eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PAWILONU A ORAZ CZĘŚCI INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ JEDNOSTKI W CELU UTWORZENIA PRACOWNI RTG W AŚ W KIELCACH oraz ZAKUP, MONTAŻ I URUCHOMIENIE NOWEGO APARATU RTG W AŚ W KIELCACHOgłoszenie z dnia 2021-05-05


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00046676 z dnia 2021-05-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PAWILONU A ORAZ CZĘŚCI INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ JEDNOSTKI W CELU UTWORZENIA PRACOWNI RTG W AŚ W KIELCACH oraz ZAKUP, MONTAŻ I URUCHOMIENIE NOWEGO APARATU RTG W AŚ W KIELCACH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Areszt Śledczy w Kielcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000319902

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zagnańska 155

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-563

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 413314091

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: as_kielce@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zp.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PAWILONU A ORAZ CZĘŚCI INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ JEDNOSTKI W CELU UTWORZENIA PRACOWNI RTG W AŚ W KIELCACH oraz ZAKUP, MONTAŻ I URUCHOMIENIE NOWEGO APARATU RTG W AŚ W KIELCACH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e40fd2e0-ad90-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00046676

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00017085/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PAWILONU A ORAZ CZĘŚCI INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ JEDNOSTKI

1.2.29 ZAKUP, MONTAŻ I URUCHOMIENIE NOWEGO APARATU RTG W ARESZCIE ŚLEDCZYM W KIELCACH

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Tak

2.12.) Rodzaj wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia:

art. 94 ust. 1 pkt 5) ustawy

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zp.sw.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca składa ofertę , pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej, tj. https://miniportal.uzp.gov.plSposób złożenia oferty zostałopisany w „Instrukcji użytkownika systemu miniportal.uzp.gov.pl”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:- administratorem Pani/Pana danych osobowych jestAreszt Śledczy z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 155, 25-563 Kielce;- inspektorem ochrony danych osobowych w Areszcie Śledczym w Kielcach jest mjr Piotr Feigel, e-mail: piotr.feigel@sw.gov.pl, tel. 041 369 07 06- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zadanie: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PAWILONU A ORAZ CZĘŚCI INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ JEDNOSTKI W CELU UTWORZENIA PRACOWNI RTG W ARESZCIE ŚLEDCZYM W KIELCACH oraz ZAKUP, MONTAŻ I URUCHOMIENIE NOWEGO APARATU RTG W ARESZCIE ŚLEDCZYM W KIELCACH, nr sprawy: DKW.2232.3.2021;- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 569 ust. 1ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;-obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;- posiada Pani/Pan:• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, októrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczącychnarusza przepisy RODO;- nie przysługuje Pani/Panu:• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa wart. 20 RODO;• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzaniadanych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKW.2232.3.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przebudowa pomieszczeń pawilonu A oraz części infrastruktury energetycznej jednostki w celu utworzenia pracowni RTG w Areszcie Śledczym w Kielcach.Realizacja zadania polega na: - przebudowie rozdzielni głównej niskiego napięcia (nn) jednostki AŚ w Kielcach,- wykonaniu nowego przyłączenia energetycznego od wymienionej rozdzielni nn do pawilonu B (odcinek ok. 115 mb. kabla),- wykonaniu opracowania projektowego wraz z uzgodnieniami na przebudowę i adaptację pomieszczeń w pawilonie A w celu utworzenia pracowni RTG, oraz uzyskanie od właściwego terenowo państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego zezwolenia na uruchomienie i stosowanie nowego aparatu RTG w diagnostyce medycznej w Areszcie Śledczym w Kielcach,- przebudowie i adaptacji pomieszczeń znajdujących się w pawilonie A na potrzeby utworzenia w nich pracowni RTG oraz uruchomieniu i stosowaniu w nich nowego aparatu RTG.2. Zakup, montaż i uruchomienie nowego, cyfrowego aparatu RTG.Warunki wykonania zamówienia zostały szczegółowo określone w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) załączonym do specyfikacji warunków zamówienia.Zamawiający zawrze umowę ryczałtową celem realizacji całego zakresu robot budowlanych.Na podstawie art. 102 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający będzie żądał wykonania robót na poziomie jakości minimum dobrym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33111000-1 - Aparatura rentgenowska

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

51411000-6 - Usługi instalowania sprzętu obrazującego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty złożone przez wykonawców będą badane według następujących kryteriów:1 cena – 60%2 jakość, określona parametrami zawartymi w Załączniku nr 1 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania: „Przebudowa pomieszczeń pawilonu A oraz części infrastruktury energetycznej jednostki w celu utworzenia pracowni RTG w Areszcie Śledczym w Kielcach”, podlegającymi punktacji – 40%Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy spełniającemu warunki udziału w postępowaniu, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o powyższe kryteria (uzyskała najwyższą, łączną liczbę punktów), stosowniedo wzorów:Cena – sposób liczenia punktacji w kryterium: cena najniższa / cena oferty badanej * 60% * 100 = liczba punktów w kryterium.Jakość – sposób liczenia punktacji w kryterium: ilość przyznanych punktów badanej ofercie / najwyższa ilość przyznanych punktów * 40% * 100 = liczba punktów w kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:1 Spełniają warunki określone w art. 94 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP,2 Nie podlegają wykluczeniu,3 W okresie ostatnich 3 lat wykonali lub wykonują co najmniej jedną robotę ogólnobudowlaną na kwotę 380.000,00 zł. brutto, oraz co najmniej jedną dostawę na kwotę 310.000,00 zł. brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania, W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona powinien złożyć na wezwanie zamawiającego niżej wymienione dokumenty:1 Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.2 Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.3 Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.4 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona powinien złożyć na wezwanie zamawiającego niżej wymienione dokumenty:1 wykaz wykonanych robót budowlanych oraz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane i dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane i dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.W przypadku polegania Wykonawcy na potencjale podwykonawców, Wykonawca dostarczy na wezwanie Zamawiającego dokumenty, o których mowa powyżej, wskazujące na wykonanie robót budowlanych i/lub dostaw zrealizowanych przez podwykonawców.2 Oświadczenie potwierdzające prowadzenie przez wykonawcę lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie, działalności, której głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

- Certyfikat CE potwierdzający, że Wszystkie elementy aparatu RTG objęte są jednym certyfikatem.- Certyfikat potwierdzający, że aparat RTG posiada wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w Polsce.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Jako potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia dla oferowanego przez Wykonawcę produktu (aparatu RTG), Zamawiający wymaga dostarczenia wraz ofertą niezbędnych certyfikatów, oświadczeń, DTR lub innych dokumentów wystawionych przez producenta systemu lub jego elementów składowych, zawierających informacje potwierdzające spełnienie parametrów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 13.300 zł.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-20 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-20 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
2021-05-05 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.