eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kodrąb › Utwardzenie placu przy PSP w RzejowicachOgłoszenie z dnia 2023-01-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Utwardzenie placu przy PSP w Rzejowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KODRĄB

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648020

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niepodległości 7

1.5.2.) Miejscowość: Kodrąb

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-512

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gminakodrab.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminakodrab.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utwardzenie placu przy PSP w Rzejowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-acde162e-9b09-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00050897

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00525221/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Utwardzenie placu przy PSP w Rzejowicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie terenu przy PSP w Rzejowicach w zakresie:
1.1.Roboty przygotowawcze
1.1.1.Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – koryta pod nawierzchnie placów postojowych
1.2. Krawężniki i obrzeża
1.2.1.Ława pod krawężniki betonowe z oporem – 19,123 m3
1.2.2.Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej – 230,00 m
1.2.3.Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 17,00 m
1.2.4.Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementową – 46,00 m
1.3.Ciągi jezdne
1.3.1.Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km – 441,00 m3
1.3.2.Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV, krotność =18 – 441,00 m3
1.3.3.Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV – 1050,00 m2
1.3.4.Ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem C1.5/2, krotność = 0,5 – 1050 m2
1.3.5.Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 1050,00 m2
1.3.6.Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna – za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu, krotność = 5 – 1050,00 m2
1.3.7.Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – kostka betonowa szara - 1050,00 m2
1.4.Zjazd
1.4.1.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - 14,70 m3
1.4.2.Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV, krotność =18 – 14,70 m3
1.4.3.Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV – 35,00 m2
1.4.4.Ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem C1.5/2, krotność = 0,5 –35,00 m2
1.4.5.Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 35,00 m2
1.4.6.Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna – za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu, krotność = 5 – 35,00 m2
1.4.7.Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – kostka betonowa szara - 35,00 m2
1.4.8.Nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa górna z tłucznia – grubość po zagęszczeniu 7 cm – 11,00 m2
1.4.9.Nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa górna z tłucznia – każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu, krotność = 3 - 11,00 m2
1.5.Ciągi piesze
1.5.1.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - 51,20 m3
1.5.2.Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV, krotność =18 – 51,20 m3
1.5.3.Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV – 160,00 m2
1.5.4.Ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem C1.5/2, krotność = 0,5 – 160,00 m2
1.5.5.Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm – 160,00 m2
1.5.6.Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna – za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu, krotność = 2 - 160,00 m2
1.5.7.Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – kostka betonowa szara - 160,00 m2
1.6.Trawnik
1.6.1.Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm – 70 m2
1.6.2.Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde następne 5 cm humusu – 70 m2
1.7.Oznakowanie wynikające z projektu tymczasowej organizacji ruchu – 1 kpl.
1.8.Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (zjazd i utwardzenie) – 1 kpl.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności tj.: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj. Wykonawcy, którzy wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a) minimum dwie roboty budowlane (na podstawie dwóch odrębnych umów), każda
z nich o wartości nie mniejszej niż 90.000,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych brutto) polegające na budowie, przebudowie lub remoncie pieszych ciągów komunikacyjnych, dróg wewnętrznych z kostki brukowej lub układaniu nawierzchni parkingowych z kostki brukowej.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku udziału w pierwszej kolejności poprzez złożenie wraz z ofertą Oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 7 ust. 1 SIWZ.
Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności tj.: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą że dysponują lub będą dysponować osobą/-ami zdolną/-ymi do wykonywania zamówienia w szczególności osobą/-ami posiadającą/-ymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351z późn. zm), tj.:
b)osobą, która będzie kierownikiem budowy branży drogowej, posiadającą -uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu o zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1., składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te dołączone do oferty potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4) W przypadku określenia przez Zamawiającego warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym lub zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.4 IDW, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do IDW.
5) Jeżeli zostanie wybrana ofert wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj, zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w Rozdziale IV SWZ - wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą "Formularza składania oferty lub wniosku" dostępnego na platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.