eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorlice › OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ termomodernizacji wraz z dostosowaniem budynków segment A i seg. B Urzędu Miejskiego w GorlicachOgłoszenie z dnia 2021-05-10


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00049684 z dnia 2021-05-10

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ termomodernizacji wraz z dostosowaniem budynków segment A i seg. B Urzędu Miejskiego w Gorlicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZWIĄZEK GMIN ZIEMI GORLICKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 490583418

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Biecka 9B

1.5.2.) Miejscowość: Gorlice

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 18 352 05 14

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zwiazekgmin@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/zgzggorlice

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

platformazakupowa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ termomodernizacji wraz z dostosowaniem budynków segment A i seg. B Urzędu Miejskiego w Gorlicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0dc34eba-8e0b-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00049684

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004938/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Termomodernizacja segment A i B UM Gorlice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

"Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej" w ramach Poddziałania 4.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00023679/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZGZG.PN.271.1.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj termomodernizacji wraz z dostosowaniem budynków segment A i segment B Urzędu miejskiego w Gorlicach. Określenie przedmiotu zamówienia, zakres: - wykonanie dokumentaccji projektowej - wykonanie robót budowlanych: a) modernizacji energetycznej budynków segment A i segment B UM Gorlice, b) przebudowy – zabiezpieczenie przeciwpożarowe budynku UM Gorlice – segment A, c) wykonania robót budowlanych w części 1 piętra budynku Ratusza przy ul. Rynek 2 d) remontu dachu na budynku Ratusza przy ul. Rynak 2 e) wykonanie instalacji klimatyzacji w budynkach UM Gorlice – segmenta A i segment B Zamawiający żąda minimalnego 3 letniego okresu gwarancji liczac od daty końcowego odbioru robót. Pełny opis w SWZ, OPZ, załącznikach do SWZ, OPZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Kwota zaoferowana przez wykonawcę przekracza wartość środków, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8247150,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8247150,00

2021-05-10 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.