eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa świadczeń medycznych - lekarskich i pielęgniarskich na rzecz cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w LesznowoliOgłoszenie z dnia 2021-05-05


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00046258 z dnia 2021-05-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa świadczeń medycznych – lekarskich i pielęgniarskich na rzecz cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IM. POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015783045

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Komitetu Obrony Robotników 23

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-148

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 225003194

1.5.8.) Numer faksu: 225003722

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.nwosg@strazgraniczna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa świadczeń medycznych – lekarskich i pielęgniarskich na rzecz cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e8e9ac38-a9a8-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00046258

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00013710/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenia medyczne, lekarskie i pielęgniarskie na rzecz Cudzoziemców

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, projekt 4/9-2018/BK-FAMI " Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców - część II"

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/nwosg

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/nwosg

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertęwraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem:https://portal.smartpzp.pl/nwosg. Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składasię pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (czyli opatrzonej podpisem kwalifikowanym) lubw postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta musi byćpodpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistymprzez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Korzystanie zPlatformy możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagańtechnicznych: a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego):• Mozzilla Firefoxver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edgever. 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,• Lista zalecanych przeglądarek internetowych:GoogleChrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek,•system operacyjny Windows 7 i późniejsze. b) Oprogramowanie wbudowane w Platformę SmartPZP:•zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),• w przypadku przeglądarek Opera, Chrome iFirefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,• oprogramowanie SzafirHost wsystemie operacyjnym. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwemPlatformy wynosi 100 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: -administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Nadwiślańskiego Oddziału StrażyGranicznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23, tel. 22 500 33 01, email:nadwislanski@strazgraniczna.pl;-inspektorem ochrony danych osobowych w NadwiślańskimOddziale Straży Granicznej jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji z siedzibą w Warszawie przyul. Komitetu Obrony Robotników 23, tel. 22 500 30 62, e-mail:nadwislanski.woi@strazgraniczna.pl;-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawieart. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania oudzielenie zamówienia publicznego;- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lubpodmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74ustawy; -Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, w związku z finansowaniem postępowania ze środków Unii Europejskiej, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;-obowiązek podaniaprzez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiemustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzieleniezamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; -wodniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposóbzautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;-posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODOprawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo dosprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania niemoże skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianąpostanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralnościprotokołu oraz jego załączników.);− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratoraograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniudo przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochronypraw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UniiEuropejskiej lub państwa członkowskiego.);−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu OchronyDanych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczącychnarusza przepisy RODO;-Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panuobowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których daneprzekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiającypośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych,o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzaniadanych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 5/FI/KD/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczeń medycznych – lekarskich i pielęgniarskich na rzecz cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli, wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiającystosować będzie wyłącznie kryterium ceny: Cena 100%. Ilość punktów (Pc) w kryterium zostanieobliczona według następującego wzoru: Pc = (Cena oferty najniższej/ Cena oferty ocenianej) * 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, w zakresie wskazanym przez zamawiającego, odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak powyżej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty wymagane przez Zamawiającego składane wraz z ofertą: 1) Formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego składa się jeden wspólny dokument.2) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.3) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.4) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie składa każdy z Wykonawców.5) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy), z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.Ww. dokument należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera konsorcjum) doreprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciaumowy. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno być w formie elektronicznej (czyliopatrzone podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonejpodpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do reprezentowaniaWykonawców oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnik, o którymmowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niegoZamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnikaZamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 2. Niedopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się oudzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się oudzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek zWykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie ofertyindywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia. 3. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Wykonawcy wspólnieubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika,które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 4. Wspólnicy spółki cywilnej sątraktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. 5. Każdy z wykonawców wspólnieubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać brak podstaw wykluczenia. 6. Przepisydotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się oudzielenie zamówienia. 7. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się oudzielenie zamówienia publicznego, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, wwypadku dołączenia do oferty pełnomocnictwa (o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy) tylko doreprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłożąstosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. PonadtoZamawiający może żądać przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranejoferty w zakresie wskazanym w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/nwosg

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-14 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-12

2021-05-05 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.