eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › DOSTARCZANIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ: KOMBINEZONY OCHRONNE I OCHRANIACZE WYSOKIE NA BUTYOgłoszenie z dnia 2021-05-07


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00048093 z dnia 2021-05-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTARCZANIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ: KOMBINEZONY OCHRONNE I OCHRANIACZE WYSOKIE NA BUTY

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121188694

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Osiedle Złotej Jesieni 1

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-826

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 126468958

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: amanys@rydygierkrakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalrydygier.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Szpital Sp. z o.o.

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTARCZANIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ: KOMBINEZONY OCHRONNE I OCHRANIACZE WYSOKIE NA BUTY

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-06fb54d1-aeff-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00048093

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w rozdz. XII), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal lub za pomocą poczty elektronicznej. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).3. Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust.6 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).I. Informacje ogólne1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział XIX. SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Rozdział XIX. SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 115/ZP/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie środków ochrony indywidualnej: kombinezonów ochronnych i ochraniaczy wysokich na buty, do siedziby Zamawiającego (Kraków, os. Złotej Jesieni 1), zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do nin. specyfikacji.2. Termin ważności przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia3. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów.Kryterium CENA: Liczba punktów = (cena (min)/cena (oceniana) * 100 gdzie:➢ cena(min) – najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych ➢ cena(oceniana) - cena podana w ofercie ocenianej .2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium Cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z Postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, Wykonawca przedkłada:a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie zawarte jest we wzorze Oferty, stanowiącej Załącznik nr 2a do Specyfikacji b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2 lit. b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem ich złożenia. 5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 273 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada:a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie zawarte jest we wzorze, stanowiącym Załącznik nr 2b do Specyfikacji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

X. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE1. Zamawiający wymaga: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ulotka informacyjna/ katalogi/ opracowania w języku polskim, zawierające pełną informację o parametrach technicznych oferowanych wyrobów medycznych, potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych parametrów. Dokumenty mają potwierdzać wymogi opisane w załączniku nr 1 SWZ);  Obowiązkowo należy podać numer katalogowy oferowanego produktu! Zgodność z normami: dotyczy poz. 1.1. PN -EN 14126:2005 - Odzież ochronna chroniąca przed czynnikami infekcyjnymi (lub odpowiednio EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004) 2. Deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 3. Parametry techniczne potwierdzone Certyfikatem CE wydanym przez jednostkę notyfikowaną CIOP-PIB. Zgodność z normami: dotyczy poz. 2.1. PN -EN 14126:2005 - Odzież ochronna chroniąca przed czynnikami infekcyjnymi. próbka – 1 szt. kombinezon, 1 szt. ochraniaczy.Próbka – zawierająca wszystkie oferowane przez Wykonawcę elementy w liczbie wymaganej w SWZ, celem weryfikacji, czy oferowane zestawy spełniają wymogi postawione przez Zamawiającego w zakresie zawartości, sposobu pakowania oraz zasad sterylności oferowanego zestawu. Próbki należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić:a) dokładny adres Wykonawcy (adres do korespondencji oraz kontaktowy numer telefonu),b) numer sprawy: 115/ZP/2021,c) nazwa Postępowania: Dostarczanie środków ochrony indywidualnej: kombinezonów ochronnych i ochraniaczy wysokich na buty,d) „Nie otwierać przed 17.05.2021 r., godziną 9:00”. W przypadku Wykonawców, których oferty nie zostały wybrane, Zamawiający na ich pisemny wniosek zwróci złożone próbki zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy Pzp.2. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.3. Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.4. Zamawiający akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te, o których mowa w art. 105 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa w art. 105 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

X. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE1. Zamawiający wymaga: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ulotka informacyjna/ katalogi/ opracowania w języku polskim, zawierające pełną informację o parametrach technicznych oferowanych wyrobów medycznych, potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych parametrów. Dokumenty mają potwierdzać wymogi opisane w załączniku nr 1 SWZ);  Obowiązkowo należy podać numer katalogowy oferowanego produktu! Zgodność z normami: dotyczy poz. 1.1. PN -EN 14126:2005 - Odzież ochronna chroniąca przed czynnikami infekcyjnymi (lub odpowiednio EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004) 2. Deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 3. Parametry techniczne potwierdzone Certyfikatem CE wydanym przez jednostkę notyfikowaną CIOP-PIB. Zgodność z normami: dotyczy poz. 2.1. PN -EN 14126:2005 - Odzież ochronna chroniąca przed czynnikami infekcyjnymi. próbka – 1 szt. kombinezon, 1 szt. ochraniaczy.Próbka – zawierająca wszystkie oferowane przez Wykonawcę elementy w liczbie wymaganej w SWZ, celem weryfikacji, czy oferowane zestawy spełniają wymogi postawione przez Zamawiającego w zakresie zawartości, sposobu pakowania oraz zasad sterylności oferowanego zestawu. Próbki należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić:a) dokładny adres Wykonawcy (adres do korespondencji oraz kontaktowy numer telefonu),b) numer sprawy: 115/ZP/2021,c) nazwa Postępowania: Dostarczanie środków ochrony indywidualnej: kombinezonów ochronnych i ochraniaczy wysokich na buty,d) „Nie otwierać przed 17.05.2021 r., godziną 9:00”. W przypadku Wykonawców, których oferty nie zostały wybrane, Zamawiający na ich pisemny wniosek zwróci złożone próbki zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy Pzp.2. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.3. Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.4. Zamawiający akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te, o których mowa w art. 105 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa w art. 105 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

IV. Dokumenty składające się na ofertę:a) formularz ofertowy, według wzoru określonego w Załączniku nr 2 do Specyfikacji,b) szczegółowa oferta cenowa (wg wzoru tabeli zamieszczonej w rozdz. XV ust. 2 Specyfikacji),UWAGA! W przypadku nie dołączenia do Oferty Szczegółowej Oferty Cenowej, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy,c) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia (wymienione w rozdz. IX Specyfikacji),d) dokumenty wskazane w rozdz. X Specyfikacji (jeśli dotyczy),e) Podpisany załącznik nr 1 do Specyfikacji.f) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo,g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,h) próbka (poz. 1 oraz poz. 2)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,b) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu lub do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w ofercie w formie, o którym mowa w ust. 5),c) wszelka korespondencja w Postępowaniu prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, o którym mowa w ust. 7 lit. b),d) wypełniając Formularz Ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, a nie dane pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 11. PROJEKTU UMOWY1. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Sprzedawcy z zastrzeżeniem zapisów ust. 2-5 niniejszego paragrafu.2. Nabywca przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:a) terminu wykonania umowy, w szczególności w związku z zaistnieniem odpowiednio udokumentowanych przez Sprzedawcę okoliczności od niego niezależnychb) ilościowym (zmniejszenia lub zwiększenia ilości poszczególnego wyrobu medycznego w ramach wartości umowy);c) zmiany ceny brutto wyrobu medycznego w przypadku zmiany stawki VATd) wyrobu medycznego w szczególności w związku z zaprzestaniem produkcji lub dystrybucji pod warunkiem zaoferowania wyrobu medycznego o parametrach równorzędnych lub wyższych niż parametry określone w załączniku nr 1 do umowy. Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Nabywcy.e) osób reprezentujących Strony z uwagi na niezależne od Stron okoliczności (tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne)f) danych teleadresowych Stron zapisanych w umowieg) numeru katalogowego wyrobu medycznego,h) Nabywca zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy do czasu wyczerpania kwoty wskazanej w § 1 pkt. 4.3. W przypadku trudności finansowych Nabywcy, Strony mogą zmienić umowę zmniejszając liczbę zamawianych wyrobów medycznych.4. Nabywca dopuszcza również możliwość zmiany zapisów umowy w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa.5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-17 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać, za pośrednictwem miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-17 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-15

2021-05-07 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.