eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zduńska Wola › Budowa podjazdu do budynku USC dla osób ze szczególnymi potrzebamiOgłoszenie z dnia 2021-05-04


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045886 z dnia 2021-05-04

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa podjazdu do budynku USC dla osób ze szczególnymi potrzebami

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Zduńska Wola

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934424

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stefana Złotnickiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Zduńska Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-220

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zdunskawola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdunskawola.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zdunskawola.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa podjazdu do budynku USC dla osób ze szczególnymi potrzebami

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e488ab6-8624-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00045886

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000838/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.35 Budowa podjazdu do budynku USC dla osób ze szczególnymi potrzebami

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00018238/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IM.271.9.2021.JP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 372466,24 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 47262,99 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia budowa podjazdu dla osób ze szczególnymi potrzebami, w zakres zamówienia wchodzi:1) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,2) budowa podjazdu,a) roboty fundamentowe;b) budowa murków wraz z daszkami;c) ułożenie kostki betonowej wraz z wykonaniem podbudowy;d) dostawa i montaż balustrad ze stali nierdzewnej.3) Wykonanie następujących robót dodatkowych:a) skuteczne zabezpieczenie elewacji budynku przed zniszczeniem;b) demontaż dwóch studni znajdujących się w kolizji z projektowaną pochylnią, zasypanie piaskiem z zagęszczeniem do wskaźnika Is≥0,97;c) ewentualne odtworzenie izolacji pionowych na odsłoniętych częściach budynku;d) demontaż istniejącego murku;e) uzupełnienie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie miedzy trasami pochylni i miedzy pochylnią a budynkiem (kostkę dostosować do istniejącej, wyprofilować spadki odprowadzające wodę od budynku);f) odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej naruszonej w wyniku prowadzonych robót;g) wykonanie odpływów z rur spustowych istniejącego budynku poza obrys pochylni;h) zabezpieczenie istniejących przyłączy wod-kan przed uszkodzeniem;i) zabezpieczenie istniejących linii telekomunikacyjnych i światłowodowych dwudzielnymi rurami osłonowymi.4) zapewnienie ciągłego nadzoru archeologicznego nad wykonywanymi robotami ziemnymi na podstawie:– opinii Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zbytków nr WUOZ-N.5152.133.2020.ADB z dnia 21.10.2020 r.,– pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr WUOZ-ZA.5161.42.2021.AM z dnia 26.02.2021 r.5) wykonanie i przekazanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji podwykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działek, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe.Niniejsza inwentaryzacja obejmie również skrzydło południowo-wschodnie budynku nr 1 wraz z przyległym terenem.2. Wykonawca wliczy w cenę oferty koszt zabezpieczenie bezpiecznego wejścia do skrzydła południowo-wschodniego budynku nr 1, z uwagi na fakt, że w budynku USC oraz budynku nr 1 będzie prowadzona bieżąca praca Urzędu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 48500

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 48500

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 48500

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH "B.J.PABICH" S.C. BARBARA PABICH

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH "B.J.PABICH" S.C. JAROSŁAW PABICH

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 100820600

7.3.3) Ulica: Spacerowa 72 lok. 64

7.3.4) Miejscowość: Zduńska Wola

7.3.5) Kod pocztowy: 98-220

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 48500,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

2021-05-04 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.