eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Halinów › Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów Budowa kanalizacji w ul. Granicznej, ul. Zielonej i przyległych w m. HalinówOgłoszenie z dnia 2023-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów Budowa kanalizacji w ul. Granicznej, ul. Zielonej i przyległych w m. Halinów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Halinów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269172

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Spółdzielcza

1.5.2.) Miejscowość: Halinów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-074

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: halinow@halinow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.halinow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów Budowa kanalizacji w ul. Granicznej, ul. Zielonej i przyległych w m. Halinów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6fbec011-6fbc-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00046917

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003047/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów Budowa kanalizacji w ul. Granicznej, ul. Zielonej i przyległych w m. Halinów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu , Działanie 2.3.Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468600/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.JRP.271.39.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej D0,20m z odgałęzieniami sieci D0,16m.
Zakres zadania obejmuje:
Kanały sanitarne D0,20m PVC, wraz ze studniami;
Odgałęzienia sieci od głównego kanału do granic posesji D0,16m PVC;
na podstawie dokumentacji projektowej załączonej do SWZ.
roboty towarzyszące:
• odtworzenie nawierzchni i poboczy ulic w pasie robót – drogi gminne o nawierzchni z tłucznia;
• zabezpieczenie istniejących przewodów gazu, wody, kabli energetycznych i telefonicznych, (rury osłonowe dwudzielne) i pozostałego uzbrojenia podziemnego, kolidującego z projektowanym kanałem.
na podstawie dokumentacji projektowej załączonej do SWZ.

Realizacja inwestycji nastąpi na podstawie załączonej Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiarów Robót – przedmiary pomocnicze.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 11

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 746856 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1429872,21 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 792545,63 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8220010022

7.3.3) Ulica: Kolejowa 28

7.3.4) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

7.3.5) Kod pocztowy: 05-300

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 792545,63 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.