eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Dostawa oprogramowania do przetwarzania zdjęć satelitarnych i analizy SAR na potrzeby WILiŚ w ramach projektu POWER 3.5Ogłoszenie z dnia 2021-05-06


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00046901 z dnia 2021-05-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa oprogramowania do przetwarzania zdjęć satelitarnych i analizy SAR na potrzeby WILiŚ w ramach projektu POWER 3.5

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Gdańska

1.3.) Oddział zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gabriela Narutowicza 11/ 12

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-233

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 347 24 86

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szp@wilis.pg.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pg.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oprogramowania do przetwarzania zdjęć satelitarnych i analizy SAR na potrzeby WILiŚ w ramach projektu POWER 3.5

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-57accab4-a8de-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00046901

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” WND- POWR.03.05.00-00-Z044/17

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu oraz poczty elektronicznej. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia lub znakiem postępowania lub ID postępowania. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdz. XVI SWZ. Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Niezbędne wymag. sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl: 1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2)komputer klasy PC lub MAC o następującej konfig.: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3)zainstal. dowolna przeglądarka internetowa, Uwaga! od 17 sierpnia 2021,ze względu na zakończenie wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft, stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie będzie dopuszczalne 4)włączona obsługa JavaScript, 5)zainstal. progr. Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6)Platforma działa według standardu przyjętego w komunik.sieciowej - kodowanie UTF8, 7)Oznacz. czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 2. Komunikacja między Zam.a Wykonawcami, w szczeg. składanie oświad., wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie inf. odbywa się elektr. za pośrednictwem Platformy i form. „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” znajdującego się na stronie danego postęp.3.Za datę przekazania (wpływu) oświad., wniosków, zawiadomień oraz inf. przyjmuje się datę ich przesłania za pośr. Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po którym pojawi się komunikat, że wiad. została wysłana do Zamaw. 4.Zaleca się, aby komunikacja Zamaw. z Wykonawc. odbywała się tylko na Platformie za pośred. form.„Wyślij wiadomość”. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku braku działania Platformy, Strony mogą komunik. się ze sobą za pomocą poczty elektronicznej. E-mail do komunikacji: szp@wilis.pg.gda.pl. 5.Jeżeli Zamaw. lub Wykon. komunikują się za pomocą poczty elektr, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzym. wiadom. W przypadku braku potwierdzenia przez Wykon. otrzymania wiad. Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamaw. na adres e-mail podany przez Wykonawcę, dla którego Zamaw. posiada pozytywny raport transmisji, zostało mu doręczone w sposób umożliw. zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, niezależnie od ewentualnego potw. faktu jego otrzymania. Zamaw. nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń inform. Wykonawcy. 6.Zamawiający będzie przekaz. Wykonawcom inf. w formie elektr. za pośr. Platformy. Inform. dot. odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamaw. będzie zamieszczał na Platformie w sekcji “Komunikaty”. Koresp, której zgodnie z obowiąz. przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektr. za pośr. Platformy do konkretnego Wykonawcy. 7.Udział w przedm. postęp. wymaga wyposażenia osób składających w imieniu Wykonawcy ofertę oraz wymagane dokum. i oświad. w: kwalifikowany podpis elektr. lub podpis zaufany lub podpis osobisty, a także odpowiedniego przeszkolenia tych osób w celu zapewnienia sprawnego składania dokum. i oświadcz. w toku postęp. o udzielenie zamów. publicz. 8.Wykonawca, przystępując do niniejszego postęp. : a)musi posiadać konto na platformie zakupowej b)akceptuje warunki korzyst. z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszcz. na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,c)zapoznał i stosuje się do Instrukcji skład. ofert/wniosków dostępnej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: a)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w 80-233 Gdańsk przy ul. G. Narutowicza 11/12; b)inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel. +48 58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl; c)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 10/WILiŚ/2021, CRZP 50/002/D/21 na dostawę oprogramowania do przetwarzania zdjęć satelitarnych i analizy SAR na potrzeby WILiŚ w ramach projektu POWER 3. 5, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji; d)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust.1 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; e)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli okres trwałości projektu na rzecz którego dokonywany jest zakup będzie dłuższy, to co najmniej do końca okresu trwałości tego projektu f)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;h) posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;i) nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Dodatkowo, stosownie do art. 19 ust.4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 oraz art.75 ustawy Pzp1)w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia); 2) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 10/WILiŚ/2021, CRZP 50/002/D/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 64698,04 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji specjalistycznego oprogramowania do przetwarzania zdjęć satelitarnych i analizy SAR na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej w ramach projektu POWER 3.5. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ. 3. Szczegółowy zakres ilościowy przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku 2 do SWZ. 4.Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich 5.Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. 6. Wymagany przez Zamawiającego termin dostawy przedmiotu zamówienia: do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Termin dostawy liczony jest od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48328000-3 - Pakiety oprogramowania do przetwarzania obrazów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: Cena oferty 60%, termin dostawy 40%. Kryteria oceny ofert szczegółowo wskazano w rozdz. XXIV SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1)W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.2)Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 2, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.3)Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 2, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Szczegółowe wymagania dotyczące pełnomocnictwa Zamawiający określił w rozdz. XIX ust. 1 pkt 17 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1)Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie musi być załączone do oferty wspólnej Wykonawców. Informacje dotyczące prawidłowej formy pełnomocnictwa Zamawiający zamieścił w rozdz. XIX ust. 1 pkt.17 niniejszego rozdziału.Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument)b) oddzielnie przez każdego z Wykonawców (tyle dokumentów ilu Wykonawców). W treści pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich pełnomocnika. 4)W ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 5)W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, każdy z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania i odrębnie musi wykazać to w postępowaniu, analogicznie jak Wykonawca składający ofertę samodzielnie. 6)Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu i składa oświadczenie, o którym mowa w rozdz. XII ust.3 pkt 1. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.7) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. Wspólnicy spółki cywilnej ubiegający się o zamówienie muszą wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania. 8)W przypadku podpisania oferty przez wszystkich wspólników spółki cywilnej art. 58 ust 2 ustawy Pzp nie będzie miał zastosowania. 9)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie i wykonanie umowy.10)Sposób składania dokumentów w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:a) Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.b) Dokumenty własne składa każdy z Wykonawców, składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmyc) Dokumenty wspólne np. formularz oferty, formularz rzeczowo-cenowy itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.d) w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie, w poniższych przypadkach:a) w przypadku, gdy po zawarciu umowy oprogramowanie będące przedmiotem niniejszej umowy zostanie wycofane z produkcji i sprzedaży oraz po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia producenta o zaistnieniu takiej okoliczności i zastąpione będzie innym, uzgodnionym z Zamawiającym, o parametrach nie gorszych i cenie nie wyższej niż pierwotnie zaoferowanyObowiązek pisemnego poinformowania Zamawiającego o konieczności zamiany oprogramowania będącego przedmiotem niniejszej umowy i uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na proponowaną zmianę spoczywa na Wykonawcy.b) zmiany terminu wykonania umowy spowodowanej działaniem siły wyższej, o której mowa w § 5. W wyżej wymienionych okolicznościach Strony ustalą nowy termin umowny, z tym że zakres zmiany terminu musi być proporcjonalny do przyczyny jaka ją spowodowała.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-14 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-14 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający nie przewiduje możliwości ani nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.
2021-05-06 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.