eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Korzenna › Odbudowa, remont dróg gminnych.Ogłoszenie z dnia 2021-05-11


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00051731 z dnia 2021-05-11

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Odbudowa, remont dróg gminnych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KORZENNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892297

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: KORZENNA 325

1.5.2.) Miejscowość: Korzenna

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-322

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@korzenna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.korzenna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.bip.korzenna.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbudowa, remont dróg gminnych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e98fbe06-9bcb-11eb-945c-72824b6a02d0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00051731

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003701/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Odbudowa, remont dróg gminnych.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00031159/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamówienie w trybie z wolnej ręki zostanie udzielone na podstawie 305 pkt. 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych. Spełnione są łącznie następujące warunki określone w art. 214 ust.1 pkt. 11 ppkt a-c ustawy Pzp: 1) Zamówienie udzielane jest przez zamawiającego Gmina Korzenna, o którym mowa w art. 4 i art 5 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), osobie prawnej – Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych sp. z o.o. dalej: (PUK Korzenna sp. z o.o.).: 2) Kontrolę prawną nad PUK Korzenna sp. z o.o. sprawuje Gmina Korzenna: 3) Ponad 90% działalności PUK Korzenna sp. z o.o. dotyczy zadań powierzonych przez Gminę Korzenna. 4) PUK Korzenna sp. z o.o. – nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Korzenna Sp. Z .o.o. zostało powołane w celu realizacji zadań powierzonych przez Gminę Korzenna.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.2.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 180334,75

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odbudowa drogi gminnej nr 291042K Jasienna Mieściska - Lipnica Wielka Średnik w miejscowości Lipnica Wielka. Odbudowa drogi gminnej nr 291299K Wojnarowa koło Olszaneckiego na Zabrzeż w miejscowości Wojnarowa. Remont drogi gminnej nr 291086K Janczowa Zagórze do pól w miejscowości Janczowa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 221811,74

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 221811,74

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 221811,74

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH KORZENNA SP. Z O.O.

7.3.4) Miejscowość: MOGILNO

7.3.5) Kod pocztowy: 33-326

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 221811,74

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

2021-05-11 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.