eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ślesin › Przewóz uczniów niepełnosprawnych do placówki oświatowej w 2023 r. Dowóz do ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w ZygmuntowieOgłoszenie z dnia 2023-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przewóz uczniów niepełnosprawnych do placówki oświatowej w 2023 r.
Dowóz do ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zygmuntowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŚLESIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019310

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kleczewska, 15

1.5.2.) Miejscowość: Ślesin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-561

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@slesin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umig.slesin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przewóz uczniów niepełnosprawnych do placówki oświatowej w 2023 r.
Dowóz do ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zygmuntowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3c1564f7-9894-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00047835

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037130/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Przewóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/717593

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_slesin zwanej dalej Platformą (link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/717593). Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 SWZ. Instrukcja korzystania z systemu została zamieszona bezpośrednio na ww. Platformie i jest dostępna pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert,
c) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. poprzez złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę
handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, z uwagi na brak dotrzymania wymogu braku możliwości zapoznania się z ofertą przed terminem jej złożenia, o którym mowa w art. 221 ustawy Pzp,
2. niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar 3. Rekomendacje Zamawiającego zostały szczegółowo określone w Rozdziale III Podrozdziale 2 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Ślesin reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin.
2) Formy kontaktów:
a) listownie: ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin;
b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie www.umig.slesin.pl;
c) telefonicznie: 632704011;
d) Inspektor ochrony danych Sebastian Strzech e-mail: iod@comp-net.pl.
3) Cele i podstawy przetwarzania.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Następnie Państwa dane będziemy przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4) Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, z którymi administrator posiada stosowne zapisy o powierzeniu danych.
5) Okres przechowywania danych.
Państwa dane będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a następnie - zgodnie z obowiązującą u administratora Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.
6) Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
7) Informacja o wymogu podania danych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
8) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.2.1.TP.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Dowóz do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zygmuntowie
1) przebieg trasy:
a) dowóz (33 km): Ślesin – Zygmuntowo
b) odwóz (33 km): Zygmuntowo – Ślesin
2) Przewidywane ilości:
a) liczba uczniów: 1,
b) szacunkowa ilość kilometrów dowozu w dniach nauki szkolnej: 10.098 km. Podane odległości nie obejmują dojazdu do miejsca rozpoczęcia kursów oraz zjazdów do miejsca garażowania,
c) ilość dni nauki szkolnej w okresie obowiązywania umowy: 153 dni.
2. Dodatkowe informacje i wymagania Zamawiającego:
1) Przystanki na trasie wyznacza Zamawiający zgodnie z miejscowościami wskazanymi powyżej. Przystanek docelowy znajduje się przy placówce oświatowej. Dokładne adresy odbioru dzieci zostaną przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umowy.
2) Wskazana wyżej liczba dzieci oraz miejscowości i dokładne adresy zamieszkania mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
3) Przewozy będą odbywały się zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 2201).
4) Dowóz nie może rozpoczynać się wcześniej niż od godz. 7:00 i dojazd do szkoły musi nastąpić najpóźniej do godz. 7:50, tak aby dzieci rozpoczęły zajęcia o godzinie 8:00.
5) Ustalenia ostatecznego rozkładu jazdy Wykonawca dokona w porozumieniu z Zamawiającym.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby przewożonych uczniów
na poszczególnych liniach.
7) Transport uczniów odbywać będzie się na wyznaczonych przez Zamawiającego trasach. W uzasadnionych sytuacjach – nagłych i niespodziewanych zamknięć ulic bądź utrudnień uniemożliwiających przejazd ulicami, po których odbywają się przewozy zgodnie z ustalonymi trasami, Wykonawca będzie mógł podjąć decyzję o zmianie trasy przejazdu. W takiej sytuacji przewóz uczniów należy wykonać na trasie przebiegającej możliwe najbliżej trasy podstawowej. W przypadku planowanego zamknięcia ulic Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio wcześniej przedstawić Zamawiającemu do akceptacji propozycję trasy alternatywnej na czas utrudnień/zamknięć.
8) Przewóz uczniów do placówki szkolnej odbywać się będzie w dni nauki szkolnej, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1603 ze zm.).
9) W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz uczniów zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym z Zamawiającym.
10) Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać wytycznych zawartych w dokumentacji postępowania.
11) Wykonawca zobowiązuje się do punktualnego i solidnego zabezpieczenia dowozu.
12) Wykonawca nie może odwołać żadnego kursu. W przypadku awarii środka transportu lub innych przyczyn Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o zaistniałej sytuacji i zobowiązuje się do zapewnienia zastępczego środka transportu (przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, spełniającego wymagania Zamawiającego), bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów z tym związanych.
13) Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje:
a) zapewnienie odpowiedniej ilości środków transportu niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, sprawnych technicznie pojazdów oraz zapewnienie w razie awarii zastępczego środka transportu, spełniających normy związane z przewozem osób niepełnosprawnych,
b) zapewnienie odpowiedniego standardu przewozu uczniów,
c) przestrzeganie przepisów prawa regulujących ruch drogowy,
d) ponoszenie odpowiedzialności za działania osób, którym powierzy wykonanie określonych czynności związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
e) posiadanie przez kierowców autobusów telefonów komórkowych,
f) dysponowanie taborem autobusowym odpowiednim do wykonania usługi, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 roku poz. 2022 ze zm.) oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia do przewozu osób niepełnosprawnych przewidzianego przepisami prawa,
g) dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do transportu drogowego osób, wymagane ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 2201) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988 ze zm.).
14) Liczba przewożonych osób nie może być większa od dopuszczalnej liczby określonej w dowodzie rejestracyjnym danego pojazdu.
15) W czasie dowozów przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia miejsc siedzących dla dowożonych uczniów, w tym /jeżeli zajdzie taka potrzeba/ miejsc dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
16) Przewóz uczniów odbywać się będzie według rozkładów jazdy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian.
17) Wykonawca w ramach usługi zapewnia opiekę uczniom. Funkcję opiekuna może sprawować wyłącznie osoba pełnoletnia, mająca zdolności do czynności prawnych. Osoba pełniąca funkcję opiekuna będzie zobowiązana w szczególności do zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przewozu dzieci, zapewnienia bezpiecznego wsiadania do pojazdu oraz wysiadania z pojazdu dzieci niepełnosprawnych, doprowadzenia z samochodu do placówki oświatowej i przyprowadzenia z placówki oświatowej do samochodu każdego dziecka.
18) Wykonawca ubezpiecza pojazdy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozów i pozostających w związku z przewozem.
19) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez uczniów czy Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
20) Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia przez Wykonawcę innych rozwiązań przebiegu tras dowozu i odwozu uczniów niż zaproponowane przez Zamawiającego jedynie w przypadku rozwiązań bardziej praktycznych, efektywnych i korzystnych dla Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający musi wyrazić pisemną zgodę na dokonanie zmiany harmonogramu dowozu i odwozu uczniów.
21) W przypadku wprowadzenia zdalnego nauczania obejmującego placówkę oświatową wskazaną w Rozdziale II Podrozdziale 1. 2 SWZ, dowóz uczniów
nie będzie realizowany, z zastrzeżeniem ust. 22.
22) W przypadku wystąpienia sytuacji, w której w trakcie trwania danego miesiąca wprowadzone zostanie zdalne nauczanie - Zamawiający zapłaci za usługę na podstawie wystawionej faktury za faktycznie przejechane kilometry przekazane w ostatnim dniu roboczym w miesiącu poprzedzającym świadczenie usługi. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której wprowadzone zdalne nauczanie będzie obejmowało pełen miesiąc kalendarzowy – usługa nie zostanie wykonana, w związku z czym Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie z tytułu wynagrodzenia za dany miesiąc kalendarzowy.
3. Warunki płatności:
1) Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym na podstawie rzeczywistej ilości przejechanych kilometrów.
2) Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określają projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 5 do SWZ.
4. Zamówienie należy zrealizować w terminie 10 miesięcy, licząc od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (we wszystkie dni nauki szkolnej, określone przez aktualne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego).

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert oraz ich wagę:
a)cena oferty – waga kryterium 60%
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium zostanie obliczona w następujący sposób: oferta z najniższą ceną otrzyma najwyższą ilość punktów, tj. 60, a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej wg wzoru:
cena oferowana najniższa brutto
Cena = --------------------- x 100 pkt
cena badanej oferty brutto
Tak otrzymaną liczbę mnożymy przez wagę kryterium, która wynosi 60%.
b)czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii – waga kryterium 30% Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w następujący sposób:
Czas w jakim zostanie podstawiony pojazd zastępczy Liczba punktów
41 - 50 minut 0 pkt, 31 – 40 minut 50 pkt, 21 – 30 minut 75 pkt, 0 – 20 minut 100 pkt. Tak otrzymaną liczbę mnożymy przez wagę kryterium, która wynosi 30%.
-W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy/ nie wpisze w Formularzu oferty żadnej opcji – Zamawiający przyzna w tym kryterium 0 pkt, przyjmując czas podstawienia pojazdu zastępczego: do 50 minut.
-W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje dłuższy czas podstawienia pojazdu zastępczego niż 50 minut - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) Pzp, z uwagi na to, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
c)termin płatności faktury – waga kryterium 10%
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium zostanie obliczona w następujący sposób: oferta z najdłuższym punktowanym terminem płatności (30 dni) otrzyma najwyższą ilość punktów, tj. 10, a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej wg wzoru:
termin płatności badanej oferty
Termin płatności faktury = ------------ x 100 pkt
najdłuższy zaoferowany termin płatności
Tak otrzymaną liczbę mnożymy przez wagę kryterium, która wynosi 10%.
UWAGA! Najdłuższy możliwy termin płatności faktury wynosi 30 dni (najkorzystniejsza wartość), a najkrótszy możliwy do uwzględnienia w umowie wynosi 14 dni. Zaproponowany przez Wykonawcę termin płatności faktury dłuższy niż 30 dni traktowany będzie jako termin 30 dniowy (stosownie oceniony i przyjęty do umowy).
2) W celu obliczenia ceny oferty, wskazania czasu podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii i terminu płatności faktury Wykonawca wypełnia formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
3) Maksymalna łączna punktacja, którą może uzyskać oferta Wykonawcy w powyższych kryteriach wynosi 100 punktów.
4) Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
5) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów i pod warunkiem, że oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ.
6) Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7) Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
8) W celu rozliczenia wykonanej usługi zostanie zastosowane wynagrodzenie ryczałtowe za przejechany 1 km.
9) Na cenę ofertową składa się cena przejechanego jednego kilometra, przemnożona przez szacowaną ilość km w roku szkolnym 2023 i przemnożona przez czas nauki szkolnej.
10) Kalkulację kosztów dowozu należy obliczyć w oparciu o:
a) organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej,
b) ilość dni nauki szkolnej w poszczególnych miesiącach w roku 2023 (od miesiąca marca),
c) szacunkowej ilości uczniów w roku 2023,
d) szacunkowej ilości kilometrów dowozów.
11) Szczegółowe zasady zostały określone w Rozdziale III Podrozdziale 4 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli:
- dysponuje osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem tj. minimum 1 kierowcą dysponującym aktualnym prawem jazdy kat. D, zgodnie z ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 poz. 2201) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 poz. 988 ze zm.).
- posiada potencjał techniczny tj. min. 1 pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych o ilości miejsc siedzących min. zgodnych z ilością dzieci na ofertowanej trasie / części zamówienia. Pojazd którym będzie wykonywana usługa musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.) oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia do przewozu osób niepełnosprawnych przewidzianego przepisami prawa.
Pojazd musi posiadać aktualne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC, zapewniające wykonanie przewozów w odpowiednich warunkach bezpieczeństwa, higieny i wygody.
2) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą łącznie spełniać warunki określone w Rozdziale II podrozdział 7 SWZ, przy czym warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów oraz warunek dotyczący doświadczenia musi spełnić każdy Wykonawca samodzielnie. Jednocześnie żaden Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
4) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej, w pkt. 1) w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5) Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie to należy złożyć do oferty i podpisuje je podmiot udostępniający swoje zasoby. W treści zobowiązania należy podać dane identyfikujące podmiot udostępniający swoje zasoby (przykładowo: adres, pełna nazwa, NIP, REGON, PESEL), a powinno ono zawierać:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Podpis pod tym oświadczeniem ma złożyć osoba umocowana do składania oświadczeń w imieniu danego podmiotu,
b) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków
dowodowych:
1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca przedkłada:
a) oświadczenie (załącznik nr 9 do SWZ) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu, złożonym na druku stanowiącym Załącznik nr 2 lub odpowiednio nr 4 do SWZ wraz z ofertą;
b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ – oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku
udziału w postępowaniu tylko jednego wykonawcy;
c) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób,
b) wykaz osób przewidzianych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie pojazdami wraz z informacjami na temat ich uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wg załącznika nr 7 do SWZ,
c) wykaz pojazdów którymi wykonawca będzie dysponował na czas realizacji przedmiotu zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami wg załącznika nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty - Zał. nr 1 do SWZ.
2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdz. II podrozdz. 7 i 8 SWZ (zał. nr 3 do SWZ). Oświadczenie stanowi dowód
potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdz. II podrozdz. 9 pkt. 9.2 SWZ.
3. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt.4 i 7 ustawy Pzp Zamawiający wymaga udowodnienia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełniając łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający ocenia, czy podjęte czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę.
4. Pełnomocnictwo :
- Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy
- Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
• wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
• ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
5. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy/usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6. Zobowiązanie podmiotu trzeciego podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
8. Informacje dotyczące wykonawcy (załącznik nr 3 do SWZ) – w tym dokumencie wykonawca składa oświadczenie w zakresie: spełnienia wymogów RODO oraz informację, czy wybór oferty wykonawcy będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy który:
a) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust.1 pkt 4, art. 109 ust. 1 pkt 7, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II podrozdziale 7 SWZ,
c) złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp,
d) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
- Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Pełnomocnictwo :
- Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
- W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
- Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
• wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
• ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą łącznie spełniać warunki określone w Rozdziale II podrozdział 7 SWZ, przy czym warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów oraz warunek
dotyczący doświadczenia musi spełnić każdy Wykonawca samodzielnie. Jednocześnie żaden Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy bez wezwania przez zamawiającego w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
5. Niedopełnienie powyższej formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i:
a) zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, spowoduje wybór najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert,
b) zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, będzie skutkowało zatrzymaniem przez zamawiającego wadium wraz z odsetkami.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zgodnie z art. 454 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się dokonywania istotnych zmian zawartej umowy.
3. Dopuszcza się dokonywania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiany terminu wykonywania umowy w przypadku:
1) wystąpienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy,
2) wprowadzenia lub zmiany zgłoszonych w ofercie części usług wykonywanych przy udziale podwykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego,
3) zmiany terminu realizacji zamówienia, wynikającej z odrębnych przepisów,
4) przekształcenia którejkolwiek ze stron umowy,
5) zmiany warunków płatności z zastrzeżeniem, że zmiana ta będzie korzystna
i niezbędna dla Zamawiającego,
6) innych niezbędnych zmian pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego,
7) zmian wynagrodzenia lub sposobu wypłacania wynagrodzenia w przypadku zmiany liczby uczniów w ciągu roku szkolnego lub zmian przepisów prawa w czasie trwania niniejszej umowy dotyczących sposobu dofinansowywania dowozów dzieci do szkół,
8) w przypadku zmiany organizacji sieci szkół, a w szczególności likwidacji placówki oświatowej zmiana dotyczyć będzie wykazu tras (Rozdział II Podrozdział 1.2 SWZ).
4. Dopuszcza się waloryzację wynagrodzenia umownego w sposób określony poniżej:
1) waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do poprzedniego miesiąca, publikowanych na stronach Głównego Urzędu Statystycznego https://stat.gov.pl/, przyjmując jako właściwy wskaźnik ogółem zmianę w stosunku do miesiąca poprzedniego (przyjmując jako wskaźnik początkowy grudzień 2022, a kolejne wskaźniki miesiąc poprzedni = 100);
2) Wykonawca jest uprawniony do złożenia nie więcej niż 1 wniosku waloryzacyjnego w terminach właściwych dla fakturowania nie wcześniej niż po 6 miesiącach wykonywania Umowy. Waloryzacji będzie podlegać wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z faktur;
3) Wniosek waloryzacyjny winien być dostarczony Zamawiającemu najpóźniej na 2 tygodnie przed doręczeniem faktury Zamawiającemu. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wyliczenia w zakresie wzrostu kosztów świadczonej usługi za okres objęty daną fakturą, wskazując i dokumentując wysokość ponoszonych rzeczywiście kosztów;
4) wzrost kosztów wykazanych w wyliczeniu Wykonawcy dla waloryzowanej faktury, uprawniający do złożenia wniosku waloryzacyjnego, winien wynosić min. 20% w stosunku do pierwotnie obliczonych;
5) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji, gdy wartość skumulowanej zmiany wskaźnika określonego w pkt 1 powyżej przekroczy 25 %;
6) waloryzacja nie obejmuje czynności wykonanych poza umownym terminem realizacji przedmiotu umowy;
7) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 16,6 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1 umowy (limit waloryzacji);
8) postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w pkt. powyżej;
9) zmiana wysokości wynagrodzenia opisana w niniejszym ustępie następuje w przypadku ziszczenia się wszystkich powyższych warunków.
5. Umowa może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływają bądź mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, na warunkach i w zakresie zgodnym z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.).
6. Dokonanie zmian, o których mowa powyżej wymaga sporządzenia i podpisania aneksu do umowy.
7. Zapisy związane ze zmianą umowy szczegółowo określa zał. nr 5 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-30 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/717593

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-30 09:35

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-28

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

1) W przypadku skorzystania z możliwości przeprowadzenia negocjacji:
a) Zamawiający ograniczy liczbę wykonawców zapraszanych do negocjacji ofert i zaprosi maksymalnie 3 Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu i uzyskali w kryteriach oceny ofert punktację klasyfikującą ich na pozycjach od 1 do 3.
b) W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach:
- których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,
- których oferty zostały odrzucone,
- którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji, oraz punktacji przyznanej ich ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
c) Zamawiający zaprosi do negocjacji Wykonawców, których oferty nie zostały odrzucone. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.
d) Podczas negocjacji Zamawiający zapewnia równe traktowanie wszystkich Wykonawców. Zamawiający nie udziela informacji w sposób, który mógłby zapewnić niektórym Wykonawcom przewagę nad innymi. Negocjacje mają charakter poufny.
e) Po zakończeniu negocjacji Zamawiający poinformuje o tym fakcie równocześnie wszystkich Wykonawców, których oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone oraz zaprosi ich do składania ofert dodatkowych.
f) Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej:
- nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania;
- sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone, a także termin otwarcia tych ofert.
Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Ustawy pzp.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1), jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.
3. Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.
4. Zamawiający wymaga złożenia przed podpisaniem umowy oświadczenia, że osoby (kierowcy oraz opiekunowie) nie widnieją w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Zamawiający ma prawo do weryfikacji czy wskazane przez Wykonawcę osoby nie widnieją w ww. rejestrze na każdym etapie postępowania.
5. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.
1, art. 109 ust.1 pkt 4, art. 109 ust. 1 pkt 7 z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
6. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
- W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wskazać w Formularzu oferty – zał. nr 2 do SWZ, części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, jeśli są już znane.
- Podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu na art. 108 ust. 1, art. 109 ust.1 pkt 4, art. 109 ust. 1 pkt 7 z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
- Zamawiający może na każdym etapie badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy podstawy wykluczenia.
- W przypadku udziału podwykonawców stosuje się przepisy Działu VII Rozdział 5 ustawy Pzp.
7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
8. „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku opisanym w Rozdziale II Podrozdziale 6 SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.