eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zgierz › WYKONANIE BADAŃ DOZOROWYCH, LEGALIZACJI SRZĘTU BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU SKŁADÓW I STACJI PALIW ORAZ SPRZĘTU TRANSPORTOWO DYSTRYBUCYJNEGO - CYSTERNOgłoszenie z dnia 2023-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
WYKONANIE BADAŃ DOZOROWYCH, LEGALIZACJI SRZĘTU BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU SKŁADÓW
I STACJI PALIW ORAZ SPRZĘTU TRANSPORTOWO DYSTRYBUCYJNEGO - CYSTERN

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.3.) Oddział zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 101067256

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konstantynowska 85

1.5.2.) Miejscowość: Zgierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 261 442 002

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 31wog.zp@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://31wog.wp.mil.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WYKONANIE BADAŃ DOZOROWYCH, LEGALIZACJI SRZĘTU BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU SKŁADÓW
I STACJI PALIW ORAZ SPRZĘTU TRANSPORTOWO DYSTRYBUCYJNEGO - CYSTERN

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f51f3ca4-9894-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00046358

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://portal.smartpzp.pl/31wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://portal.smartpzp.pl/31wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim elektronicznie za pośrednictwem portalpzp.pl pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/31wog
Link do postępowania dostępny jest na stronie podmiotowej Zamawiającego www.31wog.wp.mil.pl w zakładce „BIP-OGŁOSZENIA-ZAMÓWIENIA”.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez System.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 31. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY, ul. Konstantynowska 85, 95 – 100 ZGIERZ, tel. 261 442 002, 31wog.kancelaria@ron.mil.pl reprezentowany przez KOMENDANTA,
 u administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email: 31wog.iod@ron.mil.pl. lub telefonicznie nr 261 442 275,
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego,
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.) – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.), w zw. z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 31.Wojskowego Oddziału Gospodarczego, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 w przypadku udzielenia Pani/Panu zamówienia, dane osobowe będą przechowywane, zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.), od dnia udzielenia zamówienia przez czas trwania umowy, okres gwarancji oraz czas na dochodzenie ewentualnych roszczeń;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 31/ZP/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1
do SWZ (dot. zadania nr 1)

4.2.6.) Główny kod CPV: 50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Dotyczy Zadania nr 1 i Zadania nr 2:
1. Zamawiający uprawniony jest do realizacji zwiększonego zakresu umowy maksymalnie do 20% wartości zamówienia podstawowego, w sytuacji zakupu lub przyjęcia na ewidencję sprzętu spoza rejonu odpowiedzialności, który wymaga przeprowadzenia badań dozorowych, napraw lub konserwacji bieżących.
2. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego skorzystanie rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia opcjonalnego.
3. Realizacja zamówienia opcjonalnego nastąpi po takich samych cenach jednostkowych jak w zamówieniu podstawowym, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę.
4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o skorzystaniu z opcji w trakcie trwania umowy, określając zakres usług w opcji oraz terminy ich wykonania.
Ponadto dla Zadania nr 1:
Zwiększenie ilości sprzętu, który należy przygotować do badań dozorowych i odbioru przez WDT nastąpi w formie zlecenia, na które Wykonawca odpowie przedstawieniem kosztorysu (w terminie do 5 dni od otrzymania zlecenia), w przypadku otrzymania zlecenia przyjęcia – przekazania sprzętu w czasie trwania umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena za roboczogodzinę

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do SWZ (dot. zadania nr 2).

4.2.6.) Główny kod CPV: 50433000-9 - Usługi kalibracyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Dotyczy Zadania nr 2:
1. Zamawiający uprawniony jest do realizacji zwiększonego zakresu umowy maksymalnie do 20% wartości zamówienia podstawowego, w sytuacji zakupu lub przyjęcia na ewidencję sprzętu spoza rejonu odpowiedzialności, który wymaga przeprowadzenia badań dozorowych, napraw lub konserwacji bieżących.
2. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego skorzystanie rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia opcjonalnego.
3. Realizacja zamówienia opcjonalnego nastąpi po takich samych cenach jednostkowych jak w zamówieniu podstawowym, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę.
4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o skorzystaniu z opcji w trakcie trwania umowy, określając zakres usług w opcji oraz terminy ich wykonania.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena za roboczogodzinę

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w oryginale w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym:
• Oświadczenie w celu potwierdzenia aktualności informacji przedstawionych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 w oryginale w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe w postaci:
W ZAKRESIE ZADANIA 1
Decyzję wydaną przez właściwy organ dozoru technicznego uprawniający
do wykonywania napraw urządzeń technicznych, zgodnie z treścią art. 9 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1514),
„Porozumieniem o współpracy Urzędów Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego oraz Wojskowego Dozoru Technicznego zawartego w dniu 24.01.2014 r. w Warszawie, ważną Decyzją wydaną przez organy dozoru technicznego uprawniające do:
 wykonywania napraw zbiorników bezciśnieniowych do przewozu materiałów ciekłych zapalnych,
 wykonywania napraw urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
W ZAKRESIE ZADANIA 2
Decyzję wydaną przez organy dozoru technicznego, uprawniające do wykonywania badań urządzeń technicznych, przeznaczonych dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z treścią art. 9 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1514), porozumienie o współpracy urzędów dozoru technicznego z dnia 24.01.2014 r., tj. posiada ważną Decyzję wydaną przez organy dozoru technicznego uprawniającą do:
- wykonywania napraw zbiorników bezciśnieniowych do przechowywania materiałów ciekłych zapalnych przeznaczonych dla Sił Zbrojnych RP oraz urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych.
Wymagana forma:
W/w dokument należy złożyć wraz z ofertą w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym, lub elektronicznym podpisem osobistym przez wystawcę dokumentu lub w postaci elektronicznej, jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu papierowego, podpisane przez Wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe w postaci:
W ZAKRESIE ZADANIA 1
Decyzję wydaną przez właściwy organ dozoru technicznego uprawniający
do wykonywania napraw urządzeń technicznych, zgodnie z treścią art. 9 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1514), „Porozumieniem o współpracy Urzędów Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego oraz Wojskowego Dozoru Technicznego zawartego w dniu 24.01.2014 r. w Warszawie, ważną Decyzją wydaną przez organy dozoru technicznego uprawniające do:
 wykonywania napraw zbiorników bezciśnieniowych do przewozu materiałów ciekłych zapalnych,
 wykonywania napraw urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
W ZAKRESIE ZADANIA 2
Decyzję wydaną przez organy dozoru technicznego, uprawniające do wykonywania badań urządzeń technicznych, przeznaczonych dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z treścią art. 9 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1514), porozumienie o współpracy urzędów dozoru technicznego z dnia 24.01.2014 r., tj. posiada ważną Decyzję wydaną przez organy dozoru technicznego uprawniającą do:
- wykonywania napraw zbiorników bezciśnieniowych do przechowywania materiałów ciekłych zapalnych przeznaczonych dla Sił Zbrojnych RP oraz urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych.

Wymagana forma:
W/w dokument należy złożyć wraz z ofertą w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym, lub elektronicznym podpisem osobistym przez wystawcę dokumentu lub w postaci elektronicznej, jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu papierowego, podpisane przez Wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnioną,
z zachowaniem sposobu reprezentacji.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
• Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-30 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/31wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-30 10:40

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.