eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stalowa Wola › Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w obiektach Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp z o.o. w Stalowej Woli oraz utrzymania porządku na terenie przyległymOgłoszenie z dnia 2023-01-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w obiektach Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp z o.o. w Stalowej Woli oraz utrzymania porządku na terenie przyległym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830036219

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Komunalna 1

1.5.2.) Miejscowość: Stalowa Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-450

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 15 842-34-11

1.5.8.) Numer faksu: +48 15 842-19-50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzk.stalowa-wola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mzk.stalowa-wola.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w obiektach Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp z o.o. w Stalowej Woli oraz utrzymania porządku na terenie przyległym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dc575de4-9897-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00050876

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dc575de4-9897-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Strona internetowa postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-dc575de4-9897-11ed-b4ea-f64d350121d2 Zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania, dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-dc575de4-9897-11ed-b4ea-f64d350121d2 Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r.- Prawo Zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pomocą Platformy e-Zamówienia (zwaną dalej „Platformą"), dostępną pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca, który zamierza wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca" na Platformie E - zamówienia. Wykonawca, który utworzył konto na Platformie, po zalogowaniu ma możliwość złożenia oferty, wycofania oferty, a także dostęp do formularza do komunikacji. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy zostały określone w komponencie edukacyjnym „Centrum Pomocy", który umożliwia zapoznanie się ze wszystkimi funkcjonalnościami Platformy, instrukcjami interaktywnymi, a także z listą najczęściej zadawanych pytań („FAQ"), dostępnym pod adresem internetowym: https://ezamowienia.gov.pl/soz/faqs.Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania
ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji, które dostępne są na Platformie w zakładce „Formularze" (kafelek „Formularz do komunikacji") w podglądzie przedmiotowego postępowania. Ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Informacje dot. podpisu kwalifikowanego, podpisu zaufanego i podpisu osobistego:
- Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można
znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: https://www.nccert.pl/index.htm.
- Szczegółowe informacje o sposobie uzyskania profilu zaufanego można znaleźć pod adresem internetowym:
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.
- Szczegółowe informacje o sposobie uzyskania podpisu osobistego można znaleźć pod adresem internetowym:
https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach oraz oświadczeniach dołączonych do oferty,
a także dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych w niniejszym postępowaniu.
Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe oraz do pisemnego poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje dot. ochrony danych osobowych zawarto w rozdziale XXVI SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.Pzp.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I - Obiekt I Budynek StSG przy ul. Kwiatkowskiego 9 i Budynek StSG przy ul. Kwiatkowskiego 1 – Kuźnia Przedsiębiorczości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i warunki realizacji zamówienia ujęte zostały we Wzorze umowy, stanowiącej Załącznik nr 9 A do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

5. W przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia zamówienia w okresie trwania umowy, Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na:
1) zwiększeniu metrów ,
2) zmianie powierzchni sprzątających,
3) wydłużeniu świadczenia usługi nie dłużej jednak niż 3 miesiące,
4) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe;
5) ceny jednostkowe prawa opcji będą tożsame z zamówieniem podstawowym, określonym w Formularzu ofertowym,
6) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę na dwa tygodnie przed planowanym terminem uruchomienia w formie pisemnego oświadczenia (strony w trybie roboczym mogą uzgodnić wcześniejszy termin uruchomienia opcji);
7) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub części, w przypadku skorzystania z prawa opcji w części, Zamawiający może realizować prawo opcji wielokrotnie do wyczerpania się limitu na skorzystanie z prawa;
8) skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego będzie skutkowało obowiązkiem wykonania przez Wykonawcę świadczeń objętych prawem opcji w terminie i za wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z umową;
9) Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji skutkować będzie stosunkowym zwiększeniem miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy. Wynagrodzenie to obliczone zostanie zgodnie z ofertą Wykonawcy.
10) Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji oznacza rezygnację z tego prawa. Wykonawcy przysługuje wówczas jedynie wynagrodzenie za realizację usługi wykonanej w ramach podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia i nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia związane z brakiem skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji.
11) Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego jest jego uprawnieniem, a nie obowiązkiem.
12) Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w przypadku wykorzystania środków objętych zamówieniem podstawowym lub w przypadku zwiększenia potrzeb Zamawiającego.
13) Realizacja prawa opcji – w zależności od potrzeby Zamawiającego - polegać będzie na zwiększeniu ilości przedmiotu zamówienia do 20% wartości zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert- stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie
ofert stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do
najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie określonego
kryterium. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe zaś
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta
uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II - Obiekt II Budynek BiTo przy al. Jana Pawła II 25 a. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i warunki realizacji zamówienia ujęte zostały we Wzorze umowy, stanowiącej Załącznik nr 9 B do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia zamówienia w okresie trwania umowy, Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na:
1) zwiększeniu metrów ,
2) zmianie powierzchni sprzątających,
3) wydłużeniu świadczenia usługi nie dłużej jednak niż 3 miesiące,
4) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe;
5) ceny jednostkowe prawa opcji będą tożsame z zamówieniem podstawowym, określonym w Formularzu ofertowym,
6) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę na dwa tygodnie przed planowanym terminem uruchomienia w formie pisemnego oświadczenia (strony w trybie roboczym mogą uzgodnić wcześniejszy termin uruchomienia opcji);
7) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub części, w przypadku skorzystania z prawa opcji w części, Zamawiający może realizować prawo opcji wielokrotnie do wyczerpania się limitu na skorzystanie z prawa;
8) skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego będzie skutkowało obowiązkiem wykonania przez Wykonawcę świadczeń objętych prawem opcji w terminie i za wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z umową;
9) Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji skutkować będzie stosunkowym zwiększeniem miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy. Wynagrodzenie to obliczone zostanie zgodnie z ofertą Wykonawcy.
10) Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji oznacza rezygnację z tego prawa. Wykonawcy przysługuje wówczas jedynie wynagrodzenie za realizację usługi wykonanej w ramach podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia i nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia związane z brakiem skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji.
11) Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego jest jego uprawnieniem, a nie obowiązkiem.
12) Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w przypadku wykorzystania środków objętych zamówieniem podstawowym lub w przypadku zwiększenia potrzeb Zamawiającego.
13) Realizacja prawa opcji – w zależności od potrzeby Zamawiającego - polegać będzie na zwiększeniu ilości przedmiotu zamówienia do 20% wartości zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert- stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie
ofert stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do
najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie określonego
kryterium. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe zaś
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta
uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa
a) Dotyczącej Wykonawcy:
Zamawiający precyzuje warunek doświadczenia (jednakowo dla obu części), Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie:
• co najmniej jedną umowę, której przedmiot obejmuje sprzątanie co najmniej jednego budynku użyteczności publicznej (w rozumieniu § 3 pkt 6 załącznika do Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ) w sposób ciągły, przez okres co najmniej 12 miesięcy;
• o wartości umowy co najmniej 80 000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych) brutto.
Uwaga: Dwanaście miesięcy realizacji usługi musi się zawierać w całości w trzech latach przed upływem terminu składania ofert. Pod pojęciem umowy (usługi) wykonanej należy rozumieć usługę zrealizowaną (zakończoną) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, na kwotę co najmniej 80 000,00 zł brutto. Pod pojęciem umowy (usługi) wykonywanej należy rozumieć usługę będącą w trakcie realizacji (aktualnie wykonywaną) której wykonana część do dnia otwarcia ofert, wyniosła co najmniej 80 000,00 zł brutto.
Nie dopuszcza się sumowania wartości kilku usług (umów) w celu osiągnięcia wartości minimalnej 80 000,00 zł brutto.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu/oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota lub dzień wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunek zostanie spełniony jeżeli jeden z Wykonawców samodzielnie wykaże wymagane doświadczenie.

W przypadku wykazywania przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doświadczenia w pracach/części prac z innym podmiotem - dla wykazania doświadczenia. Zamawiający dopuszcza tylko to doświadczenie tegoż Wykonawcy, które wynika z jego faktycznego udziału w danym zakresie zamówienia.
b) Dotyczącej osób:
Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1)Oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ;
2) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy PZP, a także wart. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U, z 2022 r. poz. 835 ze zm.); wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; wzór Wykazu usług stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę stanowi wypełniony Formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 (AiB) do SWZ oraz niżej wymienione dokumenty::

1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg Załącznika nr 2 do SWZ.
2) (jeżeli dotyczy) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, Załącznik nr 3 do SWZ.
3) (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę.
4) (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwo ustanowione dla pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) (jeżeli dotyczy) oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy Załącznik Nr 4 do SWZ.
6) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny właściwy rejestr - w celu potwierdzenia umocowania osoby (osób) podpisującej ofertę, pełnomocnictwa i pozostałe dokumenty złożone wraz z ofertą.
7) (jeżeli dotyczy) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny właściwy rejestr dotyczący podmiotu udostępniającego zasoby - w celu potwierdzenia umocowania osoby (osób), która podpisała zobowiązanie o udostępnieniu zasobów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust.1).
2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego (art. 58 ust. 2).
5. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli zamawiający żąda takiego zabezpieczenia) (art. 445).
7. Spółkę cywilną należy traktować jako Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu (art. 117).
9. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane (art. 117).
10. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117).
11. W przypadku, o którym mowa w pkt 9 i 10 powyżej , Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (art. 117).
12. Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych Wykonawców (art. 58 ust. 4 Ustawy).
13. Od chwili złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wszelka korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem składającym ofertę w imieniu Wykonawców występujących wspólnie, a w przypadku ustanowienia kilku pełnomocników - z jednym pełnomocnikiem, dowolnie wybranym przez Zamawiającego, chyba że w ofercie Wykonawca wyraźnie zastrzegł, któremu spośród pełnomocników winna być przesyłana korespondencja. Powyższe nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do kierowania korespondencji bezpośrednio do każdego z wykonawców składających ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany postanowień umowy uregulowane są w § 12,13 i 14 umowy stanowiącej Załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin wykonania usługi:
1) Termin wymagany- okres 24 miesięcy
2) Termin pożądany - sukcesywnie od dnia 1 kwietnia 2023 roku do dnia 31 marca 2025 roku. W przypadku przedłużenia się procedury przetargowej termin pożądany może ulec odpowiednio przesunięciu zachowując okres 24 miesięcy (Wzór umowy w takim przypadku zostanie stosownie zmodyfikowany). Przy zastosowaniu opcji umowa może być przedłużona max. o 3 miesiące.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.