eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Remont mieszkań III/2021Ogłoszenie z dnia 2021-05-05

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00046647 z dnia 2021-05-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont mieszkań III/2021

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 241031620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Michała Grażyńskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-126

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324163160

1.5.8.) Numer faksu: 324163155

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kzgm.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzgm.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

jednostka organizacyjna administracji samorządowej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont mieszkań III/2021

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9418b60b-aca9-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00046647

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002618/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.20 Remonty lokali mieszkalnych i użytkowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przyużyciu środków komunikacji elektronicznej. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytaniapreferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia,wnioski,zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem Platformy i formularza„Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków,zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzezkliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość zostaławysłana dozamawiającego. 2.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje zapośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmianyterminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji“Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretnywykonawca, będzieprzekazywana za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.3.Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl zostaływskazane w rozdziale XII SWZ. 4. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź ounieważnieniu postępowaniaZamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonegopostępowania, tj. na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie nie wiąże się z powierzeniem przetwarzania danych osobowych.2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i2rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO” Zamawiającyinformuje, że: 1.administratoremPani/Pana danych osobowych jest Komunalny Zakład GospodarkiMieszkaniowej w Katowicach, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, Telefon: 32 258 20 21 do 25 lub32/416 32 91, Fax:32/258 20 25; 2.z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można sięskontaktować pod nr tel.: 032416 32 85, e‑mail:iod@kzgm.katowice.pl lub pisemnie na adresZamawiającego. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODOw celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego; 4. odbiorcamiPani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacjapostępowania w oparciu o art. 18oraz art. 74 ust. 1 ustawy; 5. Pani/Pana dane osobowe będąprzechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawierozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowychwykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególnestanowią inaczej; 6.obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Panadotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem wpostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danychwynikają z ustawy;7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane wsposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan: • na podstawie art. 15RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; • na podstawie art. 16 RODOprawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; • na podstawie art. 18 RODO prawo żądaniaod administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, októrych mowa w art. 18 ust. 2RODO**; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu OchronyDanych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczącychnarusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODOprawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa wart.20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danychosobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. cRODO. *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianąwyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy wzakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jegozałączników.**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniudo przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celuochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznegoUnii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NZ.231.013.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 1 – ul. Wiosny Ludów 31/51, ul. Szabelniana 6/10, ul. Lwowska 5/11 obejmuje remont/naprawę/wymianę instalacji elektrycznej, gazowej i wod-kan z wymianą osprzętu, naprawę/regulację/wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, naprawę/wymianę podłóg, przebudowę trzonu kuchennego, malowanie ścian i sufitów; Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym min.wymagany okres gwarancji, wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę znajdują się wRozdziale III SWZ oraz w dokumentach zamówienia stanowiących załączniki do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 52910,31 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45211341-1 - Roboty budowlane w zakresie mieszkań

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza oferta według kryteriów określonych w SWZ (Rozdział XVIII "Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert")

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 98,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 2,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Najkorzystniejsza oferta według kryteriów określonych w SWZ (Rozdział XVIII "Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert")

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 2 – ul. Powstańców 36/11, ul. Andrzeja 12/6 obejmuje remont/naprawę/wymianę instalacji elektrycznej, gazowej i wod-kan z wymianą osprzętu, naprawę/regulację/wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, naprawę/wymianę podłóg, malowanie ścian i sufitów; Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym min.wymagany okres gwarancji, wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę znajdują się wRozdziale III SWZ oraz w dokumentach zamówienia stanowiących załączniki do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 71644,80 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45211341-1 - Roboty budowlane w zakresie mieszkań

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza oferta według kryteriów określonych w SWZ (Rozdział XVIII "Opis kryteriówoceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert")

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 98,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 2,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Najkorzystniejsza oferta według kryteriów określonych w SWZ (Rozdział XVIII "Opis kryteriówoceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert")

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 3 – ul. Morcinka 33/7, ul. Strzelców Bytomskich 53/27 obejmuje remont/naprawę/wymianę instalacji elektrycznej, gazowej i wod-kan z wymianą osprzętu, naprawę/regulację/wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, naprawę/wymianę podłóg, malowanie ścian i sufitów; Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym min.wymagany okres gwarancji, wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę znajdują się wRozdziale III SWZ oraz w dokumentach zamówienia stanowiących załączniki do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 86520,56 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45211341-1 - Roboty budowlane w zakresie mieszkań

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza oferta według kryteriów określonych w SWZ (Rozdział XVIII "Opis kryteriówoceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert")

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 98,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 2,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Najkorzystniejsza oferta według kryteriów określonych w SWZ (Rozdział XVIII "Opis kryteriówoceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert")

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 4 – ul. Wiosny Ludów 26A/10, ul. Wiosny Ludów 32A/22 obejmuje remont/naprawę/wymianę instalacji elektrycznej, gazowej i wod-kan z wymianą osprzętu, regulację/malowanie/wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, naprawę/wymianę podłóg, malowanie ścian i sufitów; Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym min.wymagany okres gwarancji, wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę znajdują się wRozdziale III SWZ oraz w dokumentach zamówienia stanowiących załączniki do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 56250,07 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45211341-1 - Roboty budowlane w zakresie mieszkań

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza oferta według kryteriów określonych w SWZ (Rozdział XVIII "Opis kryteriówoceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert")

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 98

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 2

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Najkorzystniejsza oferta według kryteriów określonych w SWZ (Rozdział XVIII "Opis kryteriówoceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert")

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5 – ul. Raciborska 35D/1, ul. Raciborska 35B/3 obejmuje remont/naprawę/wymianę instalacji elektrycznej, gazowej i wod-kan z wymianą osprzętu, regulację/malowanie/wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, naprawę/wymianę podłóg, malowanie ścian i sufitów. Ponadto w lokalu przy ul. Raciborskiej 35B/3 należy wykonać montaż instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłem gazowym dwufunkcyjnym. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym min.wymagany okres gwarancji, wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę znajdują się wRozdziale III SWZ oraz w dokumentach zamówienia stanowiących załączniki do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 109070,83 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45211341-1 - Roboty budowlane w zakresie mieszkań

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza oferta według kryteriów określonych w SWZ (Rozdział XVIII "Opis kryteriówoceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert")

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 98,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 2,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Najkorzystniejsza oferta według kryteriów określonych w SWZ (Rozdział XVIII "Opis kryteriówoceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert")

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 6 – ul. Skłodowskiej 14/8, ul. Francuska 80/15 obejmuje remont/naprawę/wymianę instalacji elektrycznej, gazowej i wod-kan z wymianą osprzętu, naprawę/regulację/wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, naprawę/wymianę podłóg, malowanie ścian i sufitów. Ponadto w lokalu przy ul. Skłodowskiej 14/8 należy wykonać montaż instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłem gazowym dwufunkcyjnym. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym min.wymagany okres gwarancji, wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę znajdują się wRozdziale III SWZ oraz w dokumentach zamówienia stanowiących załączniki do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 94143,35 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45211341-1 - Roboty budowlane w zakresie mieszkań

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza oferta według kryteriów określonych w SWZ (Rozdział XVIII "Opis kryteriówoceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert")

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 98,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 2,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Najkorzystniejsza oferta według kryteriów określonych w SWZ (Rozdział XVIII "Opis kryteriówoceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert")

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 7 – ul. Mieszka I 5/194, ul. Emerytalna 13A/18 obejmuje remont/naprawę/wymianę instalacji elektrycznej, gazowej i wod-kan z wymianą osprzętu, naprawę/regulację/wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, naprawę/wymianę podłóg, malowanie ścian i sufitów. Ponadto w lokalu przy ul. Emerytalnej 13A/18 należy wykonać montaż instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłem gazowym dwufunkcyjnym. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym min.wymagany okres gwarancji, wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę znajdują się wRozdziale III SWZ oraz w dokumentach zamówienia stanowiących załączniki do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 83866,98 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45211341-1 - Roboty budowlane w zakresie mieszkań

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza oferta według kryteriów określonych w SWZ (Rozdział XVIII "Opis kryteriówoceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert")

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 98

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 2

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Najkorzystniejsza oferta według kryteriów określonych w SWZ (Rozdział XVIII "Opis kryteriówoceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert")

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust.2ustawy w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca musi wykazać,że dysponuje lub będzie dysponował osobą niezbędną do wykonania niniejszego zamówieniatj.: dla każdej części: a) osobą posiadającą kwalifikacje wymagane do wykonywania pracyna stanowisku dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci, zgodnie z art. 62 ust.5ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.) dla urządzeń,instalacji oraz sieci elektrycznych - Grupy I minimum w zakresie pkt 2 oraz 10 zgodnie zrozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. wsprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmującesię eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci; b) osobą posiadającą kwalifikacje wymaganedo wykonywania pracy na stanowisku dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji orazsieci, zgodnie z art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186 zezm.)dla urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych - Grupy III minimum w zakresie pkt 4, 6 oraz10zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28kwietnia2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przezosoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci; UWAGA: Zamawiający dopuszczaaby ta sama osoba wykonywała prace na stanowisku dozoru nad eksploatacją urządzeń,instalacji oraz sieci gazowych lub elektrycznych pod warunkiem, że osoba ta będzie posiadałakwalifikacje wymagane dla obu stanowisk. Zamawiający dopuszcza, aby ta sama osobasprawowała nadzór w każdej z części zamówienia. c) osobą, pracownikiem ogólnobudowlanym,który będzie wykonywać roboty polegające na wymianie/naprawie stolarki okiennej i drzwiowejalbo montażu urządzeń sanitarnych albo wymianie/naprawie instalacji wod-kan albowymianie/naprawie podłóg albo naprawie i malowaniu ścian i sufitów. UWAGA! W przypadkuzłożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia należy dysponować dla każdej części innąosobą – pracownikiem ogólnobudowlanym. UWAGA! Osoby, które Wykonawca wykaże napotwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu muszą uczestniczyć w realizacjiprzedmiotu umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym celuWykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzieleniezamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówieniapublicznego –nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowaniaw imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicypodpiszą ofertę. 2.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotemwystępującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę. 3. Oferta musi byćpodpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występującychwspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, przedłożą wraz z ofertą: 1) stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z RozdziałemXVSWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowaniaw imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicypodpiszą ofertę. UWAGA: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo zdokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę 2)oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (Rozdział XV pkt 2 ppkt 1 SWZ) składa każdy zWykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianiewarunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się oudzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brakpodstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienianie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZpodstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż: a) Oświadczenie w zakresie braku podstawwykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia; b)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniudo danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie. 3) oświadczenie, zktórego wynika, które roboty, usługi lub dostawy wykonają poszczególni wykonawcy, w sytuacjiokreślonej w art.117 ust. 2 i 3 ustawy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, których charakter oraz warunkiwprowadzania zmian są określone w projektowanych postanowieniach umowy w szczególnościw § 17 projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami muszą zostać, zgodnie z ww. wytycznymi, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym podpisem elektronicznym.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-24 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. dotyczy sekcji 4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części: Zamawiający, na podstawie art.91 ust. 1 ustawy określa, że jeden Wykonawca może złożyć ofertę na 3 części zamówienia. II.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, wskazanymi w rozdziale XV pkt 1 i 2 SWZ, należyumieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice na stroniedotyczącej niniejszego postępowania. 2. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami muszązostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym. Wprocesie składania oferty za pośrednictwem platformy wykonawca powinien złożyć podpisbezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem Platformy. Instrukcja złożenia ofertyznajduje się w rozdziale XV SWZ.
2021-05-05 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.