eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Świadczenie usług lekarskich w zakresie wykonywania badań profilaktycznych i badań kierowców na potrzeby funkcjonariuszy i pracowników Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (sprawa nr 43/ZP/SZ/22)Ogłoszenie z dnia 2023-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług lekarskich w zakresie wykonywania badań profilaktycznych i badań kierowców na potrzeby funkcjonariuszy i pracowników Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (sprawa nr 43/ZP/SZ/22)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Podlaski Oddział Straży Granicznej imienia gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050440036

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. J. Bema 100

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-370

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: (85) 71-45-527

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.posg@strazgraniczna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.podlaski.strazgraniczna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług lekarskich w zakresie wykonywania badań profilaktycznych i badań kierowców na potrzeby funkcjonariuszy i pracowników Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (sprawa nr 43/ZP/SZ/22)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-196f7f98-98c5-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00049084

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/posg

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielnie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej Smart PZP (zwanej dalej Platformą) dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/posg.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Z uwagi na limit znaków pełne
wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały opisane w rozdziale V SWZ. 2. Oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują elektronicznie za pośrednictwem platformy pod
adresem: https://portal.smartpzp.pl/posg. Za datę przekazania i odbioru danych przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze
Systemu. Korespondencja przekazana Zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, mailem lub faksem) nie będzie brana pod
uwagę. 4. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. 5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji
postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie, ani logowania do Platformy. 6. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z
Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych na Platformie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez
Wykonawcę Regulaminu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy. 9. Do pełnego i prawidłowego korzystania z
Platformy przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika
Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego
służącego do uwierzytelniania i podpisu. Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami
elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu
elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego w celu potwierdzenia czynności
złożenia oferty. 14. Korzystanie z Platformy możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z
którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i
specyfiki połączenia:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s
- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz
lub lepszy,
- zainstalowane następujące oprogramowanie:
• w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze
lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
b) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
c) Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje, w zakresie składania podpisu kwalifikowanego:
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.15. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem Platformy w zakładce „Korespondencja”. 16.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie Portalu e- Usług dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Platformy oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.18. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Platformy można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik
skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików. 19. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinform. zaleca się format pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 43/ZP/SZ/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń medycznych w celu przeprowadzania badań profilaktycznych i badań kierowców na potrzeby funkcjonariuszy i pracowników Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku, udział w pracach Komisji BHP, udział w pracach zespołów powołanych do oceny ryzyka zawodowego, opiniowanie pism pod kątem medycznym, doraźna opieka nad cudzoziemcami przebywającymi w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku (w przypadku nieobecności lekarza w SOdC), przeprowadzanie badań lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz badanie osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej.
Część I poniedziałki: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121100-4 - Ogólne usługi lekarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie pracy w wykonywaniu badań profilaktycznych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń medycznych w celu przeprowadzania badań profilaktycznych i badań kierowców na potrzeby funkcjonariuszy i pracowników Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku, udział w pracach Komisji BHP, udział w pracach zespołów powołanych do oceny ryzyka zawodowego, opiniowanie pism pod kątem medycznym, doraźna opieka nad cudzoziemcami przebywającymi w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku (w przypadku nieobecności lekarza w SOdC), przeprowadzanie badań lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz badanie osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej.
Część II wtorki: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1b do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121100-4 - Ogólne usługi lekarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie pracy w wykonywaniu badań profilaktycznych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń medycznych w celu przeprowadzania badań profilaktycznych i badań kierowców na potrzeby funkcjonariuszy i pracowników Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku, udział w pracach Komisji BHP, udział w pracach zespołów powołanych do oceny ryzyka zawodowego, opiniowanie pism pod kątem medycznym, doraźna opieka nad cudzoziemcami przebywającymi w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku (w przypadku nieobecności lekarza w SOdC), przeprowadzanie badań lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz badanie osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej.
Część III środy: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1c do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121100-4 - Ogólne usługi lekarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie pracy w wykonywaniu badań profilaktycznych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń medycznych w celu przeprowadzania badań profilaktycznych i badań kierowców na potrzeby funkcjonariuszy i pracowników Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku, udział w pracach Komisji BHP, udział w pracach zespołów powołanych do oceny ryzyka zawodowego, opiniowanie pism pod kątem medycznym, doraźna opieka nad cudzoziemcami przebywającymi w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku (w przypadku nieobecności lekarza w SOdC), przeprowadzanie badań lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz badanie osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej.
Część IV czwartki: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1d do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121100-4 - Ogólne usługi lekarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie pracy w wykonywaniu badań profilaktycznych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że :
dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą, która :
 posiada wymagane kwalifikacje – wykształcenie wyższe medyczne, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731 z późn. zm.),
 posiada specjalizację z medycyny pracy lub uprawnienia do wykonywania badań profilaktycznych zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 437) oraz rozporządzeniem MSW z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie służby medycyny pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 53),
 posiada uprawnienia do przeprowadzania szczepień ochronnych, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657 z późn. zm.),
 posiada uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kierowców, zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212), ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1212)

Zamawiający dopuszcza wskazanie przez Wykonawcę tej samej osoby w części I, II, III oraz IV niniejszego postępowania

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

W przypadku powołania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów ww. warunek Wykonawca może spełniać łącznie z tymi podmiotami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: e) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a lub 2b lub 2c lub 2d do SWZ.
Ww. dokument należy złożyć tylko w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia.
f) zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodne w treści z załączonym do SWZ wzorem -Załącznik nr 5 .
Ww. dokument należy złożyć tylko w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale III pkt. 2 SWZ:
a) wypełniony i podpisany Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Na ofertę składają się wypełniony i podpisany:
a) formularz ofertowy -zgodny w treści z załączonym do SWZ wzorem:
 Załącznik nr 2a do SWZ - dotyczy części I,
 Załącznik nr 2b do SWZ - dotyczy części II,
 Załącznik nr 2c do SWZ - dotyczy części III,
 Załącznik nr 2d do SWZ - dotyczy części IV.

2. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć:
a) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu - zgodne w treści z załączonym do SWZ wzorem -Załącznik nr 3.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
b) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodne w treści z załączonym do SWZ wzorem -Załącznik nr 4.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
c) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
d) odpowiednie pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 2 lit. c).
e) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a lub 2b lub 2c lub 2d do SWZ.
Ww. dokument należy złożyć tylko w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia.
f) zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodne w treści z załączonym do SWZ wzorem -Załącznik nr 5 .
Ww. dokument należy złożyć tylko w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
3. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o podstawy wskazane przez Zamawiającego w rozdziale IV SWZ natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z rozdziałem III SWZ.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, wskazujące, które dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców:
a) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI pkt 2 lit. a), składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
b) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI pkt 2 lit. b), składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
c) odpis o którym mowa w rozdz. VI pkt 2 lit. c), składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
d) wykaz, o którym mowa w rozdz. VI pkt 3 jest składany wspólnie przez wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z § 14 projektu umowy:
1. Zmiany umowy mogą wystąpić wyłącznie za zgodą obu stron umowy i pod warunkiem, że nie naruszają przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie dotyczącym:
a) zmiany przepisów prawnych dotyczących przedmiotu zamówienia,
b) zmiany stawki podatku od towarów i usług jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę,
c) zmiany osób wymienionych w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3,
d) przedłużenia terminu wykonywania zamówienia w przypadku nie wykorzystania ilości godzin określonych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy - do wyczerpania liczby godzin,
e) konieczność zwiększenia ilości godzin świadczenia usług lekarskich i wartości umowy - do 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
3. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz termin wprowadzenia.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. c), osoby proponowane przez Wykonawcę muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ (rozdz. III, pkt 2). oraz muszą posiadać doświadczenie odpowiadające doświadczeniu osób lub osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy, zgodnie z kryterium oceny ofert.
6. W sytuacji, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca zgłasza ten fakt Zamawiającemu na co najmniej 7 dni przed planowaną zmianą, dostarczając jednocześnie dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 7.
7. Zamawiający zastrzega sobie 7 dni na weryfikację oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 6 oraz, w przypadku pozytywnej ich weryfikacji dokonania zmiany umowy w proponowanym zakresie.
8. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 2 lit. b).
9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. b) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
10. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 2 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-31 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę https://portal.smartpzp.pl/posg

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-31 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia - część I, II, III oraz IV - 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.