eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przemków › Budowa budynku zaplecza przy stadionie miejskim w PrzemkowieOgłoszenie z dnia 2021-05-07


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00049025 z dnia 2021-05-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Przemkowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PRZEMKÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647624

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Plac Wolności 25

1.5.2.) Miejscowość: Przemków

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-170

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: (76) 83 19 210, (76) 83 20 483

1.5.8.) Numer faksu: (76) 83 19 208

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: p.info@przemkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przemkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Przemkowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-de7c494a-af25-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00049025

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007819/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Rewitalizacja stadionu miejskiego w Przemkowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://przemkow.pl/category/zamowienia-i-przetargi/130-tys-zl-i-powyzej/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie Ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.: a) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ (informacja o postępowaniu, szyfrowanie oferty, formularze ePuap), b) ePUAPu https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia lub https://epuap.gov.pl/wps/portal (formularze do komunikacji, SKŁADANIE OFERT) c) poczty elektronicznej: k.kluczka@przemkow.pl (korespondencja oprócz Ofert). jak również przy użyciu:d) Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/ (Ogłoszenie o zamówieniu, informacje o postępowaniu) strony internetowej prowadzonego postępowania: http://przemkow.pl/category/zamowienia-i-przetargi/130-tys-zl-i-powyzej/ (Ogłoszenie o zamówieniu, dokumenty zamówienia, w tym SWZ i Informacje dla Wykonawców)). - https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB.Za datę przekazania oferty, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5.W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,Mozilla Firefox od wersji 15, Google Chrome od wersji 20.Komunikacja poprzez pocztę elektroniczną wymaga od Wykonawcy posiadanie konta na wybranej poczcie elektronicznej.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej w formacie danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych ( Dz.U. 2017r., poz. 2247) w szczególności doc, docx, pdf, podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy przesłać do zamawiającego za pośrednictwem platformy, udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych, miniPortal.Ofertę należy złożyć w oryginale. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu.Zamawiający będzie komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: k.kluczka@przemkow.pl. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektroniczne kopie dokumentów stworzonych w postaci papierowej) składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany adres email.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 100MB. Wykonawca ma także możliwość komunikowania się elektronicznie za pomocą dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal („Formularz do komunikacji”). Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem ESP: /UMPrzemkow/SkrytkaESP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informuje, że:§ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Przemkowa, z siedzibą w Urzędzie Miejskim Przemkowie, Plac Wolności 25, 59 - 170 Przemków;§ inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Przemków jest Iga Maluszycka, kontakt: iod@przemkow.pl, w siedzibie administratora lub korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy Przemków: Plac Wolności 25, 59 - 170 Przemków;§ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „ Budowa budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Przemkowie ” – nr postępowania GPI.271.14.2021 prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji;§ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; § Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez odpowiedni okres wynikający z przepisów prawa, dotyczący obowiązku archiwizacji dokumentów ( zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych);§ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; § w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;§ posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;§ nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GPI.271.14.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Budowa budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Przemkowie ”.Rozbiórka starego budynku szatni oraz pomieszczeń technicznych i budowa nowego budynku szatni przy płycie głównej boiska stadionu w Przemkowie, dz. Nr 789. Budowany obiekt jest 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony o rzucie prostokątnym i wymiarach osiowych 34,36 m x 12,96 m. Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana z bloczków wapienno-piaskowych. Dach to konstrukcja drewniana – wiązary dachowe o kącie nachylenia 25o. Wieńce obwodowe żelbetowe. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych. Fundamenty w postaci ław fundamentowych.Zakres prac obejmuje tylko Etap 1 dokumentacji technicznej tj.1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe- budynek szatni- budynek techniczny2. Roboty ziemne- wykopy pod budynek, pod ławy i stopy fundamentowe,3. Roboty fundamentowe- żelbetowe ławy i stopy fundamentowe,- izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome,- izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych,- fundamenty z woodblock betonowych,- zasypanie wykopów ziemią z ukopów,4. Przyziemie- ściany z woodblock SILKA,- słupy żelbetowe,- wieńce monolityczne,- belki i podciągi żelbetowe,- nadproża strunobetonowe nad otworami,- izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych,- kominy systemowe,- kanały wentylacyjne z kształtek keramzytowych,5. Dach- murłaty,- dach z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej,- paroizolacja i izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z wełny mineralnej,- dach z blachodachówki z blachy ocynkowanej powlekanej,- obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej,- przewody wentylacyjne, kominki i wentylatory,6. Drzwi i okna- okna PCV, szyby bezpieczne, nawiewki hydrosterowalne,- drzwi zewnętrzne, szyby bezpieczne,- drzwi wewnętrzne,7.Wykończenie wewnętrzne- posadzki,- ścianki działowe,- sufity podwieszane,- tynki wewnętrzne,- parapety,- licowanie ścian płytkami,- malowanie ścian,8.Wykończenia zewnętrzne- podokienniki,- ocieplenie ścian wraz z tynkiem cienkowarstwowym,- opaski dookoła budynku,9. Elementy wyposażenia wnętrz- siłownia,- wyposażenie toalet, szatni, magazynów oraz pomieszczeń zaplecza w meble,10. Instalacja elektryczna- instalacja elektryczna zewnętrzna zasilanie,- instalacja elektryczna wewnętrzna,- instalacja wyrównawcza i odgromowa,11.Instalacja sanitarna i gazowa- instalacja wodociągowa zewnętrzna,- instalacja wodociągowa P.poż., hydrantowa,- instalacja wodociągowa wewnętrzna,- przyłącze i instalacja kanalizacji sanitarnej zewnętrznej,- instalacja kanalizacji sanitarnej,- instalacja c.o. i gazowa z kotłownią,- wentylacja,- wyposażenie P.poż., oraz oznakowanie.12. Zakres prac obejmuje ETAP 1 dokumentacji technicznej, nie obejmuje robót rozbiórkowych i demontażowych pozostałych elementów w terenie, opisanych w przedmiarze pomocniczym na roboty rozbiórkowe od. poz. 48 do poz. 64.Uwaga - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robót stanowiące załączniki do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w następujący kryteriach:„Łączna cena ofertowa brutto” – C,„Okres dodatkowej gwarancji i rękojmi” – Gd.Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:łączna cena ofertowa brutto - 60%,okres dodatkowej gwarancji i rękojmi - 40%.Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:L = C + Gd,gdzie:L – całkowita liczba punktów,C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,Gd – punkty uzyskane w kryterium „Okres dodatkowej gwarancji i rękojmi”.Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona wg wzoru opisanego w tabeli powyżej.Ocena punktowa w kryterium „okres dodatkowej gwarancji i rękojmi” dokonana zostanie wg poniższych zasad:Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 – miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi. Wykonawca deklarujący w ofercie 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi – wymagany przez Zamawiającego otrzyma w podanym kryterium realizacji 0 pkt. Jeżeli Wykonawca nie decyduje się na dodatkowy okres gwarancji i rękojmi wpisuje w ofercie 36 miesięcy, jeżeli natomiast Wykonawca decyduje się na udzielenie dodatkowej gwarancji, liczonej w miesiącach, to wpisuje łączną ilość miesięcy – okres, na jaki decyduje się udzielić Zamawiającemu gwarancji i rękojmi (tj. sumę 36 miesięcy wymaganych przez Zamawiającego oraz ilości miesięcy gwarancji dodatkowej). Dodatkowa gwarancja nie może przekroczyć 24 miesięcy, tj. łącznie gwarancja i rękojmia dodatkowa z wymaganym okresem gwarancji i rękojmi nie może przekraczać 60 miesięcy – 5 lat.Ilość punktów wyliczona zostanie w oparciu o wzór podany w tabeli powyżej.Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejsza ofertę.Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia.Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.W przypadku braku zgody, zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres dodatkowej gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu;2) spełniają poniżej określone warunki udziału w postępowaniu.Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową spełni warunek jeżeli będzie wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.Wstępna weryfikacja spełnienia warunku przez wykonawcę nastąpi na podstawie jego oświadczenia własnego – stanowiącego załącznik nr 2, 3 (jeżeli dotyczy) do SWZ. Najwyżej oceniony wykonawca zobowiązany będzie do złożenia podmiotowego środka dowodowego w postaci wypisu z jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.Nie dotyczy. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).Wstępna weryfikacja spełnienia warunku przez wykonawcę nastąpi na podstawie jego oświadczenia własnego – stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. Najwyżej oceniony wykonawca zobowiązany będzie do złożenia podmiotowego środka dowodowego w postaci polisy OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).Zdolność techniczna lub zawodowa:-Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie (tj. uzyskał protokół odbioru końcowego bez uwag lub równoważny dokument) co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu prac w branży budowlanej w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) o wartości równej lub wyższej niż 1 500 000,00 zł brutto (jeden milion pięćset tysięcy złotych). Wstępna weryfikacja spełnienia warunku przez wykonawcę nastąpi na podstawie jego oświadczenia własnego – stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. Najwyżej oceniony wykonawca zobowiązany będzie do złożenia podmiotowego środka dowodowego w postaci załącznik nr 6 do niniejszej SWZ.- Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą/ osobami odpowiedzialną/odpowiedzialnymi za kierowanie robotami branży ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej i gazowej, posiadającą/ posiadającymi uprawnienia niezbędne do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, w wybranej specjalności, wpisaną na listę właściwej Izby Budowlanej. Wstępna weryfikacja spełnienia warunku przez wykonawcę nastąpi na podstawie jego oświadczenia własnego – stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. Najwyżej oceniony wykonawca zobowiązany będzie do złożenia podmiotowego środka dowodowego w postaci załącznik nr 5 do niniejszej SWZ- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje potencjałem oraz minimum 10 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wstępna weryfikacja spełnienia warunku przez wykonawcę nastąpi na podstawie jego oświadczenia własnego – stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. Najwyżej oceniony wykonawca zobowiązany będzie do złożenia podmiotowego środka dowodowego w postaci załącznik nr 5 do niniejszej SWZ.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do-świadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy, stanowiące załącznik nr 9 do SWZ.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 17.10.2, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. Podmiot, który zobowiąże się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzą spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zajdą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wymagane podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którymmowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (załącznik nr 2) złożone według wzoru określonego w załączniku nr 10 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wymagane podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:wypis z jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, potwierdzających zdolność występowania w obrocie gospodarczym, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem,dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia , tj. polisę OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - Załącznik nr 6;wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 5

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1,5% wartości zamówienia.Zasady wnoszenia wadium określa art. 97 ust 5, 6, 7, 8, 9, 10 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.Zasady zwrotu wadium określa art. 98 ust 1, 2, 3, 4, 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zasady zatrzymania wadium przez Zamawiającego reguluje art. 98 ust 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 29 300,00 zł zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100 ) przed upływem terminu składania ofert.Wadium może być wniesione w:pieniądzu;gwarancjach bankowych;gwarancjach ubezpieczeniowych;poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z2019r. poz.310, 836 i1572).Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek Gminy Przemków prowadzony przez SGB-Bank S.A. Oddział w Przemkowie – nr rachunku 67 1610 0048 2000 0500 0101 0015 (z dopiskiem na przelewie, jakiego postępowania dotyczy).Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty.Wadium wnoszone jako gwarancja lub poręczenie, wykonawca przekazuje zamawiającemu w formie oryginału gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę.Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba że wynika to z przepisów prawa.Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art.98 ust.2 pkt 3 PZP;

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do-świadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy, stanowiące załącznik nr 9 do SWZ.W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określają przepisy § 17 projektowanych postanowień umownych, stanowiących załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-24 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy przesłać do zamawiającego za pośrednictwem platformy, udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych, miniPortal. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.https://miniportal.uzp.gov.pl – składanie ofert

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-24 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Kompletna oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SWZ, zawierający w szczególności:- wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia,- łączną cenę ofertową brutto, - zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, - oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;b) oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 oraz 3 (jeżeli dotyczy) do niniejszej SWZ;c) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 4 - jeżeli dotyczy.d) oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie – załącznik nr 9 do SWZ (jeżeli dotyczy)e) w przypadku gdy w imieniu Wykonawcy występują inne osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CeiDG) lub wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub poświadczonej elektronicznie kopii (cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa wystawionego w formie papierowej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej) .f) KRS lub inny dokument rejestrowy w celu weryfikacji uprawnienia do podpisywania oświadczenia woli;g) dowód wpłaty wadium lub oryginał gwarancji / poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu;h) szczegółowy kosztorys ofertowy.Rozpoczęcie realizacji zadania – od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.Zakończenie zadania – 6 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy nie później jednak niż do dnia 20 grudnia 2021 r.
2021-05-07 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.