eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Świadczenie usługi odbioru, transportu i przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne powstałych w jednostkach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.Ogłoszenie z dnia 2021-05-09


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00049349 z dnia 2021-05-09

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi odbioru, transportu i przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne powstałych w jednostkach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001896

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Akademicka 13

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-950

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@up.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://up.lublin.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi odbioru, transportu i przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne powstałych w jednostkach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-825412d1-af59-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00049349

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00026902/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.25 Usługa w zakresie utylizacji odpadów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://uplublin.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://uplublin.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na Elektronicznej Platformie podadresemhttps://uplublin.eb2b.com.pl/ (dalej jako „Platforma zakupowa”, „Platforma” lub „System”), podnazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ i pod numerem postępowania EZ-p/TP/11/2021.Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Komunikacja między Zamawiającym aWykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawyPzp. Ofertę(zawierającą oświadczenia i dokumenty wymienione rozdz. XIX SWZ w pkt.5), Wykonawcaskłada(wczytuje) na Platformie, w trakcie etapu składania ofert, w zakładce „Załączniki” poprzezwybranie polecenia „Dodaj załącznik” i następnie wczytanie docelowego pliku, który ma zostaćwczytany. Oferta, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp, składa się pod rygoremnieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lubpodpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnione. Zalecenia Zamawiającego odnośniepodpisuelektronicznego:1. odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: dla dokumentów wformacie „pdf” zaleca się podpis w formatem PAdES, dokumenty w formacie innym niż „pdf” zalecasię podpisywać formatem XAdES.2. odnośnie podpisu osobistego (zaawansowanegopodpisu elektronicznego składanego z wykorzystaniem e-dowodu): dla dokumentów w formacie „pdf”lub „xml” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony), dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca siępodpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym.3. odnośnie podpisu zaufanego: wielkośćdokumentów nie może przekraczać 10 MB, dostępny format podpisu „xml”. Zamawiający, określaniezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.: 1) stały dostęp dosieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s,2) komputer klasy PC lub lubMac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,3)zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorerminimalnie wersja 11.0.4)włączona obsługa JavaScript,5) zainstalowany program obsługującystosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie.pdf).Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 100 MB.Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych zawarto w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 zdnia 4 maja2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 1) administratorem Pani/Panadanych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin; 2)inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie jest Pani AnnaBuchlińska -Brzozowska, e-mail anna.buchlinska@up.lublin.pl, tel. 81 445-60-12,3) Pani/Pana daneosobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym zprzedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 4) odbiorcami Pani/Pana danychosobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania woparciu oart.18 oraz art. 74 ustawy P.Z.P. 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przezokres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowyprzekracza 5lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (w przypadkudofinansowania zamówienia ze środków UE okres ten wynosi 10 lat); 6) obowiązek podania przezPanią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowymokreślonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzieleniezamówienia publicznego 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będąpodejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan:a) napodstawie art. 15RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących ;b) na podstawieart. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa dosprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszaćintegralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania odadministratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwaniapostępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa wart. 18 ust. 2RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu doprzechowywania ,w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony prawinnej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiejlub państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu OchronyDanych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczącychnarusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODOprawo do usunięcia danych osobowych ;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowaw art.20 RODO ;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danychosobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. cRODO;10).Wykonawca składając Ofertę oświadcza, że spełnia obowiązki w zakresie ochrony danychosobowych(RODO), tj.:− oświadcza, że przekazuje dane osobowe dotyczące wyłącznie Wykonawcylub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego przez Zamawiającego stosownie doart. 13 ust. 3lub art. 14 ust. 5 RODO.− oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane wart. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych od których dane osobowe bezpośrednio lub pośredniopozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i przekazał Zamawiającemu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EZ-p/TP/11/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 394451,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi odbioru, transportu i przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne powstałych w jednostkach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do SWZ 2. Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV: 90500000-2 – usługi związane z odpadami 3. Ilości odpadów podane w Załączniku Nr 1 mają charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości odpadów będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od ilości podanej w tabeli. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą na podstawie cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę w Ofercie cenowej.4. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa pojemników do przechowywania i transportu odpadów , wyspecyfikowanych w opisie przedmiotu zamówienia w ilości odpowiedniej do zapotrzebowań Zamawiającego (podana w Załączniku Nr 1 ilość pojemników jest jedynie orientacyjna i służy do wyceny oferty i rozliczeń z Wykonawcą w trakcie realizacji umowy). Pojemność i ilość pojemników ma być dostosowana do potrzeb bieżących Zamawiającego i zapewnić zgodne z przepisami gromadzenie odpadów do dnia ich ponownego odbioru.5. Miejsce odbioru odpadów: Jednostki Organizacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zlokalizowane na terenie miasta Lublina.: ul. Akademicka 12, ul. Akademicka 13, ul. Akademicka 15, ul. Głęboka 28, ul. Głęboka 30, ul. Głęboka 31, ul. Skromna 8, ul. Leszczyńskiego 7, ul. Doświadczalna 50A, ul. Doświadczalna 50, ul. Dobrzańskiego 37.6. Częstotliwość odbioru odpadów: 1 raz w miesiącu zgodnie z ustalonym między stronami harmonogramem oraz każdorazowo po zgłoszeniu potrzeby odbioru pocztą elektroniczną na wskazany adres email, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego. Odbiór odpadów będzie odbywał się w godzinach pracy Zamawiającego od 7ºº do 15ºº, w obecności pracownika Zamawiającego z miejsca wskazanego przez Zamawiającego w zgłoszeniu.7. Przewóz odpadów do miejsca unieszkodliwienia odbywać się będzie pojazdami Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym min. 1 pojazdem specjalnie przystosowanym do przewozu odpadów niebezpiecznych, tj. wyposażonym i oznakowanym zgodnie z przepisami ADR, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do przewozu odpadów niebezpiecznych (Umowa ADR – Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie z dnia 30 września 1957 r. (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1119 ze zm.), wraz ze zmianami obowiązującymi od daty ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, podanymi do publicznej wiadomości we właściwy sposób oraz na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t. j. Dz. U. 2020 poz. 154).. 8. Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo do przekazania odpadów na podstawie karty przekazania odpadów sporządzonej za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami.9. Odpowiedzialność za szkody powstałe podczas transportu odpadów do miejsca ich unieszkodliwienia ponosi Wykonawca.10. Usługa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym 1) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1219 z późn. zm.)2) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779), 3) Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.. w sprawie katalogu odpadów (Dz/ U/ z 2020 r. poz. 10), 4) ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dn.19.08.2011r.(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 756).5) innych przepisów wykonawczych do w/w ustaw mających zastosowanie do usługi stanowiącej przedmiot zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin odbioru odpadów poza harmonogramem

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają:a) aktualną ostateczną decyzję administracyjną właściwego organu administracji publicznej o zezwoleniu na przetwarzanie odpadów, uwzględniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny (Dz. U. 2015 poz. 1116 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. 2016 poz. 1819 ze zm.), uwzględniająca wszystkie kody odpadów wymienione w załączniku Nr 1 do SWZ, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2021 poz. 779) orazb) wpis jako podmiot transportujący odpady do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021 r. poz. 797), tj. posiadają nadany indywidualny numer rejestrowy 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.2) w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:a) aktualna ostateczna decyzja administracyjna właściwego organu administracji publicznej o zezwoleniu na przetwarzanie odpadów, uwzględniająca Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny (Dz. U. 2015 poz. 1116 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. 2016 poz. 1819 ze zm.), uwzględniająca wszystkie kody odpadów wymienione w załączniku Nr 1 do SWZ, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2021 poz. 779)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SWZ. 4. Warunek, udziału w postępowaniu jest spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp dopuszcza się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:1) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej terminową realizację umowy, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, które pozostaje poza kontrolą strony umowy, zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można zapobiec oraz które wyróżnia się nadzwyczajnym charakterem, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki z wyłączeniem wewnętrznego w firmie Wykonawcy oraz akty władzy i administracji publicznej, kwarantanny z uwagi na wystąpienie zagrożeń związanych z występowaniem chorób zakaźnych; epidemie, stany zagrożenia epidemicznego, pandemie, przy czym przedłużenie terminu wykonania umowy nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej2) wartości umowy brutto, o której mowa § 3 ust. 1 – w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiednio zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatku VAT lub akcyzowego ulega zmianie kwota należnego podatku oraz łączne wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające ten podatek – jeżeli taka zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, od dnia wejścia w życie zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT) i w zakresie zmiany tej stawki,3) zmiany przepisów obowiązujących w dacie zawarcia umowy, których regulacje wpływają na prawa i obowiązki stron, jeżeli będzie konieczne dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego4) zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą (upusty, rabaty przy zachowaniu dotychczasowego zakresu świadczenia) - na pisemny wniosek jednej ze Stron.5) zmiany terminu obowiązywania umowy w razie nie wyczerpania wartości umowy w terminie jej obowiązywania – wówczas w drodze aneksu można przedłużyć umowę jednorazowo, maksymalnie o 6 miesięcy.2. Strony dopuszczają zmianę wartości umowy także w przypadku: 1) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r poz.2027 ze zm.). 2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego, 3) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342) – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego, 3. Strony dopuszczają także zmianę wysokości wynagrodzenia odpowiednio do zmiany ceny materiałów lub kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego umowy, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.Warunki zmian umowy zostały szczegółowo opisane w par. 7 projektu umowy (Załącznik Nr 6 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zamawiającego pod adresem: https://uplublin.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-17 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-15

2021-05-09 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.