eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy autorskich mebli multimedialnych dla Teatru KTO w Krakowie.Ogłoszenie z dnia 2021-05-04


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045871 z dnia 2021-05-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy autorskich mebli multimedialnych dla Teatru KTO w Krakowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TEATR KTO

1.3.) Oddział zamawiającego: Instytucja Kultury Miasta Krakowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 356901227

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krowoderska 74

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-158

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 126237300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@teatrkto.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrkto.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samorządowa instytucja kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy autorskich mebli multimedialnych dla Teatru KTO w Krakowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-944343b2-ace0-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00045871

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00045618/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Aranżacja wnętrz

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

REWITALIZACJA DAWNEGO OBIEKTU KINOTEATRU WRZOS NA POTRZEBY TEATRU KTO

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=486&mmi=15637

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z pkt 8) SWZ: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt 39) SWZ: Ochrona danych osobowych – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy autorskich mebli multimedialnych dla Teatru KTO w Krakowie.1.1 Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, montaż i odbiór zgodnie z projektem wyposażenia wnętrz mebli autorskich wraz z wyposażeniem. Zamówienie wspófinansowane ze środków Unii Europejskiej. 1.2 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1.2.1 dostawę i montaż mebli oraz autorskich mebli multimedialnych1.2.2 dostawę i instalację sprzętów, wyposażenia stanowiących integralną część ww. mebli autorskich oraz ich uruchomienie.1.2.3 instalację sieci LAN łączącej urządzenia multimedialne w przestrzeni foyer na poziomie 0 i +1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy zawierają Załącznik 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) oraz Załącznik nr 2 do SWZ dokumentacja techniczna stanowiące integralną część SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

32324600-6 - Telewizory cyfrowe

39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

39110000-6 - Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

39130000-2 - Meble biurowe

39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

39144000-3 - Meble łazienkowe

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39515410-2 - Rolety wewnętrzne

39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

39711130-9 - Chłodziarki

39711310-5 - Elektryczne zaparzacze do kawy

39711362-4 - Kuchenki mikrofalowe

39711420-9 - Płyty grzewcze (AGD)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opisany w pkt. 17) SWZ: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dysponowanie Kierownikiem Projektu

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia, tj. musi wykazać, iż: wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, co najmniej jedną dostawę w zakresie mebli lub zabudów wykonanych na zmówienie opraw oświetleniowych dekoracyjnych, urządzeń multimedialnych składających się z monitorów, komputerów o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 brutto.Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy zawarte w Załączniku 4 do SWZ oraz o dokumenty przedłożone na wezwanie Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SWZ. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia zgodności proponowanych rozwiązań technicznych elementów proponowanego wyposażenia i sprzętu z wymaganiami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) należy dostarczyć karty katalogowe lub wydruki ze stron internetowych lub inne dokumenty lub oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia, w języku polskim lub obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzające, że przedmiot zamówienia, odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w treści SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

dotyczy sprzętu i wyposażenia: karty katalogowe lub wydruki ze stron internetowych lub inne dokumenty lub oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia, w języku polskim lub obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzające, że przedmiot zamówienia, odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w treści SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:1 kalkulację cenową stanowiącą Załącznik A do Formularza Oferty. 2 Parametry techniczne i warunki wymagane stanowiące Załącznik B do Formularza Oferty3 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowania i braku podstaw do wykluczenia,4 zobowiązanie innego podmiotu, o ile dotyczy,5 dotyczy: wyposażenia i sprzętu: karty katalogowe lub wydruki ze stron internetowych lub inne dokumenty lub oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia, w języku polskim lub obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzające, że przedmiot zamówienia, odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w treści SWZ.6 dowód wniesienia wadium7 odpowiednie pełnomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium.2. Wykonawca wnosi wadium najpóźniej przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 ustawy Pzp, w wysokości wynoszącej kwotę 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1 Pieniądzu,3.2 gwarancjach bankowych,3.3 gwarancjach ubezpieczeniowych,3.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 299, z późn. zm.).4. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym w złotych polskich na konto Zamawiającego nr Bank PKO BP SA, nr rachunku: 51 1020 2892 0000 5002 0655 1305.z dopiskiem: Postępowanie nr: 1/2021 Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z pkt 12) SWZ: Opis sposobu przygotowywania oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zawarte są w pkt 7) SWZ: Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-18 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wymaga złożenia oferty po dobyciu wizji lokalnej. Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający przewiduje konieczność odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 11.05.2021r. o godz. 11.30 w nowej siedzibie Teatru KTO, ul. Zamoyskiego 50, 30-523 Kraków.2. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 18) Pzp odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli została ona złożona bez odbycia wizji lokalnej.
2021-05-04 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.