eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › "Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków w systemie cateringowym dla Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum" w Gliwicach, ul. Daszyńskiego 29, 44-100 Gliwice".Ogłoszenie z dnia 2021-05-07


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00048408 z dnia 2021-05-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków w systemie cateringowym dla Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum” w Gliwicach, ul. Daszyńskiego 29, 44-100 Gliwice”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM" W GLIWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272883276

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ignacego Daszyńskiego 29

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32/2310402

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@hospicjum.gliwice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.hospicjum.gliwice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Stowarzyszenie

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków w systemie cateringowym dla Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum” w Gliwicach, ul. Daszyńskiego 29, 44-100 Gliwice”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9165958c-ae81-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00048408

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.hospicjum.gliwice.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się droga elektroniczną przy użyciu miniPortalu, ePUAP oraz poczty elektronicznej ( nie dotyczy oferty i załączników) biuro@hospicjum.gliwice.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 18. Klauzula RODO. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:18.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 29, 44-100 („Administrator”).18.2. Administrator wyznaczyło inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować pod adresem: ido@hospicjum.gliwice.pl18.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawą Pzp” oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w odniesieniu do danych osobowych osoby będącej stroną umowy, w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy.18.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być właściwe organy (w tym np. odpowiednim organy Unii Europejskiej, Najwyższej Izbie Kontroli, Krajowej Administracji Skarbowej) oraz każdy zainteresowany podmiot – zgodnie z zasadą jawności postępowania.18.5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.18.6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a przypadku zawarcia umowy, przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zakończenie wykonywania umowy , chyba że z przepisów szczególnych wynikać będzie dłuższy okres.18.7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.18.8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany stosownie do art 22 RODO.18.9. Posiada Pani/Pan następujące uprawnienia:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem, iż skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.18.10. Nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków w systemie cateringowym dla Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum” w Gliwicach”, w szczególności przygotowywanie posiłków zgodnie ze standardem żywienia obowiązującym w szpitalnictwie, z zapewnieniem odpowiedniego składu i kaloryczności posiłków w oparciu o system HACCP zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2020 poz. 2021), przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy oraz Rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej oraz stosownie do wykazu norm dziennych racji pokarmowych dla zakładów służby zdrowia opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, dostarczenie posiłków do siedziby Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-06-01 do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie (Kryterium nr 1 + Kryterium nr 2) najwyższą liczbę punktów. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w skali od 0,00 do 100,00 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wsad do kotła

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający następujące warunki opisane w art. 112 Pzp:a) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym-Zamawiający nie określa tego warunku. b) Posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał:- Aktualną decyzję/zezwolenie wydaną/wydane przez właściwy Państwowy Inspektorat Sanitarny potwierdzającą/potwierdzające spełnienie wymagań koniecznych do prowadzenia zakładu żywienia zbiorowego z uwzględnieniem żywienia pacjentów hospicjum/ szpitala, w szczególności uprawniające Wykonawcę do przygotowywania posiłków, realizacji usług cateringowych/ dystrybucji.- Aktualną decyzję/zezwolenie wydaną/wydane przez właściwy Państwowy Inspektorat Sanitarny dotyczące spełnienia wymogów sanitarnych koniecznych przy transporcie posiłków – dopuszczenie środków transportu.c) Zdolność techniczna lub zawodowa. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj.: w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w ramach odrębnych umów co najmniej dwa zamówienia (usługi) obejmujące swym zakresem usługę przygotowania i dowozu posiłków do Zamawiającego dla pacjentów podmiotu wykonującego stacjonarną działalność leczniczą (np.: szpital, zakład opiekuńczo – leczniczy, zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy, sanatorium, hospicjum itp.) o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto (każda z usług powinna być zrealizowana lub realizowana w ramach odrębnej umowy).d) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym. W tym zakresie Wykonawca musi dysponować co najmniej:- jedną (1) placówką (kuchnia) do przygotowania posiłków, która zdolna jest do wykonania dziennie minimum 100 posiłków całodobowo (tj. śniadań, obiadów, kolacji), posiada wdrożony system HACCP oraz funkcjonuje zgodnie z wymaganiami właściwego Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie przygotowywania i wydawania posiłków dla żywienia zbiorowego,- trzema (3) środkami transportu spełniającymi wymogi sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności (Dz.U. 2003 nr 21 poz. 179), zgodne z wymaganiami właściwego Państwowego Inspektoratu Sanitarnego.e) Dysponował osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, w tym zakresie Wykonawca musi dysponować niezbędnym do wykonania usług żywienia, potencjałem kadrowym, tj. osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad właściwą realizacją umowy, w szczególności dysponuje co najmniej:- jedną (1) osobą, która zostanie wyznaczona podczas realizacji umowy do pełnienia funkcji technologa żywienia, wymaga się, aby osoba posiadała co najmniej: 1 rok doświadczenia zawodowego pracy na stanowisku technologa żywienia, wykształcenie min. średnie, odpowiednie kierunkowe szkolenia potwierdzone stosownymi certyfikatami lub dyplomami.- jedną (1) osobę, która zostanie wyznaczona podczas realizacji umowy do pełnienia funkcji szefa lub kierownika kuchni. Wymaga się aby osoba posiadała co najmniej: 5 lat doświadczenia zawodowego pracy na w/w stanowisku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia w trybie art. 125 ust 1 Pzp w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, oraz tymczasowo zastępujące podmiotowe środki dowodowe.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie w celu wykazaniu braku podstaw wykluczenia dla każdego z wykonawców z osobna. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji udostępniających zasoby Wykonawca przedstawia oświadczenia tych podmiotów udostępniających w zakresie w jakim powołuje się na udostępnienie, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia takiego podmiotu. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym - nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 p 5 PZP o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie. Odpis lub Informacja z KRS lub Ceidg sporządzonych nie później niż 3 miesiące przed złożeniem. W zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Kopię/ odpis aktualnej decyzji/zezwolenia wydanego przez właściwy Państwowy Inspektorat Sanitarny potwierdzającej/potwierdzającego spełnienie wymagań koniecznych do prowadzenia zakładu żywienia zbiorowego z uwzględnieniem żywienia pacjentów hospicjum /szpitala, w szczególności uprawniające Wykonawcę do przygotowywania posiłków, realizacji usług cateringowych/ dystrybucji. - Kopię/ odpis aktualnej decyzji/zezwolenia wydanej/wydanego przez właściwy Państwowy Inspektorat Sanitarny dotyczących spełnienia wymogów sanitarnych koniecznych przy transporcie posiłków – dopuszczenie środków transportu wskazanych przez Wykonawcę w wykazie. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: - wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - Wykaz zakładów i środków transportu dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykaz winien zawierać adresy miejsc, w których będą przygotowywane i wydawane posiłki, wraz z określeniem ich możliwości produkcyjnych oraz w zakresie pojazdów należy podać ich numery rejestracyjne, markę. - Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. - Oświadczenie Wykonawcy o wdrożeniu systemu analizy i nadzoru jakości zdrowotnej żywności (HACCP) i produkcji żywności zgodnie z wymogami tego systemu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie opisane w pkt 5.1 w celu wykazaniu braku podstaw wykluczenia dla każdego z wykonawców z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany dopuszczalne w trybie art. 455 ust. 1 pkt 4 oraz art. 455 ust. 4 PZP

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-24 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-05-07 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.