eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ruciane-Nida › Sukcesywna dostawa pelletu do Zespołu Szkół Leśnych W Rucianem- NidzieOgłoszenie z dnia 2023-01-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa pelletu do Zespołu Szkół Leśnych W Rucianem- Nidzie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000124392

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Polna

1.5.2.) Miejscowość: Ruciane-Nida

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-220

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsdilsz@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zsl.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 280954484

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Warszawska 1

1.11.4.) Miejscowość: Pisz

1.11.5.) Kod pocztowy: 12-200

1.11.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.11.9.) Numer telefonu: 874254750

1.11.10.) Numer faksu: brak faksu

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zeas@powiat.pisz.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://bip.powiat.pisz.pl/index.php?k=305

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa pelletu do Zespołu Szkół Leśnych W Rucianem- Nidzie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e04b9c7-9af5-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00050267

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049785/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywna dostawa pelletu do Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzeaspisz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Platforma Przetargowa Powiatowego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu pod adresem:
https:pzeaspisz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html lub poczta elektroniczna : zeas@powiat.pisz.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w SWZ, będzie odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. przy użyciu Platformy Przetargowej Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu pod adresem : https://pzeaspisz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html lub poczty elektronicznej: zeas@powiat.pisz.pl.Wykonawca zamierzający złożyć ofertę zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy Przetargowej dostepnymi pod adresem https://pzeaspisz.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy Przetargowej dostępny pod adresem:
https:pzeaspisz.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html. Sposoby oferty za pośrednictwem Platformy Przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy Przetargowej. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy Przetargowej udziela jej dostawca tj. Logintrade S.A., ul. Legnicka 57d, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. +48 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8:00 - 16:00. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały szczegółowo opisane w Dziale VI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(DZ. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) zwane dalej Rozporządzenie, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający, tj. Powiat Piski - Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie oraz pełnomocnik Zamawiającego, tj. Powiat Piski - Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, adres kontaktowy : Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, ul. Polna 2, 12-220 Ruciane - Nida; Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz,
2) Administratorzy danych wyznaczyli Inspektorów ochrony danych, z którymi może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail:
biuro@infoic.pl lub pisemnie na adres siedziby administratorów. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych związanych z realizacją zadań administratora, tj.
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. Sukcesywna dostawa pelletu do Zespołu Szkół
Leśnych w Rucianem- Nidzie, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji stosownie do ustawy Pzp oraz innych
obowiązujących przepisów prawa.
4) W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. Udostępnianie
protokołu postępowania oraz załączników do tego protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem
danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia
zasady jawności, o których mowa w pkt 6 lit. c niniejszego ustępu i art. 18 ust. 3-6 ustawy Pzp, stosuje się odpowiednio.
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla
jakiego zostały zebrane, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach archiwalnych oraz zgodnie z art. 78
ustawy Pzp
6)Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
2. Zamawiający informuje, że będzie udostępniał dane osobowe, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia, w celu umożliwienia
korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX ustawy Pzp,do upływu terminu na ich wniesienie.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
- przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia1);
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia2);
c) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia3), z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 Rozporządzenia3).
- nie przysługują Pani/Panu prawa:
a) usunięcia danych, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia;
b) prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
1) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawienia, o którym mowa
w art. 15 ust. 1–3 Rozporządzenia, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych
informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2) skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym
mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu postępowania oraz jego załączników
3) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole
postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie
udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSL.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa pelletu do Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, w szacunkowej ilości 55 ton, spełniającego wymogi normy PN-EN ISO 17225-2:2014-07 w klasie A1, 6 lub 8 mm

4.2.6.) Główny kod CPV: 09111400-4 - Paliwa drzewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane wg kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt (100 pkt=100%)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: : Zamawiający wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) dokumentów wymienionych w pkt a dotyczących podmiotów udostępniających zasoby, na których zdolnościach lub sytuacji
polega Wykonawca.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

: Zamawiający wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) dokumentów wymienionych w pkt a dotyczących podmiotów udostępniających zasoby, na których zdolnościach lub sytuacji
polega Wykonawca.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy i formularz cenowy [wg załączników Nr 1 i i Nr 2 i do SWZ].
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2.Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu [na Załączniku Nr 3 i
Załączniku Nr 4 do SWZ];
2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby- tylko w
przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby [na Załączniku Nr 5
do SWZ];
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów- tylko w przypadku, gdy Wykonawca polega na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby;
4) dokument (np. pełnomocnictwo) ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 58 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, jeżeli umocowanie do ich reprezentacji
nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
2022-09-09 Biuletyn Zamówień PublicznZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru- tylko w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie
zamówienia;
5) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie, z którego wynika, które dostawy wykonają
poszczególni wykonawcy- w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia;
6)dokument potwierdzający prawo do reprezentowania podmiotu przez osobę/-y podpisującą/-e ofertę - w przypadku
podpisania oferty i innych dokumentów przez osobę/-y, której/-ych umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert wspólnych. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego zgodnie z art. 58 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem
(liderem). Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu „np.
nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika (lidera).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie:
1) Zmiany terminu obowiązywania umowy, w następstwie:
a) siły wyższej- rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i
zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia
Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy
zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań
umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej,
b) wystąpienia innych szczególnych okoliczności za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny, do których należą m.in.
długotrwała choroba członka rodziny, śmierć członka rodziny, inne uzasadnione okoliczności nie pozwalające Wykonawcy
realizować umowy,
c) wymogu uzyskania stosownych dokumentów, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, z urzędów administracji państwowej
(np. urzędu celnego), a z przyczyn niezależnych od Stron niemożliwe było uzyskanie tych dokumentów w terminach
przewidzianych w przepisach prawa; Wyżej wymieniona zmiana do umowy dopuszczalna jest po przedstawieniu
Zamawiającemu przez Wykonawcę stosowanego dokumentu z urzędu.
W takim przypadku strony ustalą nowy termin realizacji zamówienia,
2) Zmiany umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem pkt. 3.
3) Zmiana umowy w przypadku zmiany (podwyższenia lub obniżenia) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
każdorazowo w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy w przypadku zaistnienia tej przesłanki będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku
od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od
towarów i usług.
2. Zmiany postanowień umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz przy zastosowaniu przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych i nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy lub
do całkowitej zmiany rodzaju zamówienia.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy każda ze Stron może wystąpić z
wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić okoliczności
warunkujące zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania
zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-31 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy Przetargowej Powiatowego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu adresem: https://pzeaspisz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-31 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.