eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dolistowo Stare › Modernizacja Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym oraz rozbudowa budynku administracyjnego w Zakładzie Recyklingu w Dolistowie Starym w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki OdpadamiOgłoszenie z dnia 2022-02-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym oraz rozbudowa budynku administracyjnego w Zakładzie Recyklingu w Dolistowie Starym w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BIOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 052196095

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dolistowo Stare 144

1.5.2.) Miejscowość: Dolistowo Stare

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-124

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@biom-recykling.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biom-recykling.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://biom-recykling.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym oraz rozbudowa budynku administracyjnego w Zakładzie Recyklingu w Dolistowie Starym w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c75a2ff7-6a7f-11ec-ae77-fe331fedffdc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00047827

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu ”Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III – RIPOK” nr POIS.02.02.00-00-0029/18. Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00342004/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.19.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część 1: Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym .
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym w formule „zaprojektuj i wybuduj” tj.:
a) opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (zwanym dalej „PFU”) wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania dokumentacji projektowej,
b) uzyskanie wymaganych uzgodnień, zezwoleń oraz innych dokumentów niezbędnych do wykonania robót budowlanych, w szczególności uzyskania w imieniu zamawiającego pozwolenia na budowę ,
c) wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego,
d) sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.
Zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach zaakceptowanej kwoty umownej, wykonawca zaprojektuje i wykona w szczególności następujące roboty:
a) roboty związane z koniecznym dostosowaniem Zakładu do nowych funkcji obejmujące m.inn.:
- wykonanie konstrukcji stalowych,
- roboty montażu mechanicznego i klejenia taśm,
- wykonanie zabezpieczenia ppoż, instalacji,
- modernizacja i rozbudowa wiat,
- rozruch,
- montaż niezbędnego sprzętu i wyposażenia ,
- opracowanie dokumentacji projektowe
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa:
- Program Funkcjonalno – Użytkowy – załącznik Nr 8 do SWZ,
- Umowa załącznik Nr 7 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45213270-6 - Roboty budowlane w zakresie stacji recyklingu

4.5.5.) Wartość części: 9644869,71 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Część 2: Rozbudowa budynku administracyjnego w Zakładzie Recyklingu w Dolistowie Starym na potrzeby socjalne .
Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności:
a) dobudowę budynku o jednej kondygnacji z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne, , toaletę osób niepełnosprawnych, szatnie czyste i brudne dla mężczyzn i kobiet oraz pomieszczenia biurowe ,
b) wykonanie nowego zadaszenia na istniejącej części budynku
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa :
- dokumentacja projektowa – załącznik Nr 8 do SWZ,
- umowa - załącznik Nr 7 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.5.5.) Wartość części: 1258171,61 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Na Część 1 zamówienia do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 31.01.2022 r. do godz. 16 :00 nie złożono żadnej oferty

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta z najniższą ceną oferuje realizację zamówienia za kwotę 1 919 672,30 zł brutto. Natomiast na sfinansowanie Części 2 zamówienia, Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 1 547 551,08 zł brutto .
W chwili obecnej Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny oferty z najniższą ceną .

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1919672,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2275500 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.