eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup subskrypcji oraz usługi asysty technicznej na poziomie Basic, dla użytkowanego przez Zamawiającego oprogramowania firmy Vmware Inc.Ogłoszenie z dnia 2021-05-06


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00047935 z dnia 2021-05-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zakup subskrypcji oraz usługi asysty technicznej na poziomie Basic, dla użytkowanego przez Zamawiającego oprogramowania firmy Vmware Inc.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Karolkowa 30

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-207

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kowr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Realizacja zadań w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup subskrypcji oraz usługi asysty technicznej na poziomie Basic, dla użytkowanego przez Zamawiającego oprogramowania firmy Vmware Inc.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ee4535cc-ae72-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00047935

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00008976/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Wsparcie techniczne na poziomie basic dla oprogramowania VMware

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kowr.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kowr.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w SWZ komunikacjamiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwemPlatformy Zakupowej – pod adresem: https://kowr.eb2b.com.pl/ i pod numerem postępowania77/2021/C. 2. Korzystanie z Platformy wymaga zarejestrowania konta na Platformie.3. Wymaganiatechniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępnypod adresem https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms). 4. Oferta i oświadczenia dotyczące przesłanekwykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu pod rygoremnieważności muszą być sporządzone w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanympodpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisemosobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 112/2021/C

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup subskrypcji oraz usługi asysty technicznej na poziomie Basic, dla użytkowanego przez Zamawiającego oprogramowania firmy VMware Inc, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Załączniku nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy, zwanych dalej IPU” stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 72226000-5 - Usługi doradcze w zakresie badań odbiorczych oprogramowania systemowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Określono w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji oDziałalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzony nie wcześniej niż 3miesiące przed jego złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lubewidencji;Uwaga: Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżelimoże je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrówpublicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotówrealizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125ust. 1 ustawy, dane umożliwiające dostęp do tych środków.2. Oświadczenie Wykonawcy o brakuprzynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochroniekonkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albooświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjamipotwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcynależącego do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN (pięć tysięcy złotych).2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w:I Oddziale Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7numer rachunku: 82 1130 1017 0200 0000 0025 4235w tytule przelewu wskazane jest zamieszczenie informacji:wadium – nr postępowania: 112/2021/C2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.4. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 3 pkt 2-4 musi:1) wskazywać gwaranta lub poręczyciela (nazwa podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia);2) wskazywać Beneficjenta – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa;3) określać termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia, który musi obejmować okres związania ofertą;4) określać kwotę poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwocie wadium);5) gwarantować wypłatę należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie;6) wskazywać przyczyny zatrzymania wadium przez Zamawiającego, określone w art. 98 ust. 6 ustawy.5. Wadium wnoszone w pieniądzu zostanie uznane za wniesione, jeżeli zostanie zaksięgowane przez Bank na rachunku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, przed upływem terminu składania ofert.6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu. 7. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4 nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą, w szczególności ograniczenia przyczyn zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy.8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowe informacje zostały zawarte w rozdziale XII SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do zawartej Umowy w przypadku zmiany:1) terminów - w razie zajścia przypadku siły wyższej;2) zasad udzielania Asysty Technicznej dla Oprogramowania określonych przez jego producenta - wiążąca będzie nowa treść tych zasad, chyba że Zamawiający skorzysta z prawa rozwiązania umowy z producentem Oprogramowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-14 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: oferty można składać za pośrednictwem Platformy https://kowr.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-14 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-12

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia 15.05.2021 r. albo od dnia podpisania umowy jeżeli podpisanie umowy nastąpi po tej dacie z zachowaniem ciągłości świadczenia subskrypcji oraz usługi Asysty technicznej na poziomie Basic od 15.05.2021 r. do dnia 15.05.2023 r.
2021-05-06 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.