eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sopot › Sukcesywne dostawy środków czystości do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie, w podziale na 16 pakietówOgłoszenie z dnia 2021-05-05


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00046508 z dnia 2021-05-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy środków czystości do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie, w podziale na 16 pakietów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192587795

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grunwaldzka 1-3

1.5.2.) Miejscowość: Sopot

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-759

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pcrsopot.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcrsopot.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka Prawa Handlowego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy środków czystości do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie, w podziale na 16 pakietów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cb07a0d3-accd-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00046508

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pcr_sopot

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pcr_sopot

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wformie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/pcr_sopot tj. oferta oraz wszelkie dokumenty elektroniczne,oświadczenia, wnioski lub elektroniczne kopie dokumentów, oświadczeń lub wniosków, o których mowaw SWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem bezpłatnej dla Wykonawców Platformy. 2Ofertę wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków w postępowaniu,należy przesłać w formie elektronicznej podpisane elektronicznym podpisem zaufanym lub postacielektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważnościpoprzez „Formularz” umieszczony na Platformie Zakupowej na stronie postępowania, gdzieWykonawca załącza ofertę wraz z załącznikami oraz ewentualnie dokumenty stanowiące tajemnicęprzedsiębiorstwa Zamawiający nie dopuszcza składania ofert z wykorzystaniem opcji „Wyślijwiadomość”. W przypadku awarii w działaniu Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/pcr_sopotZamawiający również dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej (z wyłączeniemskładania oferty, dla której jedynym dopuszczalnym sposobem złożenia jest przesłanie jej zapośrednictwem Platformy). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przesłać dokumenty naadres: przetargi@pcrsopot.pl 3 Komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami, w tym wszelkieoświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w postaci elektronicznej zapośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, przy czym dokumentyprzesłane przez Wykonawcę (w szczególności stanowiące oświadczenie woli) muszą być podpisaneelektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobęupoważnioną. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacjiprzyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślijwiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana dozamawiającego. 4 Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje droga elektroniczną zapośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmianyterminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji“Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretnywykonawca, będzie przekazywana drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy do konkretnegoOgłoszenie nr 2021/BZP 00035299/01 z dnia 2021-04-192021-04-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawywykonawcy. 5 Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiającepracę na Platformie w dokumencie SWZ 6 Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania oudzielenie zamówienia publicznego:a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.plokreślone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin"oraz uznaje go za wiążący,b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnejpod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view 7Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania,składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanychw niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dlaWykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje8 Z uwagi na ograniczenie liczby znaków szczegółowe informacje znajdują się w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: a. Administratorem danych osobowychWykonawcy, a w wypadku Wykonawców będących osobami prawnymi lub jednostkamiorganizacyjnymi - w stosunku do danych osobowych zidentyfikowanych lub możliwych dozidentyfikowania osób fizycznych ujawnionych przez Wykonawcę jest Zamawiający - PomorskieCentrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie,ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SądRejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podnumerem KRS 0000684944, nr NIP 585-14-79-028, REGON: 192587795, tel. (58) 555-75-20, tel./fax.(58) 551-14-26.b. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można sięskontaktować pod adresem e-mail: iod@pcrsopot.pl lub na wskazany powyżej adres AdministratoraDanych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych należy kontaktować się wewszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z korzystaniem przezWykonawcę lub osoby, których dane osobowe zostały ujawnione przez Wykonawcę z prawzwiązanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych. c. Dane osobowe Wykonawcy lub daneosobowe osób ujawnione przez Wykonawcę będą wykorzystywane w celu przeprowadzeniapostępowania i udzielenia zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówieńpublicznych, oraz po udzieleniu zamówienia w celu zawarcia i realizacji umowy. Podstawąprzetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 pkt b), c) i f) RODO. d. Podanie danych osobowych jestdobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego napodstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz realizacji umowy w przypadku jej zawarcia.Konsekwencją niepodania tych danych będzie niemożliwość przeprowadzenia postępowania oudzielenie zamówienia publicznego, a następnie podpisania oraz realizacji zawartej z Wykonawcąumowy i wynikających z niej obowiązków.e. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy lub danychosobowych osób ujawnionych przez Wykonawcę będą: Zamawiający, osoby lub podmioty, którymudostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy Prawo zamówieńpublicznych, podmioty uprawione do sprawdzania lub kontroli działalności Zamawiającego, w tymuczestniczące w postępowaniach przewidzianych w ramach środków ochrony prawnej opisanychustawie Prawo zamówień publicznych, a w przypadku zawarcia z Wykonawcą umowy odbiorcamidanych będą także podmioty świadczące obsługę prawną Zamawiającego, podmioty świadczące najego rzecz usługi finansowo-księgowe oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisówprawa, zwłaszcza uprawione do kontroli działalności Zamawiającego.f. Zamawiający nie ma zamiaruprzekazywać danych osobowych Wykonawcy lub danych osobowych osób ujawnionych przezOgłoszenie nr 2021/BZP 00035299/01 z dnia 2021-04-192021-04-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - DostawyWykonawcę do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacjimiędzynarodowej, chyba że takie zobowiązanie będzie wynikać z przepisów prawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): g. Dane osobowe Wykonawcy lub dane osobowe osóbujawnione przez Wykonawcę będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celuprzetwarzania w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówieńpublicznych oraz w przypadku zawarcia umowy przez okres realizacji umowy do momentu wygaśnięciaobowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w tym wygaśnięcia roszczeń ocharakterze cywilnym i podatkowym. Następnie dane osobowe zostaną zarchiwizowane zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa i przechowywane przez okres wymagany na podstawie przepisówokreślających postępowanie z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją. W przypadkuunieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane osobowe Wykonawcy lubdane osobowe osób ujawnione przez Wykonawcę będą przetwarzane do momentu wygaśnięciaobowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczącychokreślających postępowanie z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją.h. Dane osoboweWykonawcy lub dane osobowe osób ujawnione przez Wykonawcę nie będą przetwarzane w sposóbzautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.i. Wykonawca lubosoby, których dane osobowe zostały ujawnione przez Wykonawcę mają prawo dostępu do treściswoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, zzastrzeżeniem przepisów RODO, w tym art. 18 RODO, przenoszenia danych w przypadku gdy dane sąprzetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania wprzypadku gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO oraz prawo do usunięciadanych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 RODO.j. Wykonawca lub osoby, których dane osobowezostały ujawnione przez Wykonawcę mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.:Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ichdotyczących narusza przepisy RODO.k. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, zuprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, niemoże skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowieńumowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.l. W postępowaniu oudzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tegopostępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/TP/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 16

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET 1 - Artykuły Gospodarstwa Domowego Dokładny zakres zamówienia i ilość określone w zał. nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

19640000-4 - Torebki i torby z odpadów i resztek polietylenu

39221170-9 - Stojaki do suszenia

39224300-1 - Miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym

39224320-7 - Gąbki

39224330-0 - Wiadra

39290000-1 - Wyposażenie różne

44410000-7 - Artykuły łazienkowe i kuchenne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET 2 - papier toaletowy,chusteczki higieniczne,ręczniki do rąk i serwety ), art. łazienkowe i kuchenne Dokładny zakres zamówienia i ilość określone w zał. nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33760000-5 - Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety

44410000-7 - Artykuły łazienkowe i kuchenne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET 3 środki czyszczące i polerujące),papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety), produkty do pielęgnacji ciała, produkty antypasożytnicze, środki owadobójcze i odstraszające owady Dokładny zakres zamówienia i ilość określone w zał. nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33691000-0 - Produkty antypasożytnicze, środki owadobójcze i odstraszające owady

33700000-7 - Produkty do pielęgnacji ciała

33760000-5 - Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET 4 środki czyszczące i polerujące Dokładny zakres zamówienia i ilość określone w zał. nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET 5 środki czyszczące i polerujące Dokładny zakres zamówienia i ilość określone w zał. nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET 6 ściereczki do czyszczenia Dokładny zakres zamówienia i ilość określone w zał. nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39525800-6 - Ściereczki do czyszczenia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET 7 mydło Dokładny zakres zamówienia i ilość określone w zał. nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33711900-6 - Mydło

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET 8 ściereczki do czyszczenia Dokładny zakres zamówienia i ilość określone w zał. nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39525800-6 - Ściereczki do czyszczenia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET 9 środki czyszczące i polerujące Dokładny zakres zamówienia i ilość określone w zał. nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET 10 środki czyszczące i polerujące Dokładny zakres zamówienia i ilość określone w zał. nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET 11 mydło Dokładny zakres zamówienia i ilość określone w zał. nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33711900-6 - Mydło

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET 12 papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety Dokładny zakres zamówienia i ilość określone w zał. nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33760000-5 - Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET 13 produkty z tworzyw sztucznych Dokładny zakres zamówienia i ilość określone w zał. nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 14

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET 14 mydło, automatyczne dozowniki mydła Dokładny zakres zamówienia i ilość określone w zał. nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33711900-6 - Mydło

39831700-3 - Automatyczne dozowniki mydła

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 15

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET 15 Środki do czyszczenia podłóg Dokładny zakres zamówienia i ilość określone w zał. nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39831300-9 - Środki do czyszczenia podłóg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 16

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET 16 ściereczki do czyszczenia Dokładny zakres zamówienia i ilość określone w zał. nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39525800-6 - Ściereczki do czyszczenia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ispełniają łącznie następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania: a)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku wpowyższym zakresie.b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lubzawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku wpowyższym zakresie.c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunkuw powyższym zakresie.d) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni ten warunekjeśli wykaże należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłychrównież wykonywanie, co najmniej dwóch dostaw środków czystości, w okresie ostatnichtrzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jestkrótszy – w tym okresie.2. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie zformułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniachwyszczególnionych w Rozdziale VI.1 SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wszyscy Wykonawcy wraz z ofertą: 1) Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu aktualne na dzień składania ofert –Załącznik nr 3 do SWZ (wzór oświadczenia)Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego składa w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe:Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wszyscy Wykonawcy wraz z ofertą: 1) Wypełnione i podpisaneoświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu aktualne na dzień składania ofert – Załącznik nr 3 do SWZ (wzór oświadczenia) Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego składa w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe:Wykaz co najmniej 2 dostaw Środków czystości wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy tedostawy zostały wykonane lub sa wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostaływykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

przedmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą: Dotyczy pakietów: 4, 9, 10 w celu oceny parametrów technicznych proponowanych środków chemicznych Zamawiający żąda dostarczenia aktualnych opisów produktów lub kart produktowych oraz kart charakterystyki, jeśli dany produkt taką kartę charakterystyki posiada. Parametry, których brakuje w kartach katalogowych itp. mogą być potwierdzone oświadczeniem producenta

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Dotyczy pakietów: 4, 9, 10 aktualnych opisów produktów lub kart produktowych oraz kart charakterystyki, jeśli dany produkt taką kartę charakterystyki posiada. Parametry, których brakuje w kartach katalogowych itp. mogą być potwierdzone oświadczeniem producenta

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1 Wypełniony FORMULARZ OFERTY -Załącznik nr 1 do SWZ.2. Wypełniony FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY - stanowiący Załącznik nr 2. do SWZ w zależności od składanej oferty 3Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty Treść pełnomocnictwamusi jednoznacznie określać czynności do wykonania, których pełnomocnik jest upoważniony. Jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z innych dokumentów, Wykonawca załącza je do oferty, chyba, że Zamawiający może te dokumenty uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 346 z późn. zm.).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego oferta winna zawierać ponadto: a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w którym każdy z Wykonawcówwykazuje brak podstaw do wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu,składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieniapublicznego.Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.b) Dokument pełnomocnictwa pełnomocnika występującego w imieniu podmiotów ubiegających się o wspólne wykonanie zamówienia w przypadku składania oferty wspólnej. Z treści pełnomocnictwa musząjednoznacznie wynikać czynności do wykonania, których pełnomocnik jest upoważniony oraz umocowanie do reprezentacji wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2.1. Oferty przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie, będą musiały spełniać następujące wymagania: 2. 2 W przypadku złożenia oferty wspólnej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oudzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. 3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.Wymagane dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, w tym oświadczenie, o którym mowa w pkt. VI.1.1) SWZ, składa każdy z Wykonawców.2.4 Oferta będzie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów. 2. 5Wykonawcy składający wspólną ofertę, o których mowa w pkt. 2.1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy o zamówienie publiczne.2.6. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana-Zamawiający może zażądać - przed podpisaniem umowy - kopii umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia prowadzony został w Dziale XIV SWZ (Projekt Umowy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformazakupowa.pl (zwanej dalej „Platformą”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pcr_sopot na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-13 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-11

2021-05-05 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.