eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wysoka › Gmina Wysoka stawia na dostępnośćOgłoszenie z dnia 2023-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Gmina Wysoka stawia na dostępność

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Wysoka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791276

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21

1.5.2.) Miejscowość: Wysoka

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-320

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: office@gminawysoka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawysoka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Gmina Wysoka stawia na dostępność

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-da781d16-98c4-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00049264

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030512/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Gmina Wysoka stawia na dostępność

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Dostępny samorząd – granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gminawysoka

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gminawysoka

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zawarte w SWZ na stronie postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/gminawysoka

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje są zawarte w SWZ na stronie postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/gminawysoka

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje są zawarte w SWZ na stronie postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/gminawysoka

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest posadowienia windy/platformy pionowego podnoszenia dla osób niepełnosprawnych, oraz sposób przystosowania ściany budynku szkoły do montażu windy.
Zakres zamówienia obejmuje :
- wykonanie fundamentu dla posadowienia windy wraz z robotami ziemnymi
- demontaż 3 szt okien i wykonanie przekuć w ścianach pod parapetowych
- zamurowanie otworów okiennych poza światłem szybu windy.
- wykonanie nadproży nad drzwiami windy na przystankach 1, 2 i 3
- wyburzenie ściany dzielącej korytarz i klatkę schodową
- wykonanie na kondygnacji 3, tzn. 2-gie piętro ścianki, z płyt Nida.
- wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej windę zgodnie z opracowanym
projektem technicznym,
- dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej windy przyściennej oraz
- uzyskanie pozytywnych wymaganych przepisami dokumentów
odbiorowych i dopuszczenia do ruchu,
- podłączenie windy do istniejącej rozdzielni elektrycznej zgodnie z
projektem technicznym Instalacji,
- naprawy i uzupełnienia elewacji w zakresie ocieplenia, wypraw
elewacyjnych i elementów zewnętrznych,
PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE WINDY:
-Udźwig: min 400kg/ 4 osoby
-Prędkość podnoszenia: do 0,15 m/s
-Ilość przystanków: 4
-Ilość frontów: 4 szt.
-Ilość pół frontów: 0 szt.
-Podszybie: 50mm ( +0mm; -10mm)
-Wysokość podnoszenia : ca 8.460m ( tolerancja 10%)
-Wysokość szybu ponad górny przystanek : ca.2.4m (tolerancja 10%)
- Zasilanie: 3 x 400 VAC, 50 Hz, 16 A, 5 x 2,5 mm², wykonać wg projektu
technicznego instalacji
- Napęd: Śrubowy
- Obsługa: Wymaga trzymania wciśniętych przycisków w czasie jazdy.
Przyciski mają posiadać wypukłe cyfry wyczuwalne dotykiem. Platforma
posiadać ma sygnał wzywania pomocy i ma być przygotowana do
podłączenia do recepcji lub innej jednostki dozorującej budynek,
- Pozostałe dane: Platforma ma spełniać warunki przepisów AFS
1994:48 (dyrektywa maszynowa EU 98/37/EC, 889/392/EEC z
załącznikami) i posiadać wszelkie certyfikaty i atesty oraz badania
dopuszczenia do wbudowania w Polsce)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. W ramach doradztwa zaplanowano przeprowadzenie audytów w zakresie dostępności architektonicznej budynku Urzędu MiG w Wysokiej i budynku Szkoły Podstawowej w Wysokiej. Audyty zostaną przeprowadzone w trakcie realizacji projektu i obejmą takie elementy jak: otoczenie budynków m.in. przystanki, ciągi piesze, miejsca postojowe, nawierzchnia, oznaczenia dźwiękowe i dotykowe, strefy wejściowe budynków m.in. ciągi piesze, bariery architektoniczne, szerokość przejść, oznakowania, dostęp do budynku, komunikację pionową i poziomą budynków m.in. korytarze, zmiany poziomów, możliwe przeszkody, wykończenie posadzek i ścian, drzwi, schody, dźwigi, podnośniki, dostępność usług i funkcji m.in. oświetlenie, rozkład pomieszczeń, stanowiska obsługi, dostęp do oznaczeń, dostępność toalet, bezpieczeństwo pożarowe m.in. dostępny plan oraz drogi ewakuacji, dźwiękowy i świetlny system ewakuacji, wózki ewakuacyjne.
2. Audyty mają być przeprowadzone w oparciu o wizję lokalną każdej lokalizacji z uwzględnieniem jej otoczenia oraz mogą uwzględniać dostępną dokumentację w postaci inwentaryzacji budynków lub innej dokumentacji architektonicznej dostarczonej przez Zamawiającego na życzenie Wykonawcy oraz zebrane przez Wykonawcę inne informacje niezbędne do realizacji Zamówienia.
3. Wizja lokalna obiektu oraz otoczenia zewnętrznego powinna być wykonana przy udziale minimum 1 audytora zprzy wsparciu testera z niepełnosprawnością, to jest osoby poruszającej się na wózku, głuchej lub niewidomej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w wizji lokalnej. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie wizji z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem.
4. W poszczególnych lokalizacjach należy przeprowadzić ocenę pod kątem dostępności następujących obszarów i opisać niżej wymienione elementy (jeżeli dotyczą):4.1. Otoczenia zewnętrznego rozumianego jako:
4.1.1. trasę dojścia do budynku,
4.1.2. wyposażenie na trasie dojścia,
4.1.3. oznaczenia, tablice informacyjne,
4.1.4. oświetlenie.

4.2. Parkingu dla osoby z niepełnosprawnościami rozumianego jako:
4.2.1. typ parkingu,
4.2.2. parametry miejsca parkingowego,
4.2.3. odległość miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami od wejścia,
4.2.4. przestrzeń manewrową na ciągu pieszym,
4.2.5. usprawnienia /dostępność pod kątem niepełnosprawności ruchowej, wzrokowej, słuchowej,
4.2.6. zastosowane materiały wykończeniowe,
4.2.7. oznakowanie miejsca postojowego,
4.2.8. oświetlenie,
4.2.9. sygnalizację do przywołania pomocy.
4.3. Wejścia do budynku rozumiane jako: 4.3.1. dojście do budynku,
4.3.2. wejścia do budynku,
4.3.3. przedsionek, drzwi wejściowe i wewnętrzne,
4.3.4. oświetlenie,
4.3.5. sygnalizację do przywołania pomocy.
4.4. Komunikacji poziomej w budynku rozumianej jako: 4.4.1. recepcji / punktu informacyjnego,
4.4.2. przestrzenie ogólnodostępne i korytarze w budynku,
4.4.3. parametry przestrzeni manewrowej,
4.4.4. zastosowane materiały wykończeniowe
4.4.5. wyposażenie,
4.4.6. oznaczenia / tablice informacyjne,
4.4.7. oświetlenie,
4.4.8. sygnalizacja w budynku.
4.5. Komunikacji pionowej w budynku rozumianej jako: 4.5.1. windy,
4.5.2. schody wewnętrzne,
4.5.3. parametry przestrzeni manewrowej,
4.5.4. oznaczenia / tablice informacyjne,
4.5.5. oświetlenie.
4.6. Pomieszczeń sanitarnych, w tym toalet dla osób z niepełnosprawnościami rozumianych jako: 4.6.1. dostępność toalet dla osób z niepełnosprawnościami,
4.6.2. drzwi do toalet dla osób z niepełnosprawnościami,
4.6.3. parametry przestrzeni manewrowej,
4.6.4. zastosowane materiały wykończeniowe,
4.6.5. wyposażenie toalet dla osób z niepełnosprawnościami,
4.6.6. oznaczenia / tablice informacyjne,
4.6.7. oświetlenie.
4.7. Pomieszczeń biurowych i innych wynikających ze specyfikacji obiektu rozumianych jako: 4.7.1. dostępność pomieszczeń do pracy i innych dla osób z niepełnosprawnościami,
4.7.2. parametry przestrzeni manewrowej,
4.7.3. drzwi do pomieszczeń,
4.7.4. zastosowane materiały wykończeniowe,
4.7.5. wyposażenie pomieszczeń,
4.7.6. oznaczenia / tablice informacyjne
4.7.7. oświetlenie.
4.8. Ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79212000-3 - Usługi audytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja serwisów internetowych, usługi doradcze w zakresie dostępności cyfrowej i usługa cyfrowa tłumacza migowego.
Zakres zamówienia obejmuje:
- Modernizacje i dostosowanie strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej do wymogów standardu WCAG 2.1
- Wsparcie doradcze w zakresie dostępności cyfrowej Urzędu Miasta i Gminy w
Wysokiej
- Modernizacja i dostosowanie strony internetowej Szkoły Podstawowej do wymogów
standardu WCAG 2.1
- Wsparcie doradcze w zakresie dostępności cyfrowej Szkoły Podstawowej w
Wysokiej
- usługę cyfrowa tłumacza migowego
o parametrach określonych w Zał. Nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Zakup i montaż systemu wezwania asysty (wzywania pomocy przez ON do drzwi zewnętrznych) do Urzędu MiG w Wysokiej,
b) Zakup krzesła ewakuacyjnego dla Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej,
c) Zakup i montaż planu tyflograficznego do Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej,
d) Zakup materaca ewakuacyjnego dla Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej,
e) Zakup i montaż tabliczek brajlowskich z wypukłym piktogramem do oznakowania drzwi wewnętrznych Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej – szt. 26
f) Zakup materaca ewakuacyjnego dla Szkoły Podstawowej w Wysokiej,
g) Zakup urządzenia do obsługi osób słabosłyszących - pętli indukcyjnej (zestaw przenośny) do Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej,
h) Zakup elektronicznej lupy optycznej do Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej
o parametrach określonych w Załącznik Nr 1 i do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33196200-2 - Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

38600000-1 - Przyrządy optyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: (dotyczy cz. I zamówienia)
a) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia tj. osobą, która pełnić będzie obowiązki kierownika budowy i posiada uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów i dysponuje osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia doświadczenie i wykształcenie do kierowania robotami budowlanymi tj. osobą, która pełnić będą obowiązki kierownika robót elektrycznych i posiada uprawnienia budowlane do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do ww., zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: (dotyczy części I zamówienia )
a) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 8 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy,
2) Formularz cenowy,
3) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, o treści zgodnej z Załącznikiem nr 3 do SWZ,
4) Pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone).
5) Zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (jeżeli dotyczy), o treści zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SWZ.
6) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeżeli dotyczy), o treści zgodnej z Załącznikiem nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku w stosunku do treści wybranej oferty e zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy PZP oraz w zakresie wskazanym w SWZ i Wzorach umów stanowiących załączniki nr 6, 6a i 6b do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gminawysoka

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.