eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Orzesze › "Budowa odcinka drogi ul. A. Morsztyna w Orzeszu-Zazdrości."Ogłoszenie z dnia 2021-05-06


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00047636 z dnia 2021-05-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa odcinka drogi ul. A. Morsztyna w Orzeszu-Zazdrości.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO ORZESZE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257653

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. św. Wawrzyńca 21

1.5.2.) Miejscowość: Orzesze

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-180

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: 323248800

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzp@orzesze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.orzesze.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa odcinka drogi ul. A. Morsztyna w Orzeszu-Zazdrości.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-edd18d14-ae4d-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00047636

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007975/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.26 Przebudowa odcinka ul. Morsztyna w Orzeszu-Zazdrosci.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e01b2f4e-df82-4737-b2b1-dba401c43cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e01b2f4e-df82-4737-b2b1-dba401c43cb9

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez miniPortal) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników miniPortalu - dostępnymi pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z miniPortalu – wskazane są na stronie internetowej miniPortalu - pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem miniPortalu oraz potwierdzenia złożenia oferty, zostały opisane w Instrukcji użytkownika miniPortalu.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej - adres e-mail: rzp@orzesze.pl, z zastrzeżeniem regulacji ppkt. II.3. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do Zamawiającego z powołaniem się na nr WRZP.271.5.20214. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji.5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz ePUAP6. Załączniki do formularza komunikacji muszą być zgodne z obowiązującym KRI (ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych).7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przekazywanych przez Wykonawcę przez system miniPortalu przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.8. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu, identyfikator postępowania: e01b2f4e-df82-4737-b2b1-dba401c43cb9

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznegoZgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Zamawiający informuje, że:1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Orzesze z siedzibą w Orzeszu, ul. Św. Wawrzyńca 21, e-mail: um@orzesze.pl.2. W Urzędzie Miejskim Orzesze został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować telefonując pod numer: 784-690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl. 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa bądź wynikający z zawartych umów. 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.6. Państwa dane osobowe będą przez UM Orzesze przetwarzane przez okres określony w przepisach dot. obowiązku archiwizowania dokumentacji.7. Mają Państwo prawo:a) do dostępu do swoich danych osobowych - Zamawiający może żądać od Państwa wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania dostępu do danych, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.b) do poprawiania swoich danych osobowych, c) prawo do żądania od UM Orzesze ograniczenia przetwarzania danych - wystąpienie z tym żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.8. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9. Podanie przez Państwa danych wynika z obowiązku narzuconego w przepisach prawa i jest niezbędne do jego realizacji.10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu w ramach prowadzonego postępowania i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W tym celu Zamawiający wymagał będzie złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO zgodnie z treścią ujętą w druku oferty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WRZP.271.5.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane1.2 Przedmiot zamówienia obejmuje:Remont drogi na długości – 197,6 mb (od km 0+00,00 do km 0+197,60) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. Roboty pomiarowe w terenie równinnym - 0,198 km2. Rozebranie krawężników bet. o wym 15x30cm na podsypce cem-piask. - 8,00 m- zjazd do posesji3. Rozebranie ław z betonu pod krawężniki – zjazd do posesji – 1,036 m34. Rowki w gruncie kat. III-IV o wym 30x30cm pod krawężniki - 12,00 mi ławy krawężnikowe – zjazd do posesji5. Ława betonowa z oporem pod krawężniki– zjazd do posesji - 0,84 m36. Krawężniki betonowe o wym 15x22cm na podsypce cement-piask - 12,00 m zjazd do posesji7. Wyrównanie istn. podbudowy tłuczniem sort. zagęszcz. mech śr. gr 10 cm – 0,40 m3(zjazd do posesji)PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE8. Ręczne roboty ziemne w okolicy kabla energii elektrycznej - 10,125m39. Zabezpieczenia kabla rurą dwudzielną fi 110 mm - 4,50 m(kolor niebieski)10. Roboty ziemne w gruncie kat. III koparkami pods. o poj. łyżki 0,60m3 - 453,00m3(z odwozem i utylizacją urobku)11. Profilowanie i zagęszczanie mech podłoża po warstwy konstrukcyjne - 60,00 m2nawierzchni w gruncie kat. I-IV12. Podbudowa z betonu popiołowego gr. po zagęszcz. 30cm o Rm 2,5 MPa - 889,20 m213. Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne - 889,20m2z geowłókniny o szer. 5,0 m14. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm po zagęszcz. - 770,64 m215. Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego gr. 8 cm po zagęszcz. - 770,64 m216. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asf. podbudowy - 750,88 m2przy użyciu emulsji 0,8 kg/m217. Nawierzchnie mieszanek min-bitum AC11W z transportem mieszanki - 750,88 m2(warstwa wiążąca - gr. 5 cm)18. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asf. naw. bitumicznej - 731,12 m2przy użyciu emulsji 0,5 kg/m219. Nawierzchnie mieszanek min-bitum AC11S z transportem mieszanki - 731,12 m2(warstwa ścieralna - gr. 4 cm)ROBOTY WYKOŃCZENIOWE20. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego gr. 23 cm po zagęszcz. - 229,21 m221. Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego gr. 9 cm po zagęszcz. - 229,21 m222. Humusowanie skarp warstwą humusu gr 5cm z obsianiem - 197,60 m2STAŁA ORGANIZACJA RUCHU23. Słupki do znaków drogowych z ruru stalowych o śr. 50mm - 4,00 szt.24. Przymocowanie tablic znaków drogowych D600/900 - 4,00 szt.II. Zakres zamówienia:1. roboty budowlane wykonywać zgodnie z pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia,2. przy kalkulowaniu ceny oferty uwzględnić koszty nadzorów branżowych i zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu oraz wszystkie roboty nieujęte w przedmiarze i dokumentacji projektowej, a konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotowej budowy,3. w wypadku uszkodzenia istniejącej nawierzchni dróg gminnych, wewnętrznych lub powiatowych poza terenem prowadzenia robót drogowych, ww. nawierzchnię należy doprowadzić do stanu pierwotnego,4. uzasadnione roszczenia osób trzecich powstałe w trakcie robót lub wynikające z prowadzonych robót obciążają Wykonawcę,5. prace zorganizować w sposób zapewniający mieszkańcom dojście i dojazd do posesji w godzinach od 16.00 do 8.00 rano, a także korzystanie z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i gazowej oraz środków łączności,6. roboty budowlane w pobliżu istniejącej sieci uzbrojenia terenu należy wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w dokumentacji projektowej,7. oznakować wykonywane roboty w ciągu ww. dróg zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz uwagami zawartymi w decyzji zatwierdzającej ten projekt,8. powiadomić zarządcę drogi – Burmistrza Miasta Orzesze oraz mieszkańców o terminie wprowadzenia organizacji ruchu na czas robót na 7 dni przed terminem jej wprowadzenia,9. przekazanie frontu robót nastąpi po odebraniu oznakowania na czas prowadzenia robót,10. po zakończonych robotach budowlanych usunąć oznakowanie oraz uporządkować teren,11. Wykonawca dokona zgłoszenia zakończenia budowy zgodnie z art. 57 prawa budowlanego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mikołowie,12. Wykonawca do dnia odbioru końcowego przedłoży Zamawiającemu wszystkie certyfikaty i badania oraz do czasu odbioru robót dostarczy zaświadczenie wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego zgłoszenia zakończenia budowy,13. Nieprzedłożenie Zamawiającemu w zawiadomieniu o zakończeniu robót wszystkich ww. dokumentów uznane zostanie za niezakończenie zadania.1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. Nr 4 do SWZ). 1.4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż zastosowane w projekcie, równoważnych, o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych. Parametry techniczne i jakościowe dla zastosowanych w dokumentacji technicznej materiałów są wartościami minimalnymi.1.5. Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SWZ. 1.6. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym.1.7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia).1.8. Warunki gwarancji min. 60 miesięcy gwarancji na wszystkie wykonane w ramach przedmiotu zamówienia roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót bez stwierdzenia wad istotnych przedmiotu odbioru. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej przez wykonawcę gwarancji.1.9. KODY CPVOznaczenie nazwy i kodu Wspólnego Słownika Zamówień, co do przedmiotu zamówienia45233220–7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg1.10. Dokumentacja projektowa przewiduje rozwiązania, które dopuszczają korzystanie z przedmiotu zamówienia przez wszystkich użytkowników w tym przez osoby niepełnosprawne.1.12. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.1320). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy i kierownika robot m.in. - czynności związane z robotami ziemnymi, czynności związane z przebudową nawierzchni wykonywane podczas realizacji zamówienia.Wymóg nie dotyczy więc, miedzy innymi osób: kierujących budową, wykonujących usługi transportowe, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem, sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały opisane we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ. 1.13. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 88,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 6,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 6,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3.4. Zdolność techniczna lub zawodowa:Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz zrzeszoną/ymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117),lub spełniającą/ymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). tj. osobą/ami której/ych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą/ymi wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Wykaz podmiotowych środków dowodowychWykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia): - w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.4.- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z zał. nr 6 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga złożenia wadium. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 2 500 zł.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299)3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 55 8454 1040 2002 0000 0329 0002 Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego Oddział Orzesze. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy zamawiającego.4. Wadium w formach niepieniężnych winno zostać załączone do oferty w oryginale i podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem przez wystawiającego dokumenty, o których mowa w art.. 97 ust 7 pkt 2-4 ustawy. 5. Zwrot wadium - zgodnie z art. 98 ust. 1 i 2 ustawy. 6. Zatrzymanie wadium - zgodnie z art. 98 ust. 6 ustawy.8. Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą w sposób nieprawidłowy zostaną odrzucone (art. 226 ust. 1 pkt. 14 ustawy)9. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 3.3. rozdz. XVI SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (ust. 3.1. rozdziału XVI SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;5.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku:a) działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT,b) ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego – roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją projektową, a których wykonanie stało się zbędne. Minimalna wartość przedmiotu umowy nie może być jednak mniejsza, niż 95% wartości oferty. Rozliczenie wartości robót zaniechanych nastąpi na podstawie kosztorysu robót zaniechanych opracowanego przez wykonawcę, zatwierdzonego przez obie strony umowy. c) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych. Przez roboty zamienne należy rozumieć roboty będące wynikiem rozwiązań zamiennych, niestanowiących istotnego odstąpienia od projektu budowlanego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Roboty zamienne, to wykonanie elementu zaprojektowanego w dokumentacji projektowej, ale w sposób odmienny niż pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej. Minimalna wartość przedmiotu umowy nie może być jednak mniejsza, niż 95% wartości oferty. Rozliczenie wartości robót zamiennych nastąpi na podstawie kosztorysu robót zamiennych opracowanego przez wykonawcę, zatwierdzonego przez obie strony umowy.Zamawiający zleci wykonanie robót zamiennych, o ile zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności gdy:1) spowodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;2) stały się konieczne na skutek wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym na terenie budowy;3) wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie lub dokumentacji;4)wynikła z aktualizacji rozwiązań, z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.d) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych. Przez roboty dodatkowe należy rozumieć roboty, o których mowa w art. 630 § 1 kodeksu cywilnego, czyli roboty objęte przedmiotem zamówienia, ale wykraczające poza zakres zobowiązania umownego (nieujęte w projekcie budowlanym i wykonawczym), niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. 2) Zmiana terminu zakończenia oraz 3) Zmiany osobowe zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-21 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-19

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

2021-05-06 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.