eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sulęcin › Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie w okresie od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.Ogłoszenie z dnia 2023-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie w okresie od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000234123

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lipowa 12A

1.5.2.) Miejscowość: Sulęcin

1.5.3.) Kod pocztowy: 69-200

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szkolniak.sosw@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.wrota.lubuskie.pl/soswsulecin/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.wrota.lubuskie.pl/soswsulecin oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie w okresie od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3326ead7-6f62-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00045883

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00191040/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie w okresie od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468130/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SOSW.26.22.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 252587,93 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie przy ulicy Lipowej 12A.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i finansową za jakość przygotowanych i dostarczanych posiłków oraz za skutki wynikające z zaniedbań przy przygotowywaniu, transporcie posiłków, mogące mieć wpływ na zdrowie żywionych uczniów.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność przed jednostkami uprawionymi do kontroli w zakresie żywienia uczniów, a także odpowiedzialność za wszystkie zaniedbania sanitarno-epidemiologiczne przed odpowiednimi organami uprawnionymi do kontroli i nadzoru w tym zakresie.
5. Wykonawca jest zobowiązany do pobierania i zabezpieczenia próbek żywieniowych w ilości i sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Próbki żywnościowe Wykonawca musi udostępnić na potrzeby organów kontrolnych.
6. Zamawiający wymaga dostarczania, od poniedziałku do piątku (z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych oraz dni wolnych zgodnie harmonogramem pracy szkoły) następujących posiłków z zachowaniem poniższego cyklu::
a) Śniadanie w godz. 6:40-7:30 (dla 11 osób) – uwaga - godziny dostawy śniadania są elementy oceny oferty opisane w rozdziale XVIII SWZ. W umowie godziny zostaną uzupełnione zgodnie z ofertą Wykonawcy;
b) II Śniadanie w godz. 6:40-7:30 (dla 11 osób) – śniadanie i II śniadanie mogą być dostarczone w tym samym czasie
c) Obiad w godz.11:30-12:45 (dla 70 osób) wraz z odbiorem resztek po śniadaniu;
d) Kolacja w godz.16:00-16:30 (dla 11 osób) – obiady i kolacje mogą być dostarczone w tym samy czasie.
7. Zamawiający szacuje, na czas trwania umowy, następujące ilości posiłków:
a) Śniadanie - 1 958 (178 dni w roku x 11 osób)
b) II Śniadanie - 1 958 (178 dni w roku x 11 osób)
c) Obiad - 12 460 (178 dni w roku X 70 osób)
d) Kolacja - 1 958 (178 dni w roku x 11 osób)
8. Podana powyżej ilość posiłków jest ilością szacunkową, natomiast Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić liczbę posiłków zgodną z zapotrzebowaniem złożonym na dany dzień przez Zamawiającego, zależną od frekwencji uczniów. Zamawiający gwarantuje wykonanie umowy w zakresie 75% każdej ilości szacunkowej podanej powyżej. Szczegóły składania zapotrzebowania znajdują się w załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia.
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SWZ tj. Opis Przedmiotu Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 189742,66 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 242179,68 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 242179,68 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZAJAZD CHROBRY WALDEMAR DUBIK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 210626151

7.3.3) Ulica: WARSZAWSKA 19

7.3.4) Miejscowość: Torzym

7.3.5) Kod pocztowy: 66-235

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 242179,68 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

W przedmiotowym postępowaniu jeden z Wykonawców uchylił się od zawarcia umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.