eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kiszkowo › Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kiszkowo w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2024 r.Ogłoszenie z dnia 2023-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kiszkowo w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KISZKOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631259502

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 2

1.5.2.) Miejscowość: Kiszkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-280

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@kiszkowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kiszkowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kiszkowo w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-576bcf32-9897-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00046774

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025435/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kiszkowo w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2024 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-576bcf32-9897-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z postępowaniem będą zamieszczane na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. Platformie e-Zamówienia - https://ezamowienia.gov.pl/pl/ oraz na stronie internetowej Zamawiającego: https://kiszkowo.pl/ i https://kiszkowo.bip.net.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ESP ePUAP: http://epuap.gov.pl
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-576bcf32-9897-11ed-b4ea-f64d350121d2
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania przez Wykonawców dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres: ug@kiszkowo.pl (z wyłączeniem składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
7. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
10. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
11. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę e-Zamówienia.
14. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2452) w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
15. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. (t.j.Dz.U.2017.2247) w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Pozostałe informacje, oświadczenia lub dokumenty sporządza się w postaci elektronicznej w formatach danych określonych w przepisach ww. rozporządzenia lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Przedmiot zamówienia obejmuje
a) świadczenie usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kiszkowo, zgodne z zapisami:
- Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 poz. 1454 ze zm.)
- Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXI/811/17 z dnia 29.05.2017 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym zmienionego uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXV/868/17 z dnia 25.09.2017 roku w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXI/811/17 z dnia 29.05.2017 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym,
- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779, 784 ze zm.),
- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19 ze zm.).
- Uchwały Nr XXI/153/12 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. zm. Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/197/13 z 27 marca 2013 r., zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/188/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
- Uchwały Rady Gminy Kiszkowo w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kiszkowo Nr XXV/201/13 z 30 kwietnia 2013 r., zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/187/17 z 31 sierpnia 2017 r.
b) zaopatrzenie właścicieli nieruchomości w pojemniki i kontenery na odpady zmieszane oraz kontenery na odpady zbierane selektywnie,
c) dostawę kompletów pojemników (tzw. dzwonów) na zbiórkę frakcji papieru, szkła oraz metali, tworzyw sztucznych i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, na terenie Gminy Kiszkowo, w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego określonych w tab. nr 3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za odbiór odpadów z tych lokalizacji, gdzie znajdują się dzwony, monitorowanie stanu napełnienia pojemników i ich opróżnianie z częstotliwością gwarantującą niezaleganie odpadów przy pojemnikach,

4.2.6.) Główny kod CPV: 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90513200-8 - Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3. Opis warunków udziału w postępowaniu:
a) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
b) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia, tj.
- aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójt Gminy Kiszkowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kiszkowo zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017 r. poz. 1289 ze zm.),
- posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów zgodnie z ustawą z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach z zakresu objętym przedmiotem zamówienia,
- wykonawca posiada wpis do rejestru podmiotów zbierających sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez głównego inspektora ochrony środowiska wymagany ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym lub legitymuje się umową zawartą z podmiotem na odbiór tych odpadów a posiadającym aktualny wpis do tego rejestru obowiązującą przez cały okres realizowania zamówienia.
c) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa;
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych).
c) Zdolność techniczna lub zawodowa.
Warunek uważa się za spełniony jeżeli wykonawca:
1) dysponuje i skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia:
- co najmniej 4 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
- co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
- co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej, który spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
Ocenę spełniania warunków dokona Zamawiający na podstawie złożonego oświadczenia - Wykazu wyposażenia, urządzeń na zasadzie spełnia/nie spełnia
2) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zadanie polegające na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych, przez okres co najmniej 18 miesięcy, o łącznej wartości tych usług brutto nie mniejszej niż 300.000,00 zł
Ocena na podstawie złożonych oświadczeń i złożonych na wezwanie dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia). Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie dokumentu, o którym mowa w Części II Rozdziale III, tj. załącznik nr 6 i 7 .

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, – załącznik nr 4 do SWZ
b) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójt Gminy Kiszkowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kiszkowo zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017 r. poz. 1289 ze zm.),
c) aktualne zezwolenie na transport odpadów zgodnie z ustawą z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach z zakresu objętym przedmiotem zamówienia,
d) wpis do rejestru podmiotów zbierających sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez głównego inspektora ochrony środowiska wymagany ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym lub legitymuje się umową zawartą z podmiotem na odbiór tych odpadów a posiadającym aktualny wpis do tego rejestru obowiązujący przez cały okres realizowania zamówienia.
e) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
f) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
g) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
h) wykaz usług - załącznik nr 7 do SWZ,
i) Wykaz narzędzi, wyposażenia - załącznik nr 6 do SWZ
j) dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. 06.02.2023 r. do godz. 09:00 pod rygorem odrzucenia oferty. Przez wniesienie na rachunek bankowy zamawiającego rozumie się uznanie kwoty wadium przez rachunek zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku z poniższych form:
3.1 Pieniądzu - wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty.
3.2 Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
3.3 Gwarancjach bankowych.
3.4 Gwarancjach ubezpieczeniowych.
3.5 Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy Gniezno O/Kiszkowo Nr 48 9065 0006 0050 0500 0273 0025 z dopiskiem: Wadium:
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kiszkowo w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2024 r.
4 Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza Zamawiający uznaje dzień i godzinę zaksięgowania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego.
5 W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania oferta lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, Zmawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Informacje dotyczące zakresu, rodzaju zmiany oraz warunków ich wprowadzenia zostały określone w § 12 umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 3. Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.