eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nagłowice › ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY NAGŁOWICE ORAZ Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCHOgłoszenie z dnia 2021-05-07

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00048859 z dnia 2021-05-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY NAGŁOWICE ORAZ Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nagłowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010398

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mikołaja Reja 9

1.5.2.) Miejscowość: Nagłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-362

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 413814567

1.5.8.) Numer faksu: 413814567

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@naglowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.naglowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY NAGŁOWICE ORAZ Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bdc41498-af0a-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00048859

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009853/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Nagłowice w okresie od 1 lipca 2021r do 30 czerwca 2022r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.naglowice.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://naglowice.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: elektronicznie na adres e-mail: gmina@naglowice.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://naglowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego.W przypadku skorzystania z platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje sie datę ich złożenia /wysłania na Platformie.1) Ogólne zasady korzystania z Platformy:a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy Nagłowice; https://naglowice.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.b) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. e) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.4) Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Gminy Nagłowice tel. +48 22 2572223 e-mail: oneplace@marketplanet.pl5) Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:a) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż "pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.6) Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0d) Włączona obsługa JavaScript;e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.7) Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf, doc, xls, docx, xlsx, jpg, jpeg,zip,XAdES, CAdES,10) W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji:Składając ofertę w postaci elektronicznej oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument".11)Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a). Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nagłowice ul. Mikołaja Reja 9,28-362 Nagłowice reprezentowana przez Wójta Gminy , tel. 041 38 145-67 fax. 041 145-67 , email: gmina@naglowice.plb) Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Nagłowice, ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice jest Pan Sylwester Cieśla ul. Kościuszki 11/110, 25-310 Kielce, który jest dostępny pod adresem e-mail: mail: iod@czi24.pl c). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn:„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nagłowice oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"d). odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.); e). Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata – przez okres wymagany przepisami prawa.;f). obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy pzp; g). w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;h). posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;(Uwaga: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; (Uwaga: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;i). nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 736394,44 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnychod właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku z terenu gminy Nagłowice liczącej 17 sołectw: Brynica Mokra, Caców, Cierno Żabieniec, Chycza - Brzóstki, Deszno, Jaronowice, Kuźnice, Nagłowice, Nowa Wieś, Rakoszyn, Rejowiec, Ślęcin, Trzciniec, Warzyn Pierwszy, Warzyn Drugi, Zagórze, Zdanowice gromadzonych w sposób selektywny jak i niesegregowany (zmieszany) oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.2) Wykonawca zobowiązany jest do:2.1) zawarcia i okazania Zamawiającemu umowy w zakresie przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałość z sortowania odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania do instalacji komunalnej do przetwarzania odpadów komunalnych, wpisanej na listę instalacji komunalnych prowadzonych przez właściwego marszałka, a w przypadku braku listy wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odpadów do instalacji o której mowa w art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw2.2) zapoznania się z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie oraz ustalenia zgodnie z nim i z Zamawiającym szczegółowych harmonogramów wykonywania usługi min. według pkt. 21 niniejszego rozdziału - SWZ, na cały czas trwania usługi, harmonogramy należy uzgodnić najpóźniej do dnia podpisania umowy,2.3) harmonogram odbioru odpadów musi uwzględniać cały okres realizacji umowy oraz częstotliwość odbioru odpadów określoną w pkt.21. Harmonogram musi zawierać także informacje nt. zbiórek systemem „sprzed posesji” oraz nieruchomości niezamieszkałych.2.4)każda zmiana harmonogramu musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego i dostarczona do właścicieli nieruchomości przed 1 dniem miesiąca od którego będzie obowiązywała.2.5) Zamawiający dostarczy Wykonawcy własny wzór harmonogramu w formie kalendarza, który Wykonawca ma obowiązek wydrukować ( wydruk kolorowy) i dostarczyć do każdej nieruchomości objętej niniejszym zamówieniem.a)wykonawca w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy ma obowiązek dostarczenia harmonogramu do właścicieli wszystkich nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1 do umowy2.6) niezwłocznego informowania w pierwszej kolejności Zamawiającego, a następnie właścicieli nieruchomości o wszelkich zmianach dotyczących odbioru odpadów komunalnych, harmonogramów lub niemożności dostosowania się do ich wykonania. Wykonawca nie może wprowadzać żadnych zmian w realizowanej umowie bez zatwierdzenia przez Zamawiającego. 2.7) terminowego i właściwego odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości według ustalonych harmonogramów,2.8) odbioru odpadów wystawionych w pojemnikach lub workach sprzed nieruchomości zamieszkałych, i niezamieszkałych wywozu i ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, – które to czynności należy wykonywać w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Wykonawcy z zastrzeżeniami:a)nie wolno z nieruchomości do jednego samochodu zbierać jednocześnie odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i selektywnie zebranych odpadów,b)nie wolno mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą.c)jeżeli odbiór odpadów segregowanych i zmieszanych następuje w tym samym czasie Wykonawca wykonuje usługę dwoma samochodami odpowiednio oznakowanymi w tym napisy „Selektywna zbiórka” i „zmieszane odpady komunalne”,2.9) Do obowiązków Wykonawcy w zakresie utrzymania porządku i czystości miejsc po odbiorze odpadów należy w szczególności:a)posprzątanie miejsca wokół pojemników, gdy zajdzie taka potrzeba, między innymi poprzez zabranie dostawionych przy pojemnikach worków ze zmieszanymi odpadami komunalnymi;b)porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, worków, pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu, w szczególności podczas załadunku lub kontroli.c) po opróżnieniu pojemników na odpady, Wykonawca ma obowiązek ustawienia ich w sposób, który nie będzie zagrażał bezpieczeństwu ruchu osób oraz pojazdów.2.10) ponoszenia pełnej odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu, zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym i innych ustawach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90511200-4 - Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-07-01 do 2022-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami: Cena - 60% Termin płatności faktury - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:- Wykonawca winien wykazać posiadanie aktualnego zezwolenia na transport odpadów wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach lub odpowiadające mu zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub podać numer rejestrowy pod którym podmiot posiada wpis do Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami- Wykonawca winien wykazać posiadanie aktualnego zezwolenia na odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub odpowiadające mu zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub podać numer rejestrowy pod którym podmiot posiada wpis do Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami- Wykonawca winien wykazać posiadanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Nagłowice jako organu właściwego.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego nie mniejszą niż 300 000,00 PLN. 4) zdolności technicznej lub zawodowej:W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:a) wykonanych usług:Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi polegającą na odebraniu odpadów komunalnych o łącznej masie minimum 400 Mg każda.Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.b) posiadanych pojazdów: Wykonawca winien wykazać posiadanie/ dysponowanie: • dwoma samochodami specjalistycznymi o ładowności minimum 8 Mg do odbioru odpadów zmieszanych• dwoma samochodami specjalistycznymi o ładowności minimum 3,5 Mg do odbioru selektywnie zebranych odpadów• jednym samochodem do odbioru odpadów bez funkcji kompaktującej• jednym pojazdem typu hakowiec do transportu kontenerów typu KP7,• jednym pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg przystosowanym do odbioru odpadów z nieruchomości o utrudnionym dojeździe.c) Wykonawca winien posiadać bazę magazynowo – transportową, do której ma tytuł prawny, usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granic gminy Nagłowice

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału wpostępowaniu Wykonawca składa: 1) aktualne zezwolenia na transport odpadów wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach lub odpowiadające mu zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub podać numer rejestrowy pod którym podmiot posiada wpis do Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami2) aktualne zezwolenie na odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub odpowiadające mu zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub podać numer rejestrowy pod którym podmiot posiada wpis do Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami3) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Nagłowice jako organu właściwego.4) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego nie mniejszą niż 300 000,00 PLN.5) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty- sporządzony wg załącznik nr 8 do SWZ6) wykaz dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia pojazdów (samochodów), spełniający wymagania określone w rozdz. VII pkt. 4 ppkt. 4) lit b)wraz z informacją o podstawie do ich dysponowania- sporządzony wg załącznika nr 9 do SWZ.7) Informacja Wykonawcy o posiadaniu bazy magazynowo – transportowej o odpowiednim stanie technicznym oraz wyposażeniu umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych zgodnym z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) wraz z dokumentami potwierdzającymi fakt jej posiadania. sporządzony wg załącznika nr 10 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

4. Wraz z ofertą stanowiącą zał. nr 1 do SWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć:a) oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP - sporządzone wg załącznika nr 2 i 3 do niniejszej SWZ b) potwierdzenie wpłaty wadium (oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz) c) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo (w formie określonej w pkt 5),d) Oświadczenie o podwykonawcach jeżeli Wykonawca korzysta z podwykonawców (załącznik nr 4 do SWZ) e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy. (załącznik nr 7 do SWZ)f) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w rozdziale X SWZ oraz oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w Rozdziale VII ust. 2g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wystawiony przez upoważniony podmiot w formie elektronicznej lub cyfrowe odwzorowanie dokumentu wystawionego w postaci papierowej poświadczonego za zgodność cyfrowego odwzorowania odpowiednio przez wykonawcę, wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub notariusza.5. Pełnomocnictwo składane jest w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jeżeli zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania dokumentu w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą 3.Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.4.Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu b) gwarancjach bankowych c) gwarancjach ubezpieczeniowychd) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572)5.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr rachunku: 51 8493 0004 0110 0100 0332 0007 z dopiskiem: Wadium w przetargu na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nagłowice oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych6.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym7.Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w formie elektronicznej. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalnie i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.8.Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności1) upływu terminu związania ofertą;2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;2) którego oferta została odrzucona;3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę 11.Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego:1) w rozdziale VII pkt. 4 ppkt. 4 SWZ wykazuje co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia2) w rozdziale VII pkt. 4 ppkt. 4 SWZ wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdz. IX SWZ przy czym: podmiotowe środki dowodowe o których mowa w rozdz. IX pkt. 8 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnienie warunku w zakresie i na zasadach opisanych w rozdz. VII pkt. 4 SWZ;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami § 11 zawartymi w ProjektowanychPostanowieniach Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-17 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://naglowice.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-17 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Oferty należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej.2. Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci elektronicznej, podpisanej podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.3. Zamówienie nie jest podzielne na części.Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt. 15 Pzp. Powody niedokonania podziału: Podział na części byłby niecelowy i powodowałby nadmiernie trudności techniczne a potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.5. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.6. Zamawiający wymaga wniesienie wadium.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8.8. Zamawiający nie dopuszcza walut obcych w rozliczeniach z Wykonawcą. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN).9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, o których mowa w art. 60 pkt 2 oraz art. 121 pkt 2 ustawy Pzp.11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy/om. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcy/ om, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy/om oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwa/y (firmy) tego Podwykonawcy/ów.12. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.13. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.14. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.15. W zakresie nie uregulowanym Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
2021-05-07 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.