eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszcz Gdański › Wykonanie usługi związanej z zagospodarowaniem terenów zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2023 roku.Ogłoszenie z dnia 2023-01-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie usługi związanej z zagospodarowaniem terenów zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego
w 2023 roku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Gdański

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191674842

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 16

1.5.2.) Miejscowość: Pruszcz Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-000

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 587731255

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiatgdanski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-gdanski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usługi związanej z zagospodarowaniem terenów zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego
w 2023 roku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-36101bf0-9aef-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00050867

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030380/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Wykonanie usługi związanej z zagospodarowaniem terenów zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego polegającej na:

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_gdanski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_gdanski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Gdański w Pruszczu Gdańskim. Obsługę organu zapewnia Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16, 83- 000 Pruszcz Gdański, tel. 58 773 12 12, sekretariat@powiat-gdanski.pl
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@powiat-gdanski.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zawarte w Rozdziale II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.03.2023.TP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1- „Wycinka drzew z frezowaniem pni i uporządkowaniem terenu w pasach drogowych dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2023 roku” Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) roboty przygotowawcze,
2) dostarczanie sprzętu i narzędzi na koszt własny Wykonawcy do miejsca wycinki i frezowania,
3) wycinka drzew przy użyciu podnośnika lub wycinka drzew bez użycia podnośnika,
4) wyfrezowanie pni drzew do 40 cm wysokości pnia, maksymalnie do 10 cm od poziomu ziemi lub od poziomu krawędzi jezdni,
5) usunięcie (uprzątnięcie)/odwiezienie transportem własnym Wykonawcy wyfrezowanych pni drzew, które znajdowały się przy posesjach prywatnych itp. (nie ma konieczności uprzątnięcia wyfrezowanych pni w terenie otwartym),
6) wywóz transportem własnym Wykonawcy pozyskanego odpłatnie drewna na rzecz Wykonawcy,
7) odtransportowanie sprzętu i narzędzi,
8) oczyszczenie terenu po wycince drzew,
9) zabezpieczenie miejsca wycinki zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym (sporządzenie na własny koszt i przestrzeganie sporządzonego projektu organizacji ruchu
na czas wykonywanej usługi).

4.2.6.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług tj. wykonaniu usług z zakresu zagospodarowania terenów zieleni polegających m.in. na: wycince drzew, podcince suchych gałęzi drzew, frezowaniu pni drzew, utylizacji wyciętych gałęzi wraz z wywozem, mechanicznym (obustronnym) koszeniu poboczy, ręcznym obkaszaniu terenów zielonych przy chodnikach oraz wycince zakrzaczeń wraz z utylizacją i wywozem oraz awaryjnym uprzątnięciu wywrotów wraz z utylizacją, wywozem oraz odtworzeniem ubytków po karpinie. Zamówienie zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego, jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
1. Termin wykonania zamówienia i cena zostaną ustalone w drodze negocjacji,
a wynegocjowana cena nie może przekroczyć kwoty 400 000,00 zł. netto.
2. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jest decyzją Zamawiającego i jest zależne od jego potrzeb.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Zadanie nr 2- „Podcinka suchych gałęzi drzew w pasach drogowych dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2023 roku”
Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) roboty przygotowawcze,
2) dostarczanie sprzętu i narzędzi na koszt własny Wykonawcy do miejsca wykonywanej usługi,
3) usunięcie gałęzi, konarów drzew uszkodzonych, uschniętych, złamanych znajdujących się w skrajni drogowej,
4) usunięcie i odwiezienie transportem własnym Wykonawcy uzyskanych na rzecz Wykonawcy gałęzi i konarów,
5) odtransportowanie sprzętu i narzędzi,
6) oczyszczenie terenu po wykonaniu usługi,
7) zabezpieczenie miejsca wykonywanych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym (sporządzenie na własny koszt i przestrzeganie sporządzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywanej usługi).

4.2.6.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług tj. wykonaniu usług z zakresu zagospodarowania terenów zieleni polegających m.in. na: wycince drzew, podcince suchych gałęzi drzew, frezowaniu pni drzew, utylizacji wyciętych gałęzi wraz z wywozem, mechanicznym (obustronnym) koszeniu poboczy, ręcznym obkaszaniu terenów zielonych przy chodnikach oraz wycince zakrzaczeń wraz z utylizacją i wywozem oraz awaryjnym uprzątnięciu wywrotów wraz z utylizacją, wywozem oraz odtworzeniem ubytków po karpinie. Zamówienie zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego, jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
1. Termin wykonania zamówienia i cena zostaną ustalone w drodze negocjacji,
a wynegocjowana cena nie może przekroczyć kwoty 400 000,00 zł. netto.
2. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jest decyzją Zamawiającego i jest zależne od jego potrzeb.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3- „Utylizacja wyciętych gałęzi wraz z wywozem w pasach drogowych dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2023 roku”
Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) roboty przygotowawcze,
2) dostarczanie sprzętu i narzędzi na koszt własny Wykonawcy do miejsca wykonywanej usługi,
3) rozdrabniania gałęzi do grubości 20 cm średnicy,
4) usunięcie (uprzątnięcie)/odwiezienie transportem własnym Wykonawcy zmielonych (przekruszonych) konarów, krzewów i gałęzi,
5) odtransportowanie sprzętu i narzędzi,
6) zabezpieczenie miejsca wykonywanych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym (sporządzenie na własny koszt i przestrzeganie sporządzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywanej usługi).

4.2.6.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług tj. wykonaniu usług z zakresu zagospodarowania terenów zieleni polegających m.in. na: wycince drzew, podcince suchych gałęzi drzew, frezowaniu pni drzew, utylizacji wyciętych gałęzi wraz z wywozem, mechanicznym (obustronnym) koszeniu poboczy, ręcznym obkaszaniu terenów zielonych przy chodnikach oraz wycince zakrzaczeń wraz z utylizacją i wywozem oraz awaryjnym uprzątnięciu wywrotów wraz z utylizacją, wywozem oraz odtworzeniem ubytków po karpinie. Zamówienie zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego, jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
1. Termin wykonania zamówienia i cena zostaną ustalone w drodze negocjacji,
a wynegocjowana cena nie może przekroczyć kwoty 400 000,00 zł. netto.
2. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jest decyzją Zamawiającego i jest zależne od jego potrzeb.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4- „Mechaniczne (obustronne) koszenie poboczy w pasach drogowych dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2023 roku (obwód nr 1)”
1) Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje obwód nr 1: trzykrotne, obustronne koszenie poboczy dróg powiatowych na szerokości 1,3 m, długości 90,5 km położonych na zachód od drogi krajowej Nr 1 w terminach:
- I koszenie: na pisemne zlecenie Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty otrzymania zlecenia przez Wykonawcę w ilości 235.300 m² poboczy dróg;
- II koszenie: na pisemne zlecenie Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty otrzymania zlecenia przez Wykonawcę w ilości 235.300 m² poboczy dróg;
- III koszenie: na pisemne zlecenie Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty otrzymania zlecenia przez Wykonawcę w ilości 235.300 m² poboczy dróg.
2) Zakres prac przy realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) roboty przygotowawcze (roboty przygotowawcze Wykonawca wykonuje przed rozpoczęciem koszenia, najlepiej wczesną wiosną. Do prac tych zalicza się:
- wybranie z trawy kamieni, gruzu, puszek metalowych lub innych zanieczyszczeń,
- wygrabienie liści, które spadły z drzew,
- rozgarnięcie kretowisk,
- wywóz zebranych zanieczyszczeń na wysypisko publiczne lub składowiska własne.)
b) dostawę i pracę sprzętu do koszenia w miejscu koszenia,
c) koszenie poboczy,
d) odtransportowanie sprzętu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług tj. wykonaniu usług z zakresu zagospodarowania terenów zieleni polegających m.in. na: wycince drzew, podcince suchych gałęzi drzew, frezowaniu pni drzew, utylizacji wyciętych gałęzi wraz z wywozem, mechanicznym (obustronnym) koszeniu poboczy, ręcznym obkaszaniu terenów zielonych przy chodnikach oraz wycince zakrzaczeń wraz z utylizacją i wywozem oraz awaryjnym uprzątnięciu wywrotów wraz z utylizacją, wywozem oraz odtworzeniem ubytków po karpinie. Zamówienie zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego, jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
1. Termin wykonania zamówienia i cena zostaną ustalone w drodze negocjacji,
a wynegocjowana cena nie może przekroczyć kwoty 400 000,00 zł. netto.
2. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jest decyzją Zamawiającego i jest zależne od jego potrzeb.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 5- Mechaniczne (obustronne) koszenie poboczy w pasach drogowych dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2023 roku (obwód nr 2)
1) Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje obwód nr 2 - trzykrotne, obustronne koszenie poboczy dróg powiatowych na szerokości 1,3 m, długości 92,6 km położonych na wschód od drogi krajowej Nr 1 w terminach:
- I koszenie: na pisemne zlecenie Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty otrzymania zlecenia przez Wykonawcę w ilości 240.760 m² poboczy dróg;
- II koszenie: na pisemne zlecenie Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty otrzymania zlecenia przez Wykonawcę w ilości 240.760 m² poboczy dróg;
- III koszenie na pisemne zlecenie Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty otrzymania zlecenia przez Wykonawcę w ilości 240.760 m² poboczy dróg.
- IV koszenie: warunkowo na pisemne zlecenie Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty otrzymania zlecenia przez Wykonawcę, zakres oraz termin w zależności od potrzeb w ilości 240.760 m² poboczy dróg.
2) Zakres prac przy realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) roboty przygotowawcze (roboty przygotowawcze Wykonawca wykonuje przed rozpoczęciem koszenia, najlepiej wczesną wiosną. Do prac tych zalicza się:
- wybranie z trawy kamieni, gruzu, puszek metalowych lub innych zanieczyszczeń,
- wygrabienie liści, które spadły z drzew,
- rozgarnięcie kretowisk,
- wywóz zebranych zanieczyszczeń na wysypisko publiczne lub składowiska własne.)
b) dostawę i pracę sprzętu do koszenia w miejscu koszenia,
c) koszenie poboczy,
d) odtransportowanie sprzętu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług tj. wykonaniu usług z zakresu zagospodarowania terenów zieleni polegających m.in. na: wycince drzew, podcince suchych gałęzi drzew, frezowaniu pni drzew, utylizacji wyciętych gałęzi wraz z wywozem, mechanicznym (obustronnym) koszeniu poboczy, ręcznym obkaszaniu terenów zielonych przy chodnikach oraz wycince zakrzaczeń wraz z utylizacją i wywozem oraz awaryjnym uprzątnięciu wywrotów wraz z utylizacją, wywozem oraz odtworzeniem ubytków po karpinie. Zamówienie zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego, jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
1. Termin wykonania zamówienia i cena zostaną ustalone w drodze negocjacji,
a wynegocjowana cena nie może przekroczyć kwoty 400 000,00 zł. netto.
2. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jest decyzją Zamawiającego i jest zależne od jego potrzeb.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 6- „Ręczne obkaszanie terenów zielonych przy chodnikach wzdłuż dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2023 roku”
Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) dostawę i pracę sprzętu do koszenia w miejscu koszenia,
2) koszenie terenów zielonych przy chodnikach sprzętem lekkim (ręczne kosiarki, małogabarytowe pojazdy ogrodowe),
3) sprzątnięcie pozostałości trawy po zakończonych pracach (szczególnie z jezdni, chodników i ścieżek rowerowych),
4) odtransportowanie sprzętu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług tj. wykonaniu usług z zakresu zagospodarowania terenów zieleni polegających m.in. na: wycince drzew, podcince suchych gałęzi drzew, frezowaniu pni drzew, utylizacji wyciętych gałęzi wraz z wywozem, mechanicznym (obustronnym) koszeniu poboczy, ręcznym obkaszaniu terenów zielonych przy chodnikach oraz wycince zakrzaczeń wraz z utylizacją i wywozem oraz awaryjnym uprzątnięciu wywrotów wraz z utylizacją, wywozem oraz odtworzeniem ubytków po karpinie. Zamówienie zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego, jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
1. Termin wykonania zamówienia i cena zostaną ustalone w drodze negocjacji, a wynegocjowana cena nie może przekroczyć kwoty 400 000,00 zł. netto.
2. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jest decyzją Zamawiającego i jest zależne od jego potrzeb.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 7- „Wycinka zakrzaczeń wraz z utylizacją i wywozem w pasach drogowych dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2023 roku”
Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) roboty przygotowawcze,
2) dostarczanie sprzętu i narzędzi na koszt własny Wykonawcy do miejsca wycinki,
3) wycinka zakrzaczeń na szerokości pasa drogowego,
4) rozdrabnianie gałęzi,
5) usunięcie (uprzątnięcie)/odwiezienie transportem własnym Wykonawcy zmielonych (przekruszonych) krzewów,
6) oczyszczenie terenu po wycince,
7) odtransportowanie sprzętu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług tj. wykonaniu usług z zakresu zagospodarowania terenów zieleni polegających m.in. na: wycince drzew, podcince suchych gałęzi drzew, frezowaniu pni drzew, utylizacji wyciętych gałęzi wraz z wywozem, mechanicznym (obustronnym) koszeniu poboczy, ręcznym obkaszaniu terenów zielonych przy chodnikach oraz wycince zakrzaczeń wraz z utylizacją i wywozem oraz awaryjnym uprzątnięciu wywrotów wraz z utylizacją, wywozem oraz odtworzeniem ubytków po karpinie. Zamówienie zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego, jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
1. Termin wykonania zamówienia i cena zostaną ustalone w drodze negocjacji,
a wynegocjowana cena nie może przekroczyć kwoty 400 000,00 zł. netto.
2. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jest decyzją Zamawiającego i jest zależne od jego potrzeb.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 8- „Awaryjne uprzątnięcie wywrotów wraz z utylizacją i wywozem oraz odtworzeniem ubytku po karpinie w pasach drogowych dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2023 roku”
Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) przyjęcie zgłoszenia o przewróconym drzewie,
2) dostarczanie sprzętu i narzędzi na koszt własny Wykonawcy do miejsca usunięcia wywrotu,
3) usunięcie przewróconego drzewa wraz z karpiną,
4) rozdrabnianie gałęzi,
5) usunięcie (uprzątnięcie)/odwiezienie transportem własnym Wykonawcy zmielonych (przekruszonych) konarów i gałęzi,
6) oczyszczenie terenu po wycince, zasypanie i wyrównanie dołu po usuniętej karpinie,
7) odtransportowanie sprzętu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług tj. wykonaniu usług z zakresu zagospodarowania terenów zieleni polegających m.in. na: wycince drzew, podcince suchych gałęzi drzew, frezowaniu pni drzew, utylizacji wyciętych gałęzi wraz z wywozem, mechanicznym (obustronnym) koszeniu poboczy, ręcznym obkaszaniu terenów zielonych przy chodnikach oraz wycince zakrzaczeń wraz z utylizacją i wywozem oraz awaryjnym uprzątnięciu wywrotów wraz z utylizacją, wywozem oraz odtworzeniem ubytków po karpinie. Zamówienie zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego, jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
1. Termin wykonania zamówienia i cena zostaną ustalone w drodze negocjacji,
a wynegocjowana cena nie może przekroczyć kwoty 400 000,00 zł. netto.
2. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jest decyzją Zamawiającego i jest zależne od jego potrzeb.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa:
Zamawiający uzna że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni w pasach drogowych, odpowiednio dla danej części/zadania, w tym polegające na:
dla Zadania Nr 1:
- wycince drzew i frezowaniu pni w pasach drogowych;
dla Zadania Nr 2:
- podcince suchych gałęzi drzew;
dla Zadania Nr 3:
- utylizacji wyciętych gałęzi;
dla Zadania Nr 4 i 5:
- mechanicznym (obustronnym) koszeniu poboczy w pasach drogowych;
dla Zadania Nr 6:
- ręcznym obkaszaniu terenów zielonych;
dla Zadania Nr 7:
- wycince zakrzaczeń wraz z utylizacją;
Dla Zadania Nr 8:
- awaryjnym uprzątnięciu wywrotów wraz z utylizacją.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz wykonanych usług, o których mowa w Rozdziale VII, ust. 2, pkt 4
SWZ, wg załączonego wzoru- załącznik nr 7 do SWZ wraz dowodami określającymi, czy te usługi
zostały wykonane należycie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone
do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Stosownie do treści art. 455 ust.1 pkt. 1 Ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w zakresie, o charakterze oraz warunkach ich wprowadzenia opisanych niżej:
1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT, mające wpływ na wysokość ceny brutto za świadczoną usługę. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, należne Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone z uwzględnieniem stawki podatku
wynikającej z obowiązujących przepisów, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto;
2) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej niżej w pkt a-d) termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności:
a) wystąpienie długotrwałych trudnych warunków atmosferycznych tj. klęsk żywiołowych, warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy,
b) wstrzymania realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego,
c) innych niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego okoliczności, wskutek których niemożliwe będzie ukończenie zamówienia w terminie umownym, i których nie można było przewidzieć nawet przy zachowaniu należytej staranności,
d) zmiany wskazanych w umowie osób uprawnionych do działania po stronie Zamawiającego.
2. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może powierzyć wykonanie części usług Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom, wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż
przedstawiony w ofercie, zrezygnować z podwykonawstwa, zmienić Podwykonawcę.
3. Określone w § 6 ust. 1 wynagrodzenie podlega waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na zasadach określonych poniżej.
4. Każda ze stron może zażądać waloryzacji wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 w przypadku, w którym ceny produkcji budowlano-montażowej publikowane przez Główny Urząd Statystyczny na https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/ wzrosną lub spadną narastająco o więcej niż 15% w stosunku do wskaźnika aktualnego (dostępnego) w chwili podpisania umowy.
5. Nowe wynagrodzenie obowiązuje od dnia podpisania aneksu do umowy, z zastrzeżeniem, że pierwsza waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia dokona wyliczenia zmian cen jednostkowych i różnic po waloryzacji. Waloryzacja wynagrodzenia liczona jest wyłącznie
w stosunku do zakresu pozostającego do wykonania po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
6. Zmiana wynagrodzenia na skutek waloryzacji nie może przekroczyć 20 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy i będzie następować nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
7. Waloryzacja nastąpi na podstawie aneksu do umowy.
8. Ewentualna zmiana Wynagrodzenia nie będzie dotyczyć okresu, w którym Przedmiot Umowy będzie realizowany w warunkach opóźnienia niezawinionego przez Zamawiającego.
9. W przypadku zaprzestania publikacji lub zmiany wskaźnika, o którym mowa w ust. 4 strony w troku negocjacji wypracują wskaźnik najbardziej zbliżony. W tym celu strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia dokona wyliczenia zmian cen jednostkowych i różnic po waloryzacji.
10. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-31 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_gdanski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-31 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiajacy przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie 3) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022 r. poz. 835). zwana dalej „UOBN” (oświadczenie w treści Załacznika Nr 3 do
SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.