eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Dostawy energii elektrycznej dla Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w KatowicachOgłoszenie z dnia 2023-01-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy energii elektrycznej dla Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000870362

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Owocowa 6-6A

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-158

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 326041208

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@katowice.pip.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice.pip.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

nadzór nad warunkami pracy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy energii elektrycznej dla Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ca7d8995-98c4-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00049593

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ca7d8995-98c4-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy e-Zamówienia, która dostępna jest na stronie https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@katowice.pip.gov.pl, z zastrzeżeniem pkt 13.1, tj. Zamawiający w zakresie pkt 13.1 nie dopuszcza poczty elektronicznej (e-mail). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia lub ID postępowania na Platformie e-Zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowanie) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach, z siedzibą przy ul. Owocowej 6-6a, 40-158 Katowice;
- Inspektorem ochrony danych osobowych w Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach jest pani Justyna Koch, mailto: iod@katowice.pip.gov.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawy energii elektrycznej dla Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach” lub art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji przedmiotu zamówienia poprzez zawarcie umowy;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 6 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 6 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KT-ROR-A.213.286.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 426270,60 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej dla Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, do nw. lokalizacji:
a) dostawy energii elektrycznej dla nieruchomości położonej w Katowicach, przy
ul. Owocowej 6-6a,
b) dostawy energii elektrycznej dla nieruchomości położonej w Gliwicach, przy ul. ks. H. Hlubka 2.
Opis sposobu realizacji zamówienia określony został w szczegółowym opisie przed-miotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do swz oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do swz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium oceny ofert i ich waga: cena oferty - 100%.
Przez „cenę oferty” Zamawiający rozumie maksymalną łączną cenę wraz z podatkiem VAT (zł brutto) wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w załączniku nr 2 do swz, na warunkach określonych w załączniku nr 5 do swz. Do oceny ofert w tym kryterium Zamawiający przyjmie maksymalną łączną cenę wraz z podatkiem VAT (zł brutto) oferty, zaoferowaną przez wykonawcę w formularzu oferty.
2. Punktacja przyznana danej ofercie zostanie obliczona jako iloraz łącznej ceny naj-tańszej oferty niepodlegającej odrzuceniu i łącznej ceny ocenianej oferty, pomnożony przez 100.
3. Wartość punktowa zostanie podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematyki.
4. Wykonanie zamówienia zostanie powierzone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udział w postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu,
- posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w postaci aktualnej koncesji na obrót energią elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, której okres ważności jest nie krótszy niż termin, na który ma być zawarta umowa o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów:
1. oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w pkt 7, 8.1 i 8.2 swz (załącznik nr 4 do swz) – w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem zaufanym bądź osobistym - Zamawiający żąda złożenia tego oświadczenia wraz z ofertą.
1.1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 , stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe,
1.2. oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.1, składa ponadto na zasadach określonych w powyższym punkcie oddzielnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również wspólników w spółkach cywilnych). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych
i innych dokumentów:
2.1. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy. Oświadczenie to składa również oddzielnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również wspólników w spółkach cywilnych). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia,
2.2. koncesji wymaganej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, o której mowa w pkt 7.1.2. swz.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów:
1. oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w pkt 7, 8.1 i 8.2 swz (załącznik nr 4 do swz) – w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem zaufanym bądź osobistym - Zamawiający żąda złożenia tego oświadczenia wraz z ofertą.
1.1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 , stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe,
1.2. oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.1, składa ponadto na zasadach określonych w powyższym punkcie oddzielnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również wspólników w spółkach cywilnych). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych
i innych dokumentów:
2.1. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy. Oświadczenie to składa również oddzielnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również wspólników w spółkach cywilnych). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia,
2.2. koncesji wymaganej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, o której mowa w pkt 7.1.2. swz,
2.3. oświadczenia o aktualności informacji o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 8.2 swz.
2.4. Oświadczenia powinny zostać złożone w formie elektronicznej lub postaci opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów:
1. oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w pkt 7, 8.1 i 8.2 swz (załącznik nr 4 do swz) – w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem zaufanym bądź osobistym - Zamawiający żąda złożenia tego oświadczenia wraz z ofertą.
1.1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 , stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe,
1.2. oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.1, składa ponadto na zasadach określonych w powyższym punkcie oddzielnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również wspólników w spółkach cywilnych). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych
i innych dokumentów:
2.1. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy. Oświadczenie to składa również oddzielnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również wspólników w spółkach cywilnych). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia,
2.2. koncesji wymaganej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, o której mowa w pkt 7.1.2. swz,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
1. 1. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa
w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy, należy wnieść oryginał gwarancji lub poręczenia
w postaci elektronicznej.
1.2. Wadium wnoszone w pieniądzu (PLN) należy wpłacić na rachunek bankowy nr 52 1010 1212 0013 1313 9120 0000 Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Owocowej 6-6a, prowadzony przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Katowicach. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione w terminie, gdy do upływu terminu składania ofert wadium zostanie zarachowane na rachunku bankowym Za-mawiającego.
2. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia wskazanych w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, dokument wadialny gwarancji/poręczenia musi zostać złożony w sposób i w formie opisanej w pkt 11.1.1 swz i zawierać następujące informacje:
- nazwę postępowania;
- numer postępowania nadany przez Zamawiającego: KT-ROR-A.213.286.2022
- pełną nazwę i adres podmiotu, który wystawia gwarancję/poręczenie;
- pełną nazwę i adres beneficjenta gwarancji;
- pełną nazwę i dokładny adres wykonawcy, na rzecz którego wystawiona jest gwarancja/poręczenie;
- określenie kwoty gwarancji/poręczenia – musi ona odpowiadać kwocie wadium wskazanej przez Zamawiającego; kwota wadium musi być wyrażona w złotych polskich;
- gwarancja/poręczenie musi zapewnić wypłatę pełnej kwoty wadium przetargowego, w przypadku gdy zaistnieją okoliczności określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp – pod groźbą odrzucenia oferty wykonawcy;
- termin ważności gwarancji/poręczenia – okres ten nie może być krótszy niż termin związania ofertą, o którym mowa w pkt 12.1 swz.
3. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i
zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2 wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonują poszczególni wykonawcy (załącznik nr 3 do swz).
4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa oddzielnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również wspólników w spółkach cywilnych). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa oddzielnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dot. również wspólników w spółkach cywilnych).
6. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Jeżeli za najkorzystniejszą będzie uznana oferta podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum), Zamawiający może żądać dostarczenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopię umowy regulującą współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany umowy dopuszczalne będą w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art. 455 ust. 1 oraz ust. 2 tej ustawy, oraz określonych w niniejszym paragrafie.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
a) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy - w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa;
b) wystąpienia siły wyższej, przez którą Strony rozumieją katastrofalne zjawiska wywołane działaniem sił natury (np. powodzie, trzęsienia ziemi, pożary lasów), zjawiska społeczne lub polityczne o wielkiej skali (np. wojny) oraz akty władzy publicznej (np. blokady granic i portów, ogłoszenie stanów nadzwyczajnych czy stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii) i inne zdarzenia obiektywnie niezależne od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) - w zakresie dostosowania umowy do zmian nią spowodowanych;
c) terminów realizacji umowy w przypadku zajścia okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania i których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania lub wynikających z przedłużenia rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającego zawarcie umowy – z zachowaniem 18-miesięcznego okresu wykonywania dostaw energii elektrycznej;
d) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, przy czym w przypadku zmiany stawki podatku VAT ceny jednostkowe i opłaty netto określone
w § 5 ust. 1 pozostają bez zmian, a odpowiednio zmianie ulega wynagrodzenie
z podatkiem VAT, natomiast w przypadku zmiany podatku akcyzowego – stosownej zmianie ulegają ceny i opłaty jednostkowe netto oraz odpowiednio do tej zmiany ceny i opłaty brutto;
e) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę;
f) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania umowy;
g) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę,
h) zmian w wykazie podwykonawców, którzy będą brali udział w wykonywaniu umowy – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian.
Pozostałe warunki dot. zmian umowy zawarte są w par. 14 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-02 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji dostaw energii: 18 miesięcy, nie później niż od dnia 01.05.2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.