eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Darłowo › Remont klasowy statku szkolnego M/T "Franek"Ogłoszenie z dnia 2021-05-06


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00047933 z dnia 2021-05-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Remont klasowy statku szkolnego M/T "Franek"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Morskich w Darłowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000144779

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 1

1.5.2.) Miejscowość: Darłowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-150

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zespolszkolmorskich@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zsm.darlowo.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont klasowy statku szkolnego M/T "Franek"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c10f03c1-ae77-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00047933

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00032492/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Remont klasowy statku szkolnego M/T "Franek"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.zsm.darlowo.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl, https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następującychformularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”.2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciuopisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych zapośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.4) Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę ichprzekazania na ePUAP. 5) Dane postępowania można wyszukać na „Liście wszystkich postępowań” w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowaniaw miniPortalu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w pkt 26 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w pkt 26 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest remont klasowy statku szkolnego M/T „Franek”. Armator: Zespół Szkół Morskich w Darłowie. II. Dane techniczne: BRT 157 NRT 47 L 29,06 m LC 32,5 m B 6,70 m H 3,80 m T 3,01 m Silnik główny - Buckau Wolf, Magdeburg 1950, s.sp,4s,n, R8DV136III. Specyfikacja remontowa: Wykaz prac do wykonania w dziale pokładowyml.p. Czynność1. Dokowanie jednostki2. Postój na slipie (przewidywany pobyt na doku 21 dni)3. Mycie pod ciśnieniem kadłuba 200 m24. Konserwacja kadłuba cz. podwodna - Malowanie farbą podkładową (patrz a) 2 razy 200 m2 -Malowanie farbą antyporostową 1 raz 200 m2 -Wyprawki malarskie ręczne 5. Demontaż - montaż płetwy sterowej6. Demontaż - montaż, pomiar trzonu sterowego7. Wymiana cynków szt. 68. Pomiar, konserwacja łańcucha kotwicznego 2 x 100 mb9. Konserwacja oraz malowanie komór łańcuchowych 2 x10 m210. Pomiar poszycia grubości kadłuba, pokładu i grodzi 300 pkt11. Wymiana blachy kadłuba cz. rufowa grubości 8 mm - 20m212. Skucie betonu w części rufowej a po remoncie ponowne betonowanie 0,5 m313. Rozszalowanie i zaszalowanie celem wymiany poszycia 58 m214. Rozszalowanie i zaszalowanie wraz z izolacją termiczną chłodni 20 m215. Przegląd agregatu chłodniczego16. Zabezpieczenie p-poż rejonu wymiany poszycia kadłuba17. Utylizacja elementów zdemontowanych a) malowanie farbą podkładową - stopień oczyszczenia do malowania St2 według normy PN-ISO 8501-1 Wykaz prac do wykonania w dziale maszynowyml.p. Czynność1. Megaatest instalacji elektrycznej2. Remont głowic silnika głównego - czyszczenie z nagaru szt. 83. Docieranie zaworów ssących szt. 8 oraz wydechowych szt. 84. Docieranie zaworów rozruchowych szt. 85. Regulacja wtryskiwaczy szt. 86. Sprężynowanie wału korbowego silnika głównego po remoncie7. Przegląd pomp wodnych podwieszonych chłodzenia silnika głównego szt. 28. Przegląd i regulacja pomp paliwowych szt 89. Czyszczenie chłodnicy oleju SG10. Przegląd i czyszczenie systemu wydechowego SG z wymianą izolacji ( 10m2)11. Demontaż oraz pomiary dla PRS układu wału śrubowego, śruby okrętowej oraz uszczelnienia wraz z montażem12. Przegląd zaworów bezpieczeństwa sprężonego powietrza szt. 7 13. Przegląd i regulacja agregatów szt. 2 14. Przegląd i naprawa siłowników maszynki sterowej szt. 2 15. Przegląd butli sprzężonego powietrza szt.3 demontaż głowic, oględziny, próby ciśnienowe , regulacja zaworów bezpieczeństwa 16. Przegląd i próby ciśnieniowe zaworów dennych szt. 4 17. Remont sprężarki powietrza rozruchowego WAN-01 18. Przegląd zbiorników paliwowych - pomiar grubości blach, odpompowanie paliwa do oględzin PRS szt. 2 19. Przegląd zbiornika wody słodkiej, uzupełnienie mleczkiem cementowym 20. Przegląd zbiornika fekaliów - przygotowanie do inspekcji PRS 21. Przegląd zbiornika wód szarych - przygotowanie do inspekcji PRS 22. Osuszenie przestrzeni zęzowej do inspekcji PRS 23. Przegląd i próby instalacji wodnej p-poż 24. Wymiana szpigaty na LB 25. Przegląd windy kotwicznej i sterownika IV. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność prac remontowych ze specyfikacją. Elementami składowymi przedmiotu umowy są także wszelkie roboty i usługi „towarzyszące” realizacji prac remontowych, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności: wykonanie robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczenia miejsca wykonywania prac. V. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zestawienia prac wraz z kalkulacją cen jednostkowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50241000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50241100-7 - Usługi w zakresie naprawy statków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodoweja) w zakresie doświadczenia - wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na remoncie lub budowie jednostki pływającej z napędem mechanicznym.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujące podmiotowe środki dowodowe: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie zgodnie z załącznikiem nr 7.2) dowody określające, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz oferty; oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie wykonawcy dotyczące podstawwykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp - jeżeli dotyczy; zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów - jeżeli dotyczy; oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieniaskładane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - jeżeli dotyczy; pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy Pzp przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie: 1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:a) w przypadku przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych,b) spowodowana udzieleniem zamówień zamiennych lub dodatkowych lub niewykonanych/zaniechanych.2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana w szczególności:a) zmianami przepisów prawnych, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę,b) wykonaniem robót zamiennych lub dodatkowych lub niewykonanych/zaniechanych,3) Zmiana podmiotów trzecich na etapie realizacji przedmiotu umowy, na zasoby których Wykonawca powoływał się wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że są spełnione warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-17 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-17 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-15

2021-05-06 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.