eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kosakowo › Przebudowa dróg w gminie Kosakowo- dwie części ul. Gożdzikowej w Kosakowie, ul. Jachowa w Rewie oraz ul. Piaskowa w Dębogórzu Wybudowaniu



Ogłoszenie z dnia 2021-05-07


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00049008 z dnia 2021-05-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg w gminie Kosakowo- dwie części ul. Gożdzikowej w Kosakowie, ul. Jachowa w Rewie oraz ul. Piaskowa w Dębogórzu Wybudowaniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD GMINY KOSAKOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000531708

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żeromskiego 69

1.5.2.) Miejscowość: Kosakowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-198

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kosakowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakosakowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg w gminie Kosakowo- dwie części ul. Gożdzikowej w Kosakowie, ul. Jachowa w Rewie oraz ul. Piaskowa w Dębogórzu Wybudowaniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b4268b0-af2f-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00049008

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001095/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/pn/gmina_kosakowo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Formatyplików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEMPREZESARADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego teksturozporządzeniaRady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagańdla rejestrówpublicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dlasystemówteleinformatycznych”.1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc.xls.jpg (.jpeg) zeszczególnym wskazaniem na .pdf2. W celu ewentualnej kompresji danychZamawiający rekomendujewykorzystanie jednego z formatów:1. .zip 2. .7Z3. Wśród formatówpowszechnych a NIE występującychw rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp.numbers.pages.Dokumenty złożone w takich plikachzostaną uznane za złożone nieskutecznie.4.Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkościplików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosimax10MB,oraz na ograniczenie wielkościplików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej doskładania podpisu osobistego, który wynosi max5MB.5. Ze względu na niskie ryzyko naruszeniaintegralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu,zamawiający zaleca, w miarę możliwości,przekonwertowanie plików składających się na ofertę naformat .pdf i opatrzenie ich podpisemkwalifikowanym PAdES. 6.Pliki w innych formatach niż PDFzaleca się opatrzyć zewnętrznympodpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik zpodpisem przekazywać łącznie zdokumentem podpisywanym.7.Zamawiającyzaleca aby w przypadkupodpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymirodzajami podpisów np.osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacjiplików. 8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowałmożliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.9. Zaleca się, abykomunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślijwiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.10. Osobą składającą ofertępowinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 11.Ofertę należy przygotować z należytąstarannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniemodpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenieoferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.12. Podczas podpisywania plikówzaleca się stosowanie algorytmuskrótuSHA2 zamiast SHA1. 13. Jeśli wykonawca pakuje dokumentynp. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U.UE L119 z dnia 4maja2016r.,str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danychosobowych jest GMINA KOSAKOWO, 81-198 KOSAKOWO, UL. ŻEROMSKIEGO 69;2)administratorwyznaczył Inspektora Danych Osobowych Panią Ewelinę Paszke, z którą można się kontaktowaćpodadresem email: SEKRETARZ@KOSAKOWO.PL, TEL: 58 660-43-153) Pani/Pana daneosoboweprzetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym zprzedmiotowympostępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym wtrybieprzetargunieograniczonego.4) odbiorcamiPani/Pana danych osobowych będą osoby lubpodmioty,którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawyP.Z.P.5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane ,zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4lat oddnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowyprzekracza4lata,okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podaniaprzezPanią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiemustawowymokreślonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniuoudzieleniezamówieniapublicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje niebędą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22RODO.8) posiada Pani/Pana) napodstawie art. 15RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku,gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłkumoże zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celusprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzieleniezamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonegopostępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowaniaPani/Pana danych osobowych(skorzystanie z prawa do prostowania nie może skutkować zmianąwyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy wzakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jegozałączników);c) na podstawie art. 18RODO prawo żądania od administratoraograniczeniaprzetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania oudzieleniezamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawodo ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celuzapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznejlub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwaczłonkowskiego); d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyuzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu :a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięciadanych osobowych ;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyżpodstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.cRODO;10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodnezRODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dlaprzedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.16.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Budowa ul. Goździkowej i Bratkowej w Kosakowie : Branża drogowa:Ulicę Bratkową zaprojektowano jako drogę dojazdową dwupasową o długości około 50 m, szerokości od 5,0 do 6,0 m i nawierzchni bitumicznej. Jezdnię ulicy Bratkowej ograniczono z obu stron krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie betonowej z oporem.Ulicę Goździkową zaprojektowano jako drogę lokalną dwupasową o długości około 130 m, szerokości od 5,5 m i nawierzchni bitumicznej. Jezdnię ulicy Goździkowej ograniczono z obu stron krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie betonowej z oporem. Wzdłuż lewej krawędzi jezdni zaprojektowano chodnik o szerokości 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej ograniczony obrzeżem betonowym 8x30 cm. Zjazdy zaprojektowano z kostki betonowej. Pozostały teren należy uzupełnić humusem z obsianiem trawą. Zaprojektowano powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez studnie wpustowe.Kanalizacja deszczowa:W związku z budową ulicy Goździkowej i Bratkowej w miejscowości Kosakowo zaprojektowano jej odwodnienie. Wody opadowe z chodników, zjazdów oraz jezdni zostaną odprowadzone do projektowanych wpustów uliczny.Wody opadowe zostaną włączone do projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzającego wody w kierunku ulicy Chrzanowskiego. W ulicy Chrzanowskiego kanalizacja zostanie włączona do projektowanego układu odwadniającego wg opracowania pt. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Rzemieślniczej i Chrzanowskiego w Kosakowie”. Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur PVC-U SN8 o średnicy 315. Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC-U SN8 o średnicy 160mm. Studnie wpustowe i rewizyjne zaprojektowano jako betonowe z osadnikami. Branża teletechniczna:W zakres robót wchodzi także przebudowa kolizji z fragmentem sieci teletechnicznej Orange S.A.Przebudowa obejmuje około 20m przepustów, zabezpieczenie istniejącej sieci około 20m, ułożenia kabli różnego rodzaju o łącznej długości około 80m. dokładny zakres przedstawiono w dokumentacji projektowej

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 98 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

II. Budowa ul. Goździkowej w Kosakowie od skrzyżowania z ul. Daliową do skrzyżowania z ul. Maciejkową:Branża drogowa:Ulicę Goździkową zaprojektowano jako drogę dojazdową dwupasową o długości około 100 m, szerokości od 5,0 m do 5,5 m i nawierzchni bitumicznej. Jezdnię ulicy Goździkowej ograniczono z obu stron krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie betonowej z oporem. Wzdłuż lewej krawędzi jezdni zaprojektowano chodnik o szerokości 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej ograniczony obrzeżem betonowym 8x30 cm. Zjazdy zaprojektowano z kostki betonowej. Pozostały teren należy uzupełnić humusem z obsianiem trawą. Zaprojektowano powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez studnie wpustowe.Kanalizacja deszczowa:W związku z budową ulicy Goździkowej w miejscowości Kosakowo zaprojektowano jej odwodnienie. Wody opadowe z chodników, zjazdów oraz jezdni zostaną odprowadzone do projektowanych wpustów uliczny.Wody opadowe zostaną włączone do projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzającego wody w kierunku ulicy Chrzanowskiego. W ulicy Chrzanowskiego kanalizacja zostanie włączona do projektowanego układu odwadniającego wg opracowania pt. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Rzemieślniczej i Chrzanowskiego w Kosakowie”. Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur PVC-U SN8 o średnicy 315. Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC-U SN8 o średnicy 160. Studnie wpustowe i rewizyjne zaprojektowano jako betonowe z osadnikami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 98 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

III. Budowa ul. Jachtowej w RewieBranża drogowa:W ramach inwestycji wykonuje się:- jezdnię ul. Jachtowej o szerokości 5,00 m, długości 213,65 m, o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej i o obustronnym pochyleniu poprzecznym o wartości 2%. Jezdnię ulicy Jachtowej wykonuje się jako ograniczoną obrzeżem betonowym wtopionym o wymiarach 12x25 cm.Nawierzchnia zjazdów indywidualnych wykonana zostanie z kruszywa łamanego, naturalnego 0-31,5 mm. Na połączeniu nawierzchni jezdni i zjazdu wykonać należy – zgodnie z planem sytuacyjnym - opornik betonowy 12x25 wtopiony lub krawężnik betonowy 15x22 najazdowy.Na łukach, zakończeniach nawierzchni, połączeniu nawierzchni zjazdów i jezdni oraz w obrębie skrzyżowań krawędzie jezdni umocnić należy zgodnie z planem sytuacyjnym opornikiem betonowym 12x25 cm lub krawężnikiem betonowym 15x30 cm wyniesionym na 12 cm ponad powierzchnię jezdni. Włączenie zjazdów indywidualnych do przedmiotowej jezdni złagodzono skosem 1:1 (1,00 m x 1,00 m).Istniejące elementy zagospodarowania pasa drogowego przeznaczone do pozostawienia w pasie drogowym (zjazdy, dojścia do furtek, chodniki) wyregulować należy do rzędnych niwelety jezdni. Teren niezagospodarowany w pasie drogowym działek objętych inwestycją należy poddać humusowaniu i obsiać trawą.Branża elektryczna:Budowa ulicy Jachtowej w Rewie w zakresie oświetlenia drogowego. Do oświetlenia przedmiotowego skrzyżowania projektuje się oprawy BGS202 (wyk. w II klasie ochronności) o mocy 32.5W. Oprawy zostaną zamontowane na wysięgnikach rurowych zaokrąglonych o wysięgu 1m/0o, na słupach stalowych ośmiokątnych ocynkowanych o wysokości 8m.Uwaga – zmiana trasy fragmentu drogi przy drzewie przeznaczonym do usunięcia (na wysokości działki nr 520). Drzewo zostanie usunięte w roku 2022.W trakcie budowy ulicy, drzewo należy pozostawić a krawędź jezdni oddalić od drzewa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Orientacyjna zmiana przebiegu trasy jezdni pokazano na rysunku „Jachtowa - zmiana trasy przy drzewie do usunięcia - drzewo usunięte zostanie w 2022r.”

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 98 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

IV. Budowa ul. Piaskowej w Dębogórzu WybudowaniuBranża drogowa Ulicę Piaskową zaprojektowano jako drogę dwupasową o długości około 300 m, szerokości 4,5 m i nawierzchni bitumicznej. Jezdnię drogi gminnej ograniczono opornikiem betonowym 12x25 cm na ławie betonowej z oporem. Po obu stronach ulicy Piaskowej zaprojektowano pobocza gruntowe obsiane trawą. Zjazdy indywidualne zaprojektowano o szerokości 3,5 z kruszywa łamanego. Połączenie projektowanej jezdni z istniejącymi parkingami z kostki betonowej wykonano z kostki betonowej 10x20 cm. Pozostały teren należy uzupełnić humusem z obsianiem trawą.Zieleń:Należy wykonać zgodnie z projektem zieleni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 98 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresiea) . Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, których przedmiotem była budowa/przebudowa ulicy będącej drogą klasy lokalnej (L) lub wyższej, gdzie wartość robót drogowych wynosiła nie mniej niż 300.000 złotych brutto dla każdej z tych robót. b) Zamawiający wymaga by Wykonawca w trakcie realizacji robót dysponował osobą Kierownika Robót w branży drogowej, oraz w każdej z wymaganych branż: sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej - Kierowników robót branżowych – wszystkich posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.c) Zamawiający wymaga by Wykonawca w trakcie realizacji robót dysponował 1 osobą z wykształceniem ogrodniczym z tytułem technika ogrodnictwa lub absolwenta szkoły policealnej na kierunku ogrodnictwo lub architektura krajobrazu lub ukończone studia wyższe na kierunku ogrodnictwo lub architektura krajobrazu - z minimum 2 letnim doświadczeniem w zakresie prac w branży zieleni

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- załącznik nr 10 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 5000 (słownie: PIĘĆ TYSIĘCY 00/100 złotych);2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PKO BP nr rachunku 28 1020 1811 0000 0902 0374 5379 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania ZP.271.16.2021”.UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p. 2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: GMINA KOSAKOWO 7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona .7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz roszczeń z rękojmi, w tym roszczeń z tytułu kar umownych.3. Wykonawca jest zobowiązany utrzymać zabezpieczenie przez cały okres wykonywania Umowy w pełnej wysokości. W razie przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca odpowiednio przedłuży termin obowiązywania gwarancji bez dodatkowego wynagrodzenia. 4. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 5. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej – gwarancja winna mieć charakter abstrakcyjny, to jest zobowiązywać Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Zamawiającemu, na pierwsze pisemne żądanie wskazujące na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, kwoty do wysokości wniesionego zabezpieczenia. Treść gwarancji nie może zawierać żadnych postanowień ograniczających abstrakcyjność gwarancji. Termin obowiązywania gwarancji będzie nie krótszy, niż termin wykonania Przedmiotu Umowy i okres rękojmi, każdy z nich powiększony o 30 dni. 6. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi również zawierać klauzule o:7. zgodzie Gwaranta na to, aby żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunków Umowy lub robót, które mają zostać wykonane zgodnie z Umową, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Umową, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym (Beneficjentem), Wykonawcą, nie zwalniała Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji. 8. rezygnacji Gwaranta z konieczności zawiadamiania o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji oraz uzyskiwania na nią zgody Gwaranta. 9. treści: Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.10. Do gwarancji muszą być załączone dokumenty wykazujące uprawnienie osób podpisanych pod gwarancją do reprezentacji Gwaranta. 11. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy – na rachunek Wykonawcy.12. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.13. Wykonawca utrzyma zabezpieczenie przez cały okres wykonywania Umowy w pełnej wysokości. W razie przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca odpowiednio przedłuży termin obowiązywania gwarancji. 14. Zamawiający zwróci 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, a 30% zabezpieczenia terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi i gwarancji. 15. Treść i forma dokumentów zabezpieczenia podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.16. Niezależnie od uprawnień do żądania wypłaty przysługujących na podstawie umowy lub przepisów prawa, Zamawiający może nadto zgłosić żądanie wypłaty całości lub części kwoty z zabezpieczenia, a Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zatrzymać, w razie:17. nie przedłużenia przez Wykonawcę ważności zabezpieczenia na co najmniej 30-ci dni naprzód przed końcem ważności aktualnego zabezpieczenia, 18. odstąpienia przez Zamawiającego od umowy; w szczególności Zamawiający może zatrzymać kwotę zabezpieczenia do czasu dokończenia Przedmiotu umowy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznegona warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.2. Zakresświadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym wofercie.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treściwybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we WzorzeUmowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, podrygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-24 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: PLATFORMAZAKUPOWA.PL

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-24 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-22

2021-05-07 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.