówienia. Oferta musi obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia dla danej części. Zamówienie podzielono na sześć części, tj.:
a) Część I - wykonywanie usług ratownictwa wodnego w niecce głównej lub Aqua Parku obiektu krytej pływalni zlokalizowanego na terenie AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 2 - szacunkowa liczba godzin do przepracowania w okresie realizacji umowy wynosi – 917 h
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.
6. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć wszystkich ratowników w jednolity odpowiednio oznakowany strój ratowniczy.
7. Proponowana cena (wynagrodzenie) za 1 godzinę świadczenia usługi nie może być mniejsza niż: - 22,80 zł. brutto, co wynika z:
a) Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1564) z zastrzeżeniem zapisów zawartych w rozdziale XV ust. 5 niniejszego SWZ.
b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej
w 2023 r.(Dz. U. 2022 poz. 1952)
8. Wobec faktu, że Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Filia w Białej Podlaskiej nie jest w stanie podać stałych wielkości przedmiotu zamówienia, ilości podane w opisie przedmiotu zamówienia i formularzu cenowym są maksymalne i nie są wiążące dla Zamawiającego. Zamawiający może nie wykorzystać ilości godzin w przypadku gdy będzie to konieczne z powodów ekonomicznych, organizacyjnych, bieżących potrzeb oraz konieczności wprowadzenia przerwy technologicznej. Wykonawca nie może wymagać żadnych roszczeń z tytułu niewykorzystania liczby godzin przez zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług przy pomocy pracowników
o kwalifikacjach zawodowych, zgodnych z obowiązującymi zasadami i warunkami określonymi w przepisach prawa w szczególności ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 147 z późn. zm.),.
10. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę będącego podmiotem gospodarczym na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. pracowników wykonujących czynności ratownika wodnego - przez cały okres wykonywania tych czynności.
11. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać osobie wskazanej przez Zamawiającego harmonogram dyżurów na poszczególnych nieckach, nie później niż do 25 dnia, miesiąca poprzedzającego świadczenie usług. Harmonogram powinien zawierać m.in.: imiona i nazwiska osób mających świadczyć usługi na poszczególnych nieckach( dotyczy działalności gospodarczej).
12. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego o zamiarze wprowadzenia na obiekty nowych ratowników (nieujętych w harmonogramie, o którym mowa w ust. 10), z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem lub natychmiast w nagłych przypadkach (np. choroba lub inna nagła nieobecność pracownika).
13. Obowiązki Wykonawcy nie są wykonywane w systemie podporządkowania, tj. pod nadzorem Zamawiającego. wykonawcę obciąża obowiązek współdziałania z resztą ewentualnych Wykonawców -ratowników w zakresie zapewnienia pełnego bezpieczeństwa użytkowników pływalni, przy czym zarówno miejsce wykonywania zlecenia w zakresie budynku pływalni (niecka główna czy Aqua Park) jak też rozkład czasu wykonywania zlecenia w granicach funkcjonowania obiektu, wykonawcy ustalą we własnym zakresie a następnie przedstawią ( zgłoszą) Zamawiającemu harmonogram dyżurów na pływalni , nie później niż do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc świadczenie usług( dotyczy osób fizycznych).
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli posiadanych przez Wykonawcę lub pracowników Wykonawcy pełniących funkcję ratownika wymaganych kwalifikacji. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do okazania przedstawicielowi Zamawiającego żądanych dokumentów.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo odsunięcia lub niedopuszczenia do pracy pracownika Wykonawcy naruszającego zasady wykonywania zamówienia lub właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 147 z późn. zm.). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zapewnić innego pracownika na miejsce odsuniętego lub niedopuszczonego.
16. Wykonawca oraz pracownicy, zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji powziętych podczas wykonywania zamówienia. w szczególności zaś dotyczących, rozkładu pomieszczeń, systemu zabezpieczeń i innych informacji objętych ochroną z mocy ustaw, w tym informacji niejawnych, danych osobowych itp.
17. Zamawiający informuje, że wydłużenie terminu płatności za fakturę/rachunek od daty doręczenia jej Zamawiającemu, jest również przedmiotem oceny ofert w kryterium „termin płatności ” – T”, określonym w rozdziale XIX SWZ, zgodnie z opisanymi tam zasadami.
18. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 75252000-7 - Służby ratownicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Po zakończeniu umowy Zamawiający przeprowadzi kolejne postępowanie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uznana ofertę zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) „Cena ofertowa brutto" – C
W przypadku osób fizycznych Zamawiający na podstawie złożonego oświadczenia zawartego w ofercie, dokona wyliczenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić. Wyliczoną kwotę Zamawiający doda do oferowanej ceny brutto za jedną godzinę świadczenia usługi i taką kwotę przyjmie do porównania ofert.
2) „Termin płatności" – T
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium Waga (%) Maks. liczba
punktów Sposób oceny wg wzoru / Liczba punktów przyznanych badanej ofercie
„Cena ofertowa brutto" – C 60 % 60 Cena najtańszej oferty
C = -------------------------- x 60pkt
Cena badanej oferty
„Termin płatności" – T 40 % 40 Za wydłużenie terminu płatności, Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów:
- płatność w terminie: 14 dni od dnia doręczenia faktury rachunku – 0 pkt
- płatność w terminie: 21 dni od dnia doręczenia faktury rachunku – 20 pkt
- płatność w terminie: 30 dni od dnia doręczenia faktury rachunku – 40 pkt
RAZEM 100% 100
3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + T – gdzie: L - całkowita liczba punktów, C - punkty uzyskane w kryterium „cena ofertowa brutto", T - punkty uzyskane w kryterium „Termin płatności".
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług ratownictwa wodnego.
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
Główny przedmiot: 75252000-7 (Służby ratownicze)
3. Wykonanie usług ratownictwa wodnego zgodnie z zakresem obowiązków ujętym w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ odbywać się będzie w niecce głównej lub Aqua Parku obiektu krytej pływalni zlokalizowanego na terenie AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej, ul. Akademia) Część I - wykonywanie usług ratownictwa wodnego w niecce głównej lub Aqua Parku obiektu krytej pływalni zcka 2, zgodnie z obowiązującymi zasadami i warunkami określonymi w przepisach prawa w szczególności ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 147 z późn. zm.),
4. Zamawiający zamierza zatrudnić 6 ratowników wodnych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. O zamówienie mogą ubiegać się podmioty gospodarcze i osoby fizyczne. Wykonawca będący osobą fizyczną może złożyć ofertę tylko na jedną część zamówienia. Oferta musi obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia dla danej części. Zamówienie podzielono na sześć części, tj.:
b) Część II - wykonywanie usług ratownictwa wodnego w niecce głównej lub Aqua Parku obiektu krytej pływalni zlokalizowanego na terenie AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 2 - szacunkowa liczba godzin do przepracowania w okresie realizacji umowy wynosi – 917 h
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.
6. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć wszystkich ratowników w jednolity odpowiednio oznakowany strój ratowniczy.
7. Proponowana cena (wynagrodzenie) za 1 godzinę świadczenia usługi nie może być mniejsza niż: - 22,80 zł. brutto, co wynika z:
a) Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1564) z zastrzeżeniem zapisów zawartych w rozdziale XV ust. 5 niniejszego SWZ.
b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej
w 2023 r.(Dz. U. 2022 poz. 1952)
8. Wobec faktu, że Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Filia w Białej Podlaskiej nie jest w stanie podać stałych wielkości przedmiotu zamówienia, ilości podane w opisie przedmiotu zamówienia i formularzu cenowym są maksymalne i nie są wiążące dla Zamawiającego. Zamawiający może nie wykorzystać ilości godzin w przypadku gdy będzie to konieczne z powodów ekonomicznych, organizacyjnych, bieżących potrzeb oraz konieczności wprowadzenia przerwy technologicznej. Wykonawca nie może wymagać żadnych roszczeń z tytułu niewykorzystania liczby godzin przez zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług przy pomocy pracowników
o kwalifikacjach zawodowych, zgodnych z obowiązującymi zasadami i warunkami określonymi w przepisach prawa w szczególności ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 147 z późn. zm.),.
10. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę będącego podmiotem gospodarczym na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. pracowników wykonujących czynności ratownika wodnego - przez cały okres wykonywania tych czynności.
11. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać osobie wskazanej przez Zamawiającego harmonogram dyżurów na poszczególnych nieckach, nie później niż do 25 dnia, miesiąca poprzedzającego świadczenie usług. Harmonogram powinien zawierać m.in.: imiona i nazwiska osób mających świadczyć usługi na poszczególnych nieckach( dotyczy działalności gospodarczej).
12. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego o zamiarze wprowadzenia na obiekty nowych ratowników (nieujętych w harmonogramie, o którym mowa w ust. 10), z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem lub natychmiast w nagłych przypadkach (np. choroba lub inna nagła nieobecność pracownika).
13. Obowiązki Wykonawcy nie są wykonywane w systemie podporządkowania, tj. pod nadzorem Zamawiającego. wykonawcę obciąża obowiązek współdziałania z resztą ewentualnych Wykonawców -ratowników w zakresie zapewnienia pełnego bezpieczeństwa użytkowników pływalni, przy czym zarówno miejsce wykonywania zlecenia w zakresie budynku pływalni (niecka główna czy Aqua Park) jak też rozkład czasu wykonywania zlecenia w granicach funkcjonowania obiektu, wykonawcy ustalą we własnym zakresie a następnie przedstawią ( zgłoszą) Zamawiającemu harmonogram dyżurów na pływalni , nie później niż do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc świadczenie usług( dotyczy osób fizycznych).
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli posiadanych przez Wykonawcę lub pracowników Wykonawcy pełniących funkcję ratownika wymaganych kwalifikacji. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do okazania przedstawicielowi Zamawiającego żądanych dokumentów.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo odsunięcia lub niedopuszczenia do pracy pracownika Wykonawcy naruszającego zasady wykonywania zamówienia lub właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 147 z późn. zm.). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zapewnić innego pracownika na miejsce odsuniętego lub niedopuszczonego.
16. Wykonawca oraz pracownicy, zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji powziętych podczas wykonywania zamówienia. w szczególności zaś dotyczących, rozkładu pomieszczeń, systemu zabezpieczeń i innych informacji objętych ochroną z mocy ustaw, w tym informacji niejawnych, danych osobowych itp.
17. Zamawiający informuje, że wydłużenie terminu płatności za fakturę/rachunek od daty doręczenia jej Zamawiającemu, jest również przedmiotem oceny ofert w kryterium „termin płatności ” – T”, określonym w rozdziale XIX SWZ, zgodnie z opisanymi tam zasadami.
18. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 75252000-7 - Służby ratownicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Po zakończeniu umowy Zamawiający przeprowadzi kolejne postępowanie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uznana ofertę zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) „Cena ofertowa brutto" – C
W przypadku osób fizycznych Zamawiający na podstawie złożonego oświadczenia zawartego w ofercie, dokona wyliczenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić. Wyliczoną kwotę Zamawiający doda do oferowanej ceny brutto za jedną godzinę świadczenia usługi i taką kwotę przyjmie do porównania ofert.
2) „Termin płatności" – T
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium Waga (%) Maks. liczba
punktów Sposób oceny wg wzoru / Liczba punktów przyznanych badanej ofercie
„Cena ofertowa brutto" – C 60 % 60 Cena najtańszej oferty
C = -------------------------- x 60pkt
Cena badanej oferty
„Termin płatności" – T 40 % 40 Za wydłużenie terminu płatności, Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów:
- płatność w terminie: 14 dni od dnia doręczenia faktury rachunku – 0 pkt
- płatność w terminie: 21 dni od dnia doręczenia faktury rachunku – 20 pkt
- płatność w terminie: 30 dni od dnia doręczenia faktury rachunku – 40 pkt
RAZEM 100% 100
3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + T – gdzie: L - całkowita liczba punktów, C - punkty uzyskane w kryterium „cena ofertowa brutto", T - punkty uzyskane w kryterium „Termin płatności".
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług ratownictwa wodnego.
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
Główny przedmiot: 75252000-7 (Służby ratownicze)
3. Wykonanie usług ratownictwa wodnego zgodnie z zakresem obowiązków ujętym w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ odbywać się będzie w niecce głównej lub Aqua Parku obiektu krytej pływalni zlokalizowanego na terenie AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 2, zgodnie z obowiązującymi zasadami i warunkami określonymi w przepisach prawa w szczególności ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 147 z późn. zm.),
4. Zamawiający zamierza zatrudnić 6 ratowników wodnych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. O zamówienie mogą ubiegać się podmioty gospodarcze i osoby fizyczne. Wykonawca będący osobą fizyczną może złożyć ofertę tylko na jedną część zamówienia. Oferta musi obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia dla danej części. Zamówienie podzielono na sześć części, tj.:
c) Część III - wykonywanie usług ratownictwa wodnego w niecce głównej lub Aqua Parku obiektu krytej pływalni zlokalizowanego na terenie AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 2 - szacunkowa liczba godzin do przepracowania w okresie realizacji umowy wynosi – 917 h
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.
6. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć wszystkich ratowników w jednolity odpowiednio oznakowany strój ratowniczy.
7. Proponowana cena (wynagrodzenie) za 1 godzinę świadczenia usługi nie może być mniejsza niż: - 22,80 zł. brutto, co wynika z:
a) Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1564) z zastrzeżeniem zapisów zawartych w rozdziale XV ust. 5 niniejszego SWZ.
b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej
w 2023 r.(Dz. U. 2022 poz. 1952)
8. Wobec faktu, że Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Filia w Białej Podlaskiej nie jest w stanie podać stałych wielkości przedmiotu zamówienia, ilości podane w opisie przedmiotu zamówienia i formularzu cenowym są maksymalne i nie są wiążące dla Zamawiającego. Zamawiający może nie wykorzystać ilości godzin w przypadku gdy będzie to konieczne z powodów ekonomicznych, organizacyjnych, bieżących potrzeb oraz konieczności wprowadzenia przerwy technologicznej. Wykonawca nie może wymagać żadnych roszczeń z tytułu niewykorzystania liczby godzin przez zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług przy pomocy pracowników
o kwalifikacjach zawodowych, zgodnych z obowiązującymi zasadami i warunkami określonymi w przepisach prawa w szczególności ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 147 z późn. zm.),.
10. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę będącego podmiotem gospodarczym na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. pracowników wykonujących czynności ratownika wodnego - przez cały okres wykonywania tych czynności.
11. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać osobie wskazanej przez Zamawiającego harmonogram dyżurów na poszczególnych nieckach, nie później niż do 25 dnia, miesiąca poprzedzającego świadczenie usług. Harmonogram powinien zawierać m.in.: imiona i nazwiska osób mających świadczyć usługi na poszczególnych nieckach( dotyczy działalności gospodarczej).
12. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego o zamiarze wprowadzenia na obiekty nowych ratowników (nieujętych w harmonogramie, o którym mowa w ust. 10), z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem lub natychmiast w nagłych przypadkach (np. choroba lub inna nagła nieobecność pracownika).
13. Obowiązki Wykonawcy nie są wykonywane w systemie podporządkowania, tj. pod nadzorem Zamawiającego. wykonawcę obciąża obowiązek współdziałania z resztą ewentualnych Wykonawców -ratowników w zakresie zapewnienia pełnego bezpieczeństwa użytkowników pływalni, przy czym zarówno miejsce wykonywania zlecenia w zakresie budynku pływalni (niecka główna czy Aqua Park) jak też rozkład czasu wykonywania zlecenia w granicach funkcjonowania obiektu, wykonawcy ustalą we własnym zakresie a następnie przedstawią ( zgłoszą) Zamawiającemu harmonogram dyżurów na pływalni , nie później niż do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc świadczenie usług( dotyczy osób fizycznych).
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli posiadanych przez Wykonawcę lub pracowników Wykonawcy pełniących funkcję ratownika wymaganych kwalifikacji. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do okazania przedstawicielowi Zamawiającego żądanych dokumentów.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo odsunięcia lub niedopuszczenia do pracy pracownika Wykonawcy naruszającego zasady wykonywania zamówienia lub właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 147 z późn. zm.). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zapewnić innego pracownika na miejsce odsuniętego lub niedopuszczonego.
16. Wykonawca oraz pracownicy, zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji powziętych podczas wykonywania zamówienia. w szczególności zaś dotyczących, rozkładu pomieszczeń, systemu zabezpieczeń i innych informacji objętych ochroną z mocy ustaw, w tym informacji niejawnych, danych osobowych itp.
17. Zamawiający informuje, że wydłużenie terminu płatności za fakturę/rachunek od daty doręczenia jej Zamawiającemu, jest również przedmiotem oceny ofert w kryterium „termin płatności ” – T”, określonym w rozdziale XIX SWZ, zgodnie z opisanymi tam zasadami.
18. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 75252000-7 - Służby ratownicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Po zakończeniu umowy zamawiający przeprowadzi kolejne postępowanie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uznana ofertę zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) „Cena ofertowa brutto" – C
W przypadku osób fizycznych Zamawiający na podstawie złożonego oświadczenia zawartego w ofercie, dokona wyliczenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić. Wyliczoną kwotę Zamawiający doda do oferowanej ceny brutto za jedną godzinę świadczenia usługi i taką kwotę przyjmie do porównania ofert.
2) „Termin płatności" – T
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium Waga (%) Maks. liczba
punktów Sposób oceny wg wzoru / Liczba punktów przyznanych badanej ofercie
„Cena ofertowa brutto" – C 60 % 60 Cena najtańszej oferty
C = -------------------------- x 60pkt
Cena badanej oferty
„Termin płatności" – T 40 % 40 Za wydłużenie terminu płatności, Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów:
- płatność w terminie: 14 dni od dnia doręczenia faktury rachunku – 0 pkt
- płatność w terminie: 21 dni od dnia doręczenia faktury rachunku – 20 pkt
- płatność w terminie: 30 dni od dnia doręczenia faktury rachunku – 40 pkt
RAZEM 100% 100
3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + T – gdzie: L - całkowita liczba punktów, C - punkty uzyskane w kryterium „cena ofertowa brutto", T - punkty uzyskane w kryterium „Termin płatności".
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług ratownictwa wodnego.
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
Główny przedmiot: 75252000-7 (Służby ratownicze)
3. Wykonanie usług ratownictwa wodnego zgodnie z zakresem obowiązków ujętym w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ odbywać się będzie w niecce głównej lub Aqua Parku obiektu krytej pływalni zlokalizowanego na terenie AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 2, zgodnie z obowiązującymi zasadami i warunkami określonymi w przepisach prawa w szczególności ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 147 z późn. zm.),
4. Zamawiający zamierza zatrudnić 6 ratowników wodnych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. O zamówienie mogą ubiegać się podmioty gospodarcze i osoby fizyczne. Wykonawca będący osobą fizyczną może złożyć ofertę tylko na jedną część zamówienia. Oferta musi obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia dla danej części. Zamówienie podzielono na sześć części, tj.:
d) Część IV - wykonywanie usług ratownictwa wodnego w niecce głównej lub Aqua Parku obiektu krytej pływalni zlokalizowanego na terenie AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 2 - szacunkowa liczba godzin do przepracowania w okresie realizacji umowy wynosi – 917 h
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.
6. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć wszystkich ratowników w jednolity odpowiednio oznakowany strój ratowniczy.
7. Proponowana cena (wynagrodzenie) za 1 godzinę świadczenia usługi nie może być mniejsza niż: - 22,80 zł. brutto, co wynika z:
a) Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1564) z zastrzeżeniem zapisów zawartych w rozdziale XV ust. 5 niniejszego SWZ.
b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej
w 2023 r.(Dz. U. 2022 poz. 1952)
8. Wobec faktu, że Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Filia w Białej Podlaskiej nie jest w stanie podać stałych wielkości przedmiotu zamówienia, ilości podane w opisie przedmiotu zamówienia i formularzu cenowym są maksymalne i nie są wiążące dla Zamawiającego. Zamawiający może nie wykorzystać ilości godzin w przypadku gdy będzie to konieczne z powodów ekonomicznych, organizacyjnych, bieżących potrzeb oraz konieczności wprowadzenia przerwy technologicznej. Wykonawca nie może wymagać żadnych roszczeń z tytułu niewykorzystania liczby godzin przez zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług przy pomocy pracowników
o kwalifikacjach zawodowych, zgodnych z obowiązującymi zasadami i warunkami określonymi w przepisach prawa w szczególności ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 147 z późn. zm.),.
10. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę będącego podmiotem gospodarczym na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. pracowników wykonujących czynności ratownika wodnego - przez cały okres wykonywania tych czynności.
11. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać osobie wskazanej przez Zamawiającego harmonogram dyżurów na poszczególnych nieckach, nie później niż do 25 dnia, miesiąca poprzedzającego świadczenie usług. Harmonogram powinien zawierać m.in.: imiona i nazwiska osób mających świadczyć usługi na poszczególnych nieckach( dotyczy działalności gospodarczej).
12. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego o zamiarze wprowadzenia na obiekty nowych ratowników (nieujętych w harmonogramie, o którym mowa w ust. 10), z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem lub natychmiast w nagłych przypadkach (np. choroba lub inna nagła nieobecność pracownika).
13. Obowiązki Wykonawcy nie są wykonywane w systemie podporządkowania, tj. pod nadzorem Zamawiającego. wykonawcę obciąża obowiązek współdziałania z resztą ewentualnych Wykonawców -ratowników w zakresie zapewnienia pełnego bezpieczeństwa użytkowników pływalni, przy czym zarówno miejsce wykonywania zlecenia w zakresie budynku pływalni (niecka główna czy Aqua Park) jak też rozkład czasu wykonywania zlecenia w granicach funkcjonowania obiektu, wykonawcy ustalą we własnym zakresie a następnie przedstawią ( zgłoszą) Zamawiającemu harmonogram dyżurów na pływalni , nie później niż do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc świadczenie usług( dotyczy osób fizycznych).
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli posiadanych przez Wykonawcę lub pracowników Wykonawcy pełniących funkcję ratownika wymaganych kwalifikacji. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do okazania przedstawicielowi Zamawiającego żądanych dokumentów.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo odsunięcia lub niedopuszczenia do pracy pracownika Wykonawcy naruszającego zasady wykonywania zamówienia lub właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 147 z późn. zm.). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zapewnić innego pracownika na miejsce odsuniętego lub niedopuszczonego.
16. Wykonawca oraz pracownicy, zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji powziętych podczas wykonywania zamówienia. w szczególności zaś dotyczących, rozkładu pomieszczeń, systemu zabezpieczeń i innych informacji objętych ochroną z mocy ustaw, w tym informacji niejawnych, danych osobowych itp.
17. Zamawiający informuje, że wydłużenie terminu płatności za fakturę/rachunek od daty doręczenia jej Zamawiającemu, jest również przedmiotem oceny ofert w kryterium „termin płatności ” – T”, określonym w rozdziale XIX SWZ, zgodnie z opisanymi tam zasadami.
18. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 75252000-7 - Służby ratownicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Po zakończeniu umowy zamawiający przeprowadzi kolejne postępowanie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uznana ofertę zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) „Cena ofertowa brutto" – C
W przypadku osób fizycznych Zamawiający na podstawie złożonego oświadczenia zawartego w ofercie, dokona wyliczenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić. Wyliczoną kwotę Zamawiający doda do oferowanej ceny brutto za jedną godzinę świadczenia usługi i taką kwotę przyjmie do porównania ofert.
2) „Termin płatności" – T
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium Waga (%) Maks. liczba
punktów Sposób oceny wg wzoru / Liczba punktów przyznanych badanej ofercie
„Cena ofertowa brutto" – C 60 % 60 Cena najtańszej oferty
C = -------------------------- x 60pkt
Cena badanej oferty
„Termin płatności" – T 40 % 40 Za wydłużenie terminu płatności, Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów:
- płatność w terminie: 14 dni od dnia doręczenia faktury rachunku – 0 pkt
- płatność w terminie: 21 dni od dnia doręczenia faktury rachunku – 20 pkt
- płatność w terminie: 30 dni od dnia doręczenia faktury rachunku – 40 pkt
RAZEM 100% 100
3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + T – gdzie: L - całkowita liczba punktów, C - punkty uzyskane w kryterium „cena ofertowa brutto", T - punkty uzyskane w kryterium „Termin płatności".
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług ratownictwa wodnego.
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
Główny przedmiot: 75252000-7 (Służby ratownicze)
3. Wykonanie usług ratownictwa wodnego zgodnie z zakresem obowiązków ujętym w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ odbywać się będzie w niecce głównej lub Aqua Parku obiektu krytej pływalni zlokalizowanego na terenie AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 2, zgodnie z obowiązującymi zasadami i warunkami określonymi w przepisach prawa w szczególności ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 147 z późn. zm.),
4. Zamawiający zamierza zatrudnić 6 ratowników wodnych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. O zamówienie mogą ubiegać się podmioty gospodarcze i osoby fizyczne. Wykonawca będący osobą fizyczną może złożyć ofertę tylko na jedną część zamówienia. Oferta musi obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia dla danej części. Zamówienie podzielono na sześć części, tj.:
e) Część V - wykonywanie usług ratownictwa wodnego w niecce głównej lub Aqua Parku obiektu krytej pływalni zlokalizowanego na terenie AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 2 - szacunkowa liczba godzin do przepracowania w okresie realizacji umowy wynosi – 917 h
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.
6. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć wszystkich ratowników w jednolity odpowiednio oznakowany strój ratowniczy.
7. Proponowana cena (wynagrodzenie) za 1 godzinę świadczenia usługi nie może być mniejsza niż: - 22,80 zł. brutto, co wynika z:
a) Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1564) z zastrzeżeniem zapisów zawartych w rozdziale XV ust. 5 niniejszego SWZ.
b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej
w 2023 r.(Dz. U. 2022 poz. 1952)
8. Wobec faktu, że Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Filia w Białej Podlaskiej nie jest w stanie podać stałych wielkości przedmiotu zamówienia, ilości podane w opisie przedmiotu zamówienia i formularzu cenowym są maksymalne i nie są wiążące dla Zamawiającego. Zamawiający może nie wykorzystać ilości godzin w przypadku gdy będzie to konieczne z powodów ekonomicznych, organizacyjnych, bieżących potrzeb oraz konieczności wprowadzenia przerwy technologicznej. Wykonawca nie może wymagać żadnych roszczeń z tytułu niewykorzystania liczby godzin przez zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług przy pomocy pracowników
o kwalifikacjach zawodowych, zgodnych z obowiązującymi zasadami i warunkami określonymi w przepisach prawa w szczególności ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 147 z późn. zm.),.
10. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę będącego podmiotem gospodarczym na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. pracowników wykonujących czynności ratownika wodnego - przez cały okres wykonywania tych czynności.
11. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać osobie wskazanej przez Zamawiającego harmonogram dyżurów na poszczególnych nieckach, nie później niż do 25 dnia, miesiąca poprzedzającego świadczenie usług. Harmonogram powinien zawierać m.in.: imiona i nazwiska osób mających świadczyć usługi na poszczególnych nieckach( dotyczy działalności gospodarczej).
12. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego o zamiarze wprowadzenia na obiekty nowych ratowników (nieujętych w harmonogramie, o którym mowa w ust. 10), z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem lub natychmiast w nagłych przypadkach (np. choroba lub inna nagła nieobecność pracownika).
13. Obowiązki Wykonawcy nie są wykonywane w systemie podporządkowania, tj. pod nadzorem Zamawiającego. wykonawcę obciąża obowiązek współdziałania z resztą ewentualnych Wykonawców -ratowników w zakresie zapewnienia pełnego bezpieczeństwa użytkowników pływalni, przy czym zarówno miejsce wykonywania zlecenia w zakresie budynku pływalni (niecka główna czy Aqua Park) jak też rozkład czasu wykonywania zlecenia w granicach funkcjonowania obiektu, wykonawcy ustalą we własnym zakresie a następnie przedstawią ( zgłoszą) Zamawiającemu harmonogram dyżurów na pływalni , nie później niż do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc świadczenie usług( dotyczy osób fizycznych).
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli posiadanych przez Wykonawcę lub pracowników Wykonawcy pełniących funkcję ratownika wymaganych kwalifikacji. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do okazania przedstawicielowi Zamawiającego żądanych dokumentów.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo odsunięcia lub niedopuszczenia do pracy pracownika Wykonawcy naruszającego zasady wykonywania zamówienia lub właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 147 z późn. zm.). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zapewnić innego pracownika na miejsce odsuniętego lub niedopuszczonego.
16. Wykonawca oraz pracownicy, zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji powziętych podczas wykonywania zamówienia. w szczególności zaś dotyczących, rozkładu pomieszczeń, systemu zabezpieczeń i innych informacji objętych ochroną z mocy ustaw, w tym informacji niejawnych, danych osobowych itp.
17. Zamawiający informuje, że wydłużenie terminu płatności za fakturę/rachunek od daty doręczenia jej Zamawiającemu, jest również przedmiotem oceny ofert w kryterium „termin płatności ” – T”, określonym w rozdziale XIX SWZ, zgodnie z opisanymi tam zasadami.
18. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 75252000-7 - Służby ratownicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Po zakończeniu umowy zamawiający przeprowadzi kolejne postępowanie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uznana ofertę zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) „Cena ofertowa brutto" – C
W przypadku osób fizycznych Zamawiający na podstawie złożonego oświadczenia zawartego w ofercie, dokona wyliczenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić. Wyliczoną kwotę Zamawiający doda do oferowanej ceny brutto za jedną godzinę świadczenia usługi i taką kwotę przyjmie do porównania ofert.
2) „Termin płatności" – T
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium Waga (%) Maks. liczba
punktów Sposób oceny wg wzoru / Liczba punktów przyznanych badanej ofercie
„Cena ofertowa brutto" – C 60 % 60 Cena najtańszej oferty
C = -------------------------- x 60pkt
Cena badanej oferty
„Termin płatności" – T 40 % 40 Za wydłużenie terminu płatności, Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów:
- płatność w terminie: 14 dni od dnia doręczenia faktury rachunku – 0 pkt
- płatność w terminie: 21 dni od dnia doręczenia faktury rachunku – 20 pkt
- płatność w terminie: 30 dni od dnia doręczenia faktury rachunku – 40 pkt
RAZEM 100% 100
3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + T – gdzie: L - całkowita liczba punktów, C - punkty uzyskane w kryterium „cena ofertowa brutto", T - punkty uzyskane w kryterium „Termin płatności".
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług ratownictwa wodnego.
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
Główny przedmiot: 75252000-7 (Służby ratownicze)
3. Wykonanie usług ratownictwa wodnego zgodnie z zakresem obowiązków ujętym w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ odbywać się będzie w niecce głównej lub Aqua Parku obiektu krytej pływalni zlokalizowanego na terenie AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 2, zgodnie z obowiązującymi zasadami i warunkami określonymi w przepisach prawa w szczególności ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 147 z późn. zm.),
4. Zamawiający zamierza zatrudnić 6 ratowników wodnych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. O zamówienie mogą ubiegać się podmioty gospodarcze i osoby fizyczne. Wykonawca będący osobą fizyczną może złożyć ofertę tylko na jedną część zamówienia. Oferta musi obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia dla danej części. Zamówienie podzielono na sześć części, tj.:
f) Część VI - wykonywanie usług ratownictwa wodnego w niecce głównej lub Aqua Parku obiektu krytej pływalni zlokalizowanego na terenie AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 2 - szacunkowa liczba godzin do przepracowania w okresie realizacji umowy wynosi – 917 h
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.
6. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć wszystkich ratowników w jednolity odpowiednio oznakowany strój ratowniczy.
7. Proponowana cena (wynagrodzenie) za 1 godzinę świadczenia usługi nie może być mniejsza niż: - 22,80 zł. brutto, co wynika z:
a) Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1564) z zastrzeżeniem zapisów zawartych w rozdziale XV ust. 5 niniejszego SWZ.
b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej
w 2023 r.(Dz. U. 2022 poz. 1952)
8. Wobec faktu, że Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Filia w Białej Podlaskiej nie jest w stanie podać stałych wielkości przedmiotu zamówienia, ilości podane w opisie przedmiotu zamówienia i formularzu cenowym są maksymalne i nie są wiążące dla Zamawiającego. Zamawiający może nie wykorzystać ilości godzin w przypadku gdy będzie to konieczne z powodów ekonomicznych, organizacyjnych, bieżących potrzeb oraz konieczności wprowadzenia przerwy technologicznej. Wykonawca nie może wymagać żadnych roszczeń z tytułu niewykorzystania liczby godzin przez zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług przy pomocy pracowników
o kwalifikacjach zawodowych, zgodnych z obowiązującymi zasadami i warunkami określonymi w przepisach prawa w szczególności ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 147 z późn. zm.),.
10. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę będącego podmiotem gospodarczym na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. pracowników wykonujących czynności ratownika wodnego - przez cały okres wykonywania tych czynności.
11. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać osobie wskazanej przez Zamawiającego harmonogram dyżurów na poszczególnych nieckach, nie później niż do 25 dnia, miesiąca poprzedzającego świadczenie usług. Harmonogram powinien zawierać m.in.: imiona i nazwiska osób mających świadczyć usługi na poszczególnych nieckach( dotyczy działalności gospodarczej).
12. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego o zamiarze wprowadzenia na obiekty nowych ratowników (nieujętych w harmonogramie, o którym mowa w ust. 10), z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem lub natychmiast w nagłych przypadkach (np. choroba lub inna nagła nieobecność pracownika).
13. Obowiązki Wykonawcy nie są wykonywane w systemie podporządkowania, tj. pod nadzorem Zamawiającego. wykonawcę obciąża obowiązek współdziałania z resztą ewentualnych Wykonawców -ratowników w zakresie zapewnienia pełnego bezpieczeństwa użytkowników pływalni, przy czym zarówno miejsce wykonywania zlecenia w zakresie budynku pływalni (niecka główna czy Aqua Park) jak też rozkład czasu wykonywania zlecenia w granicach funkcjonowania obiektu, wykonawcy ustalą we własnym zakresie a następnie przedstawią ( zgłoszą) Zamawiającemu harmonogram dyżurów na pływalni , nie później niż do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc świadczenie usług( dotyczy osób fizycznych).
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli posiadanych przez Wykonawcę lub pracowników Wykonawcy pełniących funkcję ratownika wymaganych kwalifikacji. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do okazania przedstawicielowi Zamawiającego żądanych dokumentów.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo odsunięcia lub niedopuszczenia do pracy pracownika Wykonawcy naruszającego zasady wykonywania zamówienia lub właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 147 z późn. zm.). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zapewnić innego pracownika na miejsce odsuniętego lub niedopuszczonego.
16. Wykonawca oraz pracownicy, zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji powziętych podczas wykonywania zamówienia. w szczególności zaś dotyczących, rozkładu pomieszczeń, systemu zabezpieczeń i innych informacji objętych ochroną z mocy ustaw, w tym informacji niejawnych, danych osobowych itp.
17. Zamawiający informuje, że wydłużenie terminu płatności za fakturę/rachunek od daty doręczenia jej Zamawiającemu, jest również przedmiotem oceny ofert w kryterium „termin płatności ” – T”, określonym w rozdziale XIX SWZ, zgodnie z opisanymi tam zasadami.
18. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 75252000-7 - Służby ratownicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Po zakończeniu umowy Zamawiający przeprowadzi kolejne postępowanie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uznana ofertę zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) „Cena ofertowa brutto" – C
W przypadku osób fizycznych Zamawiający na podstawie złożonego oświadczenia zawartego w ofercie, dokona wyliczenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić. Wyliczoną kwotę Zamawiający doda do oferowanej ceny brutto za jedną godzinę świadczenia usługi i taką kwotę przyjmie do porównania ofert.
2) „Termin płatności" – T
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium Waga (%) Maks. liczba
punktów Sposób oceny wg wzoru / Liczba punktów przyznanych badanej ofercie
„Cena ofertowa brutto" – C 60 % 60 Cena najtańszej oferty
C = -------------------------- x 60pkt
Cena badanej oferty
„Termin płatności" – T 40 % 40 Za wydłużenie terminu płatności, Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów:
- płatność w terminie: 14 dni od dnia doręczenia faktury rachunku – 0 pkt
- płatność w terminie: 21 dni od dnia doręczenia faktury rachunku – 20 pkt
- płatność w terminie: 30 dni od dnia doręczenia faktury rachunku – 40 pkt
RAZEM 100% 100
3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + T – gdzie: L - całkowita liczba punktów, C - punkty uzyskane w kryterium „cena ofertowa brutto", T - punkty uzyskane w kryterium „Termin płatności".
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
1. W przypadku osoby fizycznej Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadanych uprawnień za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że osoba wykonująca czynności ratownika wodnego posiada ważne stosowne uprawnienia
i kwalifikacje tj.:
a) kwalifikacje ratownika (z uprawnieniem do pracy na basenie),
b) ważne KPP (kwalifikowana pomoc przedmedyczna),
c) ważne badania lekarskie (bez przeciwwskazań pracy na basenie).
2. W przypadku działalności gospodarczej Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadanych uprawnień za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że posiadali uprawnienia do wykonania usług w zakresie ratownictwa wodnego tj. decyzja, zgoda Ministra Spraw Wewnętrznych, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia
2011 r. (Dz. U. Nr 2022, poz. 147 z późn. zm.)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona,
do składania w wyznaczonym terminie podmiotowych środków dowodowych ( aktualnych na dzień złożenia).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona,
do składania w wyznaczonym terminie podmiotowych środków dowodowych ( aktualnych na dzień złożenia).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach);
2) Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ
3) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w Rozdziale XII ust. 4 SWZ -
do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy).
4) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a. oświadczenia o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,
b. w przypadku, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 5 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika nr 6 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym,
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień niniejszej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszej umowie oraz za wyjątkiem innych przypadków przewidy-wanych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 455 ustawy).
2. Nie stanowi zmiany umowy, zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana osób wskazanych do kontaktu itp.), zmiana danych teleadre-sowych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej, działającej pod adresem https://awf-bp.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-31 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.