eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów realizujacych proj. w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, realizacja webinariów, tutorialiOgłoszenie z dnia 2021-05-05


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00046666 z dnia 2021-05-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów realizujacych proj. w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, realizacja webinariów, tutoriali

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Kujawsko-Pomorskie

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871121290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Teatralny 2

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów realizujacych proj. w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, realizacja webinariów, tutoriali

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-563e86bb-ad96-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00046666

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001584/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.43 Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów realizujących RPO Woj. Kuj-Pom na lata 2014-2020 i realizacja webinariów, tutoriali RPO WK-P

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejskiego Funduszu Społecznego

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacjielektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowejpodadresemhttps://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie zwanej dalej Platformą.2. Wpostępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, wszczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa sięelektronicznie za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość" dostępnegonastronie:https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie.3. We wszelkiej korespondencjizwiązanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się nazwą i numerempostępowania określonym przez Zamawiającego na pierwszej stronie SWZ.4. W sytuacjachawaryjnychnp. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lubawariiniedziałania:https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie Zamawiający może równieżkomunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adreszamowienia@kujawskopomorskie.pl . 5. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony wzakresie formalnym imerytorycznym jest Pan Olgierd Sobkowiak, tel. +48 56-62-18-281.6.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwemplatformazakupowa.pl. Informacjedotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmianyterminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji“Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie zobowiązującymi przepisami adresatem jest konkretnywykonawca, będzie przekazywana wformie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl dokonkretnego wykonawcy. 7. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego,gdyż system powiadomieńmoże ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.8.Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a)akceptuje warunki korzystania zplatformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym nastronie internetowej pod linkiemw zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, b) zapoznał istosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiemhttps://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności zazłożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcjąkorzystania zplatformazakupowa.pl, w szczególnościza sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np.złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przezZamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniuponieważ nie został spełnionyobowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że: administratoremPani/Panadanych osobowych jest Województwo Kujawsko-Pomorskie - Urząd MarszałkowskiWojewództwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pl. Teatralny 2; inspektorem ochrony danychosobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu; jest panAndrzejNarolewski, adres poczty elektronicznej: iod@kujawskopomorskie.pl; Pani/Pana dane osoboweprzetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowympostępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; odbiorcami przekazanych przez Wykonawcędanych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępnionadokumentacjapostępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniemograniczenia zasady jawności; dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeliokresobowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okresprzechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy; Wykonawca jest zobowiązany, wzwiązku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązkówformalno-prawnychwymaganych przez rozporządzenie 2016/679 i związanych z udziałem wprzedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:1) obowiązekinformacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, którychdane osobowedotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazałZamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego,2) obowiązekinformacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których daneWykonawca pozyskał wsposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wtreści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego. Zamawiający informuje, że;1)udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679 (dane osobowedotyczące wyrokówskazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środkówochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;2)udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danychosobowych, z wyjątkiem tych, októrych mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (tj. danychosobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijnelub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danychgenetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lubdanych dotyczącychzdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w tokupostępowania o udzielenie zamówienia;3) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowesą przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3rozporządzenia 2016/679 (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratorapotwierdzenia, czy przetwarzanesą dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do byciapoinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 rozporządzenia2016/679, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacjimiędzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danychosobowych podlegającychprzetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej zżądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub datyzakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;4) skorzystanie przez osobę, której daneosobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679(uprawnienie do sprostowania lub uzupełnieniadanych osobowych), nie może naruszać integralnościprotokołu postępowania oraz jego załączników. Więcej informacji w Dziale XXIV. OCHRONA DANYCHOSOBOWYCH SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.272.14.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz realizacja webinariów oraz tutoriali na potrzeby promocji RPO WK-P, zgodnie z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ oraz z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79342200-5 - Usługi w zakresie promocji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i ustawy Pzp tj kompleksowa organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe oraz w szczególności, gdy wykonawca zrealizuje zamówienie podstawowe w terminie i z najwyższą starannością. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczbypunktów przyznanych przez komisję przetargową w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktacjędo 100 (100 % = 100 pkt):Punkty za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowićkońcową ocenę oferty. Maksymalnie wykonawca może zdobyć 100 pkt.Realizacja zamówieniazostanie powierzona wykonawcy, który uzyskał najwyższą liczbę punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie trenera

4.3.6.) Waga: 60,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału wpostępowaniu:1.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.1.2 Uprawnień do prowadzenia określonejdziałalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.1.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że1.4.1 w okresie ostatnich trzech lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: a) 2 usługi szkoleniowe polegające na kompleksowym przeprowadzeniu szkoleń wraz z pełnym wyżywieniem o wartości min. 150 000 zł brutto każda, gdzie w ramach każdej z usług łączna liczba przeszkolonych osób była nie mniejsza niż 850,b) 2 usługi szkoleniowe w ramach których przeprowadził rekrutację min. 750 osób,c) 2 usługi szkoleniowe z zakresu funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020 dla min. 300 osób.wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.1.4.2 dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj:1. Trenerami posiadającymi doświadczenie w poniższej tematyce:a) 1 trenerem z zakresu „Kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020”,b) 1 trenerem z zakresu „Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020”,c) 1 trenerem z zakresu „Ewaluacja projektu w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020”,d) 1 trenerem z zakresu „Realizacja oraz rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020”,e) 1 trenerem z zakresu „Dokumentacja oraz archiwizacja dokumentów w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020”,f) 1 trenerem z zakresu „Wskaźniki oraz ich monitorowanie w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020”,g) 1 trenerem z zakresu „Trwałość projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020”,z których każdy posiada:1. wykształcenie wyższe,2. co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe,3. doświadczenie w zakresie przeprowadzenia co najmniej 6 szkoleń/warsztatów (potwierdzone stosownymi dokumentami) z danej tematyki w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.Ekspertami1. Co najmniej: 1 ekspertem posiadającym:1) wykształcenie wyższe,2) co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe,3) doświadczenie w zakresie przeprowadzenie co najmniej 6 szkoleń/warsztatów (potwierdzone stosownymi dokumentami) z tematyki „Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020” w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.Zamawiający dopuszcza, aby ekspertem do przeprowadzenia webinarium i trenerem wskazanym do przeprowadzenia szkoleń (z obszaru „Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020”) – była ta sama osoba.2. Dysponuje, co najmniej 1 ekspertem posiadającym:1) wykształcenie wyższe,2) co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe,3) doświadczenie w zakresie przeprowadzenie co najmniej 6 szkoleń/warsztatów (potwierdzone stosownymi dokumentami) z tematyki „Trwałość projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020” w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.Zamawiający dopuszcza, aby ekspertem do przeprowadzenia webinarium i trenerem wskazanym do przeprowadzenia szkoleń (z obszaru „Trwałość projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020”) – była ta sama osoba.3. Dysponuje, co najmniej 1 ekspertem posiadającym:1) wykształcenie wyższe,2) co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe,3) doświadczenie w zakresie przeprowadzenie co najmniej 6 szkoleń/warsztatów (potwierdzone stosownymi dokumentami) z tematyki „Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020” w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.Zamawiający dopuszcza, aby ekspertem do przeprowadzenia webinarium i trenerem wskazanym do przeprowadzenia szkoleń (z obszaru „Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020”) – była ta sama osoba.4. Dysponuje, co najmniej 1 ekspertem posiadającym:1) wykształcenie wyższe,2) co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe,3) doświadczenie w zakresie przeprowadzenie co najmniej 6 szkoleń/warsztatów (potwierdzone stosownymi dokumentami) z tematyki „Promocja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020 z wykorzystaniem social mediów” w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tejsamej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji ikonsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie oprzynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymiprzygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniuniezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do Swz).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeńpowtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, datwykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywaneoraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub sąwykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumentysporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadkuświadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczynniezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; wprzypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź innedokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3miesięcy (załącznik nr 5 do Swz);2 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacjizamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lubkierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, atakże zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymiosobami (załącznik nr 6 do Swz).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Załącznik nr 10 - wykaz: „Informacje do oceny oferty – kryterium – doświadcze-nie”

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.2 Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do Swz;2.2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału aktualne na dzień składania ofert stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (załączniki nr 1A i 1 B do Swz);2.3 W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo;2.4 Oświadczenie dotyczące podwykonawstwa (załącznik nr 4 do Swz);2.5 Oświadczenie dot. zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeżeli dotyczy (załącznik nr8 do Swz);2.6 oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – jeżeli dotyczy (załączniki nr 1A i 1 B do Swz);2.7 oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (o którym mowa w dziale V pkt 5 Swz) – jeżeli dotyczy;2.8 załącznik nr 10 - wykaz: „Informacje do oceny oferty – kryterium doświadczenie”

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:5.850,00 zł. (słownie: pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100),przed upływem terminu składania ofert.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:2.1 pieniądzu,2.2 gwarancjach bankowych,2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Bank PKO BP S.A., II Regionalne Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy konto nr 64 1020 5011 0000 9802 0119 5734. z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr WZP.272. … . ….”Nie dopuszcza się wpłacania wadium w kasie zamawiającego!4. W przypadku wnoszenia wadium w innych niż „pieniądz” formach, wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w postaci elektronicznej,5. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą Pzp.6. Wadium wniesione w formie gwarancji/poręczenia powinno zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona.8. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadku wystąpienia ustawowych podstaw do jego zatrzymania, określonych w art. 98 ust 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich wpostępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (liderkonsorcjum). 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, składa się, pod rygorem nieważności,w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lubpodpisem osobistym osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców. Szczegółoweinformacje zawiera rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawiesposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentówelektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzieleniezamówienia publicznego lub konkursie. 3. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinnoono zawierać w szczególności wskazanie:1) postępowania o udzielenie zamówieniepublicznego, którego dotyczy;2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie oudzielenie zamówienia;3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.4. Wprzypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia oniepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału, o którym mowa w Dziale VI pkt 1SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia tepotwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu wzakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne postanowienia umowy zawiera projekt umowy, stanowiący załącznik nr 7.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie uregulowanym w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b, c, pkt 3 i 4, ust. 2 ustawy Pzp.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:3.1 zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, która dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 pkt 2, wykonawca jest wówczas obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,3.2 składu osób, wskazanych w wykazie osób (Załącznik nr 6), jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, pod warunkiem że nowe osoby wchodzące w skład Zespołu, spełniać będą warunki określone w dziale V pkt 1 ppkt 1.4.2,3.3 terminów realizacji przedmiotu zamówienia jedynie jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty takich jak w szczególności:3.3.1 zmiana przepisów prawa mająca wpływ na zakres lub sposób realizacji przedmiotu zamówienia,3.3.2 wystąpienie siły wyższej, której działanie uniemożliwiło terminową realizację przedmiotu zamówienia, działanie siły wyższej rozumiane jest jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, strajki, z wyjątkiem strajku u Wykonawcy, działania wojenne, epidemie.3.3.3 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z przerw w realizacji przedmiotu zamówienia, powstałych z przyczyn wyłącznie zależnych od Zamawiającego. W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o ww. okoliczności,3.3.4 przedłużającej się niezależnej od Wykonawcy procedury udzielenia niniejszego zamówienia np. w związku z ewentualnym odwołaniem,3.3.5 opóźnień związanych z wewnętrznym obiegiem dokumentów u Zamawiającego, niezależnych od Wykonawcy;4. Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia brutto, jeśli wynikać to będzie ze zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmienne.5. Inne zmiany w zakresie przewidzianym we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-13 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-11

2021-05-05 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.