eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Spiczyn › "Kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego dla Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach"Ogłoszenie z dnia 2023-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego dla Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Łęczyński

1.3.) Oddział zamawiającego: Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000095012

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kijany 19

1.5.2.) Miejscowość: Spiczyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-077

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 75 77 064

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsrkijany.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsrkijany.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5050017732

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: al. Jana Pawła II 95a

1.11.4.) Miejscowość: Łęczna

1.11.5.) Kod pocztowy: 21-010

1.11.6.) Województwo: lubelskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.11.9.) Numer telefonu: 815315200

1.11.10.) Numer faksu: 817526464

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: poczta@powiatleczynski.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.powiatleczynski.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego dla Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4f9b05cc-98b7-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00048853

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00043147/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 „Kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego dla Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/sp_leczna

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_leczna

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 11.1. Zgodnie z przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcą, wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane są w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_leczna
11.2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SWZ.
11.3. Zamawiający określa sposób komunikowania się Zamawiającego z wykonawcami (NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT!):
11.3.1. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania ,o których mowa w niniejszej SWZ (inne niż oferta i oświadczenia o których mowa w rozdz. 8.1), składane są przez Wykonawcę wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej i formularza :”Wyślij wiadomość”
11.3.3. w sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii platformy zakupowej zamawiający może również komunikować się
z wykonawcami za pomocą innych form komunikacji elektronicznej tj. za pomocą poczty elektronicznej zamowienia@powiatleczynski.pl.
UWAGA: Szczegółowy regulamin oraz instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej (w tym również sposób złożenia oferty) znajduje się na stronie:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje oraz
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
11.3.8. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
11.3.9. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym pod linkiem wskazanym powyżej oraz uznaje go za wiążący.
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert
11.6. Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania zamieszczane będą wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.
11.7. Zamawiający zaleca śledzenie informacji na platformie zakupowej w celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących przedmiotowego postępowania.
11.8. Wykonawca tworząc dokument elektroniczny może korzystać z różnych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie
i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym
z formatów: .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv.
11.9. Zamawiający preferuje dokumenty w formacie doc. i pdf.
11.10. Po stworzeniu lub wygenerowaniu dokumentu elektronicznego Wykonawca podpisuje ww. dokument podpisem osobistym, zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny.
11.11. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony platformazakupowa.pl, .:
- przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”
- łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf,
- platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
- oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający
informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest Starosta Łęczyński ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, tel. kontaktowy; (81) 5315200 ;
2) administrator wyznaczył inspektora danych osobowych. Kontakt w sprawach danych osobowych można uzyskać poprzez adres e-mail:: inspektor@powiatleczynski.pl
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710), dalej „ustawa Pzp” oraz spółka Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000335959, jako operator Platformy Zakupowej- platformazakupowa.pl- na której Powiat Łęczyński prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działając pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_leczna
5) dane osobowe Wykonawcy w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów powiatu, który stanowi załącznik Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.,
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r., Nr 27, poz. 140) . Dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówienia publicznego niefinansowanych ze środków UE jest to okres 5 lat. Dla zamówień współfinansowanych ze środków UE oznaczonych kategorią arch. A dokumentacja archiwalna przechowywana jest w archiwum zakładowym przez 25 lat, a następnie przekazuje się ją do właściwego archiwum państwowego.
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IRP.272.4.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 400568 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa oraz świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego (typu E), o cieple spalania nie mniejszym niż 38 (MJ/m³), przy ciśnieniu nie niższym niż 1,8 (kPa) do budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach 19, 21-077 Spiczyn w ilości szacunkowej 2 270 800 kWh
4.2. Dostawa gazu ziemnego i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2022, poz. 1385) przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych.
4.3. Dostarczany gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. 2022 poz. 1537).
4.4. Zamawiający oczekuje zastosowania ceny jednostkowej za dostarczane paliwo, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w obowiązującej od dnia 26 stycznia 2022 r. ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 202) dla Punktów Poboru Gazu objętych postępowaniem. Zamawiający informuję, że w niniejszym postępowaniu wszystkie punkty odbioru gazu podlegają ochronie odbiorców paliw gazowych zgodnie z uregulowaniami w/w ustawy.
4.5. Zamawiający zobowiązuje się do złożenia oświadczenia o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
4.6. Zamawiający zamieścił na stronie postępowania oświadczenie odbiorcy paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego, o którym mowa w art. 62bb ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r., - Prawo energetyczne, jako załącznik nr 7 do SWZ.
4.7. Dostawa gazu ziemnego będzie realizowana na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego (umowa kompleksowa).
4.8. Szczegółowy wykaz punktów poboru gazu - załącznik nr 1 do SWZ.
4.9. Szacunkowe zapotrzebowanie na gaz ziemny wskazane w zał. nr 1 do SWZ może odbiegać od faktycznego zużycia gazu w okresie trwania umowy i ma charakter prognozy, dokonanej przez Zamawiającego na podstawie danych historycznych zużycia gazu w poprzednich okresach.
4.10. Określenie szacowanej wielkości poboru gazu stanowi element niezbędny służący wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanych ilościach. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu większej lub mniejszej +/- 20 % ilości gazu. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia określonego w pkt.1 nie będzie skutkowała zmianą ceny jednostkowej za kWh podaną w ofercie.
4.11. Rozliczenia zobowiązań ze sprzedaży gazu odbywać się będą według bieżących wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych i ich odczytów przekazywanych Wykonawcy przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) i fakturowane będą oddzielnie dla każdego z punktów poboru gazu, a podana ilość szacunkowa zużycia gazu ma charakter orientacyjny i nie stanowi zobowiązania ze strony Zamawiających do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niezrealizowania przez Zamawiającego poboru przewidywanej ilości gazu.
4.12. Okres rozliczeniowy zgodny z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) działającego na danym terenie i zatwierdzonymi w taryfie OSD.
4.13. Wykonawca będzie zobowiązany do udostępnienia Zamawiającemu danych pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie sprzedaży gazu do obiektów objętych zamówieniem otrzymanych od właściwego OSD.
4.14. Paliwo gazowe przeznaczone jest w 100% do celów grzewczych CO i ogrzewania ciepłej wody.
4.15. Zamawiający oświadcza, że paliwo gazowe kupowane przez niego zużywane będzie na potrzeby odbiorcy końcowego, co oznacza, że Zamawiający nie jest przedsiębiorcą energetycznym w rozumieniu Ustawy Prawo energetyczne.
4.16. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektu/obiektów, do którego/których ma być dostarczany gaz.
4.17. Zamawiający informuje, że posiada umowę kompleksową na dostawę i dystrybucję gazu ziemnego do wszystkich punktów poboru z:

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa

Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności i uzgodnień z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego, w tym
w szczególności zgłoszenia do OSD nowej umowy sprzedaży paliwa gazowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność związaną z niedopełnieniem tego obowiązku.
4.18. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postepowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do:
a) zgłoszenia w imieniu Zamawiającego umowy kompleksowej u Operatora,
b) reprezentowania Zamawiającego w procesie zmiany sprzedawcy.
c) zawarcia umowy w imieniu Zamawiającego na dystrybucję gazu do punktów poboru Zamawiającego.
wg wzorów stosowanych powszechnie przez Wykonawcę.
4.19. Dostawa gazu będzie odbywać się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest:
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Marcina Kasprzaka 25C, 01-224 Warszawa
4.20. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przedłożenia projektu umowy wraz z Ogólnymi Warunkami Umowy (OWU), uwzględniający istotne dla stron postanowienia określone w załączniku nr 5 do SWZ, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4.21. Standardy jakościowe:
Standardy jakościowe, przedmiotu zamówienia określają przepisy ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. 2022 poz. 1385), oraz akty wykonawcze w szczególności rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018r. poz. 1158 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. 2007 Nr 178, poz. 1252) oraz Polskie Normy PN-C-04750:2011. Jakość gazu ziemnego dostarczanego przez Wykonawcę w miejscu dostarczania musi odpowiadać stosownym uregulowaniom obowiązującym na polskim rynku gazu ziemnego, takim jak Prawo energetyczne oraz Polskie Normy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 23 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 100

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
17.2 Punkty za kryterium „Cena” (C) zostaną obliczone według wzoru:
Cn
C = ------- x 100 pkt
Cb
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
17.3 Wybrana zostanie oferta Wykonawcy, która została najwyżej oceniona i przedstawia najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia
6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) gazu ziemnego wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz aktualnej koncesji w zakresie dystrybucji gazu ziemnego lub aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania gazu ziemnego zawartej na okres nie krótszy niż termin realizacji zamówienia.
6.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie przewiduje obowiązku składania podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) aktualną koncesję do wykonywania działalności w zakresie obrotu (sprzedaży) gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wymaganą przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 2022 poz. 1385).
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi Zamawiającemu:
oświadczenie koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej
lub
oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego na obszarze na którym znajdują się miejsca dostarczania gazu ziemnego zawartą na okres nie krótszy niż termin realizacji zamówienia; w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy –stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ
2) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale 8.1 SWZ; według Załączników nr 4 i 5 do SWZ
3) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy); według Załącznika nr 7 do SWZ
4) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
5) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
b) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.2 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
 w pkt. 8.2.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku
10.3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

22. Zamawiający/ Odbiorca przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty:
1) w przypadku konieczność wprowadzenia zmian gdy wynikają one z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany są korzystne dla Odbiorcy( np. gdy obniży to koszty realizacji przedmiotu umowy);
2) w przypadku wprowadzenia do stosowania nowych Taryf (opłat) za świadczenie usług dystrybucji dla lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) zatwierdzonych decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Zamawiający/Odbiorca przyjmie zmianę cen jednostkowych netto opłat sieciowych stałych i zmiennych w okresie obowiązywania umowy,
3) w przypadku zmiany opłaty abonamentowej wprowadzonej nową Taryfą Wykonawcy/Sprzedawcy, zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
4) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, akcyzy, Zamawiający/Odbiorca przyjmie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równa różnicy w kwocie podatku VAT, akcyzy,
5) w przypadku zmiany uregulowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy,
6) w przypadku konieczności zmiany mocy umownej, oraz grupy taryfowej,
7) w przypadku, gdy zmiany będą dopuszczalne w granicach normowania ustawą Prawo Zamówień Publicznych i w postanowieniach SIWZ
8) zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak
i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-30 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_leczna

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-30 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.