eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługi agencji kreatywnej w związku z kampanią "Dla lasu, dla ludzi"Ogłoszenie z dnia 2021-05-09


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00049348 z dnia 2021-05-09

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi agencji kreatywnej w związku z kampanią „Dla lasu, dla ludzi”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa - Centrum Informacyjne Lasów Państwowych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000115772

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grójecka 127

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-124

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 18 55 353

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@cilp.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/cilp_warszawa

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Polityka komunikacyjna LP, promocja i kształtowanie korzystnego wizerunku LP, krzewienie i popularyzacja wiedzy leśnej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi agencji kreatywnej w związku z kampanią „Dla lasu, dla ludzi”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0e2a865d-8d50-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00049348

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00022943/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KS.270.1.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 507561,11 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowią usługi agencji kreatywnej w związku z prowadzoną przez Zamawiającego kampanią „Dla lasu, dla ludzi”. Na przedmiot zamówienia składają się: produkcja spotu reklamowego prezentującego główne założenia kampanii z udziałem trzech Ambasadorów, produkcja cyklu sześciu krótkich, 5-minutowych filmów z udziałem wybranego przez Zamawiającego Ambasadora, zaprojektowanie kompleksowej narracji kampanii, projekt materiałów wizualnych, zorganizowanie (wraz ze stworzeniem koncepcji) dwóch sesji zdjęciowych dla dwóch Ambasadorów, opracowanie i dostarczenie do Zamawiającego raportu końcowego z realizacji projektu, współpraca z domem mediowym za pośrednictwem Zamawiającego oraz obsługa medialna maksymalnie 8 wydarzeń i działań realizowanych w ramach kampanii.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79342200-5 - Usługi w zakresie promocji

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 217956

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 367000

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 242802

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: APLAN MEDIA Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7312045370

7.3.3) Ulica: ul. Wróblewskiego 18

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 93-578

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 242802,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-31
2021-05-09 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.