eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legionowo › Wykonanie prac z zakresu: Zad.1. Remonty cząstkowe dróg powiatowych Powiatu Legionowskiego, Zad.2. Profilowanie dróg gruntowych na terenie Powiatu LegionowskiegoOgłoszenie z dnia 2023-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie prac z zakresu:
Zad.1. Remonty cząstkowe dróg powiatowych Powiatu Legionowskiego,
Zad.2. Profilowanie dróg gruntowych na terenie Powiatu Legionowskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Legionowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269858

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11

1.5.2.) Miejscowość: Legionowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-119

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 227640516

1.5.8.) Numer faksu: 227640450

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zpu@powiat-legionowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiat-legionowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie prac z zakresu:
Zad.1. Remonty cząstkowe dróg powiatowych Powiatu Legionowskiego,
Zad.2. Profilowanie dróg gruntowych na terenie Powiatu Legionowskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4d867667-9895-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00046991

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039338/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont cząstkowy nawierzchni jezdni dróg powiatowych

1.1.2 Profilowanie dróg gruntowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-legionowski/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-legionowski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postępowanie prowadzone jest w
j.polskim w formie elektronicznej za pośredn. platformy zakupowej, zwanej dalej platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/powiatlegionowski/proceedings 2. Komunikacja, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski,zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektr. za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania(wpływu) przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem
platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. 3. Zam. przekazuje Wykonawcom
informacje w formie elektron. za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odp. na pyt., zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zam. zamieszcza na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której adresatem
jest konkretny Wyk., przekazywana jest w formie elektron. za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego
Wyk..4.Wykonawca, jako podmiot profesjonalny, ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zam., gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.5.Zgodnie z § 11 ust. 2 Rozp. Prez. Rady Min. z dnia 30.12.2020 r. w spr. sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zam. publ. lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), Zam. określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, inna niż Internet Explorer, 4) włączona obsługa JavaScript,5)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 6.Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego:1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/powiatlegionowski w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,2)zapoznał i stosuje
się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 7.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności
za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.8. Oferty, oświadczenia art. 125 ust. 1Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informujemy, że: 1) administratorem danych osobowych jest Powiat Legionowski z
siedzibą w Starostwie Powiatowym w Legionowie ul. Generała Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo; 2) Powiat Legionowski wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: dpo@powiat-legionowski.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt. 1; 3) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu i
zakresie niezbędnym związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przez Administratora w związku z
przepisami dotyczącymi realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a po rozstrzygnięciu postępowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umowy, której Wykonawca jest stroną; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 i 4 oraz art. 75 i 76 ustawy z dnia 11 .09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych lub podmioty przetwarzające daneosobowe na polecenie Administratora na podstawie stosownych umów z nim zawartych; 5) Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 i 4 oraz art. 75 i 76 ustawy z dnia 11 .09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych lub podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie Administratora na podstawie stosownych umów z nim zawartych; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez
obowiązkowy okres wskazany przepisami prawa, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku gdy czas trwania umowy przekracza 4 lata, to okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy, oraz do momentu przedawnienia roszczeń; 6) na zasadach i w granicach określonych przepisami prawa, posiada
Pani/Pan prawo do żądania od administratora: a) dostępu do treści swoich danych osobowych, przy czym jeśli żądanie wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, b) sprostowania swoich danych osobowych, c) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przy czym wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 7) w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie danych uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności
Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem
jego oferty; 9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPU.272.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remonty cząstkowe dróg powiatowych Powiatu Legionowskiego
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac z zakresu remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Legionowskiego zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w następujących technologiach:
a) naprawę nawierzchni asfaltowych w technologii „na gorąco", średnia głębokość poniżej 4 cm z zastosowaniem masy grysowo asfaltowej i obcinaniem krawędzi uszkodzeń do regularnych kształtów (masa na gorąco, głębokość do 4 cm),
b) naprawę nawierzchni asfaltowych w technologii „na gorąco", średnia głębokość powyżej 4 cm z zastosowaniem masy grysowo asfaltowej i obcinaniem krawędzi uszkodzeń do regularnych kształtów (masa na gorąco, głębokość powyżej 4 cm).
2) Drogi powiatowe Powiatu Legionowskiego, których remont cząstkowy dotyczy wskazano w załączniku pn. Wykaz dróg i ulic stanowiącym załącznik do SWZ.
3) Przewidywane powierzchnie do remontu przedstawiają się następująco:
a) masa na gorąco, głębokość do 4 cm – 300,00 m2,
b) masa na gorąco, głębokość powyżej 4 cm – 7 100,00 m2;
Zamawiający zastrzega, że przewidywane powierzchnie do remontu podane powyżej służą jedynie do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający zawrze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w podanych powierzchniach. Jednak Zamawiający zastrzega, że zrealizuje 90% zamówienia.
4) Zamawiający każdorazowo zlecać będzie naprawy nawierzchni asfaltowych podając zakres, technologię oraz terminy realizacji.
5) Zamawiający przewiduje dwa tryby naprawy nawierzchni asfaltowych:
a) tryb awaryjny (dot. zakresu do 20 m2) - przy zleceniu w trybie awaryjnym Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy w czasie nie dłuższym niż 11 godzin od momentu przyjęcia zlecenia od Zamawiającego.
b) tryb zwykły (dot. zakresu powyżej 20 m2 powierzchni) - przy zleceniu w trybie zwykłym Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy w czasie nie dłuższym niż 2 dni od momentu przyjęcia zlecenia od Zamawiającego. Termin zakończenia napraw w trybie zwykłym zostanie każdorazowo uzgodniony z Wykonawcą i dostosowany do rodzaju i zakresu zleconych napraw.
6) Za przystąpienie do naprawy Zamawiający uznaje pojawienie się Wykonawcy w zleconym miejscu i zabezpieczenie frontu robót.
7) Zamawiający dopuszcza następujące formy przekazywania Wykonawcy zleceń:
a) pisemna (dotyczy trybu zwykłego),
b) faks (dotyczy trybu zwykłego i awaryjnego),
c) e-mail (dotyczy trybu zwykłego i awaryjnego),
d) telefon (dotyczy trybu awaryjnego).
8) Zamawiający przyjmuje minimalny dzienny przerób w ilości 300 m2 wyremontowanej nawierzchni (dotyczy trybu zwykłaego).
9) Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, która stanowi załącznik do SWZ oraz zgodnie
z wiedzą techniczną oraz sztuką budowlaną.
10) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia możliwości stałego kontaktu z Zamawiającym w celu przyjmowania i realizacji zleceń udostępniając Zamawiającemu nr telefonu, nr faks oraz adres e-mail.
11) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia i wyznaczenia osoby do kontaktu i zobowiąże się do przyjmowania od Zamawiającego zleceń w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 (dotyczy trybu zwykłego) oraz w dni wolne od pracy i całodobowo (dotyczy trybu awaryjnego).
12) W przypadku okoliczności niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających prowadzenie robót oraz uchybienia terminom realizacji w trybie zwykłym i awaryjnym obowiązkiem Wykonawcy będzie zabezpieczyć i oznakować obszar uszkodzonych nawierzchni do czasu ich naprawy.
13) Wykonawca zobowiązany będzie zabezpieczyć i oznakować front robót w pasie drogowym.
14) Wykonawca zobowiązany będzie do ocechowania w terenie każdej dokonanej naprawy w sposób uzgodniony z Zamawiającym.
15) W przypadku wyrządzenia przez Wykonawcę szkód podczas prowadzenia robót, Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia szkody, a w przeciwnym wypadku Zamawiający dokona potrącenia z faktury wystawionej przez Wykonawcę w wysokości pełnej wartości szkody.
16) Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, w celu zapewnienia poprawnego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, na okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, które będą wykonywać czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia, tj. na stanowisku:
a) kierowcy samochodów ciężarowych oraz dostawczych,
b) operatora frezarki drogowej,
c) operatora rozściełacza drogowego,
d) operatora kotła transportowo-produkcyjnego lub recyklera do masy asfaltowej.
17) Realizacja czynności wymienionych w ust. 16 polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.). Wymóg powyższy nie dotyczy samego Wykonawcy lub Podwykonawcy (w tym wspólników spółek osobowych), który osobiście realizować będzie wyżej wymienione czynności na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej (samozatrudnienie).
18) Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiający zostawia w gestii Wykonawcy.
19) Sposób weryfikacji zatrudnienia ww. osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem ww. osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały zawarte w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik do SWZ.
20) Okres gwarancji i rękojmi wynosi 12 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót lub daty usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbioru robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert złożonych w postępowaniu na podstawie kryterium oceny:
- cena;
- okres gwarancji,
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta która zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podjęcia działań w trybie awaryjnym

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Profilowanie dróg gruntowych na terenie Powiatu Legionowskiego
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie profilowania dróg gruntowych w pasach dróg powiatowych Powiatu Legionowskiego.
2) Profilowanie dróg gruntowych obejmuje roboty:
a) profilowanie dróg gruntowych z wałowaniem,
b) żwirowanie dróg gruntowych z wałowaniem,
c) profilowanie poboczy gruntowych z wałowaniem,
d) żwirowanie poboczy gruntowych z wałowaniem.
3) Przewidywane powierzchnie do remontu przedstawiają się następująco:
a) profilowanie dróg gruntowych z wałowaniem – 12 000 m2,
b) żwirowanie dróg gruntowych z wałowaniem – 12 000 m2,
c) profilowanie poboczy gruntowych z wałowaniem – 900 m2,
d) żwirowanie poboczy gruntowych z wałowaniem – 900 m2.
Zamawiający zastrzega, że przewidywane powierzchnie do remontu podane powyżej służą jedynie do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający zawrze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w podanych powierzchniach. Jednak Zamawiający zastrzega, że zrealizuje 90% zamówienia.
4) Wykonanie robót polega na:
a) profilowaniu z wałowaniem – tj. wyrównaniu na całej szerokości drogi zaistniałych nierówności i zadołowań, zachowując odpowiednie spadki poprzeczne nawierzchni na drogach gruntowych,
b) żwirowaniu w miejscach, gdzie zachodzi konieczność uzupełnienia ubytków.
5) Zamawiający każdorazowo zlecać będzie remonty podając zakres, technologię oraz terminy realizacji.
6) Drogi powiatowe Powiatu Legionowskiego, których remonty dotyczą wskazano w załączniku do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - Wykaz dróg i ulic.
7) Zamawiający dopuszcza następujące formy przekazywania Wykonawcy zleceń: pisemna, faks, e-mail, telefon.
8) Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, która stanowi załącznik do SWZ oraz zgodnie
z wiedzą techniczną oraz sztuką budowlaną.
9) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia możliwości stałego kontaktu z Zamawiającym w celu przyjmowania i realizacji zleceń udostępniając Zamawiającemu nr telefonu, nr faks oraz adres e-mail.
10) W przypadku okoliczności niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających prowadzenie robót oraz uchybienia terminom realizacji obowiązkiem Wykonawcy będzie zabezpieczyć i oznakować obszar uszkodzonych nawierzchni do czasu ich naprawy.
11) Wykonawca zobowiązany będzie zabezpieczyć i oznakować front robót w pasie drogowym.
12) W przypadku wyrządzenia przez Wykonawcę szkód podczas prowadzenia robót, Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia szkody, a w przeciwnym wypadku Zamawiający dokona potrącenia z faktury wystawionej przez Wykonawcę w wysokości pełnej wartości szkody.
13) Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, w celu zapewnienia poprawnego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, na okres realizacji zamówienia, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, które będą wykonywać czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia, tj. na stanowisku:
a) operatora równiarki drogowej,
b) operatora walca drogowego stalowego.
14) Wykonanie ww. czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.). Wymóg powyższy nie dotyczy samego Wykonawcy lub Podwykonawcy (w tym wspólników spółek osobowych), który osobiście realizować będzie w/w czynności na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej (samozatrudnienie).
15) Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiający zostawia w gestii Wykonawcy.
16) Sposób weryfikacji zatrudnienia ww. osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem ww. osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały zawarte w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik do SWZ.
17) Okres gwarancji i rękojmi wynosi 12 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót lub daty usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbioru robót.

3. Jeżeli w SWZ, ogłoszeniach związanych z postępowaniem, w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określono przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, to ma to na celu jedynie określenie cech technicznych, czy właściwości określonego sprzętu, urządzeń i materiałów, jakie należy zastosować dla wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w takich przypadkach sprzętu, urządzeń, materiałów równoważnych, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert złożonych w postępowaniu na
podstawie kryterium oceny.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta dla każdej z części zamówienia oddzielnie, która
zgodnie z poniższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podjęcia robót

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie oraz zdolności zawodowe, zapewniające należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznych, a powierzchnia wykonanych robót budowlanych nie była mniejsza niż 5 000 m2 w jednym zamówieniu.
Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) w oparciu o informacje zawarte:
 w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 w wykazie robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. co najmniej:
 jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w zakresie przedmiotu zamówienia,
 jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierowcy samochodów ciężarowych oraz dostawczych,
 jedną osobą, która będzie pełnić funkcję operatora frezarki drogowej,
 jedną osobą, która będzie pełnić funkcję operatora rozściełacza drogowego,
 jedną osobą, która będzie pełnić funkcję operatora kotła transportowo-produkcyjnego lub recyklera do masy asfaltowej.
Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:
1) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz
2) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) w oparciu o informacje zawarte:
 w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 w wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
c) dysponuje specjalistycznym sprzętem, tj. posiada co najmniej:
 jedną frezarkę drogową,
 jeden rozściełacz drogowy,
 dwa recyklery lub kotły transportowo-produkcyjny do masy asfaltowej,
 jedną piłę do wycinania,
 jedną zagęszczarkę.
Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) w oparciu o informacje zawarte:
 w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 w wykazie narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik do SWZ;
b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zawierający co najmniej jedno zamówienie polegające na remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznych, a powierzchnia wykonanych robót budowlanych nie była mniejsza niż 5 000 m2 w jednym zamówieniu, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, tj. co najmniej: jeden kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w zakresie przedmiotu zamówienia, jeden kierowca samochodów ciężarowych oraz dostawczych, jeden operator frezarki drogowej, jedne operator rozściełacza drogowego i jedne operator kotła transportowo-produkcyjnego lub recyklera do masy asfaltowej, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, tj. co najmniej: jedna frezarka drogowa, jeden rozściełacz drogowy, dwa recyklery lub kotły transportowo-produkcyjny do masy asfaltowej, jedna piła do wycinania i jedna zagęszczarka.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert:
1) dla oferty częściowej nr 1: 11 500,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych 00/100), 2) dla oferty częściowej nr 2: 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100).2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego – oznacza to, że w terminie składania ofert wniesione wadium musi
znaleźć się na rachunku Zamawiającego; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299, z 2022 r. poz. 807, 1079). 3. Wadium
musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Legionowie nr 92 8013 0006 2001 0000 2424
0008. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art.
98 ust. 2 pkt 3, zostanie odrzucona.
6. Wadium wnoszone w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w postaci elektronicznej. 7. Z treści gwarancji
(poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi
być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w
sposób umożliwiający jego identyfikację (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe,
na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Prawa Zamówień publicznych. Gwarancja musi umożliwić skuteczne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego w razie spełnienia przesłanek zatrzymania
wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty; 2) przepisy dotyczące
Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) w przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale XV ust. 1 SWZ, składa wraz z ofertą każdy z
Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 4) warunek dotyczącyuprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada wymagane uprawnienia i zrealizuje roboty
budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane; 5) w odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają robotybudowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane; 6) w przypadku, o którym mowa w ust. 4 (uprawnienia
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej) i ust. 5 (warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

4. Zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje następujące okoliczności zmiany zawartej umowy, tj. w przypadku:
1) konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne za wystąpienie których nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi,
2) konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku gdy:
a) zostały przekroczone terminy określone w Kpa dla procedur administracyjnych i innych terminów formalno-prawnych urzędowych mających wpływ na czas realizacji zamówienia,
b) Zamawiający nie dopełnił obowiązków:
- wprowadzenia Wykonawcy na budowę oraz przekazanie placu budowy (pasa drogowego),
- zapewnienia koordynatora w zakresie realizacji przez Wykonawcę obowiązków umowy,
c) wystąpiły roboty dodatkowe, definiowane jako roboty nieobjęte zakresem przedmiotu umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeśli wykonanie robót zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania robót zamówienia dodatkowego, a które mają wpływ na termin realizacji zamówienia podstawowego,
d) nastąpiło wstrzymanie lub zawieszenie robót z winy Zamawiającego,
e) wystąpiły wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające prawidłowe prowadzenie robót zgodnie z przyjętą technologią, wiedzą i sztuką budowlaną oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót,
f) wystąpiły inne nieprzewidywalne i niezawinione przez Wykonawcę okoliczności, uniemożliwiające zakończenie wykonania przedmiotu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-legionowski/proceedings w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania, pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-06 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy również z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na
podstawie ustawy Pzp - na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z
2022 r. poz. 835):
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; 2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego
beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; 3) Wykonawcę oraz uczestnika
konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.