eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › transport zw這k pacjent闚 zmar造ch w Katowickim Centrum OnkologiiOg這szenie z dnia 2021-05-07


Powi您ane og這szenia:
Og這szenie nr 2021/BZP 00049016 z dnia 2021-05-07

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
transport zw這k pacjent闚 zmar造ch w Katowickim Centrum Onkologii

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Katowickie Centrum Onkologii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276201240

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Raciborska 26

1.5.2.) Miejscowo嗆: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-074

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szpital@kco.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.kco.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

transport zw這k pacjent闚 zmar造ch w Katowickim Centrum Onkologii

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-14c512c0-af31-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer og這szenia: 2021/BZP 00049016

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2021-05-07

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2021/BZP 00005062/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.4 transport zw這k

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia, wymiana informacji oraz przekazywanie dokument闚 lub o鈍iadcze mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawc, z uwzgl璠nieniem wyj徠k闚 okre郵onych w ustawie, odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej. Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania na platformie zakupowej MARKETPLANET,https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1) komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7/ Windows 8 /Windows 10;2) w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7/ Windows 8 przegl康arka MS Internet Explorer 10.0 (lub nowsza) z obs逝g Active X lub dla system闚 operacyjnych XP/Vista/Windows 7/Windows 8 przegl康arka Firefox z obs逝g Javy, si豉 szyfrowania: 128bit. 3) w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 przegl康arka MS Internet Explorer 11 z obs逝g Active X lub Firefox z obs逝g Javy, si豉 szyfrowania: 128bit; 4) pod陰czenie do Internetu: min. 56 Kb na komputer (zalecane szerokopasmowe 陰cze internetowe); 5) pod陰czony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawc certyfikatu u篡wanego przez Wykonawc

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KCO/TP/7/2021

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest transport zw這k pacjent闚 zmar造ch w Katowickim Centrum Onkologii. Transport zw這k pacjent闚 odbywa si na trasach:I.z:Zespo逝 Nr 1 „ Wiktoria Szpital” (opisany dla potrzeb niniejszej SWZ) w lokalizacji – Katowice, przy ul. Raciborska 27,Zespo逝 Nr 2 „ Szpital Geriatryczno – Onkologiczny” (opisany dla potrzeb niniejszej SWZ) w lokalizacji – Katowice, ul. J霩efowska 119do: Kostnicy Szpitalnej, przy ul. J霩efowskiej 119 w Katowicach Aktualna liczba transport闚 miesi璚znie z Zespo逝 Nr 1 ok. 30-32 i z Zespo逝 Nr 2 ok. 8-10II.z: Kostnicy Szpitalnej, przy ul. J霩efowskiej 119 w Katowicachdo:miejsca wykonywania sekcji zw這k i z powrotem do Kostnicy SzpitalnejSzacunkowa liczba transport闚 miesi璚znie z Kostnicy Szpitalnej ok. 2.Obecnie dla Zamawiaj帷ego sekcj zw這k wykonuje Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Miel璚kiego 奸御kiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Francuska 20-24. Zamawiaj帷y zastrzega mo磧iwo嗆 zmiany miejsca wykonywania sekcji zw這k.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 98370000-7 - Us逝gi pogrzebowe ipodobne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielko嗆 lub zakres oraz warunki zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: mo磧iwo嗆 udzielenia zam闚ienia w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp o warto軼i - 20% zam闚ienia podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Oceny ofert b璠zie dokonywa豉 Komisja Przetargowa na podstawie kryteri闚

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia publicznego mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki okre郵one w art. 112 ust. 2 ustawy Prawo zam闚ie publicznych dotycz帷e: 1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym – warunki zosta造 okre郵one w SWZ; 2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚 – Zamawiaj帷y nie stawia warunk闚 w tym zakresie; 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiaj帷y nie stawia warunk闚 w tym zakresie; 4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej – warunki zosta造 okre郵one w SWZ;oraz nie podlegaj wykluczeniu z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 ustawy Pzp, a tak瞠 do陰cz do oferty dokumenty, o kt鏎ych mowa w dziale SWZ Zawarto嗆 Oferty.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem. Je瞠li Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z這篡: a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e odpowiednio, 瞠:• nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert.2. O鈍iadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), z innym Wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej, niezale積ie od innego Wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: a) wykaz us逝g wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych dostawy zosta造 wykonane, oraz za陰czenie dowod闚 okre郵aj帷ych czy te us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi by造 wykonywane, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – o鈍iadczenie wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wydane nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert. (Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠 si co najmniej 1 us逝g transportu zw這k 鈍iadczon dla szpitala),b) wykaz urz康ze technicznych (samochod闚) dost瘼nych Wykonawcy w celu wykonania zam闚ienia publicznego wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami. (Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠 si co najmniej 2 samochodami spe軟iaj帷ymi wymagania dotycz帷e transportu zw這k).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

a) warunek dotycz帷y uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o kt鏎ym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 Ustawy Pzp, jest spe軟iony, je瞠li co najmniej jeden z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia posiada uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub us逝gi, do kt鏎ych realizacji te uprawnienia s wymagane,b) w odniesieniu do warunk闚 do鈍iadczenia wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia mog polega na zdolno軼iach tych z wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj roboty budowlane lub us逝gi, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane,c) w przypadku, o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 Ustawy Pzp, wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu albo do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane, dostawy lub us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2021-05-17 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Plaplatforma zakupowa MARKETPLANET: https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-17 11:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2021-06-15

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Oferta musi zawiera:1. Wype軟iony i podpisany przez osob uprawnion do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty stanowi帷y Za陰cznik Nr 1 do SWZ.2. Wype軟ion i podpisan przez osob uprawnion do reprezentowania Wykonawcy Ofert Cenow stanowi帷 Za陰cznik Nr 2 do SWZ.3. Podpisane przez osob uprawnion do reprezentowania Wykonawcy, aktualne na dzie sk豉dania ofert, O鈍iadczenie Wykonawcy dotycz帷e spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, stanowi帷e Za陰cznik Nr 3 do SWZ.4. Podpisane przez osob uprawnion do reprezentowania Wykonawcy, aktualne na dzie sk豉dania ofert, O鈍iadczenie Wykonawcy dotycz帷e przes豉nek wykluczenia z post瘼owania, stanowi帷e Za陰cznik Nr 4 do SWZ.5. Wykaz us逝g wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych dostawy zosta造 wykonane, oraz za陰czenie dowod闚 okre郵aj帷ych czy te us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi by造 wykonywane, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – o鈍iadczenie wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wydane nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert. (Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠 si co najmniej 2 us逝gami transportu zw這k 鈍iadczonych dla szpitala).6. Wykaz urz康ze technicznych (samochod闚) dost瘼nych Wykonawcy w celu wykonania zam闚ienia publicznego wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami. (Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠 si co najmniej 2 samochodami spe軟iaj帷ymi wymagania dotycz帷e transportu zw這k).
2021-05-07 Biuletyn Zam闚ie PublicznychOg這szenie o zam闚ieniu - Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Us逝gi

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.