eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE I BADANIA DODATKOWE DO CELÓW MEDYCYNY PRACYOgłoszenie z dnia 2023-01-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE I BADANIA DODATKOWE DO CELÓW MEDYCYNY PRACY

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Portu Wojennego Gdynia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190232852

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rondo Bitwy pod Oliwą 1

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-103

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kpw.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kpwgdynia.wp.mil.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE I BADANIA DODATKOWE DO CELÓW MEDYCYNY PRACY

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cd9b6f2f-9b09-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00050910

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/kpwg

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kpwgdynia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta, wniosek oraz przedmiotowe
środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym
podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (szczegóły na stronie internetowej: www.gov.pl/web/e-dowod/podpis osobisty). Szczegóły dot. wymagań technicznych i organizacyjnych w zakresie korespondencji elektronicznej znajdują się w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 12/KPW/SŁ.ZDR/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE I BADANIA DODATKOWE DO CELÓW MEDYCYNY
PRACY DLA ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW WOJSKA KOMENDY PORTU WOJENNEGO
GDYNIA ORAZ JEDNOSTEK I INSTYTUCJI POZOSTAJĄCYCH NA ZAOPATRZENIU NA 2022 I 2023 ROK:
GRUPA A – jednostki i instytucje zlokalizowane w Gdyni,
Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ (Kalkulacji ceny ofertowej) oraz Załączniku nr 3
(Projekcie umowy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw produktów żywnościowych z zastosowaniem prawa opcji, o którym
mowa w art. 441 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość uzupełniającego zwiększenia dostaw produktów żywnościowych
objętych zamówieniem, na warunkach zawartej umowy, do wielkości maksymalnych, wskazanych w kol. nr 7 załącznika nr 1
do umowy (zgodnej z odpowiednią Kalkulacją ceny ofertowej stanowiącą załącznik do Formularza oferty). Zamawiający
uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji tj. od zwiększenia potrzeb Zamawiającego lub podległych gospodarczo
Zamawiającemu jednostek wojskowych, a w związku z tym od otrzymania/ wydzielenia dodatkowych środków finansowych
na opisany w załączniku nr 1 do umowy przedmiot zamówienia. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00075214/01 z dnia 2022-03-03
2022-03-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z
prawa opcji bądź skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Uruchomienie
prawa opcji (każdorazowo) nastąpi po wyczerpaniu ilości danej usługi w zamówieniu podstawowym, o czym zamawiający
poinformuje Wykonawcę.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są: KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE I BADANIA DODATKOWE DO CELÓW MEDYCYNY
PRACY DLA ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW WOJSKA KOMENDY
PORTU WOJENNEGO GDYNIA ORAZ JEDNOSTEK I INSTYTUCJI POZOSTAJĄCYCH NA ZAOPATRZENIU NA 2022 I
2023 ROK:
GRUPA B – jednostki i instytucje zlokalizowane w Gdańsku.
Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ (Kalkulacji ceny ofertowej) oraz Załączniku nr 3
(Projekcie umowy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw produktów żywnościowych z zastosowaniem prawa opcji, o którym
mowa w art. 441 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość uzupełniającego zwiększenia dostaw produktów żywnościowych
objętych zamówieniem, na warunkach zawartej umowy, do wielkości maksymalnych, wskazanych w kol. nr 7 załącznika nr 1
do umowy (zgodnej z odpowiednią Kalkulacją ceny ofertowej stanowiącą załącznik do Formularza oferty). Zamawiający
uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji tj. od zwiększenia potrzeb Zamawiającego lub podległych gospodarczo
Zamawiającemu jednostek wojskowych, a w związku z tym od otrzymania/ wydzielenia dodatkowych środków finansowych
na opisany w załączniku nr 1 do umowy przedmiot zamówienia. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego
może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z
prawa opcji bądź skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Uruchomienie
prawa opcji (każdorazowo) nastąpi po wyczerpaniu ilości danej usługi w zamówieniu podstawowym, o czym zamawiający
poinformuje Wykonawcę

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie: uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada: aktualne zaświadczenie o
wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą/ wyciąg z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność
Leczniczą, prowadzonego przez organ do tego uprawniony, (podstawa: ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności
leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 711, 1773, 2120 z późn.zm)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) aktualne zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą/ wyciąg z Rejestru Podmiotów
Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez organ do tego uprawniony zgodnie z ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 711, 1773, 2120 z późn.zm)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego w
szczególności: zmiany wynikające z aktualnych na czas wykonywania zamówienia przepisów prawa lub zapobieżenia
powstania nieodwracalnych w skutkach strat dla zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo, do przedłużenia terminu realizacji umowy w sytuacji nie wykorzystania, do terminu
określonego w § 2 ust. 4, wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 6.
3. Strony zawierają umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane
jedynie za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy. Zmiany inne niż forma pisemna są nieważne.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-31 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/kpwg

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-31 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.