eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałcz › Świadczenie usług opiekuńczych u klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu w miejscu ich zamieszkania w okresie od 01 marca 2023r. do 31grudnia 2023rOgłoszenie z dnia 2023-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług opiekuńczych u klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu w miejscu ich zamieszkania w okresie od 01 marca 2023r. do 31grudnia 2023r

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004610698

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nowomiejska 4 lokal 1

1.5.2.) Miejscowość: Wałcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-600

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 67-258-00-65

1.5.8.) Numer faksu: 67-258-00-65

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@mopswalcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mops.walcz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług opiekuńczych u klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu w miejscu ich zamieszkania w okresie od 01 marca 2023r. do 31grudnia 2023r

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-37aa9a31-973d-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00047669

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032766/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 usługi opiekuńcze

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Tak

2.12.) Rodzaj wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia:

art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 3) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 4) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 5) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 6) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 7) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 8) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 9) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 10) ustawy

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-37aa9a31-973d-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagany jest podpis elektroniczny kwalifikowany profil zaufany lub podpisem osobistym. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z
postępowaniem o udzielenie zamówienia:https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-37aa9a31-973d-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu ul. Nowomiejska 4, 78-600 Wałcz;
2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: fundusze@mopswalcz.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego np. „Świadczenie usług opiekuńczych u klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu w miejscu ich zamieszkania w okresie od 01 marca 2023r. do 31grudnia 2023r.”
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOPS.AT.371.1/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych w okresie 1 marca 2023 roku – 31 grudzień 2023 roku. dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu wykonywanych w miejscu zamieszkania podopiecznych na terenie Miasta Wałcz w około przewidywanej ilości 14360 godzin od 01.03.2023 do 31.12.2023.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

85312100-0 - Usługi opieki dziennej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający dokona zamówienia polegająceo na powtórzeniu tego samego rodzaju usług na rzecz podopiecznych MOPS w Wałczu

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 lub 8.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: klauzula społeczna

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

2.3.1 Warunek zostanie spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże , że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 500.000 zł.
3. zdolności technicznej lub zawodowej:

3.1 Warunek zostanie spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże ( oświadczy ),
że dysponuje minimum 15 osobami - opiekunkami, które, będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi. Celem spełnienia warunku wykonawca przedłoży:
a) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności – zał. nr 5
b) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
c) zapewni 1 osobę do koordynowania realizacją usług i 1 osobę do nadzorowania jakości świadczonych usług, która posiada, co najmniej wykształcenie średnie oraz roczne doświadczenie w bezpośrednim świadczeniu usług opiekuńczych lub jako koordynator takich usług.
4. Posiada doświadczenie polegające na wykonaniu (bądź jest w trakcie wykonywania) co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem zadaniu stanowiącemu przedmiot zamówienia tj. obejmującą świadczenie usług opiekuńczych, trwającą minimum 6 miesięcy o wartości minimum 80.000,00 zł wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wg. rozdziału IX SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wg. rozdziału IX SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty - wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
2.1 oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2.2 w przypadku, o którym mowa w Rozdziale IX SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający na podstawie art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy:

1) gdy zostały spełnione następujące warunki:
a) nastąpiła konieczność zmiany umowy spowodowana:
- zwiększeniem liczby świadczeniobiorców,
- zwiększeniem liczby godzin świadczenia usług,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
2) w przypadku wystąpienia konieczności skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
3) jeżeli konieczność wprowadzenia zmian spowodowana jest zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ze skutkami z nich wynikającymi,
4) w zakresie zmiany wynagrodzenia - w przypadku wprowadzenia lub ustawowej zmiany stawki podatku VAT (zwiększenie lub zmniejszenie). Przewiduje się możliwość zmiany umowy w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia o różnicę między obowiązującą w dniu podpisania umowy stawką podatku VAT a ustawowo wprowadzoną stawką podatku VAT, z dniem jej wprowadzenia w życie,
5) w przypadku zaistnienia siły wyższej mającej wpływ na realizację umowy (tj. klęski żywiołowej, strajku generalnego lub lokalnego mających bezpośredni wpływ na realizację umowy),
6) w przypadku zmiany statusu podatkowego po stronie Zamawiającego w związku z podatkiem VAT.


3. Na zasadzie art. 439 ust. 1 Prawa zamówień publicznych , zmiana umowy nastąpić może w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia,
1) Waloryzacja wynagrodzenia/ceny godziny usługi opiekuńczej będzie odbywać się na podstawie odesłania do prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, na podstawie komunikatu Prezesa GUS w stosunku do roku ubiegłego. W sytuacji gdy wspomniany wskaźnik (tj. wzrost cen) osiągnie wysokość ponad 7%, Strony uprawnione są do żądania zmiany wynagrodzenia do 3 % wartości wynagrodzenia wynikającego z umowy.
2) Termin waloryzacji wynagrodzenia ustala się na dzień złożonego i zaakceptowanego wniosku przez Strony o waloryzację wynagrodzenia umownego (zmniejszenie/zwiększenie).
3) Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić pod warunkiem, że zmiana cen związanych z realizacją zamówienia ma rzeczywisty wpływ na koszt wykonania niniejszej umowy.
4) Wykazanie wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w niniejszym paragrafie na koszt wykonania zamówienia należy do Strony wnioskującej, pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy.
5) Wniosek o zmianę cen powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie odpowiedniego wskaźnika GUS, będącego podstawa takiego żądania wraz z potwierdzeniem, że nastąpiła jego zmiana uzasadniająca żądanie. Ponadto wraz z wnioskiem należy podać dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie umowy, w szczególności należy wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia a wpływem zmiany kosztów realizacji umowy na kalkulację wynagrodzenia.

4. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, które w chwili zawarcia umowy nie było możliwe do przewidzenia przez Strony i skutkom którego nie można było zapobiec, w szczególności: klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, stan wojenny, nowe akty prawne lub decyzje administracyjne mające wpływ na realizację przedmiotu umowy i/lub inne zdarzenia o podobnym charakterze, których wystąpienie wyklucza realizację niniejszej umowy.

5. Wszelkie zmiany umowy możliwe są za obopólnym pisemnym porozumieniem stron w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-27 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-37aa9a31-973d-11ed-b4ea-f64d350121d2

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-27 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.