eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łaskarzew › Budowa świetlic wiejskich w Budlu i Nowym PilczynieOgłoszenie z dnia 2023-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa świetlic wiejskich w Budlu i Nowym Pilczynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łaskarzew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582374

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32

1.5.2.) Miejscowość: Łaskarzew

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-450

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 256845024

1.5.8.) Numer faksu: 256845155

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@laskarzew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.laskarzew.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://laskarzew.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa świetlic wiejskich w Budlu i Nowym Pilczynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-41acc37a-7617-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00047971

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037645/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa świetlic wiejskich w Budlu i Nowym Pilczynie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00481157

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZF.271.18.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2215336,60

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w ramach zamówienia:
BUDOWA ŚWIETLIC WIEJSKICH W BUDLU I NOWYM PILCZYNIE
Zakres inwestycji obejmuje budowę świetlic wiejskich w miejscowościach Budel i Nowy Pilczyn, na którą Gmina Łaskarzew otrzymała WSTĘPNĄ PROMESĘ DOTYCZĄCĄ DOFINANSOWANIA INWESTYCJI
Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
NR Edycja2/2021/874/PolskiLad.
Zakres robót obejmuje:
• Świetlica Budel (budowa budynku na istniejących fundamentach):
- stan zerowy (izolacje fundamentów),
- stan surowy (ściany, wieńce, słupy, schody, dach, kominy),
- stan wykończeniowy (okna, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, posadzki, podłogi, tynki, płytki, parapety, balustrady),
- roboty elewacyjne (docieplenie, tynki, podbitka),
- zagospodarowanie terenu (kostka brukowa, trawnik),
- zbiornik na ścieki,
- instalacja wodociągowa wewnętrzna i zewnętrzna,
- instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrzna i zewnętrzna,
- instalacja c.o.
- roboty elektryczne (instalacja elektryczna, odgromowa, instalacje zewnętrzne, oświetlenie terenu),
- wyposażenie gastronomiczne.
• Świetlica Nowy Pilczyn (dokończenie stanu surowego zamkniętego):
- roboty ziemne (wykopy + zasypanie),
- fundamenty (uzupełnienie),
- izolacja stropu,
- tynki wewnętrzne,
- okna 3 szt.
- podłogi i posadzki,
- malowanie,
- elewacja (ocieplenie, tynki, podbitka),
- utwardzenie ternu, (kostka brukowa),
- roboty sanitarne ( instalacja wod.-kan., klimatyzacja i wentylacja, c.o. i instalacja gazowa, przyłącze kanalizacyjne),
- instalacja elektryczna.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają: projekty budowlane, przedmiary robót i sporządzony na ich podstawie przez Wykonawcę kosztorys ofertowy, projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2389595,87 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2943848,38 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2389595,87 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AC Construction Artur Cisowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9521862542

7.3.3) Ulica: Gierdawska 3

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 04-837

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

roboty instalacyjne – c.o., wod.-kan., elektryczne.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2389595,87 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.