eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kłaj › Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Szarów - etap II i Dąbrowa - etap IIOgłoszenie z dnia 2021-05-04

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045879 z dnia 2021-05-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Szarów – etap II i Dąbrowa – etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KŁAJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555980

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 655

1.5.2.) Miejscowość: Kłaj

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-015

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 12 284 11 08

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugk@klaj.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.klaj.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Szarów – etap II i Dąbrowa – etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e26415f-ad03-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00045879

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00018306/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Szarów - etap II, Dąbrowa – etap II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/ugklaj,m,365952,2021.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzieleniezamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu • portaluePUAP: /k0wsvf0513/SkrytkaESP• poczty elektronicznej pod adresem: ugk@klaj.pl • portaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl/ Adres strony postępowania:https://bip.malopolska.pl/ugklaj,m,365952,2021.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musiposiadać konto na portalu ePUAP. 3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbieraniadokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacjiprzekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu orazRegulaminie ePUAP.4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem formularzy do:złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150MB. 5) Za datęprzekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lubelektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ichprzekazania na ePUAP.6) W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski,zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, zgodnie z wyboremZamawiającego drogą elektroniczną z dopiskiem: „Postępowanie nr In.271.5.2021”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochronie danych) (dalej także „RODO”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) (dalej także „Ustawa z dnia 10.05.2018 r.”) i przestrzegać regulacji tamzawartych.1) Informacja o RODOZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniadyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kłaj ; 32-015 Kłaj 655;• inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kłaj jest osoba powołana przezWójta Gminy Kłaj kontakt: iod@klaj.pl, tel. 12-284-11-00;Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będąna podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówieniapublicznego In.271.4.2021 Budowa windy zewnętrznej przy budynku Urzędu Gminy Kłaj prowadzonymw trybie przetargu nieograniczonego.• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lubpodmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 orazart. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2019), dalej „ustawa Pzp”; • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeliczas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;•obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jestwymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniuo udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają zustawy Pzp; • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane wsposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;• posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODOprawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądaniaod administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, októrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu OchronyDanych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczącychnarusza przepisy RODO;• nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODOprawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowaw art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danychosobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. cRODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: In.271.5.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz z zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia krzyżującego się z projektowaną kanalizacją w miejscowościach Szarów i Dąbrowa, gm. Kłaj.UWAGA: • W ramach opracowania pn.””Budowa kanalizacji sanitarnej w msc, Szarów – etap II, Dąbrowa – etap II” – część II opracowania” zamówienie NIE OBEJMUJE budowy kolektora „K”. • W ramach opracowania pn.””Budowa kanalizacji sanitarnej w msc, Szarów – etap II, Dąbrowa – etap II” – część III opracowania” zamówienie OBEJMUJE JEDYNIE budowę kolektora „T”.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Dokumentacja projektowa, Przedmiary robót oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (załącznik nr 9 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena brutto - Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 90 punktów.Punkty za powyższe kryterium będą liczone według następującego wzoru: najniższa oferowana cenabrutto/cena brutto badanej oferty x 100 x 90 %Okres gwarancji - Maksymalnie w tym kryterium możnauzyskać 10 punktów. Punkty za powyższe kryterium będą liczone według następującego wzoru: okresgwarancji (w miesiącach) w ofercie badanej / okres gwarancji (w miesiącach) najdłuższy spośród ofertx 100 x 10 %a) Zamawiający określa minimalny okres gwarancji na 36 miesięcy, natomiastmaksymalny na 60 miesiące.b) Zaoferowanie gwarancji równej wymaganemu minimum (36 miesięcy)spowoduje nieprzyznanie żadnego punktu w tym kryterium.c) Zaoferowanie gwarancji poniżejwymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.d) Niewpisanie okresu gwarancji w formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp.e) W przypadku gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyżej wymaganegomaksimum, zamawiający do oceny ofert przyjmie 60 miesięcy.f) Wykonawca winien podać ilość miesięcy wyrażoną w liczbach całkowitych. W innym przypadku okres gwarancji zostanie przeliczonydo pełnych miesięcy i wynik zostanie zaokrąglony w dół

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa następujące warunki udziału w postepowaniu:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku udziału w postępowaniu.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku udziału w postępowaniu.3) sytuacji finansowej lub ekonomicznej: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych)orazJest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych).Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP (Tabela A), na dzień wystawienia dokumentu.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zadania, obejmujące swym zakresem roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji; łączna wartość brutto dwóch zadań nie może być mniejsza niż 6 000 000,00 PLN (słownie: sześć milionów złotych 00/100), Uwaga: Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.b) skieruje do realizacji zamówienia:• przynajmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,• przynajmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. • przynajmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej,c) skieruje do pełnienia funkcji Kierownika Budowy osobę, która:• w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję Kierownika Budowy przy realizacji co najmniej 3 inwestycji polegających na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji o długości minimum 4,0 km. W pozostałym zakresie Wykonawca, w czasie realizacji zamówienia, zapewni adekwatny do przedmiotu zamówienia nadzór branżowy wynikający z uprawnień budowlanych w poszczególnych specjalnościach, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. W przypadku posiadania przez jedną osobę wymaganych uprawnień więcej niż jednej specjalności, Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk.Uprawnienia osób, o których mowa w rozdz. V pkt 2.3) b) SWZ muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831).Zamawiający, określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 220).Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego – w zakresie: • art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp • art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnegosporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniemb) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SWZ)c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów tj.:1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniemb) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającegoc) wykazu robót (załącznik nr 6 do SWZ) wykonanych nie wcześniej, niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.d) wykazu osób (załącznik nr 7 do SWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2) Pełnomocnictwo – jeżeli wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika lub w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ) – jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów.4) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 4 do SWZ) – jeżeli zachodzi sytuacja opisana w rozdz. V pkt 3 SWZ3) Dokumenty podmiotów zagranicznych:Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w rozdz. VI pkt 5.2) lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w rozdz. VI pkt 5.2) lit. a. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniemb) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w w rozdz. VI pkt 5.2) lit. c – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.W w/w przypadkach wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 4 do SWZ).Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą. Z pełnomocnictwa musi wynikać fakt reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamiast pełnomocnictwa Zamawiający dopuszcza złożenie umowy o współdziałaniu, z której wynikać będzie przedmiotowe pełnomocnictwo.Oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI pkt 1.1) niniejszej SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.W przypadkach opisanych w rozdz. V pkt 3 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 4 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:1) Przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy – maksymalnie o ilość dni odpowiadającą wstrzymaniu lub opóźnieniu w wykonywaniu robót, jedynie w następstwie: a) opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy,b) przestojów i opóźnień powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zamawiający przewiduje przedłużenie realizacji umowy o czas niezbędny do realizacji konsekwencji tych zdarzeń,c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających, bądź ograniczających w istotny sposób możliwość prowadzenia robót zgodnie z ustaloną technologią ich wykonania, jeżeli warunki takie utrzymują się dłużej niż 14 dni i były niemożliwe do przewidzenia,d) wystąpienia klęski żywiołowej na terenie prowadzonych robót, mającej bezpośredni wpływ na dochowanie umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy,e) niemożności realizacji przedmiotu umowy, z powodu niedopuszczenia do wykonywania robót lub nakazu ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,f) działań organów administracji lub gestorów sieci skutkujących przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub odmową wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,g) wystąpienia wad Dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością dokonania w niej istotnych zmian, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje wykonywanie robót,2) Sposobu wykonania przedmiotu umowy, jedynie w następstwie: a) konieczności wykonania jakiejkolwiek części robót objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,b) stwierdzenia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,c) stwierdzenia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków terenu budowy, w szczególności wystąpienia nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych urządzeń i obiektów budowlanych,d) zmian technologicznych – o ile są one korzystne dla Zamawiającego i nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności: - zastosowania innej technologii wykonania robót spowodowanej w szczególności: niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń,- pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.3) Zmiany osoby Kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy – zmiana taka może zostać dokonana jedynie w przypadku, gdy Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż proponowana na stanowisko Kierownika budowy inna osoba, posiada kwalifikacje zawodowe i doświadczenie wykazane w stopniu nie mniejszym, niż w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Konieczność zmiany osoby Kierownika budowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie, i zaakceptowana przez Zamawiającego. Pozostałe rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunkówich wprowadzenia przedstawiono w załączniku nr 9 do SWZ - wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-20 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-18

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 5

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Cena brutto Okres gwarancji
2021-05-04 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.