eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gołotczyzna › sukcesywne dostawy paliw silnikowych wraz z usługą tankowania do pojazdów i urządzeń silnikowych będących na wyposażeniu Zespołu Szkół CKR im. A. Świętochowskiego w GołotczyźnieOgłoszenie z dnia 2023-01-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
sukcesywne dostawy paliw silnikowych wraz z usługą tankowania do pojazdów i urządzeń silnikowych będących na wyposażeniu Zespołu Szkół CKR im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000861877

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ciechanowska 18b

1.5.2.) Miejscowość: Gołotczyzna

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-430

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bratne@ci.home.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bratne.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.bip.e-bratne.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

sukcesywne dostawy paliw silnikowych wraz z usługą tankowania do pojazdów i urządzeń silnikowych będących na wyposażeniu Zespołu Szkół CKR im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c7710db1-74b9-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00049452

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00477139/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Z.Sz.Goł.26.27.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy paliw silnikowych: benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego(ON) oraz gazu płynnego (LPG), od dnia 01.01.2023 r. – w okresie kolejnych 24 miesięcy do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie w ilościach detalicznych (poza ON) rozliczana bezgotówkowo; dostawa jednorazowa ON minimum 500litrów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09133000-0 - Skroplony gaz ropopochodny (LPG)

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 127924,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 127924,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 127924,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ROLBUD PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 56623018390

7.3.3) Ulica: Niechodzka

7.3.4) Miejscowość: Ciechanów

7.3.5) Kod pocztowy: 06-400

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 127924,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.