eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zgorzelec › Sukcesywne dostawy odczynników do oznaczania właściwości fizykochemicznych moczu i elementów upostaciowanych osadu moczu, wraz z dzierżawą analizatorów, sprzętu medycznego i klimatyzatora.Ogłoszenie z dnia 2023-01-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy odczynników do oznaczania właściwości fizykochemicznych moczu i elementów upostaciowanych osadu moczu, wraz z dzierżawą analizatorów, sprzętu medycznego i klimatyzatora.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 231161448

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lubańska 11-12

1.5.2.) Miejscowość: Zgorzelec

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-900

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 571334858

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.spzoz.zgorzelec.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy odczynników do oznaczania właściwości fizykochemicznych moczu i elementów upostaciowanych osadu moczu, wraz z dzierżawą analizatorów, sprzętu medycznego i klimatyzatora.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e13b0d7-9afd-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00050343

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004517/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.13 Sukcesywne dostawy odczynników do badań analitycznych wraz z dzierżawą analizatorów i innego sprzętu technicznego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec lub e-mail:
zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Numeracja zgodna z SWZ.
Informacje ogólne.10.1.1 Oferty, oświadczenia, o których mowa w art.
125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, sporządza
się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego
2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021r. poz. 670), z uwzględnieniem
rodzaju przekazywanych danych. (formaty danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .xls, .xlsx)10.1.2 Informacje, oświadczenia lub
dokumenty, inne niż określone w pkt 10.1.1 SWZ, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci
elektronicznej w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości
przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa poniżej.10.1.5 W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym
oświadczeń wg załącznika 4 do SWZ odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.10.1.6 Dokumenty elektroniczne
przekazuje się w postępowaniu przy użyciu dedykowanej elektronicznej Platformy Zakupowej „openNexus”
https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec, zwanej dalej Platformą zakupową lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:
zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl (nie dotyczy złożenia oferty).
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem znaku
sprawy –01/ZP/2023. 10.1.7 W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w
postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informację stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1233), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.10.1.12 W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w
formacie poddającym dane kompresji (np. ZIP), opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów
zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.10.1.13 Dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać
łącznie następujące wymagania:- być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także
przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;- umożliwiają prezentację treści
w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;- umożliwiają prezentację treści w
postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;- zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i
kontekstu zapisanych informacji.10.1.14 Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu służące do odbioru dokumentów
elektronicznych zawierających oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowe środki dowodowe, w tym
oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, oraz informacje,
oświadczenia lub dokumenty muszą umożliwiać identyfikację podmiotów przekazujących te dokumenty elektroniczne
oraz ustalenie dokładnego czasu i daty ich odbioru.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/ZP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są: Sukcesywne dostawy odczynników do oznaczania właściwości fizykochemicznych moczu i elementów upostaciowanych osadu moczu, wraz z dzierżawą analizatorów, sprzętu medycznego i klimatyzatora.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

38430000-8 - Aparatura do wykrywania i analizy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

VI kwartał 2025

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Numeracja zgodna z SWZ 16.1. Ocena ofert nieodrzuconych, złożonych przez Wykonawców niewykluczonych z postępowania zostanie dokonana wg niżej opisanych zasad.
16.2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i jego znaczeniem:

1) Oferowana cena brutto ofert: 80%.
W ramach tego kryterium istnieje możliwość uzyskania max. 80 punktów.

Sposób wyliczenia uzyskanych punktów, wg następującego wzoru:


wartość brutto oferty o najniższej cenie
ilość pkt. za cenę oferty = __________________________________ X 80
wartość brutto oferty badanej

W kryterium cena – oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów (zaokrąglenie zgodnie z zasadami matematyki)

2) Oferowane parametry techniczne: 20 punktów.
W ramach tego kryterium istnieje możliwość uzyskania max. 20 punktów (dla oferty z najwyższą ilością uzyskanych punktów), które zostaną przeliczone w kryterium walory użytkowe zgodnie z wskazanym wzorem

Sposób wyliczenia uzyskanych punktów, wg następującego wzoru:


Ilość punktów uzyskanych oferty badanej
ilość pkt. za walory użytkowe = ____________________________________________ X20
ilość punktów oferty z największą liczbą punktów

W kryterium cena – oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów (zaokrąglenie zgodnie z zasadami matematyki)


W kryterium walory użytkowe, Zamawiający przyzna punkty zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Jeśli zaoferowane analizatory do oceny właściwości fizyko-chemicznych moczu (1 i 2) są kompatybilne w 100% i posiadają wspólne paski, a tym samym mają tą samą ilość parametrów badanych na oferowanych paskach – 2 pkt
2. Wspólny materiał kontrolny do oceny właściwości fizyko-chemicznych moczu (1 i 2) - 1 pkt
3. Jeśli analizator do osadu moczu (3) posiada możliwość oceny skupisk WBC – 1 pkt

Do oferty należy załączyć Kartę katalogową lub prospekt lub folder lub prospekt lub instrukcję obsługi lub inny dokument potwierdzający każdy parametr W ZAKRESIE PUNKTOWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH dotyczących funkcjonalności analizatorów – KRYTERIUM OCENY OFERT zaoferowanego przedmiotu zamówienia - potwierdzające wymagania postawione przez Zamawiającego w Tabeli nr 12 Załącznika nr 3 do SWZ.
W katalogu/prospekcie/folderze należy wyraźnie zaznaczyć, których pozycji Tabeli nr 12 opisu przedmiotu zamówienia (Załącznika nr 3 do SWZ) dotyczy dany zapis - celem identyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia.
W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży ww. dokumentów albo złożone dokumenty nie potwierdzą zaoferowanych parametrów, a Wykonawca wskaże i oświadczy w załączniku nr 3 do SWZ że, oferuje dany parametr, Zamawiający nie odrzuci oferty, ale uzna, że oferowany asortyment posiada minimalny oceniany parametr i przyzna w tym zakresie 0 pkt. W przypadku, gdy suma punktów będzie wynosiła 0, wówczas Zamawiający nie będzie dokonywał przeliczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w pkt. 16.2.2 SWZ, tylko przyzna od razu 0 punktów.

16.3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosował będzie wyłącznie kryteria określone w niniejszej SWZ.
16.4. W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.
16.5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: parametry techniczne

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8.2. W celu potwierdzenia braku podstaw obligatoryjnego wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
8.2.1. Wypełnionego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru na załączniku nr 4 do SWZ– załączyć do oferty
8.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast: NIE DOTYCZY

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Numeracja zgodna z SWZ 5.1. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom
określonym przez Zamawiającego, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów (dokumenty należy
złożyć wraz z ofertą):
5.1.1 Katalog lub prospekt lub folder jak również, Ulotki aplikacyjne, Ulotki odczynnikowe, ulotki materiału kontrolnego i
kalibracyjnego i ulotki z zakresami referencyjnymi i liniowości, zawierające skład odczynnikowy i instrukcje metodyczne,
zgodne z wymoga¬mi granicznymi dotyczącymi asortymentu wykonywanych badań. Powyższe dokumenty należy złożyć w
języku polskim do każdego zaoferowanego przedmiotu zamówienia - zawierający dane identyfikujące zaoferowany
przedmiot zamówienia wraz z numerem katalogowym zaoferowanego przedmiotu zamówienia (numer katalogowy musi być
zgodny, z numerem podanym w formularzu cenowym) - w oparciu o które została przygotowana oferta. W
katalogu/prospekcie/folderze/ulotce; należy wyraźnie zaznaczyć, których pozycji (Załącznika nr 2 do SWZ) dotyczy dany
zapis – celem identyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia i numeru katalogowego. W przypadku braku numeru
katalogowego lub informacji o numerze katalogowym w katalogu, prospekcie lub folderze, należy złożyć oświadczenie
Wykonawcy, w powyższym zakresie
􀀀 5.1.5 Dokumenty potwierdzające funkcjonalności analizatorów oceniane w KRYTERIACH OCENIANYCH – wskazanych
szczegółowo w Tabeli nr 7 Załącznika nr 3 do SWZ – tj
Katalog lub prospekt lub folder w języku polskim W ZAKRESIE PUNKTOWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH –
KRYTERIUM OCENY OFERT zaoferowanego przedmiotu zamówienia - zawierający opis oraz parametry potwierdzające
wymagania postawione przez Zamawiającego w zał. nr 3 do SWZ Tabela 7 w oparciu o które została przygotowana oferta,
w zakresie punktowanych parametrów technicznych. W katalogu/prospekcie/folderze należy wyraźnie zaznaczyć, których
pozycji opisu przedmiotu zamówienia (Załącznika nr 3 do SWZ) dotyczy dany zapis - umieszczając w nim zarówno nr sprzętu medycznego, jak i nr poszczególnej pozycji – celem identyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia.
W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży ww. dokumentów albo złożone dokumenty nie potwierdzą zaoferowanych
parametrów, a Wykonawca wskaże i oświadczy w załączniku nr 3 do SWZ że, oferuje dany parametr, Zamawiający nie
odrzuci oferty, ale przyzna w tym zakresie 0 pkt.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

5.2. Zamawiający zastrzega, że jeżeli Wykonawca, nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym
terminie. W przypadku, o którym mowa powyżej, wezwania do uzupełnienia nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek
dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert, pomimo
złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania.
5.3. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Numeracja zgodna z SWZ
13.6. Zawartość oferty. Złożona oferta opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, musi zawierać:
13.6.1. wypełniony załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty,
13.6.2. Wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 2 do SWZ w zakresie pakietów na które wykonawca składa ofertę.
13.6.3. wypełniony załącznik nr 3 do SWZ Opis przedmiotu Zamówienia
13.6.4. Katalog lub prospekt lub folder jak również, Ulotki aplikacyjne, Ulotki odczynnikowe, ulotki materiału kontrolnego i kalibracyjnego i ulotki z zakresami referencyjnymi i liniowości, zawierające skład odczynnikowy i instrukcje metodyczne, zgodne z wymoga¬mi granicznymi dotyczącymi asortymentu wykonywanych badań. Powyższe dokumenty należy złożyć w języku polskim do każdego zaoferowanego przedmiotu zamówienia - zawierający dane identyfikujące zaoferowany przedmiot zamówienia wraz z numerem katalogowym zaoferowanego przedmiotu zamówienia (numer katalogowy musi być zgodny, z numerem podanym w formularzu cenowym) - w oparciu o które została przygotowana oferta. W katalogu/prospekcie/folderze/ulotce; należy wyraźnie zaznaczyć, których pozycji (Załącznika nr 2 do SWZ) dotyczy dany zapis – celem identyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia i numeru katalogowego. W przypadku braku numeru katalogowego lub informacji o numerze katalogowym w katalogu, prospekcie lub folderze, należy złożyć oświadczenie Wykonawcy, w powyższym zakresie
13.6.5. Dokumenty potwierdzające funkcjonalności analizatorów oceniane w KRYTERIACH OCENIANYCH – wskazanych szczegółowo w Tabeli nr 11 Załącznika nr 3 do SWZ – tj
Katalog lub prospekt lub folder w języku polskim W ZAKRESIE PUNKTOWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – KRYTERIUM OCENY OFERT zaoferowanego przedmiotu zamówienia - zawierający opis oraz parametry potwierdzające wymagania postawione przez Zamawiającego w zał. nr 3 do SWZ Tabela 11 w oparciu o które została przygotowana oferta, w zakresie punktowanych parametrów technicznych. W katalogu/prospekcie/folderze należy wyraźnie zaznaczyć, których pozycji opisu przedmiotu zamówienia (Załącznika nr 3 do SWZ) dotyczy dany zapis - umieszczając w nim zarówno nr sprzętu medycznego, jak i nr poszczególnej pozycji – celem identyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia.
W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży ww. dokumentów albo złożone dokumenty nie potwierdzą zaoferowanych parametrów, a Wykonawca wskaże i oświadczy w załączniku nr 3 do SWZ że, oferuje dany parametr, Zamawiający nie odrzuci oferty, ale przyzna w tym zakresie 0 pkt.
13.6.7. odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Zapisy tego punktu stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
13.6.8. pełnomocnictwa – jeżeli niezbędne – vide pkt. 13.4. – 13.5. SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Numeracja zgodna z SWZ 9. Oferta wspólna.
9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
9.2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 9.1., Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9.3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt. 9.1.
9.4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa pkt. 9.1. została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
9.5. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
9.5.1. partnerzy ustanawiają i wskazują pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby pełnomocnikiem (liderem) był jeden z partnerów.
9.5.2. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów,
9.5.3. każdy z partnerów musi złożyć oświadczenie, wg wzoru na załączniku nr 4 do SWZ, potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu z postępowania
9.5.4. partnerzy konsorcjum muszą udokumentować, że razem spełniają warunki udziału w postępowaniu.
9.5.5. składając ofertę wspólną należy złożyć do oferty oświadczenie wskazujące, która część zamówienia będzie realizowana przez poszczególne podmioty konsorcjum,
9.5.6 wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (lidera) konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Numeracja zgodna z SWZ 20.1. Umowa zostanie zawarta na warunkach zawartych w projekcie umowy, która stanowi
załącznik nr 5 SWZ.
20.2. Zgodnie z treścią art. 455 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w postanowieniach umowy.
Możliwość dokonania zmian została ujęta w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-31 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego (https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec) na stronie danego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-31 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-01

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Numeracja zgodna z SWZ 8.7. W celu zapewnienia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, Zamawiający żąda od wykonawcy przedłożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest
zobowiązany do złożenia w/w dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Zapisy tego
punktu stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach
określonych w art. 118 ustawy PZP lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich
zasadach.
Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust 1 ustawy PZP, dane umożliwiające dostęp do tych środków;
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których
mowa w pkt. 8.7 SWZ, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (w przypadku
gdy dokumenty te są dostępne w języku obcym), zamawiający żądać będzie od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na
język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.