eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › "Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział AZM"Ogłoszenie z dnia 2021-05-07


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00049102 z dnia 2021-05-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział AZM”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276902504

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 207

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-914

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 32 432 10 63

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jszewczyk@srk.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.srk.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Górnictwo - likwidacje kopalń

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział AZM”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-225271c6-af43-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00049102

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.srk.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://efo.coig.biz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: włączonąobsługąJavaScript:Internet Explorer wersja 10 lub 11, Mozilla Firefox od wersji 50 (bezwsparcia dlawersji beta),zainstalowane darmowe oprogramowanie JAVA (JRE) – zgodnie zzaleceniami ze stronydostawcy Java, minimalna rozdzielczość ekranu wymagana dopoprawnegowyświetlania1366x786Pozostałewymagania techniczne:1) dostęp do sieciInternet,komputer klasy PCkomputer klasy PC z jednym z następujących systemów operacyjnych:Windows 7, Windows 8,Windows 10 (bezwsparcia dla Windows XP, Vista)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:administratoremPani/Pana danychosobowych jest Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna z siedzibą wBytomiu (41-914) przy ul.Strzelców Bytomskich 207 nr tel. (32) 432 1005;inspektorem ochronydanych osobowych w SpółceRestrukturyzacji Kopalń jest Pan Andrzej Maj tel. 432 1133 emailiod@srk.com.pl Pani/Pana daneosobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym zprzedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznegoprowadzonym w trybiepodstawowym; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lubpodmioty, którymudostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.3 ustawy z dnia11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.), dalej„ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1ustawy Pzp,przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czastrwaniaumowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;obowiązekpodania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jestwymogiemustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniuoudzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają zustawyPzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane wsposóbzautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15RODOprawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODOprawo dosprostowania Pani/Pana danych osobowych;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądaniaodadministratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, októrychmowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu OchronyDanychOsobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczącychnaruszaprzepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub eRODO prawo dousunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którymmowa w art. 20RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danychosobowych, gdyżpodstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. cRODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-AZM-0001/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział AZM. Zakres przedmiotu zamówienia:a) 15 sztuk - komputer przenośny typ 1 (zestaw) wraz z oprogramowaniem (system operacyjny, pakiet biurowy), monitor, klawiatura + mysz zestaw bezprzewodowy, stacja dokująca, torba.b) 26 sztuk - komputer przenośny typ 2 (zestaw) wraz z oprogramowaniem (system operacyjny, pakiet biurowy), torba.c) 22 sztuki - monitor 22 caled) 21 sztuk – klawiatura + mysz (zestaw bezprzewodowy)e) 5 sztuk – mysz bezprzewodowaSzczegółowo opisany w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30232000-4 - Sprzęt peryferyjny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający zaprosi do negocjacji maksymalnie pięciuWykonawców,którzy złożyli ofertyniepodlegające odrzuceniu najwyżej ocenionych wg kryteriumokreślonego w pkt21. SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

8.1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca spełniający następujące warunki:8.1.1. Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się:1. wpisem do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania8.1.2. Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się:1. należytym wykonaniem dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w tym co najmniej jedna dostawą lub dostawami polegającą/ymi na dostawie komputerów o łącznej wartości minimum 150 000,00 zł brutto wraz z dowodami określającymi czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.8.2. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór zgodnie z załącznikiem nr 1 do „Formularza Ofertowego”, 2) oświadczenie podmiotu udostępniającego o braku podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów w odniesieniu do tych podmiotów – wzór zgodniez załącznikiem nr 2 do „Formularza Ofertowego”;3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów stanowiące załącznik nr 3 do „Formularza Ofertowego”. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt 8. ppkt 8.2 polega na zdolnościach innych podmiotów, z którego będzie wynikać:1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.10.2 W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom Zamawiający żąda, wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw podwykonawców, o ile są znane na etapie składania ofert – zgodnie z załącznikiem nr 5 do „Formularza ofertowego”

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.2. Podmiotowe środki dowodowe, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych w przypadkach, o których mowa w art. 126 ust. 2 ustawy Pzp:9.2.1. dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;9.2.2. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.9.2.3. oświadczenie Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Oświadczenie Wykonawcy zawarte w druk „FORMULARZ OFERTOWY w zakresie dotyczącym udzielonej gwarancji, zgodnie z opisem w pkt. 3 ppkt. 1 załącznika nr 1 do SWZ.2) Oświadczenie dotyczące wadium - stanowiące załącznik nr 4 do „Formularza Ofertowego”3) Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z opisem w pkt. 3 ppkt. 2 załącznika nr 1 do SWZ. Załącznik nr 6 do „Formularza Ofertowego”4) Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z opisem w pkt. 3 ppkt. 3 załącznika nr 1 do SWZ. Załącznik nr 7 do „Formularza Ofertowego”5) Wykonawca przedstawi Certyfikat Firmy serwisującej ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadanie autoryzacji producenta komputera,6) Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z opisem w pkt. 3 ppkt. 5 załącznika nr 1 do SWZ. Załącznik nr 8 do „Formularza Ofertowego”7) Wykonawca przedstawi skrócony opis techniczny oferowanych urządzeń zawierający m.in. określenie typu oferowanych urządzeń wraz z parametrami technicznymi potwierdzającymi spełnianie wymagań technicznych określonych w Załączniku nr 1 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę - w oryginale, opatrzone kwalifikowanympodpisem elektronicznym lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanympodpisem elektronicznym podpisem osobistym lub podpisem zaufanym przez mocodawcę lubnotariusza15.12.2 Dokument potwierdzający zasady reprezentacji wykonawcy, o ile nie jest ondostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adresinternetowy wykonawca wskazał w formularzu oferty. W przypadku wskazania bazy danych, wktórej dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniuwezwać wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski.15.12.3Dokument stanowiący wadium, a gdy wadium zostało złożone w pieniądzu zaleca się załączeniedowodu jego wniesienia. Oryginał gwarancji lub poręczenia winien zostać dołączony w postacielektronicznej. 1) Oświadczenie dotyczące wadium - stanowiące załącznik nr 4 do „FormularzaOfertowego”

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak

6.3.1.) Adres internetowy aukcji: https://laip-srk.coig.biz/

6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:

23.1 Zgodnie z art. 281 ust. 2 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiającyinformuje, że w niniejszym postępowaniu przewiduje aukcję elektroniczną.23.1.1 po dokonaniubadania złożonych ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanieaukcja elektroniczna, jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej dwie oferty dodatkoweniepodlegające odrzuceniu, lub co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu gdyzamawiający zrezygnował z negocjacji 23.1.2 w toku aukcji elektronicznej stosowane będziekryterium ofert – zgodnie z zapisami w SWZ – w toku aukcji licytowana będzie tylko cena,23.1.3sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie postąpień napunktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji,23.1.4 wtrakcie aukcji każdemu wykonawcy udostępniany jest: numer porządkowy przydzielony jegoofercie, aktualna pozycja w rankingu ofert, wysokość ceny najkorzystniejszej, wysokośćpostąpienia, które wykonawca powinien dokonać w celu złożenia najkorzystniejszej oferty przyuwzględnieniu zaoferowanych przez niego pozostałych kryteriów oceny ofert, czas pozostały dozakończenia aukcji,23.1.5 aukcja trwa 20 minut. Złożenie co najmniej jednego postąpienia wtrakcie ostatnich 10 minut aukcji wydłuża ją o 10 minut dogrywki. Złożenie co najmniej jednegopostąpienia w trakcie dogrywki wydłuża czas aukcji o kolejną dziesięciominutową dogrywkę.Zamawiający nie wprowadza ograniczeń co do liczby dogrywek23.1.6 gdzie postąpienie zostanieokreślone na poziomie nie mniejszym niż 0,1% ceny całkowitej ceny brutto, określonej w ofercieocenionej jako najkorzystniejszaAdres Portalu Aukcji Publicznych, na którym będzie prowadzonaaukcja elektroniczna:https://laip-srk.coig.biz/ 22.2.1. Wymagania dotyczące rejestracji iidentyfikacji Wykonawców: a)Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zawierające międzyinnymi komplet: login i hasło(umożliwiające zalogowanie do systemu aukcyjnego), zostanieprzesłane Wykonawcom zapośrednictwem Portalu Aukcji Publicznych, na adres e-mailWykonawcy, wskazany w formularzuofertowym. 22.2.2. Zalecane wymagania techniczneurządzeń informatycznych użytych doudziału w aukcji elektronicznej, zapewniające stabilnewspółdziałanie z Portalem AukcjiPublicznych:a) Szerokopasmowe łącze internetowe,b)Komputer klasy PC z jednym znastępujących systemów operacyjnych: Windows XP, WindowsVista, Windows 7, Windows 8,Windows 10 (bez wsparcia dla Windows XP);c) Stabilne wersje(bez wsparcia dla wersji beta)przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji od 9 do 11.Przeglądarka internetowa musimieć włączoną obsługę JavaScript oraz zainstalowane darmoweoprogramowanie Java (JRE) –zgodnie z zaleceniami ze strony dostawcy Java,d) Ważny podpiselektroniczny zweryfikowanykwalifikowanym certyfikatem wydanym przez jedno z następującychcentr certyfikacji:• Cencert,•Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,• PWPW,• Certum• EuroCert.e)Urządzenie technicznesłużące do obsługi podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnymkwalifikowanymcertyfikatem,f) Minimalna rozdzielczość ekranu wymagana do poprawnegowyświetlania portaluto 1366x768,g) Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące w/w warunkówWykonawcaznajdzie na stronie https://laip-srk.coig.biz w dziale „Informacje podstawowe” orazinstrukcjiobsługi w dziale „Instrukcja obsługi” (dostępnej po zalogowaniu).22.3. Administrator nieponosiodpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Uczestnikówzoprogramowania innego niż zalecane.22.4. Akceptacja regulaminu Portalu AukcjiPublicznychjest elementem wymaganym w trakcie pierwszego logowania oraz po każdorazowejzmianieregulaminu Portalu.22.5. Wykonawca ma możliwość zalogowania do Portalu AukcjiPublicznych,przeprowadzenia testu podpisu kwalifikowanego oraz udziału w stałej aukcjitestowej odmomentu otrzymania wraz z zaproszeniem poufnego identyfikatora (komplet loginhasło).22.6W przypadku, gdy Wykonawca posiada podpis elektroniczny wystawiony przezzagranicznecentrum certyfikacji, jest on zobligowany do dostarczenia Administratorowi wzorutakiegopodpisu w terminie nie krótszym niż 10 dni przed rozpoczęciem aukcji. UWAGA: WWsytuacjinie wzięcia udziału w aukcji elektronicznej wiążące pozostaną złożone oferty pisemne,którebędą podlegały automatycznej ocenie w toku aukcji elektronicznej na równi z ofertamitychWykonawców, którzy zdecydują się „poprawić” swoje oferty składając kolejne postąpienia wtokuaukcji. Udział w aukcji elektronicznej nie jest obowiązkowy – z tego powodu Wykonawcybiorącyudział w postępowaniu nie muszą dysponować podpisem elektronicznym (w takimprzypadkupozbawiają się możliwości składania postąpień w aukcji elektronicznej ofert).

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

3 500,00 złotych (słownie trzy tysiące pięćset złotych 00/100)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,oświadczenie o którymmowa w pkt. 9.1.1) składa każdy z wykonawców. Oświadczenie te potwierdzi brak podstawwykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy zwykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu16.6.5 W przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby w dokumencie gwarancji wprost wymienienie zostali wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, których oferta jest zabezpieczana gwarancją bankową lub gwarancją ubezpieczeniową.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunkudo treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wynikającychwprost z przepisów Ustawy prawo zamówień publicznych oraz w przypadku wystąpienia conajmniej jednej z okoliczności wymienionych w § 22 załącznika nr 2 do SWZ (PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-17 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej działającej pod adresem: https://efo.coig.biz poprzez ElektronicznyFormularz Ofertowy

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-17 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-15

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 5

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

wg kryterium określonego w pkt 21. SWZ
2021-05-07 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.