eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mielec › Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w MielcuOgłoszenie z dnia 2023-01-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Podkarpacka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Mielcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 831364262

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żeromskiego 22

1.5.2.) Miejscowość: Mielec

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-300

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 177736301

1.5.8.) Numer faksu: +48 177800552.

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pogotowie-mielec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie-mielec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0e0752ac-9a9c-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00051317

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00105397/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pogotowie-mielec.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pogotowie-mielec.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Środkiem komunikacji SŁUŻĄCYM ZŁOŻENIU OFERTY jest Platforma przetargowa (zwana dalej „Platformą”) dostępna pod adresem https://pogotowie-mielec.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem zgodnym z niniejszym postępowaniem. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym (podpis zaufany – składany za pomocą profilu zaufanego) lub podpisem osobistym (podpis osobisty składany za pomocą dowodu osobistego – e-dowodu).
Środkami komunikacji elektronicznej, służącymi wymianie informacji oraz przekazywaniu dokumentów jest Platforma. Zamawiający jako środek komunikacji elektronicznej, służący wymianie informacji oraz przekazywaniu dokumentów lub oświadczeń przez Wykonawców (INNYCH NIŻ OFERTA) dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej e-mai: przetargi@pogotowie-mielec.pl
Załączniki do oferty w postaci próbek przedmiotu zamówienia (dotyczy Pakietu nr 1) należy złożyć do upływu terminu składania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca poprzez dostarczenie do siedziby Zamawiającego na następujący adres: Podkarpacka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec, z dopiskiem: PRÓBKI PN.1.2023.PSPR.
Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy oraz Instrukcjach dostępnych pod adresem https://pogotowie-mielec.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w zakładkach „Regulamin” oraz „Instrukcje” (w postępowaniu mają zastosowanie instrukcje: Rejestracja Wykonawcy na Platformie; Wymagania techniczne; Zadawanie pytań do postępowania; Udział w trybie podstawowym z możliwością negocjacji).
Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowy Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy: Dopuszczalne przeglądarki internetowe: Edge; Google Chrome; Mozilla Firefox; Opera.
Pozostałe wymagania techniczne: a) dostęp do sieci internet; b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax; c) włączona obsługa JavaScript; d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s; e) zainstalowany Acrobat Reader; f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452). Zamawiający dopuszcza następujące formaty danych, w jakich Wykonawcy mogą składać dokumenty w postępowaniu:
- txt, rtf, pdf, odt, doc, ods, odp, docx, xls, xlsx, xps, csv (ppt, pptx – prezentacje) - dla plików tekstowych;
- jpg, jpeg, tif, tiff, png, svg - dla plików graficznych;
- mpg, avi, mp3, wav - dla plików audio, wideo;
- zip, rar, 7z, gz - dla plików kompresji.
Zamawiający dopuszcza dołączenie do przesyłanych dokumentów plików powstałych w związku z podpisywaniem tych dokumentów odpowiednimi podpisami elektronicznymi.
Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.
Pliki składane przez Wykonawców jako oferta są automatycznie szyfrowane na serwerze Platformy przetargowej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Nieelektronicznego składania wymagają wyłącznie próbki przedmiotu zamówienia składane wyłącznie w ramach Pakietu nr 1 zamówienia.Próbki przedmiotu zamówienia należy dostarczyć do terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego na następujący adres: Podkarpacka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec, z dopiskiem: PRÓBKI PN.1.2023.PSPR.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, 39-300 MIELEC;
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panią Joanną Drop realizowany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pspr@pogotowie-mielec.pl, telefonicznie tel. 17 77-36-301, listownie na adres PODKARPACKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W MIELCU, ul. Żeromskiego 22, 39-300 MIELEC, kontakt osobisty w siedzibie Pogotowia;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy oraz art. 74 ust. 1 ustawy;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PN.1.2023.PSPR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu.:
Pakiet nr 1 obejmuje dostawę następującego asortymentu: bezpieczna linia infuzyjna.
2. Składanie ofert częściowych możliwe jest wyłącznie w zakresie, w jakim zamówienie zostało podzielone na pakiety. Wykonawcy według swojego wyboru, mogą złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. Wykonawca nie może złożyć dwóch różnych ofert na tę samą część zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie dostarczać na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego na ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załącznik nr 2 do SWZ – Formularze cenowe oraz Załącznik Nr 4 do SWZ – Projekt umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141220-8 - Kaniula

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena ofert, której poddawani są wszyscy Wykonawcy zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w ofercie wg. kryteriów określonych poniżej.
2. Ocena kwalifikacji podmiotowej Wykonawców, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w przedłożonym oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Celem wyboru najkorzystniejszej oferty w każdej z ustanowionych części postępowania odrębnie Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert i ich wagi:
3.1. cena – znaczenie 60 pkt
3.2. czas dostawy – znaczenie 40 pkt
4. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty.
4.1. Kryterium „cena”. Przy obliczaniu punktacji w tym kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w danej części zamówienia wskazaną w ofercie Wykonawcy.
Liczba punktów zdobyta w tym kryterium będzie obliczona wg wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 60
gdzie:
Kc- liczba punktów w kryterium cena danej części zamówienia
Cn – najniższa cena wśród złożonych ofert na daną część zamówienia
Co – cena danej części zamówienia w badanej ofercie
60 - waga kryterium
Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 60 punktów.
4.2. Kryterium „czas dostawy”. Przy obliczaniu punktacji w tym kryterium Zmawiający będzie brał pod uwagę deklarację Wykonawcy założoną w ofercie co do czasu dostawy asortymentu w danej części (pakiecie) zamówienia.
Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z poniższymi zasadami:
a) Deklarowany czas dostawy nie może być dłuższy niż 7 dni i liczony będzie od daty złożenia zamówienia.
b) Za zadeklarowany czas dostawy asortymentu w danej części (pakiecie) zamówienia wynoszący odpowiednio:
- od 5 do 7 dni - oferta wykonawcy otrzyma 0 pkt
- do 4 dni - oferta wykonawcy otrzyma 40 pkt (oferta Wykonawcy otrzyma 40 pkt również w przypadku zaoferowania krótszego czasu dostawy)
c) W przypadku braku wypełnienia pola dotyczącego czasu dostawy Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował maksymalny czas dostawy – 7 dni od dnia złożenia zamówienia,
d) Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 40 punktów.
5. Łączna liczba punktów uzyskanych przez ofertę w każdej z części zamówienia będzie liczona wg. wzoru:
Po = Kc + Kt
Po - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w danej części zamówienia
Kc - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena w danej części zamówienia
Kp - liczba punktów uzyskanych w kryterium czas dostawy danej części zamówienia
6. W prowadzonym postępowaniu w każdej z części zamówienia zostanie wybrana oferta, która według formuły oceny ofert uzyska największą ilość punktów oraz spełni wszystkie wymagania SWZ. Ocena zostanie dokonana na podstawie wypełnionego formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SWZ).
7. W celu obliczenia punktów wyniki działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu.
Pakiet nr 2 obejmuje dostawę następującego asortymentu: zestawy do konikopunkcji, zestaw do odbarczania odmy, wkłady do ssaka, rury do respiratora, elektrody wielofunkcyjne.
2. Składanie ofert częściowych możliwe jest wyłącznie w zakresie, w jakim zamówienie zostało podzielone na pakiety. Wykonawcy według swojego wyboru, mogą złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. Wykonawca nie może złożyć dwóch różnych ofert na tę samą część zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie dostarczać na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego na ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załącznik nr 2 do SWZ – Formularze cenowe oraz Załącznik Nr 4 do SWZ – Projekt umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33171200-1 - Przyrządy do resuscytacji

33171000-9 - Przyrządy do anestezji i resuscytacji

38423100-7 - Ciśnieniomierze

38412000-6 - Termometry

33141620-2 - Zestawy medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena ofert, której poddawani są wszyscy Wykonawcy zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w ofercie wg. kryteriów określonych poniżej.
2. Ocena kwalifikacji podmiotowej Wykonawców, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w przedłożonym oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Celem wyboru najkorzystniejszej oferty w każdej z ustanowionych części postępowania odrębnie Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert i ich wagi:
3.1. cena – znaczenie 60 pkt
3.2. czas dostawy – znaczenie 40 pkt
4. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty.
4.1. Kryterium „cena”. Przy obliczaniu punktacji w tym kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w danej części zamówienia wskazaną w ofercie Wykonawcy.
Liczba punktów zdobyta w tym kryterium będzie obliczona wg wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 60
gdzie:
Kc- liczba punktów w kryterium cena danej części zamówienia
Cn – najniższa cena wśród złożonych ofert na daną część zamówienia
Co – cena danej części zamówienia w badanej ofercie
60 - waga kryterium
Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 60 punktów.
4.2. Kryterium „czas dostawy”. Przy obliczaniu punktacji w tym kryterium Zmawiający będzie brał pod uwagę deklarację Wykonawcy założoną w ofercie co do czasu dostawy asortymentu w danej części (pakiecie) zamówienia.
Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z poniższymi zasadami:
a) Deklarowany czas dostawy nie może być dłuższy niż 7 dni i liczony będzie od daty złożenia zamówienia.
b) Za zadeklarowany czas dostawy asortymentu w danej części (pakiecie) zamówienia wynoszący odpowiednio:
- od 5 do 7 dni - oferta wykonawcy otrzyma 0 pkt
- do 4 dni - oferta wykonawcy otrzyma 40 pkt (oferta Wykonawcy otrzyma 40 pkt również w przypadku zaoferowania krótszego czasu dostawy)
c) W przypadku braku wypełnienia pola dotyczącego czasu dostawy Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował maksymalny czas dostawy – 7 dni od dnia złożenia zamówienia,
d) Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 40 punktów.
5. Łączna liczba punktów uzyskanych przez ofertę w każdej z części zamówienia będzie liczona wg. wzoru:
Po = Kc + Kt
Po - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w danej części zamówienia
Kc - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena w danej części zamówienia
Kp - liczba punktów uzyskanych w kryterium czas dostawy danej części zamówienia
6. W prowadzonym postępowaniu w każdej z części zamówienia zostanie wybrana oferta, która według formuły oceny ofert uzyska największą ilość punktów oraz spełni wszystkie wymagania SWZ. Ocena zostanie dokonana na podstawie wypełnionego formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SWZ).
7. W celu obliczenia punktów wyniki działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu.
Pakiet nr 3 obejmuje dostawę następującego asortymentu: przewody jednorazowe, staza taktyczna, złącze EMMA.
2. Składanie ofert częściowych możliwe jest wyłącznie w zakresie, w jakim zamówienie zostało podzielone na pakiety. Wykonawcy według swojego wyboru, mogą złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. Wykonawca nie może złożyć dwóch różnych ofert na tę samą część zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie dostarczać na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego na ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załącznik nr 2 do SWZ – Formularze cenowe oraz Załącznik Nr 4 do SWZ – Projekt umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena ofert, której poddawani są wszyscy Wykonawcy zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w ofercie wg. kryteriów określonych poniżej.
2. Ocena kwalifikacji podmiotowej Wykonawców, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w przedłożonym oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Celem wyboru najkorzystniejszej oferty w każdej z ustanowionych części postępowania odrębnie Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert i ich wagi:
3.1. cena – znaczenie 60 pkt
3.2. czas dostawy – znaczenie 40 pkt
4. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty.
4.1. Kryterium „cena”. Przy obliczaniu punktacji w tym kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w danej części zamówienia wskazaną w ofercie Wykonawcy.
Liczba punktów zdobyta w tym kryterium będzie obliczona wg wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 60
gdzie:
Kc- liczba punktów w kryterium cena danej części zamówienia
Cn – najniższa cena wśród złożonych ofert na daną część zamówienia
Co – cena danej części zamówienia w badanej ofercie
60 - waga kryterium
Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 60 punktów.
4.2. Kryterium „czas dostawy”. Przy obliczaniu punktacji w tym kryterium Zmawiający będzie brał pod uwagę deklarację Wykonawcy założoną w ofercie co do czasu dostawy asortymentu w danej części (pakiecie) zamówienia.
Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z poniższymi zasadami:
a) Deklarowany czas dostawy nie może być dłuższy niż 7 dni i liczony będzie od daty złożenia zamówienia.
b) Za zadeklarowany czas dostawy asortymentu w danej części (pakiecie) zamówienia wynoszący odpowiednio:
- od 5 do 7 dni - oferta wykonawcy otrzyma 0 pkt
- do 4 dni - oferta wykonawcy otrzyma 40 pkt (oferta Wykonawcy otrzyma 40 pkt również w przypadku zaoferowania krótszego czasu dostawy)
c) W przypadku braku wypełnienia pola dotyczącego czasu dostawy Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował maksymalny czas dostawy – 7 dni od dnia złożenia zamówienia,
d) Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 40 punktów.
5. Łączna liczba punktów uzyskanych przez ofertę w każdej z części zamówienia będzie liczona wg. wzoru:
Po = Kc + Kt
Po - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w danej części zamówienia
Kc - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena w danej części zamówienia
Kp - liczba punktów uzyskanych w kryterium czas dostawy danej części zamówienia
6. W prowadzonym postępowaniu w każdej z części zamówienia zostanie wybrana oferta, która według formuły oceny ofert uzyska największą ilość punktów oraz spełni wszystkie wymagania SWZ. Ocena zostanie dokonana na podstawie wypełnionego formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SWZ).
7. W celu obliczenia punktów wyniki działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga następujących przedmiotowych środków dowodowych
1) dotyczy wszystkich Pakietów zamówienia (Pakiet nr 1,2,3):
- oświadczenia o posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu i używania dla zaoferowanego asortymentu, zgodnie z obowiązującymi przepisami – dla wyrobów medycznych (oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ);
- materiałów informacyjnych (opisy / katalogi / foldery lub inne podobne materiały) oferowanego przedmiotu zamówienia – w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski – potwierdzające spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego w Załączniku Nr 2 do SWZ. Materiały informacyjne należy złożyć dla wszystkich produktów wskazanych w Załączniku nr 2 do SWZ w zakresie części zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę. Na stronie opisu lub katalogu należy czytelnie i jednoznacznie zaznaczyć każdą oferowaną pozycję asortymentową i opisać np. Pakiet 1 poz. 2.
2) dotyczy Pakietu nr 1:
- próbek przedmiotu zamówienia po jednej z każdej pozycji wskazanej w Formularzu cenowym. Próbki przedmiotu zamówienia należy dostarczyć do terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego na następujący adres: Podkarpacka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec, z dopiskiem: PRÓBKI PN.1.2023.PSPR.
Dostarczone przez Wykonawcę w ramach oferty próbki podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 77 ustawy.
2. Przedmiotowe środki dowodowe inne niż próbki Wykonawcy obowiązani są złożyć wraz z ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
5. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają one że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania i cechy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wszystkie wymagane.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Ofertę według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ oraz załączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. formularz cenowy – w zakresie części zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę – wzory Formularzy stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.
1.2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Wykonawcy z postępowania - wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
1.3. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – składaną w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia) jest umocowana do jego reprezentowania, przy czym Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów, Wykonawca obowiązany jest złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie cyfrowego odwzorowania tego dokumentu, jeżeli został sporządzony w postaci papierowej poświadczonego przez mocodawcę jego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź przez notariusza tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
1.4. Przedmiotowe środki dowodowe w postaci:
W zakresie wszystkich Pakietów zamówienia (Pakiet nr 1,2,3):
- oświadczenia o posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu i używania dla zaoferowanego asortymentu, zgodnie z obowiązującymi przepisami – dla wyrobów medycznych (oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ);
- materiałów informacyjnych (opisy / katalogi / foldery lub inne podobne materiały) oferowanego przedmiotu zamówienia – w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski – potwierdzające spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego w Załączniku Nr 2 do SWZ. Materiały informacyjne należy złożyć dla wszystkich produktów wskazanych w Załączniku nr 2 do SWZ w zakresie części zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę. Na stronie opisu lub katalogu należy czytelnie i jednoznacznie zaznaczyć każdą oferowaną pozycję asortymentową i opisać np. Pakiet 1 poz. 2.
W zakresie Pakietu nr 1 zamówienia dodatkowo:
- próbek przedmiotu zamówienia po jednej z każdej pozycji wskazanej w Formularzu cenowym. Próbki przedmiotu zamówienia należy dostarczyć do terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego na następujący adres: Podkarpacka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec, z dopiskiem: PRÓBKI PN.1.2023.PSPR.
Dostarczone przez Wykonawcę w ramach oferty próbki podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 77 ustawy.
1.5. w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców - oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie może zostać sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Szczegółowe informacje dotyczące składania oferty przez Wykonawcę oraz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawiera Rozdział XI SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe w przypadkach wskazanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe ponadto, gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymiennych w art. 455 ustawy.
3. Wszelkie zamiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej po rygorem nieważności, chyba że inaczej zastrzeżono w we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pogotowie-mielec.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-31 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-01

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

3 oferty z najwyższą ilością punktów przyznanych zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Rozdziale XVII SWZ.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).
2. Zamawiający z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę w przypadkach wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy pzp oraz w przypadku wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp i w przypadku wskazanym w w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) (podstawy wykluczenia Zamawiający opisuje w Rozdziale VIII SWZ zamieszczonej na stronie internetowej prowadzonego postępowania).
3. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy Działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505 i nast. Ustawy pzp). Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
4. Terminy wnoszenia odwołania:
4.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;
4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4.4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się w terminie:- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania;- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;- miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Informacje na temat odwołania można uzyskać w Urzędzie Zamówień Publicznych Adres pocztowy: ul. Postępu 17a; Miejscowość: Warszawa; Kod pocztowy: 02-676; Państwo: Polska; E-mail:odwolania@uzp.gov.pl; Tel.: +48 224587801; Faks: +48 224587800; Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.