eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Awaryjne naprawy instalacji wodnych i kanalizacyjnych w budynkach zarządzanych przez KZGM w Katowicach.Ogłoszenie z dnia 2021-05-07


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00048188 z dnia 2021-05-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Awaryjne naprawy instalacji wodnych i kanalizacyjnych w budynkach zarządzanych przez KZGM w Katowicach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 241031620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Michała Grażyńskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-126

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32/416 31 60

1.5.8.) Numer faksu: 32 2582025

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kzgm.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzgm.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

jednostka organizacyjna administracji samorządowej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Awaryjne naprawy instalacji wodnych i kanalizacyjnych w budynkach zarządzanych przez KZGM w Katowicach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f1926410-ae58-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00048188

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002618/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Awaryjne naprawy instalacji wod-kan w zasobach EB 1-6

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przyużyciu środków komunikacji elektronicznej. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytaniapreferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia,wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem Platformy i formularza„Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków,zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzezkliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość zostaławysłana do zamawiającego. 2.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje zapośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmianyterminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji“Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretnywykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy. 3.Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl zostaływskazane w rozdziale XII SWZ. 4. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniupostępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. naPlatformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. 1. Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie wiąże się z powierzeniem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przetwarzania danych osobowych niezbędnych do jego realizacji tj: imion i nazwisk, adresów oraz numerów telefonów osób zajmujących lokale objęte zleceniami napraw. 2. Szczegółowy zakres danych, cel i warunki ich przetwarzania określa umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ 3. Przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia lub najpóźniej w dniu jej podpisania wybrany Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z Zamawiającym ww umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 4. Odmowa podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych będzie traktowana jako odmowa podpisania umowy o udzielenie zamówienia. 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO” Zamawiający informuje, że: 1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wKatowicach, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 2, Telefon: 32 258 20 21 do 25 lub 32/416 32 91, Fax:32/258 20 25; 2) z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować pod nr tel.: 032416 32 85, e‑mail: iod@kzgm.katowice.pl lub pisemnie na adres Zamawiającego. 3. Pani/Pana daneosobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym zpostępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego; 4) odbiorcami Pani/Pana danychosobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania woparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przezokres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa RadyMinistrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji wsprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej; 6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jestwymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu oudzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;7.)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposóbzautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: • na podstawie art. 15 RODOprawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; • na podstawie art. 16 RODO prawo dosprostowania Pani/Pana danych osobowych*; • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania odadministratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o którychmowa w art. 18 ust. 2 RODO**; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszaprzepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawodo usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. *

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NZ.231.012.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 177798,69 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są awaryjne naprawy instalacji wodnych i kanalizacyjnych w budynkach zarządzanych przez KZGM w Katowicach. 2. Prace polegać będą w szczególności na wymianie części instalacji wodnych i kanalizacyjnych na pionach i poziomach, wymianie uszkodzonych elementów instalacji wod-kan takie jak np.: zawory, wodomierze, łączniki, czyszczaki, rozmrażaniu zamarzniętych odcinków instalacji wod-kan, wymianie zewnętrznych części instalacji wod-kan w wykopach, wymianie i naprawie elementów instalacji kanalizacyjnej na zewnątrz tj.: studzienki rewizyjne czy wpusty deszczowe. UWAGA: Prace będą prowadzone w zamieszkałych budynkach i ich otoczeniu. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania na bieżąco czystości wykorzystywanych ciągów komunikacyjnych, parkingów i chodników. 3. Aktualnie średnia wartość jednego zlecenia wynosi ok. 5 000- 18 000 zł brutto. 4. Realizacja zamówienia będzie odbywać się na podstawie pojedynczych zleceń wykonania robót wystawianych zgodnie z potrzebami Zamawiającego, a rozliczana powykonawczo na podstawie cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym. 5. Zamawiający przewiduje udzielenie zleceń do końca okresu obowiązywania umowy lub do wyczerpania środków, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwoty 200 174,66 brutto. Kwota ta stanowi maksymalną wartość umowy na realizację zamówienia i został wpisana w § 5 wzoru umowy. Minimalna wartość umowy to 95% środków przewidzianych na realizację zamówienia. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 3 do SWZ. 2) przedmiar robót stanowiący załącznik nr 4 do SWZ. 7. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie związane w szczególności z naprawą awaryjną instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych. Wymóg nie dotyczy osób kierujących robotami budowlanymi, osób sporządzających dokumentację techniczną, osób wykonujących usługi transportowe, dostawców materiałów, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej, w zakresie w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. 8. Parametry równoważności: 1) Jeżeli SST lub przedmiary robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, znaki towarowe lub pochodzenie lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 4 i 5 ustawy dopuszcza składanie „produktów” równoważnych lub zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 2) Tam, gdzie w SST lub przedmiarach robót przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, ocen technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 9. Przedmiotowe środki dowodowe: W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia). 10. UWAGA! Przedmiar w formacie ATH załączone są pomocniczo. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy przedmiarami zamieszczonymi w formacie PDF a przedmiarami w formacie ATH wiążące są zapisy przedmiaru robót zamieszczonego w formacie PDF. 11. Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne (przewidział wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Prace będą polegać na wymianie części instalacji wodnych i kanalizacyjnych na pionach i poziomach, wymianie uszkodzonych elementów instalacji wod-kan takie jak np.: zawory, wodomierze, łączniki, czyszczaki, rozmrażanie zamarzniętych odcinków instalacji wod-kan, wymianie zewnętrznych części instalacji wod-kan w wykopach, wymianie i naprawie elementów instalacji kanalizacyjnej na zewnątrz tj.: studzienki rewizyjne czy wpusty deszczowe. Maksymalna wartość planowanych podobnych zamówień (wraz z zakupem materiałów) nie przekroczy kwoty 200 174,66 brutto. 2. Zamawiający udzieli zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy na następujących warunkach: 1) wykonawca realizował dotychczasowe zamówienie w terminie i z najwyższą starannością, 2) wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonania nowego zamówienia niż podstawowego, 3) strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie i termin wykonania nowego zamówienia i inne istotne warunki umowy.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza oferta według kryteriów określonych w SWZ(RozdziałXVIII "Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert")

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 98

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 2

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawcyustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówieniaalbo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego –nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tejspółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.2.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jakopełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę. 3. Oferta musi być podpisana w takisposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przezkażdego z Wykonawców lub pełnomocnika). 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się ozamówienie, przedłożą wraz z ofertą: 1) stosowne pełnomocnictwo – zgodnie zRozdziałem XVSWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo dowystępowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscywspólnicy podpiszą ofertę. UWAGA: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikaćalbo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę2)oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (Rozdział XV pkt 2 ppkt 1 SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzająspełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnieubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane wSWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż: a) Oświadczenie w zakresie brakupodstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się oudzielenie zamówienia; b)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który wodniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie. 3)oświadczenie, z którego wynika, które roboty, usługi lub dostawy wykonają poszczególniwykonawcy, w sytuacji określonej w art.117 ust. 2 i 3 ustawy 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, przedłożą wraz z ofertą: 6) stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z Rozdziałem XV SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy 7) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (Rozdział XV pkt 2 ppkt 1 SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 8) oświadczenie, z którego wynika, które roboty, usługi lub dostawy wykonają poszczególni wykonawcy, w sytuacji określonej w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy. 5. Zasady rozliczania prac pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, w tym zasady wystawiania faktur na rzecz Zamawiającego, należy określić w umowie regulującej współpracę tych Wykonawców, przy czym: 1) Zamawiający zaleca, aby podmiotem uprawnionym do wystawiania faktur na rzecz Zamawiającego, przyjmowania płatności i dokonywania rozliczeń był Lider Konsorcjum, 2) Zamawiający dopuszcza, aby faktury na rzecz Zamawiającego, były wystawiane przez poszczególnych członków Konsorcjum, pod warunkiem, że umowa Konsorcjum będzie zawierać odpowiednie zapisy w tym zakresie i wskazywać zakres prac wykonywanych przez poszczególnych członków Konsorcjum. 6) W przypadku, gdy umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia, nie będzie zawierała zasad rozliczania prac pomiędzy tymi Wykonawcami, w tym zasad wystawiania faktur na rzecz Zamawiającego, Zamawiający przyjmie, że jedynym Wykonawcą uprawnionym do wystawiania faktur będzie lider konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, których charakter oraz warunkiwprowadzania są określone w projektowanych postanowieniach umowy w szczególności w § 19projektowanych postanowień umownych stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania. 2. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-24 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Umowa obowiązuje do dnia 15.12.2021r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zamówienia. 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest: 1) przedłożyć kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeśli dotyczy, 2) zawrzeć z Zamawiającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ, 3) przedstawić kosztorys szczegółowy zawierający wszystkie pozycje z przedmiaru robót (załącznik nr 4 do SWZ) odpowiadający złożonemu wraz z ofertą kosztorysowi uproszczonemu. Odmowa złożenia dokumentów wymienionych w pkt 1 i 3 i/lub odmowa zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych będą traktowane jak odmowa podpisania umowy.
2021-05-07 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.