eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sopot › Sukcesywne dostawy prowiantu na statek s/y "OCEANIA"Ogłoszenie z dnia 2023-01-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy prowiantu na statek s/y „OCEANIA”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000632467

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Powstańców Warszawy 55

1.5.2.) Miejscowość: Sopot

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-712

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 551-72-81

1.5.8.) Numer faksu: 58 551-21-30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mmasnicka@iopan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.iopan.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

badania naukowe, edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy prowiantu na statek s/y „OCEANIA”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4aa6bd58-9b00-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00051500

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4aa6bd58-9b00-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) oraz w sposób określony w ust. 3 poniżej.
3. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: mmasnicka@iopan.pl (nie dotyczy składania ofert).
4. Szczegółowe informacje zawarte są w Rozdziałach V i XII SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl .
3.Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów, zasady i warunki korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje w zakładce „Centrum Pomocy”.
5.Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
6.Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) oraz w sposób określony w ust. 13 poniżej. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości.
7.W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym.
8.Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na ww. Platformie. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
9.Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
10.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
11.Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
12.W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
13.Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: mmasnicka@iopan.pl (nie dotyczy składania ofert).
14.Zamawiający może komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: p. Małgorzata Maśnicka, email: mmasnicka@iopan.pl, w zastępstwie: p. Aleksandra Zariczna, email: azariczna@iopan.pl.
15.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 30 MB. Zaleca się niedołączanie do wiadomości email plików w formacie .rar.
16.Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający - Instytut Oceanologii Polskiej Akademii
Nauk informuje, że w zakresie w jakim pozyskuje dane osobowe w związku z prowadzeniem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w związku z zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego, jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ogólne rozporządzenie o ochronie
danych” zwane dalej „Rozporządzeniem”) .2. 2. Dane kontaktowe administratora danych osobowych: ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot, Polska, tel. (+48 58) 73 11 600, fax: (+48 58) 551 21 30; e-mail: office@iopan.pl.3. W sprawach związanych z
przetwarzaniem danych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: tel. e-mail:
iodo@iopan.pl.4. Szczegółowe postanowienia w zakresie przetwarzania danych osobowych zawarte
są w Rozdziale XXIV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IO/ZP/1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy prowiantu na statek s/y „OCEANIA”, należący do Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot, według ilości i rodzaju określonych w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwaną dalej „SWZ”), oraz zgodnie z zasadami określonymi poniżej.
2. Szczegółowe ilości poszczególnych artykułów żywnościowych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zostały zawarte w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
3. Dostawy żywności muszą się odbywać zgodnie z zasadami HACCP, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2132 z późn. zm.), przy użyciu odpowiednich środków transportowych dla artykułów wymagających niskich temperatur.
4. Zamawiane i dostarczane artykuły spożywcze muszą posiadać maksymalnie długi termin przydatności, pierwszy gatunek jakości, przy czym dla dostaw mięsa jest wymagane głębokie mrożenie, o ile w zamówieniu nie zostanie zaznaczone inaczej.
5. Dostarczone towary muszą być opakowane zgodnie z normami pakowania środków spożywczych, dostarczone przez uprawnione osoby transportem odpowiednim do rodzaju przewożonego towaru, przy czym osoby przewożące winny posiadać aktualne świadectwa zdrowia, a samochody - odpowiednie dopuszczenie SANEPIDU.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wyszczególnionych w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ asortymentów na inne o zbliżonych właściwościach i cenie, jeżeli z niemożliwych do przewidzenia w momencie ogłoszenia postępowania przyczyn stałoby się niemożliwe dostarczenie któregoś z produktów asortymentowych (tj. np. zaprzestanie wytwarzania produktu przez producenta, sezonowość produktu, czego konsekwencją byłaby niemożliwość realizacji zamówienia w tym zakresie).
7. Zamówienie powinno być wykonywane sukcesywnie, stosownie do aktualnych potrzeb Zamawiającego, transportem własnym Wykonawcy. Zamawiający będzie informował Wykonawcę telefonicznie lub emailem o bieżącym zapotrzebowaniu.
8. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi. Wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 30 % w zależności od potrzeb.
9. Zamawiający nie dopuszcza częściowego składania ofert. Oferta Wykonawcy musi być kompletna oraz musi obejmować wszystkie elementy wymienione w Formularzu cenowym. Oferta nie zawierająca chociażby jednego elementu zostanie odrzucona, jako nie spełniająca wymogów SWZ.
10. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SWZ. Propozycje rozwiązań alternatywnych (wariantowych) nie będą brane pod uwagę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
11. Zamawiający informuje, iż w wyszczególnionym asortymencie wskazał minimalne wymagania dotyczące jakości produktów. Wykonawcy mogą zaoferować inne produkty o takiej samej lub lepszej jakości.
12. Zamawiający informuje, iż jeśli w Formularzu cenowym wskazane zostały nazwy własne wskazujące na wyrób konkretnego producenta, wskazanie to jest jedynie przykładowe. Wykonawcy w swoich ofertach mogą zaoferować asortyment innego producenta.
13. Ilekroć w treści niniejszej SWZ lub w załącznikach do niej, Zamawiający powołuje się na jakiekolwiek normy, atesty lub certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, atesty lub certyfikaty w stosunku do nich równoważne. Rozwiązanie równoważne musi charakteryzować się co najmniej tymi samymi parametrami co określone w przywołanym standardzie.
14. W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym w SWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SWZ lub załącznikach do SWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03212000-0 - Ziemniaki i warzywa suszone

03221000-6 - Warzywa

03222000-3 - Owoce i orzechy

03142500-3 - Jaja

15112100-7 - Świeży drób

15111000-9 - Mięso wołowe

15113000-3 - Wieprzowina

15130000-8 - Produkty mięsne

15131500-0 - Produkty drobiowe

15229000-9 - Mrożone produkty rybne

15331170-9 - Warzywa mrożone

15330000-0 - Przetworzone owoce i warzywa

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15500000-3 - Produkty mleczarskie

15610000-7 - Produkty przemiału ziarna

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

15860000-4 - Kawa, herbata i podobne produkty

15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został opisany w Rozdziale XVIII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie precyzuje tego warunku;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie precyzuje tego warunku;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie precyzuje tego warunku;
4) zdolności technicznej lub zawodowej – w zakresie:
a) posiadania doświadczenia w postaci należytego wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień polegających na dostawie artykułów żywnościowych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 150.000 zł brutto każda;
b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – w postaci dysponowania: co najmniej 1 samochodem z zabudową izotermiczną (izoterma) - zakres temperatury: powyżej 0°C, co najmniej 1 samochodem z zabudową chłodniczą (chłodnia) - zakres temperatury: od -18°C do 0°C oraz co najmniej 1 samochodem z zabudową mroźniczą (mroźnia) - zakres temperatury: poniżej -18°C.
3. Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale VI ust. 2 SWZ, w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawców, metodą: spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę (sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4.1. do SWZ) albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4.2 do SWZ) wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wypełniony Formularz ofertowy – dostępny na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
o której mowa w Rozdziale I ust. 3 SWZ;
2) Formularz cenowy – przygotowany zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ;
4) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej;
5) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4) powyżej;
6) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotu trzeciego – zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp;
8) w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotu trzeciego – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Pzp – sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2.2 do SWZ;
9) informację, że wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w sytuacji, o której mowa w art. 225 ust. 2 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. Zapisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. konsorcjum, spółka cywilna):
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (o którym mowa w rozdziale X ust. 1 pkt 3 SWZ), składa każdy z wykonawców (oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu),
2) podmiotowe środki dowodowe określone w rozdziale IX ust. 3 SWZ (odnoszące się do warunków udziału w postępowaniu) mogą być złożone wspólnie w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną,
3) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale IX ust. 6 SWZ (odnoszące się do podstaw wykluczenia) powinny być złożone przez każdego z Wykonawców,
4) formularze winny być złożone w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.
4. Oferty przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie, będą musiały spełniać następujące wymagania:
1) w przypadku złożenia oferty wspólnej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
2) oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów/wspólników,
3) każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum (wspólnik spółki cywilnej); Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
5. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Termin, na jaki została zawarta umowa Wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.
6. Oferty składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółkę cywilną) w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VI ust. 2 SWZ i pozostałych wymagań określonych w SWZ zostaną ocenione pod kątem łącznego spełniania wymagań Zamawiającego przez występujących wspólnie Wykonawców, na podstawie złożonych przez nich oświadczeń i dokumentów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3.Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian umowy: w zakresie terminu realizacji umowy, przedmiotu zamówienia, wynagrodzenia, płatności, oznaczenia stron, i których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z następujących okoliczności:
a) zmiany dotyczące sposobu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany rozwiązań technicznych i materiałowych nie przewidzianych w umowie – w przypadku, w którym służyć to będzie podniesieniu standardu przedmiotu zamówienia lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy;
b) zmiana dotycząca przedmiotu zamówienia, jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia oraz obowiązków Wykonawcy – w przypadku wystąpienia okoliczności nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, a skutkujących koniecznością ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia;
c) zmiany dotyczące terminu wykonania przedmiotu zamówienia, zakresu przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia – w przypadku, gdy wystąpi możliwość wykonania przedmiotu zamówienia w sposób inny od przewidzianego w SWZ, a zarazem korzystny dla Zamawiającego i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy;
d) zmiana asortymentu na inny o zbliżonych właściwościach i cenie, jeżeli z niemożliwych do przewidzenia w momencie ogłoszenia postępowania przyczyn stałoby się niemożliwe dostarczenie któregoś z produktów asortymentowych (tj. np. zaprzestanie wytwarzania tego produktu przez producenta, sezonowość produktu, czego konsekwencją byłaby niemożliwość realizacji zamówienia w tym zakresie);
e) wystąpią zmiany w nazwach lub adresach stron, zmiany związane z przekształceniem podmiotowym stron – w zakresie tych zmian;
f) zmiana dotycząca terminu wykonania przedmiotu zamówienia – w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
g) zmiany dotyczące terminu wykonania przedmiotu zamówienia – w przypadku konieczności prowadzenia działań przez osoby trzecie uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu zamówienia, które to działania nie są spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy;
h) zmiana wysokości wynagrodzenia – w przypadku zmian w zakresie podatku VAT w okresie trwania umowy, w tym urzędowej zmiany wysokości wskaźnika podatku VAT (także obniżka), a także uzyskania możliwości skorzystania z preferencyjnej stawki VAT;
i) zmiany umowy są konieczne w związku ze zmianą odpowiednich przepisów prawa – w zakresie wynikającym z tych zmian;
j) zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy – w zakresie wynikającym z tych działań;
k) zmiana wysokości wynagrodzenia – w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w sytuacji i na warunkach o których mowa w ust. 7 – 11 poniżej.
7.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w związku ze zmianą kosztów związanych z realizacją zamówienia, po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy. Kolejna zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Przez zmianę kosztów związanych z realizacją zamówienia rozumie się ich wzrost, jak i ich obniżenie, względem kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.
Szczegółowe zapisy dotyczące zmian przewidywanych zmian umowy zawarte są w Załączniku nr 5 do SWZ, paragraf 9

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-31 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski” na Platformie e-Zamówienia, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-31 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin realizacji zamówienia: przez okres 12 miesięcy od dnia 05.03.2023 r.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną Wykonawcy podlegający wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i pkt 4, z uwzględnieniem art. 110 oraz art. 111 ustawy Pzp, a także na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.